ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 54 din 28 iunie 2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică(actualizată până la data de 21 ianuarie 2007*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 569 din 30 iunie 2006  Având în vedere necesitatea și urgența compatibilizării depline a legislației naționale în domeniul concesiunilor cu reglementările și practica comunitară, recomandarea Comisiei Europene de abrogare totală și expresă a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, cu modificările și completările ulterioare, odată cu intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, precum și prevederile art. 136 alin. (4) din Constituția României, republicată, se impune adoptarea prezentei ordonanțe de urgență care reglementează regimul concesiunilor de bunuri proprietate publică și care trebuie să între în vigoare începând cu data de 30 iunie 2006,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Dispoziții generaleDispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta ordonanță de urgență reglementează regimul juridic al contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică.(2) Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică, denumit în continuare contract de concesiune, este acel contract încheiat în formă scrisă prin care o autoritate publică, denumită concedent, transmite, pe o perioadă determinată, unei persoane, denumite concesionar, care acționează pe riscul și răspunderea sa, dreptul și obligația de exploatare a unui bun proprietate publică în schimbul unei redevențe.  +  Articolul 2(1) Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență nu se aplică contractelor reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii.(2) În cazul unui contract a cărui atribuire intră sub incidența prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 pentru a cărui executare este necesară exploatarea unui bun proprietate publică, dreptul de exploatare a respectivului bun se transmite în cadrul și potrivit procedurii aplicate pentru atribuirea contractului în cauză.(3) În cazul prevăzut la alin. (2) autoritatea contractantă încheie un singur contract guvernat de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006.  +  Articolul 3Fac obiectul contractului de concesiune bunurile care sunt proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, potrivit Constituției și reglementărilor legale privind proprietatea publică.  +  Articolul 4(1) Redevența obținută prin concesionare se face venit la bugetul de stat sau la bugetele locale, după caz.(2) Modul de calcul și de plată a redevenței se stabilește de către ministerele de resort sau de alte organe de specialitate ale administrației publice centrale ori de către autoritățile administrației publice locale.  +  Articolul 5Au calitatea de concedent, în numele statului, județului, orașului sau comunei:a) ministerele sau alte organe de specialitate ale administrației publice centrale, pentru bunurile proprietate publică a statului;b) consiliile județene, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului București sau instituțiile publice de interes local, pentru bunurile proprietate publică a județului, orașului sau comunei.  +  Articolul 6Calitatea de concesionar o poate avea orice persoană fizică sau persoană juridică, română ori străină.  +  Articolul 7(1) Contractul de concesiune se încheie în conformitate cu legea română, indiferent de naționalitatea sau de cetățenia concesionarului, pentru o durată care nu va putea depăși 49 de ani, începând de la data semnării lui.(2) Durata concesiunii se stabilește de către concedent pe baza studiului de oportunitate.(3) Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa inițială, prin simplul acord de voință al părților.  +  Articolul 8Subconcesionarea este interzisă, cu excepția situațiilor expres prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul II Procedura administrativă de inițiere a concesionăriiProcedura administrativă de inițiere a concesionării  +  Articolul 9(1) Concesionarea are loc la inițiativa concedentului sau ca urmare a unei propuneri însușite de acesta.(2) Propunerea de concesionare prevăzută la alin. (1) trebuie să fie fundamentată din punct de vedere economic, financiar, social și de mediu.  +  Articolul 10(1) Inițiativa concesionării trebuie să aibă la bază efectuarea unui studiu de oportunitate, care să cuprindă, în principal, următoarele elemente:a) descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat;b) motivele de ordin economic, financiar, social și de mediu, care justifică realizarea concesiunii;c) nivelul minim al redevenței;d) procedura utilizată pentru atribuirea contractului de concesiune și justificarea alegerii procedurii;e) durata estimată a concesiunii;f) termenele previzibile pentru realizarea procedurii de concesionare;g) avizul obligatoriu al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale și al Statului Major General privind încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului național de apărare, după caz;h) avizul obligatoriu al structurii de administrare/custodelui ariei naturale protejate, în cazul în care obiectul concesiunii îl constituie bunuri situate în interiorul unei arii naturale protejate, respectiv al autorității teritoriale pentru protecția mediului competente, în cazul în care aria naturală protejată nu are structură de administrare/custode.(2) Concedentul este obligat ca, într-un termen de 30 de zile de la insusirea propunerii de concesionare formulate de persoana interesata, sa procedeze la intocmirea studiului de oportunitate.-----------Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 22 din 11 ianuarie 2007, publicat1 în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 18 ianuarie 2007.(3) În cazurile în care autoritatea publică nu deține capacitatea organizatorică și tehnică pentru elaborarea studiului de oportunitate prevăzut la alin. (1), aceasta poate apela la serviciile unor consultanți de specialitate.(4) Contractarea serviciilor prevăzute la alin. (3) se face cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006, ale Legii concurenței nr. 21/1996, republicată, și ale Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 11În măsura în care, după întocmirea studiului de oportunitate, se constată că exploatarea bunului ce va face obiectul concesionării implică în mod necesar și executarea unor lucrări și/sau prestarea unor servicii, concedentul are obligația ca, în funcție de scopul urmărit și de activitățile desfășurate, să califice natura contractului potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006. În acest scop, concedentul poate solicita punctul de vedere al Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice.  +  Articolul 12(1) Studiul de oportunitate se aprobă de către concedent.(2) Concesionarea se aprobă, pe baza studiului de oportunitate prevăzut la alin. (1), prin hotărâre a Guvernului, a consiliilor locale, județene sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz.(3) În baza studiului de oportunitate prevăzut la alin. (1) concedentul elaborează caietul de sarcini al concesiunii.(4) Principalele elemente ale caietului de sarcini se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Capitolul III Atribuirea contractului de concesiuneAtribuirea contractului de concesiune  +  Secţiunea 1 Principii și reguli generale pentru atribuirea contractului de concesiunePrincipii și reguli generale pentru atribuirea contractului de concesiune  +  Articolul 13Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de concesiune sunt:a) transparența - punerea la dispoziție tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de concesiune;b) tratamentul egal - aplicarea, într-o manieră nediscriminatorie, de către autoritatea publică, a criteriilor de atribuire a contractului de concesiune;c) proporționalitatea - presupune că orice măsură stabilită de autoritatea publică trebuie să fie necesară și corespunzătoare naturii contractului;d) nediscriminarea - aplicarea de către autoritatea publică a acelorași reguli, indiferent de naționalitatea participanților la procedura de atribuire a contractului de concesiune, cu respectarea condițiilor prevăzute în acordurile și convențiile la care România este parte;e) libera concurență - asigurarea de către autoritatea publică a condițiilor pentru ca orice participant la procedura de atribuire să aibă dreptul de a deveni concesionar în condițiile legii, ale convențiilor și acordurilor internaționale la care România este parte.  +  Articolul 14Procedurile de atribuire a contractului de concesiune sunt următoarele:a) licitația - procedura la care persoana fizica sau juridica interesata are dreptul de a depune oferta;-----------Lit. a) a art. 14 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 22 din 11 ianuarie 2007, publicat1 în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 18 ianuarie 2007.b) negocierea directă - procedura prin care concedentul negociază clauzele contractuale, inclusiv redevența, cu unul sau mai mulți participanți la procedura de atribuire a contractului de concesiune.  +  Articolul 15Concedentul are obligația de a atribui contractul de concesiune, de regulă, prin aplicarea procedurii licitației.  +  Articolul 16Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei ordonanțe de urgență, concedentul are obligația de a asigura protejarea acelor informații care îi sunt comunicate de persoanele fizice sau juridice cu titlu confidențial, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea informațiilor în cauză ar prejudicia interesele legitime ale respectivelor persoane, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală.  +  Articolul 17(1) Concedentul are obligația de a preciza în cadrul documentației de atribuire orice cerință, criteriu, regulă și alte informații necesare pentru a asigura ofertantului o informare completă, corectă și explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire.(2) Informațiile pe care trebuie să le conțină documentația de atribuire sunt prevăzute în normele metodologice la prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 18Concedentul are dreptul de a impune în cadrul documentației de atribuire, în măsura în care acestea sunt compatibile cu obiectul contractului, condiții speciale de îndeplinire a contractului prin care se urmărește obținerea unor efecte de ordin social sau în legătură cu protecția mediului și promovarea dezvoltării durabile.  +  Articolul 19Persoana interesata are dreptul de a transmite o solicitare de participare la procedura de atribuire a contractului de concesiune.-----------Art. 19 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 22 din 11 ianuarie 2007, publicat1 în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 18 ianuarie 2007.  +  Articolul 20(1) Concedentul are obligația să asigure obtinerea documentatiei de atribuire de către persoana interesata, care inainteaza o solicitare în acest sens.-----------Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 22 din 11 ianuarie 2007, publicat1 în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 18 ianuarie 2007.(2) Concedentul are dreptul de a opta pentru una dintre următoarele modalități de obținere a documentației de atribuire de către persoanele interesate:a) asigurarea accesului direct, nerestricționat și deplin, prin mijloace electronice, la conținutul documentației de atribuire;b) punerea la dispoziția persoanei interesate care a inaintat o solicitare în acest sens a unui exemplar din documentația de atribuire, pe suport hartie și/sau pe suport magnetic.-----------Lit. b) a alin. (2) al art. 20 a fost modificată de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 22 din 11 ianuarie 2007, publicat1 în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 18 ianuarie 2007.(3) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. b) concedentul are dreptul de a stabili un preț pentru obținerea documentației de atribuire, cu condiția ca acest preț să nu depășească costul multiplicării documentației, la care se poate adăuga, dacă este cazul, costul transmiterii acesteia.  +  Secţiunea a 2-a LicitațiaLicitația  +  Articolul 21(1) În cazul procedurii de licitație concedentul are obligația să publice în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian de circulație națională și într-unul de circulație locală anunțul de licitație.(2) Informațiile pe care trebuie să le conțină anunțul de licitație sunt prevăzute în normele metodologice la prezenta ordonanță de urgență.(3) Anunțul de licitație se trimite spre publicare cu cel puțin 20 de zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.  +  Articolul 22(1) Persoana interesata are dreptul de a solicita și de a obtine documentația de atribuire.-----------Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 22 din 11 ianuarie 2007, publicat1 în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 18 ianuarie 2007.(2) În cazul prevăzut la art. 20 alin. (2) lit. b) concedentul are obligația de a pune documentația de atribuire la dispoziția persoanei interesate cât mai repede posibil, într-o perioadă care nu trebuie să depășească 4 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări din partea acesteia.(3) Persoana interesată are obligația de a depune diligențele necesare, astfel încât respectarea de către concedent a perioadei prevăzute la alin. (2) să nu conducă la situația în care documentația de atribuire să fie pusă la dispoziția sa cu mai puțin de 4 zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.  +  Articolul 23(1) Persoana interesata are dreptul de a solicita clarificari privind documentația de atribuire.-----------Alin. (1) al art. 23 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 22 din 11 ianuarie 2007, publicat1 în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 18 ianuarie 2007.(2) Concedentul are obligația de a răspunde, în mod clar, complet și fără ambiguități, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depășească 4 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări.(3) Concedentul are obligația de a transmite răspunsurile însoțite de întrebările aferente către toate persoanele interesate care au obținut, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, documentația de atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.  +  Articolul 24(1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 23 alin. (2), concedentul are obligația de a transmite răspunsul la orice clarificare cu cel puțin 4 zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.(2) În cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost transmisă în timp util, punând astfel concedentul în imposibilitatea de a respecta termenul prevăzut la alin. (1), acesta din urmă are totuși obligația de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea și transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către persoanele interesate înainte de data limită de depunere a ofertelor.  +  Articolul 25(1) Procedura de licitație se poate desfășura numai dacă în urma publicării anunțului de licitație au fost depuse cel puțin 3 oferte valabile.(2) În cazul în care în urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin 3 oferte valabile, concedentul este obligat să anuleze procedura și să organizeze o nouă licitație.  +  Secţiunea a 3-a Negocierea directăNegocierea directă  +  Articolul 26Concedentul are dreptul de a aplica procedura de negociere directă numai în situația în care, după repetarea procedurii de licitație conform prevederilor art. 25 alin. (2), nu au fost depuse cel puțin 3 oferte valabile.  +  Articolul 27(1) În cazul procedurii negocierii directe se aplică corespunzător prevederile art. 21 alin. (1).(2) Informațiile pe care trebuie să le conțină anunțul negocierii directe sunt prevăzute în normele metodologice la prezenta ordonanță de urgență.(3) Anunțul negocierii directe se trimite spre publicare cu cel puțin 10 zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.  +  Articolul 28(1) Persoana interesata are dreptul de a solicita și de a obtine documentația de atribuire.-----------Alin. (1) al art. 28 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 22 din 11 ianuarie 2007, publicat1 în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 18 ianuarie 2007.(2) În cazul prevăzut la art. 20 alin. (2) lit. b) concedentul are obligația de a pune documentația de atribuire la dispoziția persoanei interesate, într-o perioadă care nu trebuie să depășească două zile lucrătoare de la primirea unei solicitări din partea acesteia.(3) Persoana interesată are obligația de a depune diligențele necesare astfel încât respectarea de către concedent a perioadei prevăzute la alin. (2) să nu conducă la situația în care documentația de atribuire să fie pusă la dispoziția sa cu mai puțin de două zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.  +  Articolul 29(1) Persoana interesata are dreptul de a solicita clarificari privind documentația de atribuire.-----------Alin. (1) al art. 29 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 22 din 11 ianuarie 2007, publicat1 în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 18 ianuarie 2007.(2) Concedentul are obligația de a răspunde, în mod clar, complet și fără ambiguități, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depășească două zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări.(3) Concedentul are obligația de a transmite răspunsurile însoțite de întrebările aferente către toate persoanele interesate care au obținut, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, documentația de atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.  +  Articolul 30(1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 29 alin. (2), concedentul are obligația de a transmite răspunsul la orice solicitare de clarificare cu cel puțin două zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.(2) În cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost transmisă în timp util, punând astfel concedentul în imposibilitatea de a respecta termenul prevăzut la alin. (1), acesta din urmă are totuși obligația de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea și transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către persoanele interesate înainte de data limită de depunere a ofertelor.  +  Articolul 31Concedentul derulează negocieri cu fiecare ofertant care a depus o ofertă valabilă.  +  Secţiunea a 4-a Reguli privind ofertaReguli privind oferta  +  Articolul 32(1) Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribuire.(2) Ofertantul are obligația de a depune oferta în conformitate cu prevederile normelor metodologice la prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 33Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conținutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de concedent.  +  Articolul 34(1) Persoana interesată are obligația de a depune oferta la adresa și până la data limită pentru depunere, stabilite în anunțul procedurii.(2) Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina persoanei interesate.(3) Oferta depusă la o altă adresă a concedentului decât cea stabilită sau după expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă.(4) Conținutul ofertelor trebuie să rămână confidențial până la data stabilită pentru deschiderea acestora, concedentul urmând a lua cunoștință de conținutul respectivelor oferte numai după această dată.  +  Secţiunea a 5-a Determinarea ofertei câștigătoareDeterminarea ofertei câștigătoare  +  Articolul 35Evaluarea ofertelor depuse se realizează potrivit normelor metodologice la prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 36(1) Criteriul de atribuire a contractului de concesiune este cel mai mare nivel al redevenței.(2) Concedentul poate ține seama și de alte criterii precum:a) capacitatea economico-financiară a ofertanților;b) protecția mediului înconjurător;c) condiții specifice impuse de natura bunului concesionat.  +  Articolul 37Concedentul are obligația de a stabili oferta câștigătoare pe baza criteriului/criteriilor de atribuire precizate în documentația de atribuire.  +  Articolul 38(1) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, concedentul are dreptul de a solicita clarificări și, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanți pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate.(2) Concedentul nu are dreptul ca prin clarificările ori completările solicitate să determine apariția unui avantaj evident în favoarea unui ofertant.  +  Articolul 39Concedentul are obligația de încheia contractul de concesiune cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare.  +  Articolul 40Concedentul are obligația de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, un anunț de atribuire a contractului de concesiune, în cel mult 20 de zile calendaristice de la finalizarea oricăreia dintre procedurile de atribuire a contractului de concesiune prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 41(1) Concendentul are obligația de a informa ofertanții despre deciziile referitoare la atribuirea contractului de concesiune, în scris, cu confirmare de primire, nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora.(2) În cadrul comunicării prevăzute la alin. (1) concedentul are obligația de a informa ofertantul/ofertanții câștigător/câștigători cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor prezentate.(3) În cadrul comunicării prevăzute la alin. (1) concedentul are obligația de a informa ofertanții care au fost respinși sau a căror ofertă nu a fost declarată câștigătoare asupra motivelor ce au stat la baza deciziei respective.  +  Articolul 42Concedentul poate să încheie contractul de concesiune numai după împlinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării prevăzute la art. 41 alin. (1).  +  Secţiunea a 6-a Anularea procedurii de atribuire a contractului de concesiuneAnularea procedurii de atribuire a contractului de concesiune  +  Articolul 43(1) Prin excepție de la prevederile art. 39, concedentul are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului de concesiune, dacă ia această decizie, de regulă, înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire și, oricum, înainte de data încheierii contractului, numai în următoarele cazuri:a) se întrunesc condițiile prevăzute la art. 25 alin. (2);b) se constată abateri grave de la prevederile legale care afectează procedura de atribuire sau fac imposibilă încheierea contractului.(2) În sensul prevederilor alin. (1) lit. b), procedura de atribuire se consideră afectată în cazul în care sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:a) în cadrul documentației de atribuire și/sau în modul de aplicare a procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor prevăzute la art. 13;b) concedentul se află în imposibilitate de a adopta măsuri corective, fără ca acestea să conducă, la rândul lor, la încălcarea principiilor prevăzute la art. 13.  +  Articolul 44Încălcarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență privind atribuirea contractului de concesiune poate atrage anularea procedurii, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.  +  Articolul 45Concedentul are obligația de a comunică, în scris, tuturor participanților la procedura de atribuire, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligațiilor pe care aceștia și le-au creat prin depunerea ofertelor, cât și motivul concret care a determinat decizia de anulare.  +  Secţiunea a 7-a Reguli privind conflictul de intereseReguli privind conflictul de interese  +  Articolul 46(1) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire concedentul are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situațiile de natură să determine apariția unui conflict de interese și/sau manifestarea concurenței neloiale.(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) se sancționează potrivit dispozițiilor legale în vigoare.  +  Articolul 47Persoana care a participat la intocmirea documentatiei de atribuire are dreptul de a fi ofertant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentatiei de atribuire nu este de natura sa defavorizeze concurenta.-----------Art. 47 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 22 din 11 ianuarie 2007, publicat1 în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 18 ianuarie 2007.  +  Articolul 48Persoanele care sunt implicate direct în procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi ofertant sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire.  +  Articolul 49Nu au dreptul să fie implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor următoarele persoane:a) soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu ofertantul, persoană fizică;b) soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care fac parte din consiliul de administrație, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanți, persoane juridice;c) persoane care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți sau persoane care fac parte din consiliul de administrație, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanți;d) persoane care pot avea un interes de natură să le afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a ofertelor.  +  Capitolul IV Contractul de concesiuneContractul de concesiune  +  Articolul 50(1) Neîncheierea contractului de concesiune într-un termen de 20 de zile calendaristice de la data împlinirii termenului prevăzut la art. 42 poate atrage plata daunelor-interese de către partea în culpă.(2) Refuzul ofertantului declarat câștigător de a încheia contractul de concesiune poate atrage după sine plata daunelor-interese.  +  Articolul 51(1) Contractul de concesiune cuprinde clauzele prevăzute în caietul de sarcini și clauzele convenite de părțile contractante, în completarea celor din caietul de sarcini, fără a contraveni obiectivelor concesiunii prevăzute în caietul de sarcini.(2) Conținutul contractului de concesiune este prezentat, cu titlu orientativ, în cadrul normelor metodologice la prezenta ordonanță de urgență.(3) Contractul de concesiune trebuie să conțină interdicția pentru concesionar de a subconcesiona, în tot sau în parte, unei alte persoane obiectul concesiunii, cu excepția cazurilor în care subconcesionarea este permisă, potrivit prezentei ordonanțe de urgență.(4) Contractul de concesiune va cuprinde și clauze contractuale referitoare la împărțirea responsabilităților de mediu între concedent și concesionar.  +  Articolul 52În contractul de concesiune trebuie precizate în mod distinct categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de concesionar în derularea concesiunii, respectiv:a) bunurile de retur ce revin de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini concedentului la încetarea contractului de concesiune. Sunt bunuri de retur bunurile care au făcut obiectul concesiunii;b) bunurile proprii care la încetarea contractului de concesiune rămân în proprietatea concesionarului. Sunt bunuri proprii bunurile care au aparținut concesionarului și au fost utilizate de către acesta pe durata concesiunii.  +  Articolul 53(1) Concedentul poate modifica unilateral partea reglementară a contractului de concesiune, cu notificarea prealabilă a concesionarului, din motive excepționale legate de interesul național sau local, după caz.(2) În cazul în care modificarea unilaterală a contractului îi aduce un prejudiciu, concesionarul are dreptul să primească fără întârziere o justă despăgubire.(3) În caz de dezacord între concedent și concesionar cu privire la suma despăgubirii, aceasta va fi stabilită de către instanța judecătorească competentă. Acest dezacord nu poate în niciun caz să permită concesionarului să nu își execute obligațiile contractuale.  +  Articolul 54(1) Raporturile contractuale dintre concedent și concesionar se bazează pe principiul echilibrului financiar al concesiunii între drepturile care îi sunt acordate concesionarului și obligațiile care îi sunt impuse.(2) Concesionarul nu va fi obligat să suporte creșterea sarcinilor legate de execuția obligațiilor sale, în cazul în care această creștere rezultă în urma:a) unei măsuri dispuse de o autoritate publică;b) unui caz de forță majoră sau unui caz fortuit.  +  Articolul 55(1) Concesionarul își execută obligațiile potrivit termenilor și condițiilor prevăzute în contractul de concesiune și în acord cu prevederile legale specifice bunului concesionat.(2) Concedentul are dreptul să verifice în perioada derulării contractului de concesiune modul în care sunt respectate clauzele acestuia de către concesionar.  +  Articolul 56(1) Concesionarul are obligația ca în termen de cel mult 90 de zile de la data semnării contractului de concesiune să depună, cu titlu de garanție, o sumă fixă reprezentând o cotă-parte din suma obligației de plată către concedent, stabilită de acesta și datorată pentru primul an de exploatare.(2) Din această sumă sunt reținute, dacă este cazul, penalitățile și alte sume datorate concedentului de către concesionar, în baza contractului de concesiune.(3) Concesionarul poate constitui drept garanție și titluri de credit, asupra cărora se va institui garanție reală mobiliară, cu acordul concedentului.  +  Articolul 57(1) Încetarea contractului de concesiune poate avea loc în următoarele situații:a) la expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune;b) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind competentă instanța de judecată;c) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;d) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, prin reziliere de către concesionar, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului;e) la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri.(2) La încetarea contractului de concesiune concesionarul este obligat să restituie, în deplină proprietate, liber de orice sarcină, bunul concesionat.  +  Articolul 58(1) Contractul de concesiune va fi încheiat în limba română, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.(2) În cazul în care concesionarul este de o altă naționalitate sau cetățenie decât cea română și dacă părțile consideră necesar, contractul de concesiune se va putea încheia în patru exemplare, două în limba română și două într-o altă limbă aleasă de ele.(3) În situația prevăzută la alin. (2) fiecare parte va avea câte un exemplar în limba română și un exemplar în limba străină în care a fost redactat contractul.(4) În caz de litigiu, exemplarele în limba română ale contractului prevalează.  +  Articolul 59(1) Prin excepție de la prevederile art. 14, bunurile proprietate publică pot fi concesionate prin atribuire directă companiilor naționale, societăților naționale sau societăților comerciale aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea entităților prevăzute la art. 5, care au fost înființate prin reorganizarea regiilor autonome și care au ca obiect principal de activitate gestionarea, întreținerea, repararea și dezvoltarea respectivelor bunuri, dar numai până la finalizarea privatizării acestora.(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) nu este necesară întocmirea studiului de oportunitate.(3) Concesionarea prevăzută la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului, a consiliilor locale, județene sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz.(4) În măsura în care se constată că exploatarea bunului ce face obiectul concesiunii prevăzute la alin. (1) implică în mod necesar și executarea unor lucrări și/sau prestarea unor servicii, concesionarul bunului are obligația de a încheia contracte pe care, în funcție de scopul urmărit și de activitățile desfășurate, să le califice conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006.(5) Prin excepție de la prevederile art. 5 și 8, companiile naționale, societățile naționale sau societățile comerciale prevăzute la alin. (1) pot subconcesiona bunurile proprietate publică care le-au fost concesionate potrivit alin. (1).(6) Studiul de oportunitate al subconcesionării se aprobă de către persoanele care, potrivit art. 5, au calitatea de concedent în contractul de concesiune.(7) Subconcesionarea prevăzută la alin. (5) se aprobă, pe baza studiului de oportunitate, prin hotărâre a Guvernului, a consiliilor locale, județene sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz.(8) Prin hotărârea de aprobare a concesionării prevăzută la alin. (3) poate fi aprobată și subconcesionarea prevăzută la alin. (5).(9) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (6)-(8), regimul juridic al subconcesionării prevăzute la alin. (5) este cel instituit de prezenta ordonanță de urgență pentru concesionare.(10) Redevența obținută prin subconcesionare se face venit la bugetul companiilor naționale, societăților naționale sau societăților comerciale care au subconcesionat bunurile aparținând proprietății publice.(11) Sumele reprezentând redevența prevăzută la alin. (10) sunt utilizate numai pentru întreținerea, repararea, reabilitarea, modernizarea și/sau dezvoltarea bunurilor proprietate publică care au făcut obiectul concesionării și nu pot fi recuperate prin amortizare conform prevederilor legale în vigoare.  +  Capitolul V Dosarul concesiuniiDosarul concesiunii  +  Articolul 60Concedentul are obligația de a întocmi dosarul concesiunii pentru fiecare contract atribuit.  +  Articolul 61Dosarul concesiunii se păstrează de către concedent atât timp cât contractul de concesiune produce efecte juridice, dar nu mai puțin de 5 ani de la data încheierii contractului respectiv.  +  Articolul 62Dosarul concesiunii trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:a) studiul de oportunitate al concesiunii;b) hotărârea de aprobare a concesiunii și, după caz, hotărârea de aprobare a subconcesiunii;c) anunțurile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență referitoare la procedura de atribuire a contractului de concesiune și dovada transmiterii acestora spre publicare;d) documentația de atribuire;e) nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul în care procedura aplicată a fost alta decât licitația deschisă;f) denumirea/numele ofertantului/ofertanților a cărui/a căror ofertă/oferte a/au fost declarată/declarate câștigătoare și motivele care au stat la baza acestei decizii;g) justificarea hotărârii de anulare a procedurii de atribuire, dacă este cazul;h) contractul de concesiune semnat.  +  Articolul 63(1) Dosarul concesiunii are caracter de document public.(2) Accesul persoanelor la aceste informații se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii.  +  Capitolul VI Dispoziții privind exercitarea controlului și soluționarea litigiilor privind concesionareaDispoziții privind exercitarea controlului și soluționarea litigiilor privind concesionarea  +  Articolul 64Persoana care considera ca un contract a fost calificat drept contract de concesiune de bunuri proprietate publică, cu nerespectarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari și completari prin Legea nr. 337/2006, poate solicita punctul de vedere al Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizitiilor Publice.-----------Art. 64 a fost modificat de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 22 din 11 ianuarie 2007, publicat1 în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 18 ianuarie 2007.  +  Articolul 65Ministerele de resort și Ministerul Finanțelor Publice, prin structurile cu atribuții specifice de control, realizează verificarea concesiunilor de bunuri proprietate publică de interes național, iar Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București realizează verificarea concesiunilor de bunuri proprietate publică de interes local, urmărind în special respectarea dispozițiilor referitoare la:a) aplicarea hotărârii de concesionare;b) publicitatea;c) documentația de atribuire;d) aplicarea procedurii de atribuire a contractului de concesiune;e) dosarul concesiunii;f) îndeplinirea obligațiilor contractuale de către concedent și concesionar.  +  Articolul 66(1) Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractului de concesiune, precum și a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.(2) Acțiunea în justiție se introduce la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicție se află sediul concedentului.(3) Împotriva hotărârii tribunalului se poate declara recurs la secția de contencios administrativ a curții de apel, conform prevederilor legale.  +  Capitolul VII SancțiuniSancțiuni  +  Articolul 67Constituie contravenții la dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență:a) nerespectarea termenului prevăzut la art. 10 alin. (2);b) atribuirea contractului de concesiune prin aplicarea altor proceduri decât cele prevăzute la art. 14;c) încălcarea prevederilor art. 16;d) încălcarea prevederilor art. 20 alin. (1);e) nerespectarea termenelor prevăzute la art. 21 alin. (3), art. 27 alin. (3), art. 40 și 42;f) aplicarea procedurii de negociere directă în alte cazuri decât cele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență;g) încălcarea prevederilor art. 36 alin. (1);h) încălcarea prevederilor art. 39;i) încălcarea prevederilor art. 41;j) încălcarea prevederilor art. 45;k) încălcarea prevederilor art. 56;l) încălcarea prevederilor art. 59 alin. (11);m) încălcarea prevederilor art. 60 și 61.  +  Articolul 68(1) Pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 67 se aplică o amendă de la 5.000 lei (RON) la 15.000 lei (RON).(2) Amenzile prevăzute la alin. (1) pot fi aplicate atât persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice.(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoane împuternicite de structurile cu atribuții de control.  +  Articolul 69Prevederile art. 67 și 68 referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari și completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.-----------Art. 69 a fost modificat de pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 22 din 11 ianuarie 2007, publicat1 în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 18 ianuarie 2007.  +  Capitolul VIII Dispoziții tranzitorii și finaleDispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 70Contractele de concesiune încheiate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență rămân supuse reglementărilor în vigoare la data încheierii lor.  +  Articolul 71Contractele de concesiune a terenurilor de orice natură vor fi înregistrate de către concesionar în registrele de publicitate imobiliară sau în Cartea funciară.  +  Articolul 72În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Justiției vor elabora și vor propune spre adoptare Guvernului norme metodologice.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  București, 28 iunie 2006.Nr. 54.-------