HOTĂRÂRE nr. 738 din 9 iulie 2008privind stabilirea măsurilor necesare în vederea finanţării, elaborării şi actualizării documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism pentru zonele cu monumente istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 18 iulie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Finanţarea elaborării sau actualizării documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism pentru zonele care cuprind monumente istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial şi zonele lor de protecţie se face de la bugetul de stat, capitolul 70.01 "Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică", în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetului Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor.  +  Articolul 2 (1) Până la data de 31 septembrie a fiecărui an, consiliile judeţene formulează propuneri, pe care le transmit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, în vederea identificării zonelor prioritare pentru care se vor elabora documentaţii de amenajare a teritoriului şi urbanism în anul calendaristic următor. (2) Pe baza propunerilor primite, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor realizează Programul de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism pentru zonele cu monumente istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, denumit în continuare Program, în funcţie de ordinea primirii solicitărilor şi în limita fondurilor alocate. (3) Programul prevăzut la alin. (2) se transmite de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, în vederea emiterii unui aviz consultativ, la Comisia Naţională a Monumentelor Istorice sau Comisia Naţională de Arheologie, după caz, constituite pe lângă Ministerul Culturii şi Cultelor, şi la Comisia pentru Amenajarea Teritoriului, Urbanism şi Arhitectură, constituită la nivelul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor. (4) După obţinerea avizelor prevăzute la alin. (3), Programul este aprobat prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor pentru anul în curs, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3 (1) Elaborarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism prevăzute în Program se realizează prin achiziţie de servicii, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Contractele încheiate pentru elaborarea acestor documentaţii pot fi multianuale. (3) Comisia pentru Amenajarea Teritoriului, Urbanism şi Arhitectură, constituită la nivelul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, emite, în vederea recepţiei, un aviz la fiecare fază contractuală. (4) Decontarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism se face pe baza recepţiei şi a facturii. (5) Documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism se transmit cu titlu gratuit la autorităţile administraţiei publice locale care gestionează zonele cu monumente istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial.  +  Articolul 4 (1) În termen de 6 luni de la recepţia lucrării, elaboratorul împreună cu autoritatea administraţiei publice locale care gestionează zona pentru care a fost elaborată documentaţia de amenajare a teritoriului sau de urbanism obţin avizele conform legii pentru acest tip de documentaţii. Autorităţile şi instituţiile avizatoare vor analiza cu prioritate documentaţiile înaintate. (2) Avizul final pentru aprobarea documentaţiei de amenajare a teritoriului şi urbanism, emis de Comisia pentru Amenajarea Teritoriului, Urbanism şi Arhitectură, constituită la nivelul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, este aviz conform. (3) În termen de 3 luni de la obţinerea avizelor, primarul, respectiv preşedintele consiliului judeţean, supune dezbaterii în consiliul local şi/sau judeţean documentaţia de amenajare a teritoriului sau de urbanism. (4) În termen de 9 luni de la recepţia lucrării, documentaţia de amenajare a teritoriului sau de urbanism este supusă aprobării Guvernului. (5) Toate documentaţiile de amenajare a teritoriului sau de urbanism pentru zonele cu monumente istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, elaborate şi finanţate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, se supun aprobării Guvernului în termen de 3 luni de la aprobarea în consiliul local şi/sau judeţean şi după obţinerea avizului conform al Comisiei pentru Amenajarea Teritoriului, Urbanism şi Arhitectură, constituită la nivelul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul dezvoltării,lucrărilor publice şi locuinţelor,Laszlo BorbelyκlyMinistrul culturii şi cultelor,Adrian IorgulescuMinistrul internelor şireformei administrative,Cristian DavidMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 9 iulie 2008.Nr. 738.--------------