ORDONANŢĂ nr. 29 din 31 ianuarie 2007 (*actualizată*)privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă(actualizată până la data de 8 aprilie 2008*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 2 februarie 2007. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 8 aprilie 2008, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 249 din 12 iulie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008.În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.5 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă stabileste cadrul financiar general pentru gestionarea asistentei financiare nerambursabile alocate României în calitate de stat membru al Uniunii Europene, precum şi a prefinantarii şi cofinantarii aferente acestei asistente, în vederea asigurarii unui management financiar eficient al fondurilor provenite din instrumentele structurale. (2) În sensul prezentei ordonante, termenii şi expresiile de mai jos au urmatoarea semnificaţie: a) instrumente structurale - asistenţa financiară nerambursabilă primita de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regionala, Fondului social european şi Fondului de coeziune; b) program operational - documentul de programare elaborat de România şi adoptat de Comisia Europeana, prin care este stabilita o strategie de dezvoltare printr-un set de prioritati coerente pentru a caror realizare se face apel la un fond sau, în cazul obiectivului de convergenta, la Fondul de coeziune şi la Fondul european de dezvoltare regionala; c) Autoritate de certificare şi plata - structura organizatorica în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, responsabila de certificarea sumelor cuprinse în declaratiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeana şi pentru primirea fondurilor transferate României din Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european şi Fondul de coeziune şi asigurarea transferului acestora către beneficiari, precum şi a sumelor de prefinantare şi cofinantare aferente acestora din fonduri alocate de la bugetul de stat; d) Autoritate de management - structura din cadrul unei autorităţi publice centrale, responsabila pentru gestionarea unui program operational; e) Organism intermediar - structura din sectorul public sau privat care indeplineste atribuţii delegate de către Autoritatea de management vizavi de relaţia cu beneficiarii; f) Unitate de plată - structura din cadrul unei autorităţi publice centrale cu rol de Autoritate de management pentru un program operational, având responsabilitatea transferarii sumelor de prefinantare, cofinantare alocate de la bugetul de stat, precum şi a sumelor din asistenţa financiară nerambursabilă către beneficiari; g) beneficiar - organismul, autoritatea, institutia sau societatea comerciala din sectorul public ori privat, unitatea administrativ-teritoriala, organismele prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judetean, responsabile pentru iniţierea ori iniţierea şi implementarea proiectelor aprobate spre finanţare în cadrul unui program operational; h) obiectivul convergenta - obiectivul finanţat din instrumentele structurale, cu scopul cresterii convergentei statelor membre ale Uniunii Europene şi a regiunilor mai puţin dezvoltate; i) prefinantare - sumele transferate din bugetul de stat sau din instrumente structurale către un beneficiar, cu excepţia celor din sectorul privat (dacă prin acest transfer nu se intra sub incidenţa prevederilor legale cu privire la ajutorul de stat) ori unei organizaţii neguvernamentale - prin plata directa sau prin plata indirecta - pentru lichidarea angajamentelor de plată faţă de un contractor, în stadiul initial de implementare a proiectelor, în baza unui contract de finanţare incheiat între beneficiar şi Autoritatea de management/Organismul intermediar responsabil/ responsabila, în vederea asigurarii derularii corespunzătoare a proiectelor; j) avans - sumele transferate de către beneficiar unui contractor, în baza documentelor justificative, conform legii, în cadrul unui proiect finanţat din instrumente structurale; k) cofinantare publică - sumele alocate în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea finanţelor publice nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, şi la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, respectiv în bugetele organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judetean, după caz, pentru finantarea cheltuielilor eligibile aferente proiectelor finantate în cadrul programelor operationale; l) cofinantare privată - orice contribuţie la finantarea cheltuielilor eligibile, alta decat cea prevăzută la lit. k), aferenta proiectelor finantate în cadrul programelor operationale; m) cheltuieli eligibile - cheltuielile realizate de către un beneficiar, aferente proiectelor finantate în cadrul programelor operationale, care pot fi finantate atât din instrumente structurale, cat şi din bugetul de stat şi/sau contribuţia proprie a beneficiarului; n) cheltuieli neeligibile - cheltuielile inerente realizării proiectelor finantate din instrumente structurale în cadrul programelor operationale, care nu pot fi finantate din instrumentele structurale, conform reglementarilor comunitare şi naţionale; o) cheltuieli conexe proiectului - cheltuielile care intervin în derularea proiectelor finantate din instrumentele structurale, implementate de organisme, autorităţi, institutii sau societăţi comerciale din sectorul public, unitate administrativ-teritoriala, organisme prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judetean, cheltuieli fără de care proiectul nu poate fi implementat şi care nu pot fi finantate din instrumente structurale; p) contribuţia naţionala - totalul sumelor cheltuite în cadrul implementarii programelor operationale, fiind formata din cofinantarea publică, cheltuielile conexe şi cheltuielile neeligibile; q) plata directa - transferul sumelor reprezentand prefinantare sau al sumelor din instrumente structurale şi al cofinantarii suportate din surse de la bugetul de stat, direct de la Autoritatea de certificare şi plata la beneficiar; r) plata indirecta - transferul sumelor reprezentand prefinantare sau al sumelor din instrumente structurale şi al cofinantarii suportate din surse de la bugetul de stat, indirect de la Autoritatea de certificare şi plata la beneficiar, prin intermediul Unităţii de plată; s) debite faţă de bugetul Uniunii Europene - sumele datorate bugetului Uniunii Europene ca urmare a nerespectarii prevederilor legale comunitare sau a altor documente incheiate ori convenite între Comisia Europeana şi Guvernul României.  +  Articolul 2Ministerul Finanţelor Publice, prin Autoritatea de certificare şi plata, este autorizat să asigure gestionarea financiară a fondurilor reprezentand asistenţa financiară nerambursabilă sub forma instrumentelor structurale, primita de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene, şi a fondurilor publice reprezentand prefinantarea şi cofinantarea acesteia din fonduri alocate de la bugetul de stat.  +  Capitolul II Fondurile externe nerambursabile de la Uniunea Europeana, aferente instrumentelor structurale  +  Articolul 3 (1) Fondurile externe nerambursabile, aferente instrumentelor structurale, se aloca şi se deruleaza în baza prevederilor Regulamentului Consiliului nr. 1.083/2006 privind stabilirea cadrului general pentru Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european şi Fondul de coeziune şi abrogarea Regulamentului Consiliului nr. 1.260/1999, precum şi a prevederilor Cadrului strategic naţional de referinţa şi programelor operationale, aprobate de Comisia Europeana. (2) Creditele bugetare aferente instrumentelor structurale, stabilite pe baza Cadrului strategic naţional de referinţa şi a programelor operationale aprobate de Guvern, au caracter previzional şi se reflecta în anexa la bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management, respectiv în anexa la bugetul unităţii administrativ-teritoriale, organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judetean, în situaţia în care acestea au calitatea de beneficiar.  +  Articolul 4Sumele prevăzute la art. 3 alin. (2) se transfera de către Autoritatea de certificare şi plata din cadrul Ministerului Finanţelor Publice prin plata directa către beneficiari pentru Programul operational sectorial transport şi Programul operational sectorial mediu şi plata indirecta prin intermediul unităţilor de plată de pe lângă autorităţile de management, pentru restul programelor operationale, prin conturi deschise la institutii financiar-bancare şi Trezoreria Statului.  +  Capitolul III Contribuţia naţionala  +  Articolul 5Sumele aferente contributiei naţionale pentru fiecare program operational se cuprind astfel:1. În bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, în pozitia globală distincta denumita "Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeana" pentru: a) sumele reprezentand cofinantare publică din fonduri de la bugetul de stat; b) sumele necesare asigurarii prefinantarii; c) sumele necesare continuarii finantarii proiectelor în cadrul programelor operationale, în cazul indisponibilitatii temporare a fondurilor comunitare; d) sumele necesare finantarii cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile Ministerului Finanţelor Publice în conturile beneficiarilor sau unităţilor de plată. e) sumele pentru acoperirea platii taxei pe valoarea adăugată aferenta proiectelor finantate din instrumente structurale în cadrul programelor operationale.-------------Lit. e) de la pct. 1 al art. 5 a fost introdusa de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 249 din 12 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 25 iulie 2007.2. În bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv ale organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judetean, în calitate de beneficiar, pentru sumele necesare asigurarii cofinantarii locale, finantarii cheltuielilor neeligibile aferente implementarii proiectelor proprii, cu excepţia sumelor prevăzute la pct. 1 lit. e).-------------Pct. 2 al art. 5 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 249 din 12 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 25 iulie 2007.3. În bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autorităţi de management, pentru: a) sumele necesare prefinantarii/cofinantarii axelor prioritare de asistenţa tehnica din cadrul programelor operationale; b) sumele necesare finantarii cheltuielilor neeligibile atât în cazul în care acestia au calitatea de beneficiar, cat şi în cazul în care au beneficiari din sectorul public cărora li se aloca finanţări de la bugetul de stat, prin bugetul ordonatorului principal de credite, în condiţiile legii; c) sumele aferente achitarii unor debite datorate bugetului Uniunii Europene, pentru nereguli, inclusiv a majorarilor de intarziere ca urmare a nerecuperarii la timp de la beneficiari.  +  Articolul 6Cheltuielile conexe proiectelor implementate de un beneficiar, cu excepţia celor din sectorul privat, se cuprind în bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autorităţi de management, în condiţiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 7Propunerile de credite bugetare necesare asigurarii sumelor prevăzute la art. 5 pct. 2 se stabilesc pe baza proiectelor aprobate şi/sau a estimarii cuantumurilor proiectelor ce urmeaza a se aproba, conform tabelelor financiare cuprinse în programele operationale aprobate.  +  Articolul 8Alocarea sumelor prevăzute la art. 5 pct. 3 lit. c) pentru plata debitelor faţă de bugetul Uniunii Europene, inclusiv a majorarilor de intarziere ca urmare a nerecuperarii la timp de la beneficiari, în bugetele ordonatorilor principali de credite, se realizează potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările ulterioare. Sumele alocate în acest scop nu pot fi realocate pentru alte destinatii.  +  Articolul 9 (1) Se autorizeaza Ministerul Finanţelor Publice sa repartizeze şi să introducă în volumul şi în structura bugetelor ordonatorilor principali de credite cu rol de autorităţi de management, la propunerea acestora, modificările determinate de utilizarea sumelor prevăzute la art. 5 pct. 1 şi să efectueze, după caz, plati din aceasta pozitie de cheltuieli. (2) Sumele prevăzute la art. 5 pct. 1 lit. c) se transfera la beneficiar prin plata directa sau plata indirecta. Aceste sume se regularizeaza din fondurile comunitare sau, dacă este cazul, cu sumele recuperate de la beneficiari în cazul plăţilor directe ori de la autorităţile de management în cazul plăţilor indirecte. (3) Sumele prevăzute la art. 5 pct. 1 lit. e) se acordă, prin plata directa sau plata indirecta, urmatorilor beneficiari: autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, unităţi subordonate în coordonarea acestora, organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridica, care funcţionează în domeniul dezvoltării regionale, organisme neguvernamentale nonprofit, cu personalitate juridica, Compania Naţionala de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi Compania Naţionala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. Aceasta prevedere nu se aplică altor beneficiari.-------------Alin. (3) al art. 9 a fost introdus de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 249 din 12 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 25 iulie 2007.  +  Articolul 10 (1) Creditele bugetare aprobate potrivit art. 7 şi neutilizate ca urmare a neaprobarii proiectelor se redistribuie la propunerea primarilor şi conducătorilor organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judetean, după caz, formulate în condiţiile legii, pe bază de justificari temeinic fundamentate. (2) Disponibilitatile din fondurile aferente instrumentelor structurale şi din fondurile publice destinate cofinantarii/ prefinantarii rămase în conturile Autorităţii de certificare şi plata, unităţilor de plată şi/sau ale unităţilor administrativ-teritoriale şi ale organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local ori judetean, la sfârşitul anului bugetar, se reporteaza în anul următor cu aceeasi destinatie. (3) Disponibilitatile din fondurile publice aflate în conturile Autorităţii de certificare şi plata destinate finantarii proiectelor aferente programelor de preaderare, în cazul indisponibilitatilor temporare, vor fi realocate cofinantarii/ prefinantarii instrumentelor structurale, după incheierea programelor de preaderare.  +  Capitolul IV Dispozitii finale  +  Articolul 11 (1) Se autorizeaza Ministerul Finanţelor Publice sa repartizeze şi să introducă în bugetele ordonatorilor principali de credite care gestioneaza fonduri comunitare modificările determinate de realocarile între programele operationale, efectuate în conformitate cu procedurile comunitare. (2) Fondurile prevăzute la alin. (1) se evidentiaza în bugetele ordonatorilor principali de credite în primul trimestru, în vederea utilizarii acestora pentru implementarea şi derularea corespunzătoare a programelor şi proiectelor aprobate.  +  Articolul 12Sumele prevăzute la art. 5 pct. 3 lit. c), care se recupereaza în cursul aceluiasi an bugetar în care au fost platite, reintregesc plăţile de casa şi creditele bugetare aferente bugetului din care au fost acordate, iar cele recuperate în anii urmatori se fac venit la bugetul de stat.  +  Articolul 13 (1) Sumele reprezentand prefinantare din instrumentele structurale şi/sau din sumele de la bugetul de stat, acordate unui beneficiar, se recupereaza până la finalizarea proiectului. (2) Scopul acordarii prefinantarii este acela de a asigura resursele financiare necesare începerii derularii contractelor; din aceste sume se pot plati facturile de avans, conform prevederilor legale. (3) Sumele recuperate potrivit prevederilor alin. (1), provenind din sume de la bugetul de stat în acelasi an în care s-a efectuat plata, se utilizeaza cu aceeasi destinatie. Dacă recuperarea sumelor se realizează în anii urmatori anului în care s-a efectuat plata, acestea se virează ca venituri la bugetele de la care s-au efectuat plăţile. (4) Sumele recuperate potrivit prevederilor alin. (1), provenind din instrumente structurale, se utilizeaza cu aceeasi destinatie. (5) Sumele prevăzute la art. 5 pct. 1 lit. b) se pot asigura şi din Fondul naţional de dezvoltare la dispoziţia Guvernului, aprobat anual prin legea bugetului de stat.  +  Articolul 14Prefinantarea acordată din instrumente structurale şi/sau din sume de la bugetul de stat se restituie sursei de finanţare din care a fost acordată, dacă nicio justificare privind achizitionarea de bunuri ori servicii sau executarea de lucrari nu a fost furnizata de către beneficiar în termen de 6 luni de la data primirii acesteia sau conform prevederilor contractuale.  +  Articolul 15Controlul financiar preventiv şi auditul intern al fondurilor aferente asistentei financiare şi al celor aferente cofinantarii/prefinantarii se exercită la nivelul Autorităţii de management/Organismului intermediar şi Autorităţii de certificare şi plata, în conformitate cu legislatia în vigoare.  +  Articolul 16 (1) Beneficiarul unui proiect finanţat din instrumente structurale are obligaţia indosarierii şi pastrarii în bune condiţii a tuturor documentelor aferente proiectului, conform prevederilor Regulamentului Consiliului nr. 1.083/2006 privind stabilirea cadrului general pentru Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european şi Fondul de coeziune şi abrogarea Regulamentului Consiliului nr. 1.260/1999. (2) Beneficiarul are obligaţia de a asigura accesul autorităţilor naţionale cu atribuţii de control şi audit, precum şi al serviciilor Comisiei Europene şi al Curtii Europene de Conturi, în limitele competentelor care le revin, la toate documentele aferente proiectului finanţat. (3) În exercitarea atribuţiilor de control, reprezentantii serviciului specializat al Comisiei Europene - Oficiul European pentru Lupta Antifrauda - OLAF, precum şi reprezentantii Departamentului pentru Lupta Antifrauda - DLAF procedeaza la efectuarea de controale la faţa locului, la luarea de declaratii, solicita toate documentele şi informaţiile necesare, beneficiarul având obligaţia de a permite accesul neconditionat în sedii, pe terenuri, în mijloacele de transport sau în alte spatii folosite în scopuri economice. (4) În cazul nerespectarii prevederilor alin. (1), beneficiarul este obligat sa restituie întreaga suma primita, aferenta proiectului, reprezentand asistenţa financiară nerambursabilă din instrumente structurale şi cofinantarea aferenta alocata din fonduri de la bugetul de stat, inclusiv dobanzile/penalizarile aferente. (5) Autoritatea de management este responsabila de recuperarea sumelor platite necuvenit ca urmare a unor nereguli sau neutilizarii conform destinatiei stabilite prin contract a instrumentelor structurale, a prefinantarii şi a cofinantarii alocate de la bugetul de stat proiectelor finantate în cadrul programelor operationale.  +  Articolul 17Sumele necesare finantarii cheltuielilor neeligibile sunt asigurate de către beneficiari sau de la bugetul de stat, prin bugetul ordonatorului de credite, după caz, conform prevederilor legale.  +  Articolul 17^1 (1) Ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management pot delega angajarea şi/sau lichidarea cheltuielilor aferente proiectelor finanţate din instrumente structurale ordonatorilor principali de credite cu rol de Organism intermediar, în limita competenţelor reglementate prin ordin comun al conducătorilor celor două instituţii implicate, pe baza Acordului de delegare de atribuţii, încheiat între Autoritatea de management şi Organismul intermediar, în conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare. Ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de management nu este exonerat de răspundere prin actul de delegare. (2) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operaţional regional 2007-2013, poate delega agenţiilor pentru dezvoltare regională, în calitatea acestora de organisme intermediare, angajarea şi/sau lichidarea cheltuielilor aferente proiectelor finanţate în cadrul programului, în baza acordului de delegare de atribuţii încheiat cu fiecare dintre acestea, în conformitate cu prevederile reglementărilor comunitare.Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor nu este exonerat de răspundere prin actul de delegare.-------------Art. 17^1 a fost introdus de art. 21, Cap. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 8 aprilie 2008.  +  Articolul 17^2 (1) Pentru sumele prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management, reprezentând finanţarea proiectelor aprobate în cadrul programelor operaţionale, instituţiile publice cu rol atât de organisme intermediare, cât şi de beneficiari ai axelor de asistenţă tehnică pot avea calitatea de ordonator terţiar de credite. (2) Sumele rambursate de către Comisia Europeană prin conturile Autorităţii de certificare şi plată în conturile Organismului intermediar, în calitate de beneficiar, prevăzute la alin. (1), se virează la bugetul de stat la termenele şi în condiţiile stabilite prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor.-------------Art. 17^2 a fost introdus de art. 21, Cap. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 8 aprilie 2008.  +  Articolul 18În termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante, prin ordin al ministrului finanţelor publice se aproba normele metodologice de aplicare.  +  Articolul 19Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VladescuMinistrul muncii,solidaritatii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul economiei şi comerţului,Varujan VosganianMinistrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Radu Mircea BerceanuMinistrul delegat cu controlulimplementarii programelor cufinanţare internationala şiurmarirea acquis-ului comunitar,Cristian DavidBucureşti, 31 ianuarie 2007.Nr. 29.-------