HOTĂRÂRE nr. 31 din 16 ianuarie 2003 (*actualizată*)privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001**) privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal(actualizată până la data de 17 iulie 2008*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ------------În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 14 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 410/2002,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 16 ianuarie 2003.Nr. 31.  +  Anexa 1NORME METODOLOGICEpentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal  +  Capitolul I Faptele care se înscriu în cazierul fiscal al contribuabilului  +  Articolul 1 (1) Faptele sancţionate de legile financiare, vamale sau care privesc disciplina financiară, inclusiv cele care privesc stabilirea şi gestionarea impozitelor şi taxelor, care se înscriu în cazierul fiscal al contribuabilului, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice. (2) În cazierul fiscal al persoanei juridice se înscriu şi faptele stabilite în sarcina subunitatilor sale fără personalitate juridică, cum ar fi: sucursalele, punctele de lucru şi altele asemenea. (3) În certificatul de cazier fiscal se înscriu numai faptele constatate prin actele administrative asupra cărora nu s-au exercitat în termenul legal căile de atac sau cele asupra cărora s-au pronunţat hotărâri judecătoreşti definitive/irevocabile.  +  Capitolul II Procedura de solicitare şi de eliberare a certificatului de cazier fiscal  +  Articolul 2 (1) Contribuabilii au dreptul să solicite şi să obţină certificate de cazier fiscal conţinând datele înscrise în cazierul fiscal propriu, în condiţiile prevăzute de lege. (2) La solicitarea expresă a contribuabililor certificatul de cazier fiscal poate fi eliberat în forma simplificata, care să ateste numai dacă aceştia figurează sau nu figurează în evidenta cazierului fiscal. (3) Certificatul de cazier fiscal se eliberează numai la cererea scrisă a contribuabililor sau a reprezentanţilor acestora, depusa la organul fiscal competent. (4) Prin organ fiscal competent se înţelege unităţile teritoriale competente definite la art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.------------Alin. (4) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 742 din 9 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 17 iulie 2008. (5) Pentru contribuabilii persoane fizice cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal propriu se depune personal sau prin reprezentant, pe bază de procura autentică sau de împuternicire avocaţială.-----------Alin. (5) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.036 din 28 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 10 septembrie 2003. (6) Pentru contribuabilii persoane juridice cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal se depune de către reprezentantul legal al acestora sau prin reprezentant, pe bază de mandat.-------------Alin. (6) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 299 din 2 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 16 martie 2006. (7) Pentru contribuabilii asociaţii fără personalitate juridică cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal se depune de către unul dintre asociaţi, pe baza împuternicirii date de ceilalţi asociaţi sau de reprezentantul acestora. (8) La depunerea cererii de eliberare a cazierului fiscal se prezintă în mod obligatoriu actul de identitate şi/sau împuternicirea, după caz, iar în cazul persoanelor juridice, şi actul care atesta numirea reprezentantului legal al acestora.  +  Articolul 3 (1) Solicitarea eliberării certificatului de cazier fiscal se face prin completarea formularului de cerere-tip, pus la dispoziţie în mod gratuit contribuabilului de către organul fiscal competent. (2) Cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal va fi însoţită de dovada plăţii taxei, prevăzută de lege.------------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 742 din 9 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 17 iulie 2008. (3) La depunerea cererii organul fiscal competent va comunică solicitantului data după care se poate prezenta pentru ridicarea certificatului de cazier fiscal în interiorul termenului prevăzut de lege.  +  Articolul 4 (1) Eliberarea certificatului de cazier fiscal se face numai personal contribuabilului, respectiv reprezentantului, sub semnătura, cu condiţia prezentării actului de identitate şi a împuternicirii, după caz. (2) Odată cu eliberarea certificatului de cazier fiscal organul fiscal competent va arhiva împuternicirea în copie legalizată, cererea pentru eliberarea certificatului de cazier fiscal şi copia certificatului de cazier fiscal.-------------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 299 din 2 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 16 martie 2006.  +  Articolul 5Certificatul de cazier fiscal se întocmeşte în doua exemplare de către persoana desemnată din cadrul serviciului de specialitate şi se semnează de conducătorul organului fiscal competent.  +  Articolul 6 (1) În cazul în care datele înscrise în cazierul fiscal nu corespund situaţiei reale ori înregistrarea lor nu s-a făcut cu respectarea dispoziţiilor legale, contribuabilul poate solicita rectificarea acestora prin completarea formularului de cerere de rectificare a datelor înscrise în cazierul fiscal. (2) Cererea de rectificare a datelor înscrise în cazierul fiscal, însoţită de actele doveditoare, se depune la organul fiscal competent şi va urma procedura stabilită pentru cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal, fără perceperea taxei de timbru. (3) Actele doveditoare se anexează la cererea de rectificare, în copie certificată de organul fiscal competent pe baza prezentării actelor originale sau în copie legalizată.  +  Articolul 7 (1) Modul de soluţionare a cererii de rectificare a datelor înscrise în cazierul fiscal se comunică în scris contribuabilului. (2) În cazul admiterii în totalitate sau în parte a cererii se eliberează un nou certificat de cazier fiscal, care va cuprinde datele rectificate. (3) În cazul soluţionării parţiale a cererii de rectificare, rectificarea se face numai asupra unora dintre menţiunile înscrise în cazierul fiscal, dintre cele pentru care s-a solicitat rectificarea. (4) O dată cu înştiinţarea asupra modului de soluţionare a cererii de rectificare contribuabilul va fi înştiinţat şi asupra datei pentru ridicarea noului certificat de cazier fiscal.  +  Articolul 8 (1) În cazul respingerii sau soluţionării parţiale a cererii de rectificare a datelor înscrise în cazierul fiscal contribuabilii pot să depună contestaţie la tribunal - secţia de contencios administrativ în a carei raza teritorială îşi au sediul/domiciliul/reşedinţa, potrivit legii. (2) În caz de admitere a contestaţiei în baza hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile, organul fiscal competent va proceda la rectificarea cazierului fiscal şi va elibera un nou certificat de cazier fiscal în locul celui contestat. (3) Contribuabilul va fi înştiinţat asupra datei la care să se prezinte pentru ridicarea noului certificat de cazier fiscal.  +  Capitolul IIIProcedura de solicitare şi de eliberare a informaţiilor din cazierul fiscal către autorităţile prevăzute la art. 8 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001  +  Articolul 9 (1) Informaţiile referitoare la datele înscrise în cazierul fiscal al contribuabililor, solicitate de către autorităţile prevăzute la art. 8 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001, se furnizează numai la cererea motivată în scris, care va cuprinde temeiul potrivit căruia sunt necesare informaţiile respective. (2) Solicitarile de informaţii din cazierul fiscal al contribuabilului, formulate de către autorităţile mai sus menţionate, cuprind în mod obligatoriu datele de identificare a contribuabilului. (3) Solicitarile se transmit la organul fiscal competent, direct de către organele de urmărire penală şi instanţele judecătoreşti, precum şi de către autorităţile fiscale internaţionale, pe bază de reciprocitate.  +  Articolul 10Organul fiscal are obligaţia să soluţioneze, în termen de 15 zile de la data înregistrării, solicitarea de furnizare de informaţii din cazierul fiscal al contribuabilului, prin transmiterea unei comunicări scrise solicitantului, semnată de directorul general.  +  Capitolul IV Procedura de înscriere a datelor în cazierul fiscal şi în evidenta operativă  +  Articolul 11Înscrierea şi actualizarea datelor în cazierul fiscal se fac numai pe bază de documente justificative.  +  Articolul 12 (1) În scopul înscrierii datelor în cazierul fiscal, documentul justificativ este fişa de înscriere a faptelor în cazierul fiscal. Se va completa câte o fişa pentru fiecare fapta care se înscrie în cazierul fiscal. (2) Fişele prevăzute la alin. (1) se completează numai cu date referitoare la faptele asupra cărora s-au pronunţat organele competente definitiv/irevocabil şi se transmit organelor fiscale competente. (3) Compartimentele juridice din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi al unităţilor sale teritoriale vor comunică, în timp util, organelor de control soluţiile pronunţate în dosarele prin care s-au soluţionat definitiv/irevocabil de către instanţele de judecată plângerile împotriva proceselor-verbale de control, în baza Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare. (4) Fişele de înscriere a faptelor în cazierul fiscal se întocmesc, indiferent de locul situării domiciliului fiscal, de către următoarele organe: a) organele cu atribuţii de control din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi al unităţilor sale teritoriale, precum şi organele cu atribuţii de control din afara Ministerului Finanţelor Publice, astfel:- în termen de 15 zile de la expirarea termenului legal de exercitare a căii de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei, în cazul neexercitării căii de atac;- în termen de 5 zile de la data primirii comunicării de la compartimentele juridice a hotărârii irevocabile prin care s-a soluţionat calea de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei; b) compartimentele juridice din cadrul organelor prevăzute la lit. a), pentru faptele care constituie infracţiuni, în termen de 5 zile de la data primirii comunicării hotărârii judecătoreşti definitive.-------------Alin. (4) al art. 12 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 299 din 2 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 16 martie 2006.  +  Articolul 13 (1) În scopul actualizării datelor din cazierul fiscal, documentul justificativ este fişa de actualizare a inscrierilor în cazierul fiscal. (2) Fişele de actualizare a inscrierilor în cazierul fiscal se întocmesc de către compartimentele care se ocupa cu gestionarea cazierului fiscal, pe baza următoarelor documente justificative: a) comunicarea primită de la serviciul cu atribuţii în gestionarea şi funcţionarea cazierului fiscal din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, care cuprinde actele normative ce abroga sau modifica prevederile legale în baza cărora au fost sancţionate faptele înscrise în cazierul fiscal; b) listele primite de la serviciul/biroul care se ocupă de Registrul contribuabililor, care cuprind persoanele radiate, respectiv decedate, după caz;------------Lit. b) a alin. (2) al art. 13 a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 742 din 9 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 17 iulie 2008. c) nota de serviciu prin care se aproba fişa de actualizare pentru rectificarea erorilor constatate la înscrierea faptelor în cazierul fiscal, aprobată de directorul general. (3) Fişele de actualizare pentru rectificarea eventualelor erori pot fi completate şi de către organele cu atribuţii de control sau compartimentele juridice, după caz, pentru fişele de înscriere întocmite şi transmise de către acestea.-------------Alin. (3) al art. 13 a fost introdus de pct. 4 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 299 din 2 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 16 martie 2006. (4) Fişele de actualizare se întocmesc în termen de 5 zile de la data primirii documentelor justificative.------------Alin. (4) al art. 13 a fost introdus de pct. 4 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 742 din 9 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 17 iulie 2008.  +  Anexă-------la normele metodologice-----------------------FAPTELEcare se înscriu în cazierul fiscal al contribuabililor,potrivit legislaţiei în vigoare*Font 6*┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ A. Fapte care, potrivit legii, constituie infracţiuni │├──────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────────────────┤│Codul │ Descrierea faptei │Actul normativ care prevede fapta│Actul normativ care prevede sancţiunea│ Sancţiunea prevăzută de ││faptei│ │ │ │ lege │├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 1.01 │Fapta contribuabilului care, │Art. 3 din Legea nr. 241/2005Art. 3 din Legea nr. 241/2005 pentru │Amendă de la 5.000 lei la ││ │cu intenţie, nu reface │pentru prevenirea şi combaterea │prevenirea şi combaterea evaziunii │30.000 lei ││ │documentele de evidenţă │evaziunii fiscale │fiscale │ ││ │contabilă distruse, în │ │ │ ││ │termenul înscris în │ │ │ ││ │documentele de control, │ │ │ ││ │deşi acesta putea să o facă │ │ │ │├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 1.02 │Refuzul nejustificat al unei │Art. 4 din Legea nr. 241/2005Art. 4 din Legea nr. 241/2005 pentru │Închisoare de la 6 luni ││ │persoane de a prezenta │pentru prevenirea şi combaterea │prevenirea şi combaterea evaziunii │la 3 ani sau amendă ││ │organelor competente, după │evaziunii fiscale │fiscale │ ││ │ce a fost somată de 3 ori, │ │ │ ││ │documentele legale şi │ │ │ ││ │bunurile din patrimoniu, în │ │ │ ││ │scopul împiedicării │ │ │ ││ │verificărilor financiare, │ │ │ ││ │fiscale sau vamale │ │ │ │├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 1.03 │Împiedicarea, sub orice formă│Art. 5 din Legea nr. 241/2005Art. 5 din Legea nr. 241/2005 pentru │Închisoare de la 6 luni ││ │a organelor competente de a │pentru prevenirea şi combaterea │prevenirea şi combaterea evaziunii │la 3 ani sau amendă ││ │intra, în condiţiile prevă- │evaziunii fiscale │fiscale │ ││ │zute de lege, în sedii, │ │ │ ││ │incinte ori pe terenuri, cu │ │ │ ││ │scopul efectuării verificări-│ │ │ ││ │lor financiare, fiscale sau │ │ │ ││ │vamale │ │ │ │├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 1.04 │Reţinerea şi nevărsarea, cu │Art. 6 din Legea nr. 241/2005Art. 6 din Legea nr. 241/2005 │Închisoare de la un an ││ │intenţie, în cel mult 30 de │pentru prevenirea şi combaterea │pentru prevenirea şi combaterea │la 3 ani sau amendă ││ │zile de la scadenţă, a sume- │evaziunii fiscale │evaziunii fiscale │ ││ │lor reprezentând impozite sau│ │ │ ││ │contribuţii cu reţinere la │ │ │ ││ │sursă │ │ │ │├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 1.05 │Punerea în circulaţie, fără │Art. 7 alin. (1) din Legea nr. │Art. 7 alin. (1) din Legea nr. │Închisoare de la 2 ani ││ │drept, a timbrelor, bandero- │241/2005 pentru prevenirea şi │241/2005 pentru prevenirea şi │la 7 ani şi interzicerea ││ │lelor sau formularelor tipi- │combaterea evaziunii fiscale │combaterea evaziunii fiscale │unor drepturi ││ │zate, utilizate în domeniul │ │ │ ││ │fiscal, cu regim special │ │ │ │├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 1.06 │Tipărirea sau punerea în │Art. 7 alin. (2) din Legea nr. │Art. 7 alin. (2) din Legea nr. │Închisoare de la 3 la 12 ││ │circulaţie, cu ştiinţă, de │241/2005 pentru prevenirea şi │241/2005 pentru prevenirea şi │ani şi interzicerea unor ││ │timbre, banderole sau formu- │combaterea evaziunii fiscale │combaterea evaziunii fiscale │drepturi ││ │lare tipizate, utilizate în │ │ │ ││ │domeniul fiscal, cu regim │ │ │ ││ │special, falsificate │ │ │ │├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 1.07 │Stabilirea cu rea-credinţă de│Art. 8 alin. (1) din Legea nr. │Art. 8 alin. (1) din Legea nr. │Închisoare de la 3 ani la ││ │către contribuabil a impozi- │241/2005 pentru prevenirea şi │241/2005 pentru prevenirea şi │10 ani şi interzicerea ││ │telor, taxelor sau contribu- │combaterea evaziunii fiscale │combaterea evaziunii fiscale │unor drepturi ││ │ţiilor, având ca rezultat │ │ │ ││ │obţinerea, fără drept, a unor│ │ │ ││ │sume de bani cu titlu de │ │ │ ││ │rambursări sau restituiri de │ │ │ ││ │la bugetul general consolidat│ │ │ ││ │ori compensări datorate buge-│ │ │ ││ │tului general consolidat │ │ │ ││──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 1.08 │Asocierea în vederea săvâr- │Art. 8 alin. (2) din Legea nr. │Art. 8 alin. (2) din Legea nr. │Închisoare de la 5 ani la ││ │şirii faptei prevăzute de │241/2005 pentru prevenirea şi │241/2005 pentru prevenirea şi │15 ani şi interzicerea ││ │art. 8 alin. (1) din Legea │combaterea evaziunii fiscale │combaterea evaziunii fiscale │unor drepturi ││ │nr. 241/2005 pentru preveni- │ │ │ ││ │rea şi combaterea evaziunii │ │ │ ││ │fiscale │ │ │ │├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 1.09 │Tentativa la infracţiunile │Art. 8 alin. (3) din Legea nr │Art. 8 alin. (3) din Legea nr. │Se pedepseşte conform ││ │prevăzute la pct. 1.07 şi │241/2005 pentru prevenirea şi │241/2005 pentru prevenirea şi │legii. ││ │1.08 din prezenta anexă │combaterea evaziunii fiscale │combaterea evaziunii fiscale │ │├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 1.10 │Ascunderea bunului ori a │Art. 9 alin. (1) lit. a) din │Art. 9 alin. (1), (2) şi (3) din │Închisoare de la 2 ani ││ │sursei impozabile sau │Legea nr. 241/2005 pentru │Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea │la 8 ani şi interzicerea ││ │taxabile în scopul sustra- │prevenirea şi combaterea │şi combaterea evaziunii fiscale │unor drepturi. Dacă prin ││ │gerii de la îndeplinirea │evaziunii fiscale │ │faptă s-a produs un ││ │obligaţiilor fiscale │ │ │prejudiciu mai mare de ││ │ │ │ │100.000 euro, în ││ │ │ │ │echivalentul monedei ││ │ │ │ │naţionale, limita minimă ││ │ │ │ │a pedepsei prevăzute de ││ │ │ │ │lege şi limita maximă a ││ │ │ │ │acesteia se majorează ││ │ │ │ │cu 2 ani. Dacă prin faptă ││ │ │ │ │s-a produs un prejudiciu ││ │ │ │ │mai mare de 500.000 ││ │ │ │ │euro, în echivalentul ││ │ │ │ │monedei naţionale, limita ││ │ │ │ │minimă a pedepsei ││ │ │ │ │prevăzute de lege şi ││ │ │ │ │limita maximă a acesteia ││ │ │ │ │se majorează cu 3 ani │├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 1.11 │Omisiunea, în tot sau în │Art. 9 alin. (1) lit. b) din │Art. 9 alin. (1), (2) şi (3) din │Închisoare de la 2 ani ││ │parte, a evidenţierii, în │Legea nr. 241/2005 pentru │Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea │la 8 ani şi interzicerea ││ │actele contabile ori în alte │prevenirea şi combaterea │şi combaterea evaziunii fiscale │unor drepturi. Dacă prin ││ │documente legale, a operaţi- │evaziunii fiscale │ │faptă s-a produs un ││ │unilor comerciale efectuate │ │ │prejudiciu mai mare ││ │sau a veniturilor realizate │ │ │de 100.000 euro, în ││ │în scopul sustragerii de la │ │ │echivalentul monedei ││ │îndeplinirea obligaţiilor │ │ │naţionale, limita minimă ││ │fiscale │ │ │a pedepsei prevăzute de ││ │ │ │ │lege şi limita maximă a ││ │ │ │ │acesteia se majorează cu ││ │ │ │ │2 ani. Dacă prin faptă ││ │ │ │ │s-a produs un prejudiciu ││ │ │ │ │mai mare de 500.000 ││ │ │ │ │euro, în echivalentul ││ │ │ │ │monedei naţionale, limita ││ │ │ │ │minimă a pedepsei ││ │ │ │ │prevăzute de lege şi ││ │ │ │ │limita maximă a ││ │ │ │ │acesteia se majorează ││ │ │ │ │cu 3 ani │├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 1.12 │Evidenţierea, în actele con- │Art. 9 alin. (1) lit. c) din │Art. 9 alin. (1), (2) şi (3) din │Închisoare de la 2 ani ││ │tabile sau în alte documente │Legea nr. 241/2005 pentru │Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea │la 8 ani şi interzicerea ││ │legale, a cheltuielilor care │prevenirea şi combaterea │şi combaterea evaziunii fiscale │unor drepturi. Dacă prin ││ │nu au la bază operaţiuni │evaziunii fiscale │ │faptă s-a produs un ││ │reale ori evidenţierea altor │ │ │prejudiciu mai mare de ││ │operaţiuni fictive în scopul │ │ │100.000 euro, în ││ │sustragerii de la îndeplini- │ │ │echivalentul monedei ││ │rea obligaţiilor fiscale │ │ │naţionale, limita minimă ││ │ │ │ │a pedepsei prevăzute de ││ │ │ │ │lege şi limita maximă a ││ │ │ │ │acesteia se majorează ││ │ │ │ │cu 2 ani. Dacă prin faptă ││ │ │ │ │s-a produs un prejudiciu ││ │ │ │ │mai mare de 500.000 ││ │ │ │ │euro, în echivalentul ││ │ │ │ │monedei naţionale, limita ││ │ │ │ │minimă a pedepsei ││ │ │ │ │prevăzute de lege şi ││ │ │ │ │limita maximă a acesteia ││ │ │ │ │se majorează cu 3 ani │├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 1.13 │Alterarea, distrugerea sau │Art. 9 alin. (1) lit. d) din │Art. 9 alin. (1), (2) şi (3) din │Închisoare de la 2 ani ││ │ascunderea de acte contabile,│Legea nr. 241/2005 pentru │Legea nr. 241/2005 pentru │la 8 ani şi interzicerea ││ │memorii ale aparatelor de │prevenirea şi combaterea │prevenirea şi combaterea evaziunii │unor drepturi. Dacă prin ││ │taxat sau de marcat electro- │evaziunii fiscale │fiscale │faptă s-a produs un ││ │nice fiscale sau de alte mij-│ │ │prejudiciu mai mare de ││ │loace de stocare a datelor │ │ │100.000 euro, în ││ │în scopul sustragerii de la │ │ │echivalentul monedei ││ │îndeplinirea obligaţiilor │ │ │naţionale, limita minimă ││ │fiscale │ │ │a pedepsei prevăzute de ││ │ │ │ │lege şi limita maximă a ││ │ │ │ │acesteia se majorează cu ││ │ │ │ │2 ani. Dacă prin faptă ││ │ │ │ │s-a produs un prejudiciu ││ │ │ │ │mai mare de 500.000 ││ │ │ │ │euro, în echivalentul ││ │ │ │ │monedei naţionale, ││ │ │ │ │limita minimă a pedepsei ││ │ │ │ │prevăzute de lege şi ││ │ │ │ │limita maximă a acesteia ││ │ │ │ │se majorează cu 3 ani │├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 1.14 │Executarea de evidenţe conta-│Art. 9 alin. (1) lit. e) din │Art. 9 alin. (1), (2) şi (3) din │Închisoare de la 2 ani ││ │bile duble, folosindu-se │Legea nr. 241/2005 pentru │Legea nr. 241/2005 pentru │la 8 ani şi interzicerea ││ │înscrisuri sau alte mijloace │prevenirea şi combaterea │prevenirea şi combaterea │unor drepturi. Dacă prin ││ │de stocare a datelor în │evaziunii fiscale │evaziunii fiscale │faptă s-a produs un ││ │scopul sustragerii de la │ │ │prejudiciu mai mare de ││ │îndeplinirea obligaţiilor │ │ │100.000 euro, în ││ │fiscale │ │ │echivalentul monedei ││ │ │ │ │naţionale, limita minimă ││ │ │ │ │a pedepsei prevăzute de ││ │ │ │ │lege şi limita maximă a ││ │ │ │ │acesteia se majorează cu ││ │ │ │ │2 ani. Dacă prin faptă ││ │ │ │ │s-a produs un prejudiciu ││ │ │ │ │mai mare de 500.000 ││ │ │ │ │euro, în echivalentul ││ │ │ │ │monedei naţionale, ││ │ │ │ │limita minimă a pedepsei ││ │ │ │ │prevăzute de lege şi ││ │ │ │ │limita maximă a acesteia ││ │ │ │ │se majorează cu 3 ani │├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 1.15 │Sustragerea de la efectuarea │Art. 9 alin. (1) lit. f) din │Art. 9 alin. (1), (2) şi (3) din │Închisoare de la 2 ani la ││ │verificărilor financiare, │Legea nr. 241/2005 pentru │Legea nr. 241/2005 pentru │8 ani şi interzicerea ││ │fiscale sau vamale, prin │prevenirea şi combaterea │prevenirea şi combaterea evaziunii │unor drepturi. Dacă prin ││ │nedeclararea, declararea │evaziunii fiscale │fiscale │faptă s-a produs un ││ │fictivă ori declararea │ │ │prejudiciu mai mare de ││ │inexactă cu privire la sedi- │ │ │100.000 euro, în ││ │ile principale sau secundare │ │ │echivalentul monedei ││ │ale persoanelor verificate │ │ │naţionale, limita minimă ││ │în scopul sustragerii de la │ │ │a pedepsei prevăzute de ││ │îndeplinirea obligaţiilor │ │ │lege şi limita maximă a ││ │fiscale │ │ │acesteia se majorează cu ││ │ │ │ │2 ani. Dacă prin faptă ││ │ │ │ │s-a produs un prejudiciu ││ │ │ │ │mai mare de 500.000 euro, ││ │ │ │ │în echivalentul monedei ││ │ │ │ │naţionale, limita minimă ││ │ │ │ │a pedepsei prevăzute de ││ │ │ │ │lege şi limita maximă a ││ │ │ │ │acesteia se majorează cu ││ │ │ │ │3 ani. │├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 1.16 │Substituirea, degradarea sau │Art. 9 alin. (1) lit. g) din │Art. 9 alin. (1), (2) şi (3) din │Închisoare de la 2 ani la ││ │înstrăinarea de către debi- │Legea nr. 241/2005 pentru │Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea │8 ani şi interzicerea ││ │tor sau de către terţe per- │prevenirea şi combaterea │şi combaterea evaziunii fiscale │unor drepturi. Dacă prin ││ │soane a bunurilor sechestrate│evaziunii fiscale │ │faptă s-a produs un ││ │în conformitate cu prevede- │ │ │prejudiciu mai mare de ││ │rile Codului de procedură │ │ │100.000 euro, în ││ │fiscală şi ale Codului de │ │ │echivalentul monedei ││ │procedură penală, în scopul │ │ │naţionale, limita minimă ││ │sustragerii de la îndeplini- │ │ │a pedepsei prevăzute de ││ │rea obligaţiilor fiscale │ │ │lege şi limita maximă a ││ │ │ │ │acesteia se majorează cu ││ │ │ │ │2 ani. Dacă prin faptă ││ │ │ │ │s-a produs un prejudiciu ││ │ │ │ │mai mare de 500.000 euro, ││ │ │ │ │în echivalentul monedei ││ │ │ │ │naţionale, limita minimă ││ │ │ │ │a pedepsei prevăzute de ││ │ │ │ │lege şi limita maximă a ││ │ │ │ │acesteia se majorează cu ││ │ │ │ │3 ani. │├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 1.17 │Producerea de produse acciza-│Art. 296^1 alin. (1) lit. b) din │Art. 296^1 alin. (2) lit. b) din Legea│Închisoare de la 2 ani ││ │bile ce intră sub incidenţa │Legea nr. 571/2003 privind Codul │nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu │la 7 ani ││ │sistemului de antrepozitare │fiscal, cu modificările şi │modificările şi completările │ ││ │fiscală în afara unui antre- │completările ulterioare │ulterioare │ ││ │pozit fiscal autorizat de │ │ │ ││ │către autoritatea fiscală │ │ │ ││ │competentă │ │ │ │├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 1.18 │Achiziţionarea de alcool │Art. 296^1 alin. (1) lit. c) din │Art. 296^1 alin. (2) lit. a) şi alin. │Închisoare de la 1 an la 3││ │etilic şi de distilate de la │Legea nr. 571/2003 privind Codul │(3) din Legea nr. 571/2003 privind │ani. După constatarea fap-││ │alţi furnizori decât antrepo-│fiscal, cu modificările şi │Codul fiscal, cu modificările şi │tei, organul de control ││ │zitarii autorizaţi pentru │completările ulterioare │completările ulterioare │competent dispune oprirea ││ │producţie sau importatorii │ │ │activităţii, sigilarea ││ │autorizaţi de astfel de pro- │ │ │instalaţiei şi înaintează ││ │duse, potrivit titlului VII │ │ │tează actul de control ││ │din Legea nr. 571/2003 pri- │ │ │autorităţii fiscale care a││ │vind Codul fiscal, cu modifi-│ │ │emis autorizaţia, cu pro- ││ │cările şi completările │ │ │punerea de suspendare a ││ │ulterioare │ │ │autorizaţiei de antrepozit││ │ │ │ │fiscal. │├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 1.19 │Utilizarea alcoolului brut, │Art. 296^1 alin. (1) lit. d) din │Art. 296^1 alin. (2) lit. a) şi alin. │Închisoare de la 1 an ││ │alcoolului etilic de sinteză │Legea nr. 571/2003 privind Codul │(3) din Legea nr. 571/2003 privind │la 3 ani. După ││ │şi a alcoolului tehnic ca │fiscal, cu modificările şi │Codul fiscal, cu modificările şi │constatarea faptei, ││ │materie primă pentru │completările ulterioare │completările ulterioare │organul de control ││ │fabricarea băuturilor │ │ │competent dispune ││ │alcoolice de orice fel │ │ │oprirea activităţii, ││ │ │ │ │sigilarea instalaţiei ││ │ │ │ │şi înaintează actul de ││ │ │ │ │control autorităţii ││ │ │ │ │fiscale care a emis ││ │ │ │ │autorizaţia, cu ││ │ │ │ │propunerea de ││ │ │ │ │suspendare a ││ │ │ │ │autorizaţiei de ││ │ │ │ │antrepozit fiscal. │├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 1.20 │Achiziţionarea de uleiuri │Art. 296^1 alin. (1) lit. e) din │Art. 296^1 alin. (2) lit. a) şi alin. │Închisoare de la 1 an ││ │minerale rezultate din prelu-│Legea nr. 571/2003 privind Codul │(3) din Legea nr. 571/2003 privind │la 3 ani. După ││ │crarea ţiţeiului sau a altor │fiscal, cu modificările şi │Codul fiscal, cu modificările şi │constatarea faptei, ││ │materii prime, care provin pe│completările ulterioare │completările ulterioare │organul de control ││ │circuitul economic de la alţi│ │ │competent dispune ││ │furnizori decât antrepozi- │ │ │oprirea activităţii, ││ │tarii autorizaţi pentru pro- │ │ │sigilarea instalaţiei ││ │ducţie sau importatorii auto-│ │ │şi înaintează actul de ││ │rizaţi potrivit titlului VII │ │ │control autorităţii ││ │din Legea nr. 571/2003 pri- │ │ │fiscale care a emis ││ │vind Codul fiscal, cu │ │ │autorizaţia, cu ││ │modificările şi completările │ │ │propunerea de ││ │ulterioare │ │ │suspendare a ││ │ │ │ │autorizaţiei de ││ │ │ │ │antrepozit fiscal. │├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 1.21 │Livrarea de uleiuri minerale │Art. 296^1 alin. (1) lit. f) din │Art. 296^1 alin. (2) lit. b) şi alin. │Închisoare de la 2 ani la ││ │de către antrepozitarii │Legea nr. 571/2003 privind Codul │(3) din Legea nr. 571/2003 privind │7 ani. După constatarea ││ │autorizaţi pentru producţie │fiscal, cu modificările şi │Codul fiscal, cu modificările şi │faptei, organul de control││ │fără prezentarea de către │completările ulterioare │completările ulterioare │competent dispune oprirea ││ │cumpărător, persoană juridi- │ │ │activităţii, sigilarea ││ │că, a documentului de plată │ │ │instalaţiei şi înaintează ││ │care să ateste virarea la │ │ │actul de control ││ │bugetul de stat a valorii │ │ │autorităţii fiscale care a││ │accizelor aferente cantităţii│ │ │emis autorizaţia, cu ││ │ce urmează a fi facturate │ │ │propunerea de suspendare ││ │ │ │ │a autorizaţiei de antre- ││ │ │ │ │pozit final.├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 1.22 │Comercializarea uleiurilor │Art. 296^1 alin. (1) lit. g) din │Art. 296^1 alin. (2) lit. a) şi alin. │Închisoare de la 1 an ││ │minerale neaccizabile, rezul-│Legea nr. 571/2003 privind Codul │(3) din Legea nr. 571/2003 privind │la 3 ani. După ││ │tate din prelucrarea ţiţeiu- │fiscal, cu modificările şi │Codul fiscal, cu modificările şi │constatarea faptei, ││ │lui sau a altor materii │completările ulterioare │completările ulterioare │organul de control ││ │prime, care au punctul de │ │ │competent dispune oprirea ││ │inflamabilitate sub 85°C, │ │ │activităţii, sigilarea ││ │altfel decât direct către │ │ │instalaţiei şi înaintează ││ │utilizatorii finali care │ │ │actul de control ││ │folosesc aceste produse în │ │ │autorităţii fiscale care ││ │scop industrial │ │ │a emis autorizaţia, cu ││ │ │ │ │propunerea de suspendare ││ │ │ │ │a autorizaţiei de ││ │ │ │ │antrepozit fiscal. │├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 1.23 │Marcarea cu marcaje false a │Art. 296^1 alin. (1) lit. h) din │Art. 296^1 alin. (2) lit. b) şi alin. │Închisoare de la 2 ani ││ │produselor accizabile supuse │Legea nr. 571/2003 privind Codul │(3) din Legea nr. 571/2003 privind │la 7 ani. După ││ │marcării ori deţinerea în │fiscal, cu modificările şi │Codul fiscal, cu modificările şi │constatarea faptei, ││ │antrepozitul fiscal a produ- │completările ulterioare │completările ulterioare │organul de control ││ │selor marcate în acest fel │ │ │competent dispune ││ │ │ │ │oprirea activităţii, ││ │ │ │ │sigilarea instalaţiei şi ││ │ │ │ │înaintează actul de ││ │ │ │ │control autorităţii ││ │ │ │ │fiscale care a emis ││ │ │ │ │autorizaţia, cu ││ │ │ │ │propunerea de suspendare ││ │ │ │ │a autorizaţiei de ││ │ │ │ │antrepozit fiscal. │├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 1.24 │Împiedicarea sub orice formă │Art. 296^1 alin. (1) lit. i) din │Art. 296^1 alin. (2) lit. a) şi alin. │Închisoare de la 1 an la 3││ │a organului de control de a │Legea nr. 571/2003 privind Codul │(3) din Legea nr. 571/2003 privind │la 3 ani. După ││ │efectua verificări inopinate │fiscal, cu modificările şi │Codul fiscal, cu modificările şi │constatarea faptei, ││ │în antrepozitele fiscale │completările ulterioare. │completările ulterioare │organul de control ││ │ │ │ │competent dispune ││ │ │ │ │oprirea activităţii, ││ │ │ │ │sigilarea instalaţiei ││ │ │ │ │şi înaintează actul de ││ │ │ │ │control autorităţii ││ │ │ │ │fiscale care a emis ││ │ │ │ │autorizaţia, cu propunerea││ │ │ │ │de suspendare a autori- ││ │ │ │ │zaţiei de antrepozit ││ │ │ │ │fiscal. │├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 1.25 │Livrarea reziduurilor de │Art. 296^1 alin. (1) lit. j) din │Art. 296^1 alin. (2) lit. c) din │Închisoare de la 6 luni ││ │uleiuri minerale către alţi │Legea nr. 571/2003 privind Codul │Legea nr. 571/2003 privind Codul │la 2 ani ││ │clienţi decât antrepozitele │fiscal, cu modificările şi │fiscal, cu modificările şi │ ││ │fiscale de producţie, autori-│completările ulterioare │completările ulterioare │ ││ │zate să le colecteze şi să le│ │ │ ││ │prelucreze, ori fără viza │ │ │ ││ │reprezentantului organului │ │ │ ││ │fiscal teritorial aplicată │ │ │ ││ │pe documentul de livrare │ │ │ │├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 1.26 │Achiziţionarea de către │Art. 296^1 alin. (1) lit. k) din │Art. 296^1 alin. (2) lit. c) şi alin. │Închisoare de la 6 luni la││ │antrepozitele fiscale de pro-│Legea nr. 571/2003 privind Codul │(3) din Legea nr. 571/2003 privind │2 ani. După constatarea ││ │ducţie a reziduurilor de │fiscal, cu modificările şi │Codul fiscal, cu modificările şi │faptei, organul de control││ │uleiuri minerale de la alţi │completările ulterioare │completările ulterioare │competent dispune oprirea ││ │furnizori decât unităţile │ │ │activităţii, sigilarea ││ │care le obţin din exploatare │ │ │instalaţiei şi înaintează ││ │ori fără viza reprezentantu- │ │ │actul de control autori- ││ │lui organului fiscal terito- │ │ │tăţii fiscale care a emis ││ │rial aplicată pe documentul │ │ │autorizaţia, cu propunerea││ │de livrare │ │ │de suspendare a autoriza- ││ │ │ │ │ţiei de antrepozit fiscal.│├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 1.27 │Fapta persoanei care falsi- │Art. 143 alin. (2) lit. a) din │Art. 143 alin. (2) din Legea nr. │Închisoare de la 6 luni ││ │fică, sustrage sau distruge │Legea nr. 85/2006 privind │85/2006 privind procedura insolvenţei,│la 5 ani ││ │evidenţele debitorului ori │procedura insolvenţei, cu │cu modificările şi completările │ ││ │ascunde o parte din activul │modificările şi completările │ulterioare │ ││ │averii acestuia │ulterioare │ │ │├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 1.28 │Fapta persoanei care înfăţi- │Art. 143 alin. (2) lit. b) din │Art. 143 alin. (2) din Legea nr. │Închisoare de la 6 luni ││ │şează datorii inexistente sau│Legea nr. 85/2006 privind │85/2006 privind procedura insolvenţei,│la 5 ani ││ │prezintă în registrele debi- │procedura insolvenţei, cu │cu modificările şi completările │ ││ │torului, în alt act sau în │modificările şi completările │ulterioare │ ││ │situaţia financiară sume │ulterioare │ │ ││ │nedatorate, fiecare dintre │ │ │ ││ │aceste fapte fiind săvârşite │ │ │ ││ │în frauda creditorilor │ │ │ │├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 1.29 │Fapta persoanei care înstră- │Art. 143 alin. (2) lit. c) din │Art. 143 alin. (2) din Legea nr. │Închisoare de la 6 luni ││ │inează, în frauda creditori- │Legea nr. 85/2006 privind │85/2006 privind procedura │la 5 ani ││ │lor, în caz de insolvenţă a │procedura insolvenţei, cu │insolvenţei, cu modificările şi │ ││ │debitorului, o parte din │modificările şi completările │completările ulterioare │ ││ │active │ulterioare │ │ │├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 1.30 │Fapta persoanei care, cu rea-│Art. 48 alin. (1) din Legea │Art. 48 alin. (1) din Legea nr. │Închisoare de la 3 luni la││ │credinţă, a făcut declaraţii │nr. 26/1990 privind registrul │26/1990 privind registrul │2 ani sau amendă de la 100││ │inexacte, în baza cărora s-a │comerţului, republicată, cu │comerţului, republicată, cu │lei la 500 lei, dacă, ││ │operat o înmatriculare ori │modificările şi completările │modificările şi completările │potrivit legii, fapta nu ││ │s-a făcut o menţiune în │ulterioare │ulterioare │constituie infracţiune mai││ │registrul comerţului │ │ │gravă │├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 1.31 │Introducerea în sau scoaterea│Art. 270 din Legea nr. 86/2006Art. 270 din Legea nr. 86/2006 │Închisoare de la 2 ani la ││ │din ţară, prin orice mijloa- │privind Codul vamal al României │privind Codul vamal al României │7 ani şi interzicerea ││ │ce, a bunurilor sau mărfuri- │ │ │unor drepturi ││ │lor, prin alte locuri decât │ │ │ ││ │cele stabilite pentru control│ │ │ ││ │ vamal │ │ │ │├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 1.32 │Introducerea în sau scoaterea│Art. 271 din Legea nr. 86/2006Art. 271 din Legea nr. 86/2006 │Închisoare de la 3 ani la ││ │din ţară, fără drept, de │privind Codul vamal al României │privind Codul vamal al României │12 ani şi interzicerea ││ │arme, muniţii, materiale │ │ │unor drepturi, dacă legea ││ │explozibile, droguri, precur-│ │ │penală nu prevede o ││ │sori, materiale nucleare sau │ │ │pedeapsă mai mare ││ │alte substanţe radioactive, │ │ │ ││ │substanţe toxice, deşeuri, │ │ │ ││ │reziduuri ori materiale │ │ │ ││ │chimice periculoase │ │ │ │├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 1.33 │Folosirea, la autoritatea │Art. 272 din Legea nr. 86/2006Art. 272 din Legea nr. 86/2006 │Închisoare de la 2 ani ││ │vamală, a documentelor vamale│privind Codul vamal al României │privind Codul vamal al României │la 7 ani şi interzicerea ││ │de transport sau comerciale │ │ │unor drepturi ││ │care se referă la alte măr- │ │ │ ││ │furi sau bunuri ori la alte │ │ │ ││ │cantităţi de mărfuri sau │ │ │ ││ │bunuri decât cele prezentate │ │ │ ││ │în vamă │ │ │ │├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 1.34 │Folosirea, la autoritatea │Art. 273 din Legea nr. 86/2006Art. 273 din Legea nr. 86/2006 │Închisoare de la 3 ani la ││ │vamală, a documentelor vamale│privind Codul vamal al României │privind Codul vamal al României │10 ani şi interzicerea ││ │de transport sau comerciale │ │ │unor drepturi ││ │falsificate │ │ │ │├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 1.35 │Faptele prevăzute la art. │Art. 274 din Legea nr. 86/2006Art. 274 din Legea nr. 86/2006 │Închisoare de la 5 ani ││ │270-273 din Legea nr. 86/2006│privind Codul vamal al României │privind Codul vamal al României │la 15 ani şi ││ │privind Codul vamal al Româ- │ │ │interzicerea unor ││ │niei, săvârşite de una sau │ │ │drepturi ││ │mai multe persoane înarmate │ │ │ ││ │ori de două sau mai multe │ │ │ ││ │persoane împreună │ │ │ │├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 1.36 │Tentativa la infracţiunile │Art. 275 din Legea nr. 86/2006Art. 275 din Legea nr. 86/2006 │Se pedepseşte conform ││ │prevăzute la art. 270-274 din│privind Codul vamal al României │privind Codul vamal al României │legii. ││ │Legea nr. 86/2006 privind │ │ │ ││ │Codul vamal al României │ │ │ │├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 1.37 │Dacă faptele prevăzute la │Art. 276 din Legea nr. 86/2006Art. 276 din Legea nr. 86/2006 │Se poate aplica şi ││ │art. 270-274 din Legea nr. │privind Codul vamal al României │privind Codul vamal al României │interzicerea unor ││ │86/2006 privind Codul vamal │ │ │drepturi, potrivit ││ │al României sunt săvârşite de│ │ │art. 64 lit. c) din ││ │angajaţi sau reprezentanţi ai│ │ │Codul penal. ││ │unor persoane juridice care │ │ │ ││ │au ca obiect de activitate │ │ │ ││ │operaţiuni de import-export │ │ │ ││ │ori în folosul acestor │ │ │ ││ │persoane juridice │ │ │ │├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 1.38 │Efectuarea cu ştiinţă de │Art. 43 din Legea contabilităţii │Art. 43 din Legea contabilităţii nr. │Se pedepseşte conform ││ │înregistrări inexacte, precum│nr. 82/1991, republicată, cu │82/1991, republicată, cu modificările │legii. ││ │şi omisiunea cu ştiinţă a │modificările şi completările │şi completările ulterioare │ ││ │înregistrărilor în contabili-│ulterioare │ │ ││ │tate, având drept consecinţă │ │ │ ││ │denaturarea veniturilor, │ │ │ ││ │cheltuielilor, rezultatelor │ │ │ ││ │financiare, precum şi a ele- │ │ │ ││ │mentelor de activ şi de pasiv│ │ │ ││ │ce se reflectă în bilanţ │ │ │ │├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 1.39 │Schimbarea sau transferul de │Art. 23 alin. (1) lit. a) din │Art. 23 alin. (1) din Legea nr. │Închisoare de la 3 ani la ││ │bunuri, cunoscând că provin │Legea nr. 656/2002 pentru │656/2002 pentru prevenirea şi │12 ani ││ │din săvârşirea de infrac- │prevenirea şi sancţionarea │sancţionarea spălării banilor, │ ││ │ţiuni, în scopul ascunderii │spălării banilor, precum şi │precum şi pentru instituirea unor │ ││ │sau al disimulării originii │pentru instituirea unor măsuri de│măsuri de prevenire şi combatere a │ ││ │ilicite a acestor bunuri sau │prevenire şi combatere a │finanţării actelor de terorism, cu │ ││ │în scopul de a ajuta persoana│finanţării actelor de terorism, │modificările şi completările │ ││ │care a săvârşit infracţiunea │cu modificările şi completările │ulterioare │ ││ │din care provin bunurile să │ulterioare │ │ ││ │se sustragă de la urmărire, │ │ │ ││ │judecată sau executarea │ │ │ ││ │pedepsei │ │ │ │├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 1.40 │Ascunderea sau disimularea │Art. 23 alin. (1) lit. b) din │Art. 23 alin. (1) din Legea nr. │Închisoare de la 3 ani ││ │adevăratei naturi a proveni- │Legea nr. 656/2002 pentru │656/2002 pentru prevenirea şi │la 12 ani ││ │enţei, a situării, a dispozi-│prevenirea şi sancţionarea │sancţionarea spălării banilor, │ ││ │ţiei, a circulaţiei sau a │spălării banilor, precum şi │precum şi pentru instituirea unor │ ││ │proprietăţii bunurilor ori a │pentru instituirea unor măsuri de│măsuri de prevenire şi combatere a │ ││ │drepturilor asupra acestora, │prevenire şi combatere a │finanţării actelor de terorism, cu │ ││ │cunoscând că bunurile provin │finanţării actelor de terorism, │modificările şi completările │ ││ │din săvârşirea de infracţiuni│cu modificările şi completările │ulterioare │ ││ │ │ulterioare │ │ │├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 1.41 │Dobândirea, deţinerea sau │Art. 23 alin. (1) lit. c) din │Art. 23 alin. (1) din Legea nr. │Închisoare de la 3 ani ││ │folosirea de bunuri, cunos- │Legea nr. 656/2002 pentru │656/2002 pentru prevenirea şi │la 12 ani ││ │când că acestea provin din │prevenirea şi sancţionarea │sancţionarea spălării banilor, │ ││ │săvârşirea de infracţiuni │spălării banilor, precum şi │precum şi pentru instituirea │ ││ │ │pentru instituirea unor măsuri │unor măsuri de prevenire şi │ ││ │ │de prevenire şi combatere a │combatere a finanţării actelor │ ││ │ │finanţării actelor de terorism, │de terorism, cu modificările şi │ ││ │ │cu modificările şi completările │completările ulterioare │ ││ │ │ulterioare │ │ │├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 1.42 │Tentativa la infracţiunile │Art. 23 alin. (3) din Legea │Art. 23 alin. (3) din Legea nr. │Se pedepseşte conform ││ │prevăzute la art. 23 alin. │nr. 656/2002 pentru prevenirea │656/2002 pentru prevenirea şi │legii. ││ │(1) din Legea nr. 656/2002 │şi sancţionarea spălării │sancţionarea spălării banilor, precum │ ││ │pentru prevenirea şi sancţio-│banilor, precum şi pentru │şi pentru instituirea unor măsuri de │ ││ │narea spălării banilor, pre- │instituirea unor măsuri de │prevenire şi combatere a finanţării │ ││ │cum şi pentru instituirea │prevenire şi combatere a │actelor de terorism, cu modificările │ ││ │unor măsuri de prevenire şi │finanţării actelor de │şi completările ulterioare │ ││ │combatere a finanţării acte- │terorism, cu modificările şi │ │ ││ │lor de terorism, cu modifică-│completările ulterioare │ │ ││ │rile şi completările │ │ │ ││ │ulterioare │ │ │ │├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 1.43 │Desfăşurarea fără licenţă a │Art. 9 alin. (1) din Ordonanţa │Art. 9 alin. (1) şi (2) din │Închisoare de la 6 ││ │oricăreia dintre activităţile│de urgenţă a Guvernului │Ordonanţa de urgenţă a │luni la 4 ani sau ││ │din domeniul jocurilor de │nr. 69/1998 privind │Guvernului nr. 69/1998 privind │amendă. Bunurile şi ││ │noroc │regimul de autorizare a │regimul de autorizare a │valorile care au ││ │ │activităţilor din domeniul │activităţilor din domeniul │servit la săvârşirea ││ │ │jocurilor de noroc, │jocurilor de noroc, aprobată │sau care rezultă din ││ │ │aprobată cu modificări │cu modificări prin Legea nr. │exercitarea ││ │ │prin Legea nr. 166/1999, │166/1999, cu modificările şi │activităţilor ilicite ││ │ │cu modificările şi │completările ulterioare │prevăzute la acest ││ │ │completările ulterioare │ │punct se confiscă. │├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 1.44 │Reţinerea de către angajator │Art. 112 din Legea nr. 76/2002Art. 112 din Legea nr. 76/2002 privind│Se pedepseşte cu ││ │de la salariaţi a contribuţi-│privind sistemul asigurărilor │sistemul asigurărilor pentru şomaj şi │închisoare de la 3 ││ │ilor datorate bugetului asi- │pentru şomaj şi stimularea │stimularea ocupării forţei de muncă, │luni la 6 luni sau cu ││ │gurărilor pentru şomaj şi │ocupării forţei de muncă, cu │cu modificările şi completările │amendă. ││ │nevirarea acestora în termen │modificările şi completările │ulterioare │ ││ │de 15 zile în conturile │ulterioare │ │ ││ │stabilite potrivit reglemen- │ │ │ ││ │tărilor în vigoare │ │ │ │├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 1.45 │Fapta persoanei care dispune │Art. 303 din Legea nr. 95/2006 │Codul penal │Se pedepseşte conform ││ │utilizarea în alte scopuri │privind reforma în domeniul │ │legii. ││ │sau nevirarea la fond a │sănătăţii, cu modificările şi │ │ ││ │contribuţiei reţinute de la │completările ulterioare │ │ ││ │asiguraţi │ │ │ │├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 1.46 │Completarea declaraţiei pre- │Art. 304 din Legea nr. 95/2006 │Codul penal │Se pedepseşte conform ││ │văzute la art. 215 alin. (2)│privind reforma în domeniul │ │legii. ││ │din Legea nr. 95/2006 pri- │sănătăţii, cu modificările şi │ │ ││ │vind reforma în domeniul │completările ulterioare │ │ ││ │sănătăţii, cu modificările şi│ │ │ ││ │completările ulterioare, cu │ │ │ ││ │date nereale, având ca efect │ │ │ ││ │denaturarea evidenţelor pri- │ │ │ ││ │vind asiguraţii, stadiul de │ │ │ ││ │cotizare sau contribuţiile │ │ │ ││ │faţă de fond │ │ │ │├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 1.47 │Fapta persoanei care utili- │Art. 122 din Legea nr. 346/2002 │Art. 122 din Legea nr. │Închisoare de la 6 luni ││ │zează sumele destinate asigu-│privind asigurarea pentru │346/2002 privind │la 2 ani sau amendă ││ │rării pentru accidente de │accidente de muncă şi boli │asigurarea pentru │ ││ │muncă şi boli profesionale în│profesionale, cu modificările şi │accidente de muncă şi boli │ ││ │alte scopuri decât cele │completările ulterioare │profesionale, cu │ ││ │prevăzute de lege │ │modificările şi │ ││ │ │ │completările ulterioare │ │├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 1.48 │Alte fapte săvârşite în dome-│ │ │Se pedepsesc conform ││ │niul financiar, vamal şi care│ │ │normelor în vigoare. ││ │privesc disciplina financi- │ │ │ ││ │ară, sancţionate potrivit │ │ │ ││ │legislaţiei penale │ │ │ │├──────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────────────────┤│ B. Fapte care, potrivit legii, constituie contravenţii │├──────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────────────────┤│ 2.01 │Nerespectarea de către bănci │Art. 219 alin. (1) lit. j) din │Art. 219 alin. (2) lit. d) din │Amendă de la 500 lei ││ │a obligaţiilor privind furni-│Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 │la 1.000 lei, pentru ││ │zarea informaţiilor şi a │privind Codul de procedură │privind Codul de procedură fiscală, │persoanele fizice, şi ││ │obligaţiilor de decontare │fiscală, republicată, cu │republicată, cu modificările şi │amendă de la 1.000 lei ││ │prevăzute de Ordonanţa Guver-│modificările şi completările │completările ulterioare │la 5.000 lei, pentru ││ │nului nr. 92/2003 privind │ulterioare │ │persoanele juridice ││ │Codul de procedură fiscală, │ │ │ ││ │republicată, cu modificările │ │ │ ││ │şi completările ulterioare │ │ │ │├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 2.02 │Nerespectarea obligaţiilor │Art. 219 alin. (1) lit. k) din │Art. 219 alin. (2) lit. d) din │Amendă de la 500 lei ││ │ce-i revin terţului poprit, │Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 │la 1.000 lei, pentru ││ │potrivit Ordonanţei Guvernu- │privind Codul de procedură │privind Codul de procedură fiscală, │persoanele fizice, şi ││ │lui nr. 92/2003 privind Codul│fiscală, republicată, cu │republicată, cu modificările şi │amendă de la 1.000 lei ││ │de procedură fiscală, repu- │modificările şi completările │completările ulterioare │la 5.000 lei, pentru ││ │blicată, cu modificările şi │ulterioare │ │persoanele juridice ││ │completările ulterioare │ │ │ │├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 2.03 │Refuzul debitorului supus │Art. 219 alin. (1) lit. m) din │Art. 219 alin. (2) lit. d) din │Amendă de la 500 lei ││ │executării silite de a preda │Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 │la 1.000 lei, pentru ││ │bunurile organului de execu- │privind Codul de procedură │privind Codul de procedură fiscală, │persoanele fizice, ││ │tare spre a fi sechestrate │fiscală, republicată, cu │republicată, cu modificările şi │şi amendă de la ││ │sau de a le pune la dispozi- │modificările şi completările │completările ulterioare │1.000 lei la 5.000 ││ │ţie acestuia pentru a fi │ulterioare │ │lei, pentru ││ │identificate şi evaluate │ │ │persoanele juridice │├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 2.04 │Deţinerea de produse acciza- │Art. 220 alin. (1) lit. a) din │Art. 220 alin. (2) lit. a) din │Amendă de la 20.000 ││ │bile în afara regimului sus- │Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 │lei la 100.000 lei, ││ │pensiv, care nu au fost │privind Codul de procedură │privind Codul de procedură fiscală, │precum şi confiscarea ││ │introduse în sistemul de │fiscală, republicată, cu │republicată, cu modificările şi │produselor, iar în ││ │accizare conform titlului │modificările şi completările │completările ulterioare │situaţia în care acestea ││ │VII din Codul fiscal │ulterioare │ │au fost vândute, confis- ││ │ │ │ │carea sumelor rezultate ││ │ │ │ │din această vânzare │├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 2.05 │Neanunţarea autorităţii fis- │Art. 220 alin. (1) lit. b) din │Art. 220 alin. (2) din Ordonanţa │Amendă de la 20.000 lei ││ │cale competente, în termenul │Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 │Guvernului nr. 92/2003 privind Codul │la 100.000 lei ││ │legal, despre modificările │privind Codul de procedură │de procedură fiscală, republicată, cu │ ││ │aduse datelor iniţiale avute │fiscală, republicată, cu │modificările şi completările │ ││ │în vedere la eliberarea │modificările şi completările │ulterioare │ ││ │autorizaţiei │ulterioare. │ │ │├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 2.06 │Deţinerea în afara antrepozi-│Art. 220 alin. (1) lit. c) din │Art. 220 alin. (2) lit. a) şi c) din │Amendă de la 20.000 ││ │tului fiscal sau comerciali- │Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 │lei la 100.000 lei, ││ │zarea pe teritoriul României │privind Codul de procedură │privind Codul de procedură fiscală, │precum şi: ││ │a produselor accizabile │fiscală, republicată, cu │republicată, cu modificările şi │- confiscarea produselor, ││ │supuse marcării, potrivit │modificările şi completările │completările ulterioare │iar în situaţia în care ││ │titlului VII din Codul fis- │ulterioare │ │acestea au fost vândute, ││ │cal, fără a fi marcate sau │ │ │confiscarea sumelor ││ │marcate necorespunzător ori │ │ │rezultate din această ││ │cu marcaje false │ │ │vânzare; ││ │ │ │ │- oprirea activităţii de ││ │ │ │ │comercializare a ││ │ │ │ │produselor accizabile ││ │ │ │ │pe o perioadă de 1-3 ││ │ │ │ │luni, în cazul ││ │ │ │ │comercianţilor în sistem ││ │ │ │ │angro sau cu amănuntul. │├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 2.07 │Nerespectarea programului de │Art. 220 alin. (1) lit. d) din │Art. 220 alin. (2) lit. d) şi alin. │Amendă de la 20.000 ││ │lucru al antrepozitului │Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 │(3) din Ordonanţa Guvernului nr. │lei la 100.000 lei, ││ │fiscal, aşa cum a fost │privind Codul de procedură │92/2003 privind Codul de procedură │precum şi: ││ │aprobat de autoritatea │fiscală, republicată, cu │fiscală, republicată, cu │- oprirea activităţii ││ │fiscală competentă │modificările şi completările │modificările şi completările │de producţie a ││ │ │ulterioare │ulterioare │produselor accizabile ││ │ │ │ │prin sigilarea ││ │ │ │ │instalaţiei, în cazul ││ │ │ │ │producătorilor; ││ │ │ │ │- suspendarea autorizaţiei││ │ │ │ │de antrepozit fiscal de ││ │ │ │ │către autoritatea ││ │ │ │ │fiscală competentă, la ││ │ │ │ │propunerea organului ││ │ │ │ │de control. │├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 2.08 │Practicarea, de către produ- │Art. 220 alin. (1) lit. e) din │Art. 220 alin. (2) din Ordonanţa │Amendă de la 20.000 lei ││ │cători sau de către importa- │Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 │Guvernului nr. 92/2003 privind Codul │la 100.000 lei ││ │tori, de preţuri de vânzare │privind Codul de procedură │de procedură fiscală, republicată, │ ││ │mai mici decât costurile │fiscală, republicată, cu │cu modificările şi completările │ ││ │ocazionate de producerea sau │modificările şi completările │ulterioare │ ││ │importul produselor accizabi-│ulterioare │ │ ││ │le vândute, la care se adaugă│ │ │ ││ │acciza şi taxa pe valoarea │ │ │ ││ │adăugată │ │ │ │├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 2.09 │Neînscrierea distinctă în │Art. 220 alin. (1) lit. f) din │Art. 220 alin. (2) din Ordonanţa │Amendă de la 20.000 lei ││ │facturi a valorii accizelor │Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 │Guvernului nr. 92/2003 privind Codul │la 100.000 lei ││ │sau a impozitului la ţiţeiul │privind Codul de procedură │de procedură fiscală, republicată, │ ││ │şi gazele naturale din pro- │fiscală, republicată, cu │cu modificările şi completările │ ││ │ducţia internă, în cazurile │modificările şi completările │ulterioare │ ││ │prevăzute la titlul VII din │ulterioare │ │ ││ │Codul fiscal │ │ │ │├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 2.10 │Neutilizarea documentelor │Art. 220 alin. (1) lit. g) din │Art. 220 alin. (2) din Ordonanţa │Amendă de la 20.000 lei ││ │fiscale prevăzute de titlul │Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 │Guvernului nr. 92/2003 privind Codul │la 100.000 lei ││ │VII din Codul fiscal │privind Codul de procedură │de procedură fiscală, republicată, │ ││ │ │fiscală, republicată, cu │cu modificările şi completările │ ││ │ │modificările şi completările │ulterioare │ ││ │ │ulterioare │ │ │├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 2.11 │Neefectuarea, prin unităţi │Art. 220 alin. (1) lit. h) din │Art. 220 alin. (2) din Ordonanţa │Amendă de la 20.000 lei ││ │bancare, a decontărilor între│Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 │Guvernului nr. 92/2003 privind │la 100.000 lei ││ │furnizori şi cumpărători, ca │privind Codul de procedură │Codul de procedură fiscală, │ ││ │persoane juridice, de │fiscală, republicată, cu │republicată, cu modificările şi │ ││ │produse accizabile │modificările şi completările │completările ulterioare │ ││ │ │ulterioare │ │ │├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 2.12 │Amplasarea mijloacelor de │Art. 220 alin. (1) lit. i) din │Art. 220 alin. (2) lit. d) şi alin. │Amendă de la 20.000 ││ │măsurare a producţiei şi a │Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 │(3) din Ordonanţa Guvernului nr. │lei la 100.000 lei, ││ │concentraţiei de alcool şi │privind Codul de procedură │92/2003 privind Codul de procedură │precum şi: ││ │distilate în alte locuri │fiscală, republicată, cu │fiscală, republicată, cu modificările │- oprirea activităţii ││ │decât cele prevăzute expres │modificările şi completările │şi completările ulterioare │de producţie a ││ │în titlul VIII din Codul │ulterioare. │ │produselor accizabile ││ │fiscal sau deteriorarea sigi-│ │ │prin sigilarea ││ │liilor aplicate de către │ │ │instalaţiei, în cazul ││ │supraveghetorul fiscal şi │ │ │producătorilor; ││ │nesesizarea organului fiscal │ │ │- suspendarea ││ │în cazul deteriorării lor │ │ │autorizaţiei de ││ │ │ │ │antrepozit fiscal ││ │ │ │ │de către autoritatea ││ │ │ │ │fiscală competentă, ││ │ │ │ │la propunerea ││ │ │ │ │organului de control. │├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 2.13 │Nesolicitarea desemnării │Art. 220 alin. (1) lit. j) din │Art. 220 alin. (2) din Ordonanţa │Amendă de la 20.000 lei ││ │supraveghetorului fiscal în │Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 │Guvernului nr. 92/2003 privind Codul │la 100.000 lei ││ │vederea desigilării cisterne-│privind Codul de procedură │de procedură fiscală, republicată, cu │ ││ │lor sau recipientelor în care│fiscală, republicată, cu │modificările şi completările │ ││ │se transportă alcoolul şi │modificările şi completările │ulterioare │ ││ │distilatele în vrac │ulterioare │ │ │├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 2.14 │Transportul de produse acci- │Art. 220 alin. (1) lit. k) din │Art. 220 alin. (2) lit. a) şi b) din │Amendă de la 20.000 ││ │zabile care nu sunt însoţite │Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 │lei la 100.000 lei, ││ │de documentul administrativ │privind Codul de procedură │privind Codul de procedură fiscală, │precum şi: ││ │de însoţire a mărfii - DAI - │fiscală, republicată, cu │republicată, cu modificările şi │- confiscarea produselor, ││ │prevăzut la titlul VII din │modificările şi completările │completările ulterioare │iar în situaţia în care ││ │Codul fiscal sau pentru care │ulterioare │ │acestea au fost vândute, ││ │documentul este completat cu │ │ │confiscarea sumelor ││ │referitoare la cantitate, cod│ │ │rezultate din această ││ │NC sau mijlocul de transport,│ │ │vânzare; ││ │precum şi transportul de pro-│ │ │- confiscarea cisternelor,││ │duse accizabile efectuat prin│ │ │recipientelor şi a ││ │cisterne ori recipiente care │ │ │mijloacelor de transport ││ │nu poartă sigiliile date │ │ │utilizate în transportul ││ │incorecte ori incomplete │ │ │produselor accizabile. ││ │supraveghetorului fiscal ori │ │ │ ││ │au sigilii deteriorate │ │ │ │├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 2.15 │Fabricarea de alcool sanitar │Art. 220 alin. (1) lit. l) din │Art. 220 alin. (2) lit. a) şi d) din │Amendă de la 20.000 lei ││ │de către alte persoane decât │Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 │la 100.000 lei, ││ │antrepozitarii autorizaţi │privind Codul de procedură │privind Codul de procedură fiscală, │precum şi: ││ │pentru producţie de alcool │fiscală, republicată, cu │republicată, cu modificările şi │- confiscarea produselor, ││ │etilic │modificările şi completările │completările ulterioare │iar în situaţia în care ││ │ │ulterioare │ │acestea au fost vândute, ││ │ │ │ │confiscarea sumelor ││ │ │ │ │rezultate din această ││ │ │ │ │vânzare; ││ │ │ │ │- oprirea activităţii de ││ │ │ │ │producţie a produselor ││ │ │ │ │accizabile prin sigilarea ││ │ │ │ │instalaţiei, în cazul ││ │ │ │ │producătorilor. │├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 2.16 │Comercializarea în vrac, pe │Art. 220 alin. (1) lit. m) din │Art. 220 alin. (2) lit. a) şi c) şi │Amendă de la 20.000 ││ │piaţa internă, a alcoolului │Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 │alin. (3) din Ordonanţa Guvernului │lei la 100.000 lei, ││ │sanitar │privind Codul de procedură │nr. 92/2003 privind Codul de │precum şi: ││ │ │fiscală, republicată, cu │procedură fiscală, republicată, cu │- confiscarea ││ │ │modificările şi completările │modificările şi completările │produselor, iar în ││ │ │ulterioare │ulterioare │situaţia în care ││ │ │ │ │acestea au fost ││ │ │ │ │vândute, confiscarea ││ │ │ │ │sumelor rezultate ││ │ │ │ │din această vânzare; ││ │ │ │ │- oprirea activităţii ││ │ │ │ │de comercializare a ││ │ │ │ │produselor accizabile ││ │ │ │ │pe o perioadă de 1-3 ││ │ │ │ │luni, în cazul ││ │ │ │ │comercianţilor în ││ │ │ │ │sistem angro sau ││ │ │ │ │cu amănuntul; ││ │ │ │ │- suspendarea ││ │ │ │ │autorizaţiei de ││ │ │ │ │antrepozit fiscal ││ │ │ │ │de către autoritatea ││ │ │ │ │fiscală competentă, ││ │ │ │ │la propunerea ││ │ │ │ │organului de control. │├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 2.17 │Circulaţia şi comercializarea│Art. 220 alin. (1) lit. n) din │Art. 220 alin. (2) lit. a) şi d) şi │Amendă de la 20.000 ││ │în vrac a alcoolului etilic │Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 │alin. (3) din Ordonanţa Guvernului │lei la 100.000 lei, ││ │rafinat şi a distilatelor în │privind Codul de procedură │nr. 92/2003 privind Codul de │precum şi: ││ │alte scopuri decât cele │fiscală, republicată, cu │procedură fiscală, republicată, cu │- confiscarea produselor, ││ │expres prevăzute în titlul │modificările şi completările │modificările şi completările │iar în situaţia în care ││ │VIII din Codul fiscal │ulterioare │ulterioare │acestea au fost vândute, ││ │ │ │ │confiscarea sumelor ││ │ │ │ │rezultate din această ││ │ │ │ │vânzare; ││ │ │ │ │- oprirea activităţii ││ │ │ │ │de producţie a ││ │ │ │ │produselor accizabile ││ │ │ │ │prin sigilarea ││ │ │ │ │instalaţiei în cazul ││ │ │ │ │producătorilor; ││ │ │ │ │- suspendarea ││ │ │ │ │autorizaţiei de ││ │ │ │ │antrepozit fiscal ││ │ │ │ │de către autoritatea ││ │ │ │ │fiscală competentă, ││ │ │ │ │la propunerea ││ │ │ │ │organului de control. │├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 2.18 │Neevidenţierea corectă în │Art. 220 alin. (1) lit. o) din │Art. 220 alin. (2) din Ordonanţa │Amendă de la 20.000 ││ │registrul special a cantită- │Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 │Guvernului nr. 92/2003 privind │lei la 100.000 lei ││ │ţilor de alcool şi distilate │privind Codul de procedură │Codul de procedură fiscală, │ ││ │importate în vrac │fiscală, republicată, cu │republicată, cu modificările şi │ ││ │ │modificările şi completările │completările ulterioare │ ││ │ │ulterioare │ │ │├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 2.19 │Neevidenţierea la organele │Art. 220 alin. (1) lit. p) din │Art. 220 alin. (2) din Ordonanţa │Amendă de la 20.000 lei ││ │fiscale teritoriale a situa- │Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 │Guvernului nr. 92/2003 privind Codul │la 100.000 lei ││ │ţiilor privind modul de valo-│privind Codul de procedură │de procedură fiscală, republicată, │ ││ │rificare a alcoolului şi │fiscală, republicată, cu │cu modificările şi completările │ ││ │distilatelor │modificările şi completările │ulterioare │ ││ │ │ulterioare │ │ │├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 2.20 │Nesolicitarea organului fis- │Art. 220 alin. (1) lit. q) din │Art. 220 alin. (2) din Ordonanţa │Amendă de la 20.000 lei ││ │cal teritorial în vederea │Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 │Guvernului nr. 92/2003 privind Codul │la 100.000 lei ││ │desigilării instalaţiilor de │privind Codul de procedură │de procedură fiscală, republicată, cu │ ││ │fabricaţie, precum şi neevi- │fiscală, republicată, cu │modificările şi completările │ ││ │denţierea în registrul desti-│modificările şi completările │ulterioare │ ││ │nat acestui scop a informaţi-│ulterioare │ │ ││ │ilor privind capacităţile │ │ │ ││ │reale de distilare, data şi │ │ │ ││ │ora sigilării şi desigilării │ │ │ ││ │cazanelor sau a celorlalte │ │ │ ││ │instalaţii de fabricaţie a │ │ │ ││ │ţuicii şi a rachiurilor de │ │ │ ││ │fructe │ │ │ │├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 2.21 │Comercializarea, la preţuri │Art. 220 alin. (1) lit. r) din │Art. 220 alin. (2) din Ordonanţa │Amendă de la 20.000 lei ││ │mai mari decât preţurile │Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 │Guvernului nr. 92/2003 privind Codul │la 100.000 lei ││ │maxime de vânzare cu amănun- │privind Codul de procedură │de procedură fiscală, republicată, │ ││ │tul declarate, a produselor │fiscală, republicată, cu │cu modificările şi completările │ ││ │pentru care s-au stabilit │modificările şi completările │ulterioare │ ││ │astfel de preţuri │ulterioare │ │ │├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 2.22 │Comercializarea produselor ce│Art. 220 alin. (1) lit. s) din │Art. 220 alin. (2) din Ordonanţa │Amendă de la 20.000 lei ││ │nu se regăsesc în listele │Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 │Guvernului nr. 92/2003 privind Codul │la 100.000 lei ││ │cuprinzând preţurile maxime │privind Codul de procedură │de procedură fiscală, republicată, cu │ ││ │de vânzare cu amănuntul │fiscală, republicată, cu │modificările şi completările │ ││ │declarate de către operatorii│modificările şi completările │ulterioare │ ││ │economici producători şi │ulterioare │ │ ││ │importatori │ │ │ │├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 2.23 │Refuzul operatorilor econo- │Art. 220 alin. (1) lit. ş) din │Art. 220 alin. (2) din Ordonanţa │Amendă de la 20.000 lei ││ │mici producători de ţigarete │Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 │Guvernului nr. 92/2003 privind Codul │la 100.000 lei ││ │de a prelua şi de a distruge,│privind Codul de procedură │de procedură fiscală, republicată, cu │ ││ │în condiţiile prevăzute de │fiscală, republicată, cu │modificările şi completările │ ││ │lege, cantităţile de produse │modificările şi completările │ulterioare │ ││ │de tutun confiscate │ulterioare │ │ │├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 2.24 │Folosirea conductelor mobile,│Art. 220 alin. (1) lit. t) din │Art. 220 alin. (2) şi (3) din │Amendă de la 20.000 ││ │a furtunurilor elastice sau a│Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 │lei la 100.000 lei, ││ │altor conducte de acest fel, │privind Codul de procedură │privind Codul de procedură fiscală, │precum şi suspendarea ││ │utilizarea rezervoarelor │fiscală, republicată, cu │republicată, cu modificările şi │autorizaţiei de antrepozit││ │necalibrate, precum şi ampla-│modificările şi completările │completările ulterioare │fiscal de către autorita- ││ │sarea înaintea contoarelor a │ulterioare │ │tea fiscală competentă, la││ │unor canele sau robinete prin│ │ │propunerea organului de ││ │care se pot extrage cantităţi│ │ │control ││ │de alcool sau distilate │ │ │ ││ │necontorizate │ │ │ │├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 2.25 │Comercializarea în vrac şi │Art. 220 alin. (1) lit. ţ) din │Art. 220 alin. (2) din Ordonanţa │Amendă de la 20.000 lei ││ │utilizarea ca materie primă, │Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 │Guvernului nr. 92/2003 privind Codul │la 100.000 lei ││ │pentru fabricarea băuturilor │privind Codul de procedură │de procedură fiscală, republicată, │ ││ │alcoolice, a alcoolului eti- │fiscală, republicată, cu │cu modificările şi completările │ ││ │lic şi a distilatelor cu │modificările şi completările │ulterioare │ ││ │concentraţia alcoolică sub │ulterioare │ │ ││ │96,0% în volum │ │ │ │├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 2.26 │Desfăşurarea activităţilor de│Art. 220 alin. (1) lit. u) din │Art. 220 alin. (2) lit. c) din │Amendă de la 20.000 ││ │distribuire şi comercializare│Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 │lei la 100.000 lei, ││ │angro a băuturilor alcoolice │privind Codul de procedură │privind Codul de procedură fiscală, │precum şi oprirea ││ │şi a produselor din tutun fără│fiscală, republicată, cu │republicată, cu modificările şi │activităţii de ││ │îndeplinirea condiţiilor │modificările şi completările │completările ulterioare │comercializare a ││ │prevăzute de art. 244^1 alin.│ulterioare │ │produselor ││ │(1) din Legea nr. 571/2003 │ │ │accizabile pe o ││ │privind Codul fiscal, cu │ │ │perioadă de 1-3 ││ │modificările şi completările │ │ │luni, în cazul ││ │ulterioare │ │ │comercianţilor în ││ │ │ │ │sistem angro sau cu ││ │ │ │ │amănuntul │├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 2.27 │Comercializarea, prin pompele│Art. 220 alin. (1) lit. v) din │Art. 220 alin. (2) lit. a) şi c) din │Amendă de la 20.000 ││ │staţiilor de distribuţie, a │Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 │lei la 100.000 lei, ││ │altor uleiuri minerale decât │privind Codul de procedură │privind Codul de procedură fiscală, │precum şi: ││ │cele din categoria gazelor │fiscală, republicată, cu │republicată, cu modificările şi │- confiscarea ││ │petroliere lichefiate, benzi-│modificările şi completările │completările ulterioare │produselor, iar în ││ │nelor şi motorinelor auto, │ulterioare │ │situaţia în care ││ │precum şi a petrolului lam- │ │ │acestea au fost vândute, ││ │pant, care corespund standar-│ │ │confiscarea sumelor ││ │delor naţionale de calitate │ │ │rezultate din această ││ │ │ │ │vânzare; ││ │ │ │ │- oprirea activităţii ││ │ │ │ │de comercializare a ││ │ │ │ │produselor accizabile ││ │ │ │ │pe o perioadă de ││ │ │ │ │1-3 luni, în cazul ││ │ │ │ │comercianţilor în sistem ││ │ │ │ │angro sau cu amănuntul. │├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 2.28 │Funcţionarea instalaţiilor de│Art. 220 alin. (1) lit. x) din │Art. 220 alin. (2) lit. a) şi d) şi │Amendă de la 20.000 ││ │producere alcool etilic şi │Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 │alin. (3) din Ordonanţa Guvernului │lei la 100.000 lei, ││ │de distilate, fără program │privind Codul de procedură │nr. 92/2003 privind Codul de │precum şi: ││ │aprobat │fiscală, republicată, cu │procedură fiscală, republicată, cu │- confiscarea ││ │ │modificările şi completările │modificările şi completările │produselor, iar în ││ │ │ulterioare │ulterioare │situaţia în care ││ │ │ │ │acestea au fost vândute, ││ │ │ │ │confiscarea sumelor ││ │ │ │ │rezultate din această ││ │ │ │ │vânzare; ││ │ │ │ │- oprirea activităţii ││ │ │ │ │de producţie a produselor ││ │ │ │ │accizabile prin sigilarea ││ │ │ │ │instalaţiei, în cazul ││ │ │ │ │producătorilor; ││ │ │ │ │- suspendarea autorizaţiei││ │ │ │ │de antrepozit fiscal de ││ │ │ │ │către autoritatea fiscală ││ │ │ │ │competentă, la ││ │ │ │ │propunerea organului ││ │ │ │ │de control. │├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 2.29 │Comercializarea produselor │Art. 220 alin. (1) lit. y) din │Art. 220 alin. (2) lit. a) din │Amendă de la 20.000 ││ │accizabile într-un antrepozit│Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 │lei la 100.000 lei, ││ │fiscal în perioada în care │privind Codul de procedură │privind Codul de procedură fiscală, │precum şi ││ │autorizaţia a fost suspen- │fiscală, republicată, cu │republicată, cu modificările şi │confiscarea ││ │dată, revocată sau anulată, │modificările şi completările │completările ulterioare │produselor, iar în ││ │fără acordul autorităţii │ulterioare │ │situaţia în care ││ │fiscale competente pentru │ │ │acestea au fost ││ │valorificarea stocurilor de │ │ │vândute, ││ │produse, acordat în condiţi- │ │ │confiscarea sumelor ││ │ile prevăzute de lege, precum│ │ │rezultate din ││ │şi nerespectarea prevederi- │ │ │această vânzare ││ │lor art. 178 alin. (3) din │ │ │ ││ │Codul fiscal │ │ │ │├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 2.30 │Netransmiterea în termenul │Art. 220 alin. (2^1) lit. a) din │Art. 220 alin. (2^1) din Ordonanţa │Amendă de la 1.000 lei ││ │legal a documentului adminis-│Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 │Guvernului nr. 92/2003 privind Codul │la 5.000 lei ││ │trativ de însoţire a mărfii │privind Codul de procedură │de procedură fiscală, republicată, cu │ ││ │către autoritatea fiscală │fiscală, republicată, cu │modificările şi completările │ ││ │competentă, la momentul │modificările şi completările │ulterioare │ ││ │expedierii produselor acci- │ulterioare │ │ ││ │zabile în regim suspensiv │ │ │ │├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 2.31 │Primirea produselor acciza- │Art. 220 alin. (2^1) lit. b) din │Art. 220 alin. (2^1) din Ordonanţa │Amendă de la 1.000 lei ││ │bile fără prezentarea docu- │Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 │Guvernului nr. 92/2003 privind Codul │la 5.000 lei ││ │mentului administrativ de │privind Codul de procedură │de procedură fiscală, republicată, │ ││ │însoţire a mărfii la destina-│fiscală, republicată, cu │cu modificările şi completările │ ││ │ţie, cu excepţia cazului în │modificările şi completările │ulterioare │ ││ │care prin lege se prevede │ulterioare │ │ ││ │altfel │ │ │ │├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 2.32 │Deţinerea, cu orice titlu, │Art. 41 pct. 1 din Legea │Art. 42 alin. (1) din Legea │Amendă de la 1.000 lei ││ │de bunuri materiale, titluri │contabilităţii nr. 82/1991, │contabilităţii nr. 82/1991, │la 10.000 lei ││ │de valoare, numerar şi alte │republicată, cu modificările şi │republicată, cu modificările şi │ ││ │drepturi şi obligaţii, precum│completările ulterioare │completările ulterioare │ ││ │şi efectuarea de operaţiuni │ │ │ ││ │economice, fără să fie înre- │ │ │ ││ │gistrate în contabilitate │ │ │ │└──────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘------------Anexa a fost înlocuită cu anexa la HOTĂRÂREA nr. 742 din 9 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 17 iulie 2008, conform pct. 5 al articolului unic din acelaşi act normativ.-----