LEGE nr. 752 din 27 decembrie 2001 (*actualizată*)privind organizarea şi functionarea Academiei Române(actualizată până la data de 12 iulie 2008*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 28 decembrie 2001. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 12 iulie 2008, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 396 din 11 octombrie 2004; LEGEA nr. 564 din 9 decembrie 2004; LEGEA nr. 194 din 22 mai 2006; LEGEA nr. 80 din 30 martie 2007; LEGEA nr. 251 din 19 iulie 2007; LEGEA nr. 133 din 4 iulie 2008.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1 (1) Academia Română este cel mai înalt for naţional de consacrare stiintifica şi culturala, care reuneste personalitati din tara şi strainatate cu realizari deosebite în stiinte, litere, arte şi în alte domenii ale spiritului. (2) Academia Română este continuatorul şi unicul legatar al Societatii Literare Române înfiinţate în 1866, reorganizata în anul 1867 în Societatea Academica Română şi în anul 1879 în Academia Română. (3) Academia Română este institutie de interes public naţional de cercetare în domeniile fundamentale ale stiintei, autonoma, cu personalitate juridica de drept public.  +  Articolul 2Sediul Academiei Române este în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 125, sectorul 1.  +  Articolul 3 (1) Academia Română are în structura sectii stiintifice alcatuite din membri titulari, membri corespondenti şi membri de onoare. (2) Atribuţiile sectiilor stiintifice se stabilesc prin statut. (3) În subordinea Academiei Române funcţionează, în condiţiile legii, institute şi centre de cercetare stiintifica. (4) Institutele de cercetare stiintifica din subordinea Academiei Române se infiinteaza şi se organizeaza prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Adunarii generale a Academiei Române. (5) Academia Română şi institutele de cercetare din subordinea sa pot stabili relatii directe cu academii, institute şi unităţi de profil din tara şi din strainatate, precum şi cu organizaţii internationale.  +  Articolul 4 (1) Patrimoniul Academiei Române este alcătuit din: a) bunuri mobile şi imobile, dobandite cu titlu de proprietate; b) bunuri mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, atribuite în administrare sau în folosinţă în condiţiile legii; c) alte bunuri dobandite potrivit legii. (2) Se restituie, în condiţiile legii, în patrimoniul Academiei Române, bunurile mobile şi imobile de care aceasta a fost deposedata în mod abuziv, cu sau fără titlu.(2^1) Terenurile cu destinaţie agricolă şi forestieră retrocedate Academiei Române prin titluri de proprietate, prin punere în posesie sau prin validarea dreptului de proprietate, conform prevederilor Legii nr. 1/2000pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi comasate la cererea Academiei Române, prin schimburi de terenuri cu Agenţia Domeniilor Statului şi, respectiv, cu Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, pe amplasamente cuvenite*).-----------Alin. (2^1) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 133 din 4 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008.-----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ;Conform art. II din LEGEA nr. 133 din 4 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008, prevederile art. 4 alin. (2^1) şi (4) din Legea nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege se aplică în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.(2^1a) Bunurile mobile şi imobile cu caracter agrosilvic, categoriile de imobile prevăzute la alin. (8), precum şi celelalte categorii de bunuri mobile şi imobile care au aparţinut Academiei Române şi care au fost trecute în mod abuziv în folosinţa sau administrarea unor ministere şi instituţii publice prin Decizia Consiliului de Miniştri nr. 1.486/1948, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 260 din 8 noiembrie 1948, şi care sunt cuprinse în documentul respectiv, în art. 1-4, paginile 8.983-8.989, precum şi în alte documente oficiale doveditoare sau care au fost trecute în mod abuziv în proprietatea, în administrarea ori în folosinţa unor persoane juridice, prin acte normative sau administrative, emise în perioada precizată la alin. (8), respectiv 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum şi în perioada 1 ianuarie 1990-14 decembrie 2004, se retrocedează în totalitate în proprietatea privată a Academiei Române, cu aplicarea prevederilor art. 50 alin. (1) din Legea nr. 10/2001privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.-----------Alin. (2^1a) al art. 4 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 133 din 4 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008.(2^1b) Pentru bunurile mobile şi imobile prevăzute la alin. (2) şi (2^1a), care în mod obiectiv nu mai pot fi retrocedate în natură, în vederea respectării clauzelor donatorilor şi în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la cererea şi cu acordul Academiei Române, se aplică de către autorităţile competente, potrivit art. 21 alin. (4) din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, măsuri reparatorii prin echivalent, în compensare cu alte bunuri similare sau, prin conversie cu bunuri mobile ori imobile din alte categorii, necesare activităţilor Academiei Române.-----------Alin. (2^1b) al art. 4 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 133 din 4 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008.(2^1c) În aplicarea prevederilor alin. (2^1b), se vor respecta şi dispoziţiile art. 34 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 36 alin. (5) şi ale art. 92 alin. (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, avându-se în vedere valoarea de piaţă de la data soluţionării cererii sau notificării, calculată de autorităţile competente, conform standardelor internaţionale de evaluare, pe baza prevederilor prezentului alineat, coroborat cu prevederile alin. (8).-----------Alin. (2^1c) al art. 4 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 133 din 4 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008.(2^1d) Administrarea bunurilor silvice retrocedate Academiei Române se va realiza conform prevederilor Legii nr. 46/2008- Codul silvic. Academia Română poate dobândi în patrimoniul său agrosilvic bunuri mobile şi imobile, agricole şi silvice, proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, în administrare sau în folosinţă, de la Agenţia Domeniilor Statului, de la Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva şi de la primării. Pentru administrarea eficientă a acestor bunuri, Academia Română poate încheia parteneriate în scopul atingerii obiectivelor sale.-----------Alin. (2^1d) al art. 4 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 133 din 4 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008.(2^2) Patrimoniul agrosilvic, prevăzut la alin. (2^1) - (2^1d), este dobândit de Academia Română, la cerere, în mod gratuit, în administrare sau în folosinţă, conform prevederilor prezentei legi, pentru desfăşurarea programelor de cercetare ştiinţifică şi inovare tehnologică, în scopul dezvoltării rurale durabile.-----------Alin. (2^2) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 133 din 4 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008.(2^3) Terenurile agricole şi silvice dobandite de Academia Română conform alin. (2^2) sunt administrate şi gestionate prin Fundatia Patrimoniu a Academiei Române, conform statutelor acestora, iar coordonarea stiintifica se efectueaza prin Centrul de Studii şi Cercetari pentru Biodiversitate Agrosilvica, unitate cu personalitate juridica, din structura Institutului Naţional pentru Cercetari Economice (INCE) al Academiei Române.--------------Alin. (2^3) al art. 4 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 251 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 25 iulie 2007. (3) De asemenea, Academia Română poate dobandi, în condiţiile legii, bunuri mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, fie în administrare, fie în folosinţă.(3^1) Bunurile mobile şi imobile dobândite în condiţiile legii de Academia Română, în administrare sau în folosinţă, conform prevederilor alin. (3), se acordă pe perioada de existenţă a Academiei Române.-----------Alin. (3^1) al art. 4 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 133 din 4 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008. (4) Terenurile agricole şi forestiere care au aparţinut Academiei Române se retrocedează acesteia, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare*).-----------Alin. (4) al art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 133 din 4 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008.-----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ;Conform art. II din LEGEA nr. 133 din 4 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008, prevederile art. 4 alin. (2^1) şi (4) din Legea nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege se aplică în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. (5) Retrocedarea terenurilor forestiere prevăzute la alin. (4) se face conform prevederilor art. 29 alin. (3^2) din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare.-----------Alin. (5) al art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 133 din 4 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008. (6) Prefectul, la propunerea comisiei judetene de fond funciar în a carei raza teritoriala se afla terenurile forestiere, retrocedate în condiţiile alin. (4) şi (5), emite titlul de proprietate Academiei Române.-------------Alin. (6) al art. 4 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 396 din 11 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 14 octombrie 2004.(6^1) Reconstituirea dreptului de proprietate a Academiei Române asupra terenurilor agricole care au aparţinut acesteia, conform prevederilor art. 9 alin. (4) din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se face prin exceptare de la prevederile art. 22^1 din aceeaşi lege, dacă nu se afectează vechile amplasamente ale foştilor proprietari.-----------Alin. (6^1) al art. 4 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 133 din 4 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008. (7) Terenurile agricole şi forestiere retrocedate vor fi administrate şi gestionate potrivit legii, în scopurile stabilite de Academia Română, pe baza clauzelor actelor de donaţie, prin Fundaţia Patrimoniu a Academiei Române, conform statutului acesteia, iar coordonarea tehnico-ştiinţifică pentru eficienţă economico-socială se face prin Secţia de Ştiinţe Agricole şi Silvice a Academiei Române şi prin Institutul Naţional de Cercetări Economice (I.N.C.E.) al Academiei Române.-----------Alin. (7) al art. 4 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 133 din 4 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008. (8) Restituirea altor categorii de imobile care au aparţinut Academiei Române se face în condiţiile Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nefiindu-i aplicabile prevederile art. 3 alin. (2) din această lege. Termenul prevăzut la art. 22 din aceeaşi lege, cu prelungirile legale ulterioare, începe să curgă de la data intrării în vigoare a Legii nr. 564/2004pentru completarea art. 4 din Legea nr. 752/2001privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române şi nu poate depăşi, după caz, 8 luni calendaristice.-----------Alin. (8) al art. 4 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 133 din 4 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008.  +  Capitolul II Organizare şi functionare  +  Articolul 5Academia Română se organizeaza şi funcţionează potrivit prevederilor prezentei legi şi ale statutului propriu.  +  Articolul 6 (1) Academia Română se compune din membri titulari, membri corespondenti şi membri de onoare. (2) Membrii Academiei Române sunt aleşi dintre oamenii de stiinta şi cultura de înaltă ţinuta spirituala şi morala, care s-au distins prin opere care contribuie la progresul spiritual al tarii, prin lucrari de mare valoare teoretica şi practica. Ei trebuie să recunoasca şi să respecte Statutul Academiei Române. (3) Noii membri ai Academiei Române sunt aleşi de Adunarea generală a Academiei Române, pe baza propunerilor formulate de către membrii Academiei Române, de instituţiile de cercetare stiintifica, de invatamant şi de cultura, potrivit criteriilor şi procedurilor prevăzute în statut. (4) Calitatea de membru al Academiei Române poate fi acordată şi post-mortem. (5) Titlul de academician poate fi folosit numai de membrii titulari ai Academiei Române. (6) Numărul maxim de membri titulari şi de membri corespondenti este de 181, iar numărul maxim al membrilor de onoare din tara şi din strainatate este de 135, din care cel mult 40 din tara.  +  Articolul 7 (1) Pot fi aleşi membri de onoare ai Academiei Române, conform procedurilor prevăzute în statut, persoane din tara şi din strainatate cu merite deosebite în dezvoltarea stiintei şi culturii. (2) Membrii titulari sau corespondenti pot fi trecuti, la cererea lor, de către adunarea generală în randul membrilor de onoare ai Academiei Române.  +  Articolul 8 (1) În realizarea obiectivelor sale Academia Română are urmatoarele atribuţii principale: a) promovează stiinta şi cultura în toate domeniile; b) se ingrijeste de cultivarea limbii române şi stabileste regulile ortografice obligatorii; c) gestioneaza bunurile culturale din patrimoniul naţional, care se afla în proprietatea sau în administrarea sa; d) organizeaza manifestari stiintifice şi culturale, activităţi de cercetare stiintifica şi de calificare profesionala superioara, cursuri postuniversitare şi doctorate, în colaborare cu Ministerul Educatiei şi Cercetarii, în condiţiile prevăzute de lege; e) coordonează activitatea institutelor şi a centrelor de cercetare stiintifica din subordinea sa; f) editeaza opere din domeniul stiintelor, literelor şi artelor, precum şi publicatii periodice; g) decerneaza diplome şi premii pentru realizari deosebite în domeniul stiintelor, literelor şi artelor; h) acorda burse pe bază de concurs pentru perfectionare, în tara sau în strainatate; i) avizeaza proiecte de acte normative care privesc domeniile de activitate ale Academiei Române; j) poate elabora proiecte de acte normative din domeniul sau de activitate, ce se supun spre aprobare Guvernului de către ministerul de resort; k) coordonează activitatea Academiei di România de la Roma şi a Centrului Cultural de la Venetia; l) coordonează activitatea fundatiilor proprii. (2) Academia Română indeplineste şi alte atribuţii din domeniul sau de activitate, stabilite prin lege sau prin statut.  +  Articolul 9 (1) Finantarea activităţii Academiei Române şi a unităţilor din subordine se asigura, pe bază de programe proprii aprobate de Adunarea generală a Academiei Române, de la bugetul de stat, utilizandu-se în completare şi venituri extrabugetare. (2) Veniturile extrabugetare provin din: taxe, chirii, manifestari culturale, concursuri artistice, publicatii, studii şi lucrari de cercetare stiintifica, prestatii editoriale, consultaţii stiintifice, valorificari de produse din activităţi proprii sau anexe, exploatarea filmelor, a colectiilor şi a altor documente din bibliotecile şi muzeele proprii, lucrari de exploatare a unor bunuri mobile şi imobile din patrimoniul propriu, studii pentru avizele date de comitete şi comisii naţionale, precum şi din alte activităţi realizate suplimentar faţă de cele cuprinse în programele aprobate. (3) Academia Română poate fi sprijinita prin donatii, sponsorizari şi prin alte bunuri, conform legii, pe baza aprobării Prezidiului Academiei Române.  +  Articolul 10 (1) Membrii Academiei Române primesc o indemnizatie lunara bruta după cum urmeaza: a) membrii titulari: 3.000 lei (RON); b) membrii corespondenti şi membrii de onoare cu domiciliul în tara: 2.500 lei (RON). (2) Prin hotărâre a Prezidiului Academiei Române pot fi acordate indemnizatiile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi unor membri de onoare ai Academiei Române care au domiciliul în alta tara. (3) Presedintilor sectiilor stiintifice şi filialelor Academiei Române li se poate majoră cu până la 20% indemnizatia prevăzută la alin. (1), prin hotărâre a Prezidiului Academiei Române.------------Alin. (4) al art. 10 a fost abrogat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 80 din 30 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 3 aprilie 2007. (5) Indemnizatiile prevăzute la alin. (1)-(3) se indexeaza anual cu rata inflatiei, comunicata de Institutul Naţional de Statistica pentru anul anterior celui în care se face plata drepturilor. (6) Fondurile necesare pentru plata drepturilor prevăzute la alin. (1)-(3) se aloca de la bugetul de stat şi se platesc beneficiarilor lunar, prin bugetul Academiei Române. (7) Membrii titulari ai Academiei Române care devin membri de onoare în condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (2) îşi păstrează titlul de academician şi beneficiaza de indemnizatia corespunzătoare membrilor titulari. (8) Sotul supravietuitor, precum şi copiii minori, urmasi ai membrilor titulari, corespondenti şi de onoare din tara ai Academiei Române beneficiaza lunar de un sprijin material, conform Legii nr. 86/1998privind acordarea unui sprijin material pentru sotul supravietuitor şi pentru urmasii membrilor Academiei Române. (9) Membrii Academiei Române primesc drepturile prevăzute de dispozitiile legale aplicabile demnitarilor şi personalului incadrat pe functii similare acestora pentru deplasari în interesul serviciului, în strainatate sau în tara. (10) Membrii Academie Române beneficiaza de transport intern gratuit pe calea ferata cu orice tip de tren, clasa I. Costul integral al biletelor se suporta din bugetul Academiei Române.---------------Art. 10 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 194 din 22 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 25 mai 2006.  +  Articolul 11 (1) În subordinea Academiei Române funcţionează, ca unităţi cu personalitate juridica, filiale teritoriale, organizate în principalele centre stiintifice şi culturale ale tarii, Biblioteca Academiei, Editura Academiei, Casa Oamenilor de Stiinta şi Revista "Academica". (2) Institutele de cercetare stiintifica pot avea subunitati în centre universitare şi pot sa incheie, în nume propriu, contracte de cercetare stiintifica cu persoane juridice, fondurile obtinute ramanand în intregime la dispoziţia lor. (3) Organizarea şi functionarea filialelor teritoriale, a Bibliotecii Academiei, a Editurii Academiei, a Casei Oamenilor de Stiinta şi a Revistei "Academica" se stabilesc prin statut.  +  Articolul 12Academia Română poate organiza comitete naţionale şi comisii pe domenii de activitate, cu caracter consultativ, alcatuite din membri ai Academiei Române şi din alte personalitati din domeniul stiintei şi culturii.  +  Capitolul III Conducerea Academiei Române  +  Articolul 13Conducerea Academiei Române se exercită de către adunarea generală, care este forul suprem de conducere, Prezidiul Academiei Române, Biroul Prezidiului Academiei Române şi de presedinte.  +  Articolul 14 (1) Adunarea generală a Academiei Române este formata din membri titulari, membri corespondenti şi din membri de onoare ai Academiei Române. (2) Atribuţiile, organizarea şi functionarea adunarii generale se stabilesc prin Statutul Academiei Române.  +  Articolul 15 (1) Prezidiul Academiei Române este format din preşedintele, vicepresedintii, secretarul general al Academiei Române, presedintii sectiilor stiintifice şi presedintii filialelor, aleşi din randul membrilor titulari. (2) Preşedintele Academiei Române, vicepresedintii şi secretarul general alcătuiesc Biroul Prezidiului Academiei Române, care asigura conducerea operativa a Academiei Române. (3) Atribuţiile, organizarea şi functionarea Prezidiului Academiei Române şi a biroului acestuia se stabilesc prin Statutul Academiei Române. Statutul Academiei Române, adoptat de adunarea generală, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.-------------Alin. (3) al art. 15 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 80 din 30 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 3 aprilie 2007.  +  Articolul 16 (1) Preşedintele Academiei Române este ales de adunarea generală pentru un mandat de 4 ani şi poate fi reales o singură dată. (2) Preşedintele Academiei Române reprezinta Academia Română în raporturile cu autorităţile publice, cu organisme şi organizaţii, precum şi cu alte persoane juridice şi persoane fizice din tara şi din strainatate. (3) În cazul în care preşedintele nu îşi poate exercita prerogativele o perioadă mai mare de 3 luni, el desemneaza pentru aceasta pe unul dintre vicepresedinti. (4) În cazul în care preşedintele este în imposibilitate de a desemna un vicepresedinte, decizia se ia de către Prezidiul Academiei Române. (5) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele emite decizii. (6) Preşedintele Academiei Române este ordonator principal de credite.  +  Articolul 17 (1) Vicepresedintii Academiei Române şi secretarul general al Academiei Române sunt aleşi de adunarea generală pentru un mandat de 4 ani, putand fi realesi o singură dată. (2) Secretarul general indeplineste atribuţiile stabilite prin Statutul Academiei Române, precum şi alte atribuţii încredinţate de presedinte, realizand legaturile functionale dintre structurile Academiei Române, precum şi dintre aparatul de lucru propriu al acesteia şi unitatile subordonate.  +  Articolul 18Mandatele presedintelui, vicepresedintilor şi secretarului general al Academiei Române inceteaza la expirarea duratei pentru care au fost aleşi sau prin hotărâre a Adunarii generale a Academiei Române, dacă acestia sunt în imposibilitate de a-şi îndeplini atribuţiile, ori prin demisie.  +  Capitolul IV Aparatul de lucru al Academiei Române şi al unităţilor din subordine  +  Articolul 19 (1) Academia Română are un aparat de lucru propriu. (2) Structura organizatorica a aparatului de lucru se aproba de către Prezidiul Academiei Române. (3) Atribuţiile, sarcinile şi raspunderile personalului din aparatul propriu al Academiei Române se stabilesc prin regulamentul de organizare şi functionare aprobat de către Prezidiul Academiei Române.  +  Articolul 20 (1) Statul de functii al aparatului de lucru al Academiei Române se aproba de către preşedintele Academiei Române, la propunerea secretarului general, cu avizul Ministerului Muncii şi Solidaritatii Sociale. (2) Structura posturilor pe compartimente, incadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori, după caz, a raporturilor de muncă se aproba de preşedintele Academiei Române, la propunerea secretarului general. (3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu de lucru este de 126. (4) Personalul necesar desfăşurării activităţii Academiei Române este numit sau este angajat, după caz, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 21 (1) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor şi statele de functii pentru unitatile din subordine se aproba de preşedintele Academiei Române, la propunerea secretarului general, cu incadrarea în numărul maxim de posturi aprobat Academiei Române prin legea anuală a bugetului de stat. (2) Salarizarea personalului din aparatul de lucru propriu al Academiei Române şi a celui din unitatile subordonate acesteia se face în condiţiile aplicabile personalului din sectorul bugetar, cu acordarea unui spor de importanţa naţionala de 25% la salariul de baza, cu excepţia personalului prevăzut la alin. (3). (3) Salarizarea personalului din unitatile de cercetare stiintifica ale Academiei Române, având functiile prevăzute la art. 7 lit. a)-d) din Legea nr. 319/2003privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, se face în conformitate cu dispozitiile aplicabile personalului didactic.-------------Art. 21 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 80 din 30 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 3 aprilie 2007.  +  Articolul 22 (1) Academia Română are în dotare un parc auto propriu. (2) Numărul maxim de autovehicule şi consumul lunar de carburanti pentru aparatul de lucru şi unitatile din subordine se stabilesc prin statut, cu încadrare în bugetele aprobate.  +  Capitolul V Dispozitii finale  +  Articolul 23Sintagma Academia Română nu poate fi folosita de nici o alta institutie publică sau privată în cuprinsul denumirii acesteia.  +  Articolul 24Academia Română are drept de supraveghere şi de control asupra Fundatiei Familiei Menachem H. Elias, conform "Actului de fundatiune".  +  Articolul 25 (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, adunarea generală va adopta statutul propriu al Academiei Române.  +  Articolul 26Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Decretul-lege nr. 4/1990 privind organizarea şi functionarea Academiei Române, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 6 ianuarie 1990, precum şi orice alte dispozitii contrare.Această lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 29 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 11 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE CAMEREIDEPUTATILOR,BOGDAN NICULESCU-DUVAZ-------------