DECIZIE nr. 569 din 15 mai 2008referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 16 iulie 2008    Acsinte Gaspar - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorAspazia Cojocaru - judecătorIon Predescu - judecătorTudorel Toader - judecătorAugustin Zegrean - judecătorSimona Ricu - procurorCristina Cătălina Turcu - magistrat-asistentPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 281 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Stilinvest Company" - S.R.L. din Braşov în Dosarul nr. 1.555/64/2007 al Curţii de Apel Braşov Secţia de contencios administrativ şi fiscal.La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.Preşedintele dispune să se facă apelul şi în Dosarul nr. 432 D/2008, având ca obiect excepţia de neconstitu ţionalitate a prevederilor art. 281 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, excepţie ridicată din oficiu de către instanţa de judecată în Dosarul nr. 53/64/2008 al Curţii de Apel Braşov - Secţia de contencios administrativ şi fiscal.La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.Curtea, din oficiu, pune în discuţie conexarea dosarelor sus menţionate, având în vedere obiectul excepţiilor ridicate.Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea.Curtea, în temeiul dispoziţiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 432 D/2008 la Dosarul nr. 318 D/2008, care a fost primul înregistrat.Preşedintele constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond reprezentantului Ministerului Public care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarelor, reţine următoarele:Prin încheierile din 19 februarie 2008 şi 12 februarie 2008, pronunţate în dosarele nr. 1.555/64/2007 şi nr. 53/64/2008, Curtea de Apel Braşov - Secţia de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 alin. (1) şi art. 281 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.Excepţia a fost ridicată în cauze având ca obiect plângeri formulate împotriva deciziilor Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că atât cerinţa depunerii plângerii la acelaşi organ care a emis actul administrativ-jurisdicţional ce este contestat, cât şi sancţiunea nulităţii plângerii în caz de nerespectare a acestei dispoziţii procedurale reprezintă două elemente care restrâng de o manieră nepermisă şi abuzivă dreptul la un proces echitabil, limitând implicit dreptul de acces liber la justiţie. Depunerea plângerii la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor creează posibilitatea ca acesta să întârzie sau chiar să blocheze transmiterea acesteia către instanţa de judecată, fără ca acesta să suporte vreo sancţiune legală, ceea ce duce la încălcarea termenului rezonabil în care plângerea ar trebui soluţionată.Instanţa, care a ridicat excepţia din oficiu în Dosarul nr. 53/64/2008, apreciază că şi prevederile art. 281 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 sunt neconstituţionale, "deoarece prin acestea se aduc obligaţii şi limitări petentei la exercitarea dreptului său la plângere, pentru că interesul său este să o motiveze şi să o dovedească cu înscrisuri".Curtea de Apel Braşov - Secţia de contencios administrativ şi fiscal opinează, în Dosarul nr. 1.555/64/2007, că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată, deoarece îngrădirea dreptului părţii de a se adresa cu plângere direct instanţei de judecată nu poate fi justificată în mod obiectiv şi constituie o încălcare a principiului liberului acces la justiţie şi a dreptului la un proces echitabil.Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile legale criticate sunt neconstituţionale, deoarece instituirea condiţiei ca plângerea să se înainteze Consiliului, sub sancţiunea nulităţii acesteia, creează un impediment administrativ care nu are o justificare obiectivă.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 281 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, cu modificările şi completările aduse prin Art. I pct. 78 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 4 octombrie 2007.Acestea au următorul conţinut: "(1) Plângerea se înaintează Consiliului, sub sancţiunea nulităţii acesteia, care va transmite dosarul instanţei competente în cel mult 3 zile de la expirarea termenului pentru exercitarea căii de atac. (2) Plângerea va fi formulată în scris şi va fi motivată, dispoziţiile art. 270 alin. (1) aplicându-se în mod corespunzător. (3) Partea care formulează plângerea are obligaţia să comunice, în termenul prevăzut la art. 280 alin. (5), o copie a acesteia, precum şi a înscrisurilor doveditoare şi părţii adverse, depunând dovada de comunicare în faţa instanţei până la primul termen de judecată."Excepţia de neconstituţionalitate este raportată la prevederile constituţionale ale art. 21 alin. (1)-(3) referitor la accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil, ale art. 6 paragraful 1 privind dreptul la un proces echitabil din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, precum şi ale art. 10 privind dreptul persoanei de a fi audiată în mod echitabil şi public de către un tribunal independent şi imparţial din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului.1. Examinând excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, Curtea Constituţională observă că acestea instituie obligaţia părţii care formulează plângere împotriva deciziilor Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor de a o înainta acestui organ, sub sancţiunea nulităţii.Pornind de la această dispoziţie legală, Curtea constată că se pune problema încălcării accesului liber la justiţie şi dreptului la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil din perspectiva faptului că plângerea înaintată Consiliului ar putea să nu fie transmisă instanţei de judecată, ori să fie transmisă cu întârziere.Totodată, Curtea observă că dispoziţiile art. 281 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 instituie obligaţia Consiliului de a înainta dosarul instanţei competente în cel mult 3 zile de la expirarea termenului pentru exercitarea căii de atac, dar nu prevede nicio sancţiune pentru nerespectarea acestei obligaţii.Curtea reţine că principiul constituţional instituit de art. 21 privind accesul liber la justiţie se referă la posibilitatea oricărei persoane de a se adresa direct şi nemijlocit instanţelor de judecată pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime, nicio lege neputând îngrădi exercitarea acestui drept.Astfel, existenţa oricărui impediment administrativ, care nu are o justificare obiectivă sau raţională şi care ar putea până la urmă să nege acest drept persoanei interesate, încalcă prevederile art. 21 alin. (1)-(3) din Constituţie, ale art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, precum şi ale art. 10 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului.În cazul de faţă, obligaţia depunerii plângerii numai la Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, ca o condiţie de acces la justiţie, nu poate fi justificată în mod obiectiv şi rezonabil.Din acest punct de vedere, textul de lege criticat potrivit căruia plângerea se înaintează Consiliului, sub sancţiunea nulităţii acesteia, este neconstituţional în măsura în care nu permite ca plângerea să fie adresată şi direct instanţei de judecată competente.2. Cu privire la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, Curtea observă că aceasta este neîntemeiată.Astfel, obligaţia ca plângerea să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 270 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, precum şi de a fi comunicată în copie, alături de înscrisurile doveditoare, şi părţii adverse, are ca scop desfăşurarea cu celeritate a procedurii judiciare de soluţionare a plângerii, în vederea asigurării dreptului la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzei într-un termen rezonabil.În acest sens, art. 283 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 prevede că plângerea formulată împotriva deciziilor pronunţate de Consiliu se judecă de urgenţă şi cu precădere.Aşa fiind, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 urmează a fi respinsă ca neîntemeiată.Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:1. Admite excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 281 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii şi constată că textul este neconstituţional în măsura în care nu permite ca plângerea să fie adresată şi direct instanţei de judecată competente.2. Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.Excepţia a fost ridicată de Societatea Comercială "Stilinvest Company" - S.R.L. din Braşov în Dosarul nr. 1.555/64/2007 al Curţii de Apel Braşov - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi din oficiu de către instanţa de judecată în Dosarul nr. 53/64/2008 al Curţii de Apel Braşov - Secţia de contencios administrativ şi fiscal.Prezenta decizie se comunică celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernului.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 15 mai 2008.PREŞEDINTE,ACSINTE GASPARMagistrat-asistent,Cristina Cătălina Turcu----------