HOTĂRÂRE nr. 611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 14 iulie 2008  Notă
  Art. 614 din Partea a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 5 iulie 2019 prevede:  +  Articolul 614(1) Condițiile de vechime în specialitate prevăzute la art. 468 alin. (1) lit. a), precum și condițiile prevăzute la art. 394 alin. (4) lit. c) și art. 465 alin. (3) nu se aplică funcționarilor publici care au îndeplinit condițiile prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice la data numirii în funcția publică.(2) Condițiile de vechime în specialitate prevăzute la art. 468 alin. (1) lit. a) și c) și art. 479 alin. (1) lit. a), precum și condițiile de studii prevăzute la art. 394 alin. (4) lit. c) nu se aplică pentru candidații la concursurile de recrutare și promovare în funcția publică pentru care a fost demarată procedura de organizare și desfășurare în condițiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, respectiv de Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare, la data intrării în vigoare a prezentului cod.(3) Durata perioadei de stagiu prevăzută la art. 474 alin. (2) nu se aplică pentru funcționarii publici numiți în funcțiile publice de debutant anterior intrării în vigoare a prezentului cod, pentru care se aplică dispozițiile legale în vigoare la data numirii în funcția publică.(4) În situația în care condițiile de ocupare a unor funcții publice, prevăzute de prezentul cod, sunt modificate, acestea se consideră îndeplinite de către funcționarii publici care la data numirii în funcția publică îndeplineau condițiile prevăzute de lege.
  Articolele 394, 465, 468, 474, 479 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 5 iulie 2019 prevăd:  +  Articolul 394 Ocuparea funcțiilor publice din categoria înalților funcționari publici(1) Înalții funcționari publici realizează managementul de nivel superior în autoritățile și instituțiile publice.(2) Ocuparea funcțiilor publice din categoria înalților funcționari publici, cu excepția celor din categoria înalților funcționari publici parlamentari, se face prin:a) concursul organizat în condițiile prevăzute la art. 467;b) concursul de promovare organizat în condițiile prevăzute la art. 483;c) mobilitate, în condițiile prevăzute la art. 503;d) exercitare cu caracter temporar, în condițiile prevăzute la art. 509;e) redistribuire din corpul de rezervă al funcționarilor publici.(3) Decizia privind alegerea uneia dintre modalitățile de ocupare a funcției publice din categoria înalților funcționari publici prevăzute la alin. (2) aparține persoanei care are competența de numire în funcția publică, la propunerea conducătorului autorității sau instituției publice în cadrul căreia se află funcția publică vacantă.(4) Pentru a ocupa, în condițiile alin. (2) lit. a) și b), o funcție publică corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, persoana trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:a) condițiile prevăzute la art. 465;b) să aibă studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;c) să fie absolvent cu diplomă al studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;d) să fi absolvit programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, organizate de Institutul Național de Administrație ori să fi exercitat un mandat complet de parlamentar;e) să aibă cel puțin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;f) să promoveze concursul organizat în condițiile prevăzute la art. 467 sau art. 483.  +  Articolul 465 Condiții de ocupare a unei funcții publice(1) Poate ocupa o funcție publică persoana care îndeplinește următoarele condiții:a) are cetățenia română și domiciliul în România;b) cunoaște limba română, scris și vorbit;c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți;d) are capacitate deplină de exercițiu;e) este apt din punct de vedere medical și psihologic să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii;f) îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;g) îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice;h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;j) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;k) nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.(2) În cazul în care printre condițiile specifice prevăzute la alin. (1) lit. g) este stabilită și obținerea unui/unei aviz/autorizații prevăzut/prevăzute de lege, această condiție se îndeplinește cu respectarea prevederilor legislației specifice cu privire la îndeplinirea condiției.(3) Pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere, candidații trebuie să fie absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3) și de la art. 387, funcțiile publice de conducere de la nivelul autorităților administrației publice locale organizate la nivelul comunelor și orașelor pot fi ocupate, prin concurs organizat în condițiile legii, de persoane care au studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă sau studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice.  +  Articolul 468 Condiții de vechime în specialitatea studiilor la ocuparea funcțiilor publice de execuție și de conducere(1) Condițiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcțiilor publice de execuție se stabilesc astfel:a) un an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție de grad profesional asistent;b) 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție de grad profesional principal;c) 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție de grad profesional superior.(2) Condițiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcțiilor publice de conducere se stabilesc astfel:a) 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere de șef birou, șef serviciu și secretar general al comunei, precum și a funcțiilor publice specifice echivalente acestora;b) 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcției publice de conducere, altele decât cele prevăzute la lit. a).  +  Articolul 474 Perioada de stagiu(1) Perioada de stagiu are ca obiect verificarea aptitudinilor profesionale în îndeplinirea atribuțiilor și responsabilităților unei funcții publice, formarea practică a funcționarilor publici debutanți, precum și cunoașterea de către aceștia a specificului administrației publice și a exigențelor acesteia.(2) Durata perioadei de stagiu este de un an.  +  Articolul 479 Condiții pentru concursul sau examenul de promovare în grad profesional(1) Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în grad profesional, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:a) să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;b) să fi obținut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecționare, seminare, conferințe, schimburi de experiență sau vizite de studiu, în condițiile legii sau să fi urmat o formă de perfecționare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate;c) să fi obținut cel puțin calificativul „bine“ la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;d) să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod.(2) Constituie vechime în grad profesional vechimea definită potrivit art. 424 alin. (6), precum și cea prevăzută la art. 502 alin. (7), art. 509 alin. (5), art. 513 alin. (3), art. 514 alin. (4) și art. 527 alin. (3).
  Art. 617 din Partea a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 5 iulie 2019 prevede:  +  Articolul 617(1) Concursurile de recrutare, respectiv promovare pentru care a fost demarată procedura de organizare și desfășurare până la data intrării în vigoare a prezentului cod se desfășoară în continuare potrivit legii în vigoare la data solicitării avizului, respectiv înștiințării Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare.(2) Concursurile de recrutare și promovare pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere și de execuție organizate potrivit art. 618 se desfășoară cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare.(3) Concursurile de recrutare și promovare pentru ocuparea funcțiilor publice din categoria înalților funcționari publici organizate potrivit art. 618, până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzută la art. 619 alin. (10), se desfășoară cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 341/2007, cu modificările și completările ulterioare.(4) Concursurile de recrutare și promovare a personalului contractual pentru care a fost demarată procedura de organizare și desfășurare până la data intrării în vigoare a prezentului cod se desfășoară în continuare potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.(5) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului cod, Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârea Guvernului nr. 341/2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se pun în acord cu prevederile prezentului cod.(6) Litigiile aflate în curs la data intrării în vigoare a prezentului cod, în cadrul cărora Agenția Națională a Funcționarilor Publici este parte, se continuă de către aceasta.
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. VII alin. (1) lit. a) din Legea nr. 251/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Titlul I Dispoziții generale privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici  +  Articolul 1Prezenta hotărâre reglementează organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici.  +  Articolul 2Cariera în funcția publică cuprinde ansamblul situațiilor juridice și efectele produse, care intervin de la data nașterii raportului de serviciu al funcționarului public până în momentul încetării acestui raport, în condițiile legii.  +  Articolul 3În sensul prezentei hotărâri, termenii și noțiunile folosite au următoarele semnificații:a) comisie de concurs - organ colegial special constituit în vederea luării unei decizii, conform legii, asupra rezultatelor desfășurării procedurilor de recrutare și selecție, precum și de promovare a funcționarilor publici;b) comisie de soluționare a contestațiilor - organ colegial special constituit în vederea luării unei decizii, conform legii, în urma solicitării primite din partea unuia sau mai multor candidați la ocuparea unei funcții publice, prin recrutare ori promovare, asupra menținerii sau, după caz, modificării rezultatelor stabilite de comisia de concurs;c) dezvoltarea carierei - evoluția ansamblului situațiilor juridice și efectelor produse, prin mobilitate și promovare într-o funcție publică superioară, care intervin de la data nașterii raportului de serviciu al funcționarului public și până în momentul încetării acestui raport; (la 01-01-2011, Litera c) a art. 3 a fost modificată de pct. 1 al art. 43, Cap. IV din LEGEA-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 28 decembrie 2010. ) d) abrogată. (la 21-07-2020, Litera d) din Articolul 3 , Titlul I a fost abrogată de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 ) e) abrogată. (la 21-07-2020, Litera e) din Articolul 3 , Titlul I a fost abrogată de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 ) e^1) expert - persoana care are pregătire de specialitate atestată, potrivit legii, în domeniul în care se testează competențele specifice ale candidatului prin proba suplimentară prevăzută la art. 31 alin. (4) din prezenta hotărâre și care poate fi funcționar public desemnat de conducătorul autorității sau instituției publice organizatoare a concursului din cadrul acesteia sau din cadrul autorității sau instituției publice în al cărei stat de funcții se află funcția publică vacantă pentru care se organizează concursul ori persoana cu care autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului a contractat servicii de consultanță; (la 19-10-2017, Articolul 3 din Titlul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 761 din 11 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 19 octombrie 2017 ) e^2) locul desfășurării concursului - sediul autorității sau instituției publice organizatoare a concursului; (la 19-10-2017, Articolul 3 din Titlul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 761 din 11 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 19 octombrie 2017 ) e^3) locația de desfășurare a probelor de concurs - spațiul precis determinat de desfășurare a probelor de concurs, care poate fi locul de desfășurare a concursului sau un alt spațiu care să asigure condiții optime de desfășurare a probelor de concurs. (la 19-10-2017, Articolul 3 din Titlul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 761 din 11 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 19 octombrie 2017 ) f) abrogată. (la 21-07-2020, Litera f) din Articolul 3 , Titlul I a fost abrogată de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 ) g) promovare - modalitatea de dezvoltare a carierei funcționarilor publici prin ocuparea unei funcții publice de nivel superior celei deținute ca urmare a îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege și a promovării concursului sau examenului organizat în vederea promovării;h) abrogată. (la 13-03-2019, Litera h) din Articolul 3 , Titlul I a fost abrogată de Punctul 1, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 132 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 13 martie 2019 ) i) recrutare - ansamblul proceselor și procedurilor aplicate de autoritățile și instituțiile publice, conform competențelor prevăzute de lege în organizarea și desfășurarea concursurilor, destinate identificării și atragerii de candidați în vederea ocupării posturilor vacante sau, după caz, temporar vacante;j) selecție - ansamblul proceselor și procedurilor aplicate conform atribuțiilor prevăzute de lege, de către comisiile de concurs și comisiile de soluționare a contestațiilor, în cazul concursurilor de recrutare, respectiv de către reprezentanții desemnați ai autorităților și instituțiilor publice, în cazul promovării rapide, destinate evaluării candidaturilor depuse și a candidaților pentru ocuparea posturilor vacante, temporar vacante sau în vederea promovării;k) stagiu - etapa din cariera funcționarului public stabilită conform legii și cuprinsă între data numirii ca funcționar public debutant, în urma promovării concursului de recrutare, și data numirii ca funcționar public definitiv;l) abrogată. (la 21-07-2020, Litera l) din Articolul 3 , Titlul I a fost abrogată de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 )  +  Articolul 4Principiile care stau la baza organizării și dezvoltării carierei funcționarului public sunt:a) competența, principiu potrivit căruia persoanele care doresc să acceadă sau să promoveze într-o funcție publică trebuie să dețină și să confirme cunoștințele și aptitudinile necesare exercitării funcției publice respective;b) competiția, principiu potrivit căruia confirmarea cunoștințelor și aptitudinilor necesare exercitării unei funcții publice se face prin concurs sau examen;c) egalitatea de șanse, principiu potrivit căruia este recunoscută vocația la carieră în funcția publică a oricărei persoane care îndeplinește condițiile stabilite potrivit legii;d) profesionalismul, principiu potrivit căruia exercitarea funcției publice se face prin îndeplinirea în mod eficient a atribuțiilor care implică exercitarea prerogativelor de putere publică, în limitele prevăzute de dispozițiile legale care reglementează atribuțiile respective;e) motivarea, principiu potrivit căruia, în vederea dezvoltării carierei funcționarilor publici, autoritățile și instituțiile publice au obligația să identifice și să aplice, în condițiile legii, instrumente de motivare financiară și nonfinanciară a funcționarilor publici, precum și să sprijine inițiativele privind dezvoltarea profesională individuală a acestora;f) transparența, principiu potrivit căruia autoritățile și instituțiile publice au obligația de a pune la dispoziție tuturor celor interesați informațiile de interes public referitoare la cariera în funcția publică.  +  Titlul II Organizarea carierei funcționarilor publici  +  Capitolul I Dispoziții generale privind managementul carierei în funcția publică  +  Articolul 5Managementul carierei în funcția publică se asigură de către:a) Agenția Națională a Funcționarilor Publici, denumită în continuare Agenția, prin elaborarea cadrului legal, a politicilor și a instrumentelor necesare planificării, organizării și dezvoltării carierei în funcția publică, precum și prin monitorizarea și controlul implementării acestora, în condițiile legii;b) autoritățile și instituțiile publice, prin elaborarea politicilor și instrumentelor interne de gestiune și planificare a resurselor umane, aplicarea principiilor egalității de șanse, motivării și transparenței;c) funcționarul public, prin îmbunătățirea performanțelor profesionale și a perfecționării continue în vederea dezvoltării profesionale individuale.  +  Articolul 6Instrumentele de planificare privind dezvoltarea carierei în funcția publică sunt:a) abrogată. (la 13-03-2019, Litera a) din Articolul 6 , Capitolul I , Titlul II a fost abrogată de Punctul 2, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 132 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 13 martie 2019 ) b) instrumentele interne de gestiune și planificare a resurselor umane din cadrul fiecărei autorități sau instituții publice;c) planul de perfecționare profesională a funcționarilor publici. (la 21-07-2020, Litera c) din Articolul 6 , Capitolul I , Titlul II a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 )  +  Articolul 7Ocuparea funcțiilor publice se face potrivit legii. (la 13-03-2019, Articolul 7 din Capitolul I , Titlul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 132 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 13 martie 2019 )  +  Articolul 8Abrogat. (la 13-03-2019, Articolul 8 din Capitolul I , Titlul II a fost abrogat de Punctul 4, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 132 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 13 martie 2019 )  +  Articolul 9(1) Postul aferent unei funcții publice reprezintă suma atribuțiilor stabilite unei poziții din structura unei autorități sau instituții publice.(2) Posturile aferente funcțiilor publice și repartizarea lor pe compartimente se stabilesc pe baza:a) atribuțiilor și funcțiilor stabilite prin acte normative pentru autoritatea sau instituția publică respectivă;b) structurii organizatorice aprobate;c) activităților care implică exercitarea prerogativelor de putere publică.  +  Articolul 10(1) Fișa postului aferentă unei funcții publice definește și delimitează, în principal, următoarele elemente:a) contribuția la realizarea scopurilor, funcțiilor, atribuțiilor și obiectivelor instituției;b) conținutul și rezultatele preconizate ale muncii care va fi prestată;c) limitele de autoritate aferente exercitării funcției publice;d) cerințele și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru a ocupa postul respectiv.(2) Principalele elemente care trebuie avute în vedere la întocmirea fișei postului sunt cuprinse în modelul prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 11(1) Intrarea în corpul funcționarilor publici se face prin concurs de recrutare, organizat potrivit prevederilor prezentei hotărâri sau potrivit reglementărilor aplicabile persoanelor care ocupă o funcție publică specifică de manager public. (2) Concursul de recrutare se organizează în vederea ocupării unei funcții publice pe perioadă nedeterminată.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în cazul funcțiilor publice de execuție temporar vacante, concursul de recrutare se poate organiza și în vederea ocupării unei funcții publice de execuție pe perioadă determinată. Persoana care are competența de numire în funcția publică poate transforma funcția publică temporar vacantă pe o perioadă de cel puțin o lună, în condițiile prevăzute la art. 375 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.(4) În situația în care concursul de recrutare se organizează în vederea ocupării, pe o perioadă determinată, a unei funcții publice de execuție cu grad profesional debutant, candidatului declarat admis îi va fi aplicabil regimul funcționarilor publici debutanți pe durata perioadei de stagiu prevăzută de lege. La finalizarea perioadei de stagiu se aplică dispozițiile legale, pe baza rezultatului evaluării activității. În situația numirii ca funcționar public de execuție definitiv a funcționarului public care ocupă o funcție publică temporar vacantă postul aferent funcției publice se transformă până la data încetării raporturilor de serviciu ale funcționarului public numit pe perioadă determinată. (la 21-07-2020, Articolul 11 din Capitolul I , Titlul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 )  +  Articolul 12Funcționarii publici care intră în corpul funcționarilor publici pe o funcție publică de execuție cu grad profesional debutant efectuează o perioadă de stagiu, în condițiile legii, în scopul cunoașterii activității și a obiectivelor autorității sau instituției publice, precum și în scopul deprinderii abilităților specifice exercitării funcției publice.  +  Articolul 13Abrogat. (la 21-07-2020, Articolul 13 din Capitolul I , Titlul II a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 )  +  Articolul 14Promovarea reprezintă modalitatea de dezvoltare a carierei funcționarilor publici prin ocuparea, în condițiile legii, ca urmare a promovării concursului sau examenului organizat în acest sens, a:a) unei funcții publice cu grad profesional superior celui deținut anterior promovării;b) unei funcții publice dintr-o clasă superioară;c) unei funcții publice de conducere.  +  Articolul 15Abrogat. (la 21-07-2020, Articolul 15 din Capitolul I , Titlul II a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 )  +  Capitolul II Organizarea concursului de recrutare a funcționarilor publici  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale privind organizarea concursului de recrutare a funcționarilor publici  +  Articolul 16Organizarea concursului presupune derularea etapelor cuprinse între înștiințarea Agenției și asigurarea publicității concursului, în condițiile legii. (la 21-07-2020, Articolul 16 din Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 )  +  Articolul 17Recrutarea funcționarilor publici se face prin concurs organizat în condițiile legii. (la 21-07-2020, Articolul 17 din Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 )  +  Articolul 18Abrogat. (la 21-07-2020, Articolul 18 din Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul II a fost abrogat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 )  +  Articolul 19Concursurile de recrutare pentru funcțiile publice vacante din autoritățile și instituțiile publice sunt organizate și se desfășoară, în condițiile legii, de către autoritățile și instituțiile publice prevăzute la art. 369 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, ai căror conducători au competența de numire în funcțiile publice pentru care se organizează concursul pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere vacante și de execuție vacante și temporar vacante. (la 21-07-2020, Articolul 19 din Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 )  +  Articolul 20(1) Condițiile specifice de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea fiecărei funcții publice vacante se stabilesc pe baza fișei postului corespunzătoare acesteia. (la 21-07-2020, Alineatul (1) din Articolul 20 , Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 ) (2) Condițiile specifice referitoare la studiile necesare pentru ocuparea funcțiilor publice vacante din clasele I și a II-a se stabilesc în conformitate cu nomenclatoarele domeniilor și specializărilor din învățământul universitar de lungă durată și scurtă durată, respectiv nomenclatoarele domeniilor de studii universitare de licență și specializărilor și programelor de studii din cadrul acestora. (la 02-10-2008, Alin. (2) al art. 20 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.173 din 24 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 2 octombrie 2008. ) (3) În unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 94 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, funcționarii publici care ocupă posturi cu atribuții privind relații cu publicul trebuie să cunoască și limba minorității naționale respective. (la 21-07-2020, Alineatul (3) din Articolul 20 , Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 )  +  Secţiunea a 2-aÎnștiințarea Agenției (la 21-07-2020, Titlul Sectiunii a 2-a din Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 )  +  Articolul 21(1) În vederea organizării și desfășurării concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice, autoritățile și instituțiile publice au obligația de a înștiința Agenția cu privire la organizarea unui concurs cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de data publicării anunțului de concurs. (2) Înștiințarea va cuprinde în mod obligatoriu informațiile prevăzute la art. 39 alin. (1^1) și este însoțită, dacă este cazul, de solicitarea desemnării unui reprezentant pentru a face parte din comisia de concurs, respectiv din comisia de soluționare a contestațiilor, în condițiile legii. (la 21-07-2020, Articolul 21 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 )  +  Articolul 22(1) Bibliografia cuprinde acte normative, lucrări, articole de specialitate sau surse de informare și documentare expres indicate, cu relevanță pentru funcția publică pentru care se organizează concursul. Tematica concursului se stabilește pe baza bibliografiei. (2) Bibliografia și tematica se stabilesc de către conducătorul autorității sau instituției publice organizatoare a concursului, la propunerea compartimentelor de specialitate.(3) Bibliografia conține, în mod obligatoriu, Constituția României, republicată, titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, precum și Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 21-07-2020, Articolul 22 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 )  +  Articolul 23Abrogat. (la 21-07-2020, Articolul 23 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul II a fost abrogat de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 )  +  Articolul 24Abrogat. (la 21-07-2020, Articolul 24 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul II a fost abrogat de Punctul 15, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 )  +  Articolul 24^1Abrogat. (la 21-07-2020, Articolul 24^1 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul II a fost abrogat de Punctul 16, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 )  +  Secţiunea a 3-a Constituirea comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor  +  Articolul 25(1) În vederea organizării și desfășurării concursului pentru recrutarea funcționarilor publici, de la momentul înștiințării Agenției, dar nu mai târziu de data publicării anunțului privind concursul în condițiile art. 39, se constituie comisii de concurs, respectiv comisii de soluționare a contestațiilor, prin act administrativ al conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare a concursului, în condițiile prezentei hotărâri. (la 21-07-2020, Alineatul (1) din Articolul 25 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 ) (2) Președintele comisiei de concurs, respectiv al comisiei de soluționare a contestațiilor se desemnează din rândul membrilor acestora, prin actul administrativ de constituire a comisiilor.(3) Fiecare comisie de concurs, respectiv comisie de soluționare a contestațiilor are un secretar numit prin actul administrativ prevăzut la alin. (1), desemnat, de regulă, din cadrul compartimentului de resurse umane, astfel încât să poată fi asigurată în condiții optime desfășurarea probelor de concurs.(4) Abrogat. (la 21-07-2020, Alineatul (4) din Articolul 25 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul II a fost abrogat de Punctul 18, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 ) (la 19-10-2017, Articolul 25 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 761 din 11 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 19 octombrie 2017 )  +  Articolul 26(1) Pentru concursurile organizate în vederea ocupării funcțiilor publice de conducere comisia de concurs și comisia de soluționare a contestațiilor sunt compuse fiecare din câte 5 membri, desemnați după cum urmează:a) 4 membri sunt reprezentanți ai autorității sau instituției publice organizatoare a concursului desemnați din cadrul acesteia sau/și din cadrul autorității/instituției publice ierarhic superioare; b) un membru este reprezentant al Agenției desemnat din cadrul acesteia sau, după caz, din cadrul instituției prefectului ori al consiliului județean, în condițiile prevăzute la art. 618 alin. (6) și (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.(2) Pentru concursurile organizate în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție comisia de concurs și comisia de soluționare a contestațiilor sunt compuse din câte 3 membri, reprezentanți ai autorității sau instituției publice organizatoare a concursului, desemnați din cadrul acesteia, cu excepția cazului în care se face aplicarea art. 618 alin. (5)-(7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, situație în care unul dintre reprezentanți este desemnat de Agenție ori de instituția prefectului sau de consiliul județean, după caz.(3) În situația în care, prin acte normative cu caracter special aplicabile unor domenii de activitate, este prevăzută obligația participării unor reprezentanți ai altor autorități și instituții publice decât cele prevăzute de prezenta hotărâre la procesul de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice vacante, reprezentantul autorității sau instituției publice respective desemnat pentru constituirea comisiei de concurs, respectiv a comisiei de soluționare a contestațiilor, îl înlocuiește pe unul dintre reprezentanții autorității ori instituției publice organizatoare a concursului. (la 21-07-2020, Articolul 26 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 )  +  Articolul 27(1) La solicitarea organizațiilor sindicale reprezentative ale funcționarilor publici, adresată autorității sau instituției publice organizatoare a concursului, un membru al comisiei de concurs/comisiei de soluționare a contestațiilor este desemnat din partea acestora. (la 21-07-2020, Alineatul (1) din Articolul 27 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 ) (2) Solicitarea organizațiilor sindicale reprezentative ale funcționarilor publici se depune până cel târziu în ultima zi prevăzută pentru depunerea dosarelor de către candidații la ocuparea funcției publice vacante pentru care se organizează concursul.(3) Membrul comisiei de concurs sau al comisiei de soluționare a contestațiilor desemnat potrivit alin. (1) îl va înlocui pe unul dintre reprezentanții autorității ori instituției publice în al cărei stat de funcții se află funcția publică vacantă pentru care se organizează concursul.(4) Persoanele desemnate de organizațiile sindicale reprezentative ale funcționarilor publici trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 31 alin. (2).  +  Articolul 28Abrogat. (la 21-07-2020, Articolul 28 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul II a fost abrogat de Punctul 21, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 )  +  Articolul 29(1) Autoritatea ori instituția publică organizatoare a concursului poate desemna ca membri în comisia de concurs, respectiv în comisia de soluționare a contestațiilor funcționari publici din cadrul altor autorități sau instituții publice, în următoarele cazuri:a) numărul insuficient de funcționari publici; b) funcționarii publici din cadrul autorității sau instituției publice nu îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru a fi desemnați în comisia de concurs, respectiv în comisia de soluționare a contestațiilor; c) funcționarii publici din cadrul autorității sau instituției publice s-ar putea afla sau se află în conflict de interese și/sau incompatibilitate. (2) În situația prevăzută la alin. (1), conducătorul autorității sau instituției publice organizatoare a concursului se adresează conducătorului autorității sau instituției publice în cadrul căreia consideră că își desfășoară activitatea funcționari publici care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru a fi desemnați membri în comisia de concurs/comisia de soluționare a contestațiilor și solicită nominalizarea unui/unor funcționari publici pentru a fi desemnați ca membri în cadrul comisiei de concurs/comisiei de soluționare a contestațiilor. (la 21-07-2020, Articolul 29 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 )  +  Articolul 30(1) Prin excepție de la prevederile art. 26 alin. (1), în cazul concursurilor organizate în vederea ocupării funcțiilor publice de secretar general al unității administrativ-teritoriale/al subdiviziunii administrativ-teritoriale, comisia de concurs și comisia de soluționare a contestațiilor se constituie după cum urmează: a) 3 membri sunt reprezentanți ai autorității sau instituției publice organizatoare a concursului desemnați din cadrul acesteia; b) un membru este reprezentant al Agenției desemnat din cadrul acesteia sau, după caz, din cadrul instituției prefectului ori al consiliului județean, în condițiile prevăzute la art. 618 alin. (6) și (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;c) un membru este reprezentant al instituției prefectului din județul în care se găsește instituția publică pentru care se organizează concursul, desemnat prin ordin al prefectului.(2) În situația concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor publice de director executiv sau a funcțiilor publice specifice asimilate acestora din cadrul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale, precum și instituțiilor publice din teritoriu, aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea Guvernului, a ministerelor și a celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, comisia de concurs și comisia de soluționare a contestațiilor se constituie după cum urmează: a) 3 membri sunt desemnați din cadrul autorității sau instituției publice care coordonează activitatea serviciului public deconcentrat;b) un membru este reprezentant al Agenției desemnat din cadrul acesteia sau, după caz, din cadrul instituției prefectului, în condițiile prevăzute la art. 618 alin. (6) lit. a) și alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;c) un membru este reprezentantul instituției prefectului din județul în care își are sediul serviciul public deconcentrat, desemnat prin ordin al prefectului. (la 21-07-2020, Articolul 30 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 )  +  Articolul 31(1) Pot fi desemnați ca membri în comisiile de concurs sau de soluționare a contestațiilor funcționarii publici definitivi.(2) Pentru a fi desemnați în comisiile de concurs sau de soluționare a contestațiilor, funcționarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:a) să aibă cunoștințe aprofundate în unul dintre domeniile funcțiilor publice pentru care se organizează concursul sau cunoștințe generale în administrația publică;b) să aibă pregătire și/sau experiență în unul dintre domeniile funcțiilor publice pentru care se organizează concursul, managementul resurselor umane sau în administrația publică;c) să aibă o probitate morală recunoscută;d) să dețină o funcție publică cel puțin din aceeași clasă cu funcția sau funcțiile publice vacante pentru ocuparea cărora se organizează concursul;e) să nu se afle în cazurile de incompatibilitate sau conflict de interese prevăzute la art. 32 și 33.(3) Pentru concursurile organizate în vederea ocupării funcțiilor publice de conducere, cel puțin 2 dintre membrii comisiei de concurs, respectiv ai comisiei de soluționare a contestațiilor trebuie să fie funcționari publici de conducere.(4) În cazul în care se solicită competențe specifice necesare exercitării funcției publice, autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului stabilește modalitatea prin care competențele specifice se dovedesc, și anume pe baza unor documente care să ateste deținerea competențelor respective, emise în condițiile legii, potrivit standardului sau nivelului solicitat în anunțul de concurs, sau, după caz, pe baza testării prin organizarea unei probe suplimentare în condițiile prevăzute la art. 47. Competențele specifice necesare exercitării funcției publice pot fi:a) competențe lingvistice de comunicare în limbi străine;b) competențe lingvistice de comunicare în limba minorității naționale, dacă este cazul, în condițiile legii;c) competențe în domeniul tehnologiei informației;d) alte competențe specifice necesare exercitării funcției publice. (la 19-10-2017, Alineatul (4) din Articolul 31 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 761 din 11 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 19 octombrie 2017 ) (5) Competențele specifice sunt necesare pentru exercitarea atribuțiilor stabilite prin fișa postului și constituie condiții specifice pentru ocuparea funcției publice. (la 19-10-2017, Articolul 31 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul II a fost completat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 761 din 11 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 19 octombrie 2017 )  +  Articolul 32(1) Nu poate fi desemnat membru în comisia de concurs sau în comisia de soluționare a contestațiilor funcționarul public care a fost sancționat disciplinar, iar sancțiunea aplicată nu a fost radiată, conform legii.(2) Calitatea de membru în comisia de concurs este incompatibilă cu calitatea de membru în comisia de soluționare a contestațiilor.  +  Articolul 33Nu poate fi desemnat membru în comisia de concurs sau în comisia de soluționare a contestațiilor funcționarul public care se află în următoarele cazuri de conflict de interese:a) are relații cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidați sau interesele patrimoniale ale sale ori ale soțului sau soției pot afecta imparțialitatea și obiectivitatea evaluării;b) este soț, soție, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidați ori cu un alt membru al comisiei de concurs sau al comisiei de soluționare a contestațiilor;c) este sau urmează a fi, în situația ocupării funcției publice de conducere pentru care se organizează concursul, direct subordonat ierarhic al oricăruia dintre candidați.  +  Articolul 34(1) Situațiile de incompatibilitate prevăzute la art. 32, precum și situațiile de conflict de interese prevăzute la art. 33 se sesizează de persoana în cauză, de oricare dintre candidați, de conducătorul autorității sau instituției publice organizatoare a concursului ori de orice altă persoană interesată, în orice moment al organizării și desfășurării concursului.(2) Membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de soluționare a contestațiilor au obligația să informeze, în scris, cu celeritate, persoanele care i-au desemnat despre orice conflict de interese care a intervenit sau ar putea interveni. În aceste cazuri, membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de soluționare a contestațiilor au obligația să se abțină de la participarea ori luarea vreunei decizii cu privire la concursul în cadrul căruia a intervenit conflictul de interese.(3) În cazul constatării existenței unei situații de incompatibilitate sau conflict de interese, actul de numire a comisiei se modifică în mod corespunzător, în termen de cel mult două zile de la data constatării, prin înlocuirea persoanei aflate în respectiva situație.(4) În cazul în care situația de incompatibilitate sau conflictul de interese se constată ulterior desfășurării uneia dintre probele concursului, rezultatul probei ori probelor desfășurate se recalculează prin eliminarea evaluării membrului aflat în situație de incompatibilitate sau conflict de interese, sub rezerva asigurării validității evaluării a cel puțin două treimi din numărul membrilor comisiei de concurs.(5) În situația în care nu este asigurată validitatea evaluării a cel puțin două treimi din numărul membrilor comisiei de concurs, procedura de organizare și desfășurare a concursului se reia.(6) Abrogat. (la 21-07-2020, Alineatul (6) din Articolul 34 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul II a fost abrogat de Punctul 24, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 )  +  Articolul 35Neîndeplinirea de către membrii comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor a obligației prevăzute la art. 34 alin. (2) constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit legii.  +  Articolul 36(1) Autoritățile și instituțiile publice au obligația de a asigura perfecționarea funcționarilor publici care pot avea calitate de membru în cadrul comisiei de concurs sau al comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și a persoanelor cu atribuții în asigurarea secretariatului acestor comisii, în domenii specifice recrutării și selecției de personal.(2) Abrogat. (la 21-07-2020, Alineatul (2) din Articolul 36 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul II a fost abrogat de Punctul 25, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 )  +  Articolul 37(1) În funcție de numărul și de specificul funcțiilor publice vacante pentru care se organizează concursul, se pot constitui mai multe comisii de concurs.(2) În situația în care o autoritate sau instituție publică organizează în aceeași perioadă concurs pentru ocuparea mai multor funcții publice similare din punctul de vedere al atribuțiilor, se poate constitui o singură comisie de concurs, respectiv de soluționare a contestațiilor.  +  Secţiunea a 4-a Publicitatea concursului  +  Articolul 38Abrogat. (la 21-07-2020, Articolul 38 din Sectiunea a 4-a , Capitolul II , Titlul II a fost abrogat de Punctul 26, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 )  +  Articolul 39(1) Înainte cu cel puțin 30 de zile de data stabilită pentru proba scrisă, autoritatea ori instituția publică organizatoare a concursului are obligația asigurării publicității concursului, în condițiile legii, prin publicarea în aceeași zi a anunțului de concurs la secțiunea special creată în acest scop pe pagina proprie de internet și pe site-ul Agenției. Publicarea anunțului pe site-ul Agenției se realizează potrivit instrucțiunilor elaborate de Agenție și aprobate prin ordin al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (la 21-07-2020, Alineatul (1) din Articolul 39 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 27, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 ) Notă
  Conform art. VI din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020, până la data intrării în vigoare a ordinului președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici prevăzut la art. 39 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta hotărâre, publicitatea concursului pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici se realizează prin publicarea informațiilor prevăzute la art. 39 alin. (1^1) din același act normativ, comunicate de către autoritățile și instituțiile publice organizatoare ale concursurilor.
  (1^1) Anunțul prevăzut la alin. (1) cuprinde în mod obligatoriu următoarele informații: a) denumirea autorității sau instituției publice organizatoare a concursului;b) funcția publică pentru care se organizează concursul, identificată prin denumire, categorie, clasă și, după caz, grad profesional, precum și compartimentul din care face parte, conform evidenței gestionate de Agenție, potrivit art. 401 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; (la 21-07-2020, Litera b) din Alineatul (1^1) , Articolul 39 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II , Titlul II a fost modificată de Punctul 28, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 ) c) precizarea expresă a duratei timpului de muncă, respectiv durată normală a timpului de muncă sau durată redusă a timpului de muncă la jumătate de normă; (la 21-07-2020, Litera c) din Alineatul (1^1) , Articolul 39 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II , Titlul II a fost modificată de Punctul 28, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 ) d) data, ora și locul sau locația desfășurării probei suplimentare, dacă este cazul;e) data, ora și locul sau locația desfășurării probei scrise;f) condițiile de participare cuprinzând condițiile de studii, condițiile de vechime în specialitate și alte condiții specifice;g) perioada de depunere a dosarelor de concurs;h) coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs, cuprinzând adresa de corespondență, telefon/fax, email, persoana de contact și funcția publică deținută. (la 19-10-2017, Articolul 39 din Sectiunea a 4-a , Capitolul II , Titlul II a fost completat de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 761 din 11 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 19 octombrie 2017 ) Notă
  Conform art. VI din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020, până la data intrării în vigoare a ordinului președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici prevăzut la art. 39 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta hotărâre, publicitatea concursului pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici se realizează prin publicarea informațiilor prevăzute la art. 39 alin. (1^1) din același act normativ, comunicate de către autoritățile și instituțiile publice organizatoare ale concursurilor.
  (2) Pe pagina de internet a autorității sau instituției publice organizatoare a concursului, la secțiunea special creată în acest scop, odată cu anunțul care cuprinde informațiile prevăzute la alin. (1^1) se publică și bibliografia, tematica, atribuțiile stabilite în fișa postului, precum și alte date necesare desfășurării concursului. Informațiile se mențin la locul de publicare până la finalizarea concursului. (la 21-07-2020, Alineatul (2) din Articolul 39 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 29, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 ) (3) În situația în care autoritățile sau instituțiile publice consideră necesar, pot asigura publicarea anunțului și prin alte forme de publicitate suplimentare.
   +  Secţiunea a 5-a Atribuțiile comisiei de concurs, ale comisiei de soluționare a contestațiilor și ale secretarului  +  Articolul 40(1) Comisia de concurs are următoarele atribuții principale:a) selectează dosarele de concurs ale candidaților;b) stabilește subiectele pentru proba scrisă;c) stabilește planul interviului și realizează interviul;d) notează pentru fiecare candidat proba scrisă și interviul;e) transmite secretarului comisiei rezultatele concursului pentru a fi comunicate candidaților.(2) Comisia de soluționare a contestațiilor are următoarele atribuții principale:a) soluționează contestațiile depuse de candidați cu privire la rezultatul selecției dosarelor, pe baza documentelor depuse de aceștia la dosarul de concurs, precum și contestațiile depuse cu privire la rezultatul probei scrise și al interviului; (la 21-07-2020, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 40 , Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Titlul II a fost modificată de Punctul 30, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 ) b) transmite secretarului comisiei rezultatele contestațiilor pentru a fi comunicate candidaților.  +  Articolul 41Secretarul comisiei de concurs și secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor au următoarele atribuții principale:a) primesc dosarele de concurs ale candidaților;b) convoacă membrii comisiei de concurs, respectiv membrii comisiei de soluționare a contestațiilor;c) întocmesc, redactează și semnează alături de comisia de concurs, respectiv comisia de soluționare a contestațiilor, întreaga documentație privind activitatea specifică a acesteia;d) asigură transmiterea rezultatelor concursului, respectiv rezultatelor contestației candidaților;e) îndeplinesc orice sarcini specifice necesare pentru buna desfășurare a concursului.  +  Articolul 41^1În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 40 și 41, membrii comisiei de concurs, ai comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și persoanele care asigură secretariatul acestor comisii au obligația de a respecta confidențialitatea datelor cu caracter personal, potrivit legii. (la 21-07-2020, Sectiunea a 5-a din Capitolul II , Titlul II a fost completată de Punctul 31, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 )  +  Articolul 42(1) Pentru activitatea desfășurată în cadrul comisiei de concurs, precum și pentru cea desfășurată în cadrul comisiei de soluționare a contestațiilor, membrii și secretarii acestora au dreptul la o indemnizație reprezentând 10% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată. (2) Indemnizația prevăzută la alin. (1) se plătește de către autoritatea sau instituția publică în al cărei stat de funcții este prevăzută funcția publică pentru care se organizează concursul.(3) De indemnizația prevăzută la alin. (1) beneficiază și funcționarii publici desemnați în calitate de experți în domeniul în care se testează competențele specifice ale candidatului prin proba suplimentară prevăzută la art. 31 alin. (4). (la 19-10-2017, Articolul 42 din Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 761 din 11 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 19 octombrie 2017 )  +  Secţiunea a 6-a Organizarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție temporar vacante  +  Articolul 43(1) În situația organizării și desfășurării concursurilor de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție temporar vacante, autoritățile și instituțiile publice au obligația să înștiințeze Agenția cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data publicării anunțului de concurs.(2) Comisia de concurs și comisia de soluționare a contestațiilor se constituie cu cel puțin 10 zile înainte de data stabilită pentru proba scrisă.(3) Publicitatea concursului se realizează, în condițiile prezentei hotărâri, cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită pentru proba scrisă.(4) Pentru organizarea și desfășurarea concursurilor de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție temporar vacante, prevederile art. 16-42 se aplică în mod corespunzător, cu excepția termenelor prevăzute la art. 21 alin. (1), art. 39 alin. (1), precum și cu excepția prevederilor art. 26 alin. (1), art. 30 și art. 31 alin. (3). (la 21-07-2020, Articolul 43 din Sectiunea a 6-a , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 32, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 )
   +  Capitolul III Desfășurarea concursului de recrutare  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale privind desfășurarea concursului de recrutare  +  Articolul 44Desfășurarea concursului de recrutare constă în etapele cuprinse între prima zi de depunere a dosarelor candidaților și formularea propunerilor de numire în funcțiile publice vacante pentru care s-a organizat concursul.  +  Articolul 45Funcțiile publice pentru care a fost demarată procedura de desfășurare a concursului de recrutare nu pot fi:a) transformate din funcții publice în funcții în regim contractual;b) transformate în funcții publice din altă clasă sau grad profesional ori prin modificarea substanțială a atribuțiilor;c) reduse, cu excepția reorganizării prin reducerea posturilor din compartimentul în cadrul căreia este prevăzută funcția publică pentru care au fost demarate procedurile de concurs;d) ocupate prin transfer sau mutare definitivă, în condițiile legii. (la 21-07-2020, Litera d) din Articolul 45 , Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul II a fost modificată de Punctul 33, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 )  +  Articolul 46Concursul de recrutare constă în 3 probe succesive, prevăzute la art. 618 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. (la 21-07-2020, Articolul 46 din Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 34, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 )  +  Articolul 47(1) La concursul de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice se pot organiza probe suplimentare, pentru fiecare dintre competențele specifice stabilite, în condițiile legii. (la 21-07-2020, Alineatul (1) din Articolul 47 , Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 35, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 ) (2) Proba suplimentară prevăzută la alin. (1) se desfășoară ulterior afișării rezultatelor la selecția dosarelor, dar nu mai târziu de data prevăzută în anunțul de concurs pentru proba scrisă și se gestionează de către unul sau mai mulți experți în domeniu, la solicitarea și prin grija autorității sau instituției publice organizatoare a concursului. Expertul nu este membru al comisiei de concurs sau, după caz, al comisiei de soluționare a contestațiilor. (3) Proba suplimentară se desfășoară cu respectarea principiilor prevăzute de prezenta hotărâre, potrivit procedurii/procedurilor aprobate la nivelul autorității sau instituției publice și publicate pe pagina de internet a acesteia. Procedura/Procedurile pentru organizarea și desfășurarea probei suplimentare trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente:a) descrierea probei suplimentare;b) modalitatea de evaluare și de stabilire a rezultatului «admis» sau «respins»;c) modalitatea de comunicare a rezultatului prevăzut la lit. b);d) termenul de contestare și termenul de soluționare a contestației;e) modalitatea de comunicare a rezultatului final al probei suplimentare.(4) În urma evaluării competențelor specifice testate prin proba suplimentară de către expert/experți se stabilește rezultatul «admis» sau «respins», conform procedurii/procedurilor prevăzute la alin. (3). În urma evaluării, expertul/experții transmite/transmit rezultatul pentru fiecare candidat comisiei de concurs. (5) Pot participa la proba scrisă a concursului de recrutare/promovare numai candidații declarați admiși la proba suplimentară. (la 19-10-2017, Articolul 47 din Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 761 din 11 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 19 octombrie 2017 )  +  Articolul 48(1) Probele concursului de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice se evaluează de fiecare membru al comisiei de concurs, respectiv de fiecare membru al comisiei de soluționare a contestațiilor, independent. (la 21-07-2020, Alineatul (1) din Articolul 48 , Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 36, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 ) (2) În exercitarea atribuțiilor prevăzute de prezenta hotărâre, fiecare membru al comisiei de concurs, respectiv fiecare membru al comisiei de soluționare a contestațiilor are obligația de a completa fișa individuală prevăzută în anexa nr. 2 A.  +  Secţiunea a 2-a Dosarul de concurs  +  Articolul 49(1) În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității sau instituției publice organizatoare, candidații depun dosarul de concurs, care conține în mod obligatoriu: (la 21-07-2020, Partea introductivă a alineatului (1) din Articolul 49 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificată de Punctul 37, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 ) a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;b) curriculum vitae, modelul comun european; c) copia actului de identitate;d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;e) copie a diplomei de master în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz, în situația în care diploma de absolvire sau de licență a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; (la 21-07-2020, Litera e) din Alineatul (1), Articolul 49 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificată de Punctul 37, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 ) f) copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei; (la 21-07-2020, Litera f) din Alineatul (1), Articolul 49 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificată de Punctul 37, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 ) g) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;h) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcțiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiții specifice care implică efort fizic și se testează prin probă suplimentară;i) cazierul judiciar;j) declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică. (la 21-07-2020, Litera j) din Alineatul (1), Articolul 49 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificată de Punctul 37, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 ) (la 19-10-2017, Alineatul (1) din Articolul 49 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 761 din 11 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 19 octombrie 2017 ) (1^1) Modelul orientativ al adeverinței menționate la alin. (1) lit. f) este prevăzut în anexa nr. 2D. (la 19-10-2017, Articolul 49 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul II a fost completat de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 761 din 11 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 19 octombrie 2017 ) (1^2) Adeverințele care au un alt format decât cel prevăzut la alin. (1^1) trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D și din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor. (la 19-10-2017, Articolul 49 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul II a fost completat de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 761 din 11 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 19 octombrie 2017 ) (2) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii. (la 21-07-2020, Alineatul (2) din Articolul 49 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 38, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 ) (3) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1), precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (2) se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. (la 21-07-2020, Alineatul (3) din Articolul 49 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 38, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 ) (4) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. i) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situația în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii și procedurii aprobate la nivel instituțional. (la 19-10-2017, Alineatul (4) din Articolul 49 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 761 din 11 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 19 octombrie 2017 ) (5) Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 se pune la dispoziție candidaților de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secțiunii dedicate publicității concursului, precum și la sediu, în locul special amenajat pentru desfășurarea de activități de informare și relații publice, în format letric. (la 19-10-2017, Alineatul (5) din Articolul 49 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 761 din 11 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 19 octombrie 2017 ) (6) Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilități poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilității probelor de concurs. (la 21-07-2020, Articolul 49 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul II a fost completat de Punctul 39, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 )  +  Secţiunea a 3-a Selecția dosarelor de concurs  +  Articolul 50(1) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligația de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs.(2) Rezultatele selecției dosarelor de înscriere se afișează de către secretarul comisiei de concurs, cu mențiunea «admis» sau «respins», însoțită de motivul respingerii dosarului, la locul desfășurării concursului și pe pagina de internet a autorității sau instituției publice organizatoare, la secțiunea special creată în acest scop, în termenul prevăzut la alin. (1). (la 19-10-2017, Alineatul (2) din Articolul 50 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 761 din 11 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 19 octombrie 2017 ) (2^1) În situația în care între membrii comisiei de concurs există diferențe de opinie care nu au putut fi soluționate de comun acord, dosarul va fi declarat admis sau respins în funcție de opinia majoritară, consemnată conform fișelor individuale ale acestora. Membrul comisiei de concurs care nu este de acord cu opinia majoritară formulează opinie separată, motivată, și o consemnează în fișa individuală. (la 19-10-2017, Articolul 50 din Sectiunea a 3-a , Capitolul III , Titlul II a fost completat de Punctul 20, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 761 din 11 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 19 octombrie 2017 ) (3) Până în ultima zi prevăzută pentru selecția dosarelor, membrii comisiei de concurs pot solicita candidaților informații sau alte documente relevante, din categoria celor prevăzute la art. 49 alin. (1), pentru desfășurarea concursului.  +  Secţiunea a 4-a Proba scrisă a concursului  +  Articolul 51(1) Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări și/sau în rezolvarea unor teste-grilă.(2) Prin proba scrisă se testează cunoștințele teoretice și abilitățile practice necesare ocupării funcției publice pentru care se organizează concursul. În cadrul probei scrise se testează, în mod obligatoriu, inclusiv cunoștințele generale ale candidatului în domeniul administrației publice, precum și cunoașterea tematicilor privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prevenirea și combaterea incitării la ură și discriminare. (la 21-07-2020, Alineatul (2) din Articolul 51 , Sectiunea a 4-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 )  +  Articolul 52(1) Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei și a tematicii de concurs, astfel încât să reflecte capacitatea de analiză și sinteză a candidaților, în concordanță cu nivelul și specificul funcțiilor publice pentru care se organizează concursul.(2) Pentru candidații la ocuparea aceleiași funcții publice, subiectele sunt identice în cadrul aceluiași concurs, cu excepția cazului în care concursul se desfășoară în mai multe serii.(3) Comisia de concurs stabilește subiectele și alcătuiește seturile de subiecte pentru proba scrisă, în ziua în care se desfășoară proba scrisă.(4) Fiecare membru al comisiei de concurs propune cel puțin 3 subiecte. Pe baza propunerilor membrilor comisiei de concurs sunt astfel întocmite minimum două seturi de subiecte care vor fi prezentate candidaților.(5) Membrii comisiei de concurs răspund individual pentru asigurarea confidențialității subiectelor propuse. Lista subiectelor propuse de fiecare membru al comisiei de concurs se anexează la raportul final al concursului, cu menționarea membrului comisiei de concurs care a propus subiectul. (la 02-10-2008, Alin. (5) al art. 52 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.173 din 24 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 2 octombrie 2008. ) (6) Seturile de subiecte se semnează de toți membrii comisiei de concurs și se închid în plicuri sigilate purtând ștampila autorității sau a instituției publice organizatoare a concursului.(7) Comisia de concurs stabilește punctajul maxim pentru fiecare subiect, care se comunică odată cu subiectele.(8) În cazul în care proba scrisă constă în rezolvarea unor teste-grilă, întrebările pot fi formulate cu cel mult două zile înainte de proba scrisă, cu condiția ca numărul acestora să fie de 3 ori mai mare decât numărul întrebărilor stabilit pentru fiecare test-grilă. Întrebările pentru fiecare test-grilă se stabilesc în ziua în care se desfășoară proba scrisă, înainte de începerea acestei probe, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor alin. (2) și alin. (5)-(7).(8^1) Abrogat. (la 21-07-2020, Alineatul (8^1) din Articolul 52 , Sectiunea a 4-a , Capitolul III , Titlul II a fost abrogat de Punctul 41, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 ) (9) În cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere, punctajul maxim stabilit pentru testele-grilă nu poate depăși 30% din punctajul probei scrise, diferența de punctaj fiind alocată subiectelor de sinteză sau rezolvării unor situații practice.(10) Până la ora stabilită pentru terminarea probei scrise a concursului, membrii comisiei de concurs au obligația de a stabili baremul detaliat de corectare a subiectelor. Acesta se afișează la locul desfășurării concursului anterior corectării lucrărilor.  +  Articolul 53(1) Înainte de începerea probei scrise, la locul desfășurării acesteia, dacă este cazul, se afișează repartizarea pe săli a candidaților.(2) Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaților, în vederea îndeplinirii formalităților prealabile, respectiv verificarea identității. Verificarea identității candidaților se face numai pe baza buletinului, a cărții de identitate sau a oricărui document care atestă identitatea, potrivit legii. Candidații care nu sunt prezenți la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identității prin prezentarea buletinului, a cărții de identitate sau a oricărui document care să ateste identitatea sunt considerați absenți.(2^1) Un candidat poate elabora lucrarea în cadrul probei scrise pentru o singură funcție publică. În situația în care un candidat a fost admis la selecția dosarelor la concursul pentru două sau mai multe funcții publice, programat a se desfășura în aceeași zi și la aceeași oră, acesta are obligația de a opta pentru funcția publică pentru care dorește să susțină proba scrisă la apelul nominal al candidaților prevăzut la alin. (2). (la 19-10-2017, Articolul 53 din Sectiunea a 4-a , Capitolul III , Titlul II a fost completat de Punctul 22, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 761 din 11 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 19 octombrie 2017 ) (3) După verificarea identității candidaților, ieșirea din sală a acestora atrage eliminarea din concurs, cu excepția situațiilor de urgență în care aceștia pot fi însoțiți de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigură supravegherea.(4) Durata probei scrise se stabilește de comisia de concurs în funcție de gradul de dificultate și complexitate al subiectelor, dar nu poate depăși 3 ore.(5) La ora stabilită pentru începerea probei scrise, comisia de concurs prezintă candidaților seturile de subiecte și invită un candidat să extragă un plic cu subiectele de concurs. În cazul în care, din cauza numărului mare al candidaților sau a prezenței unor candidați cu dizabilități, proba scrisă se susține în mai multe săli, extragerea plicului cu subiecte se face într-o singură sală, în prezența a cel puțin câte unui candidat din celelalte săli. În măsura în care candidatul cu dizabilități nu dorește să fie prezent la extragerea plicului cu subiecte într-o altă sală, prezența sa nu este obligatorie. (la 21-07-2020, Alineatul (5) din Articolul 53 , Sectiunea a 4-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 42, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 ) (6) După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidaților care întârzie sau al oricărei persoane, în afara membrilor comisiei de concurs, precum și a persoanelor care asigură secretariatul comisiei de concurs, respectiv supravegherea desfășurării probei.(7) În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităților prealabile și a celor ulterioare finalizării probei, candidaților nu le este permisă deținerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanță.(8) Nerespectarea dispozițiilor prevăzute la alin. (7) atrage eliminarea candidatului din proba de concurs. Comisia de concurs, constatând încălcarea acestor dispoziții, elimină candidatul din sală, înscrie mențiunea "anulat" pe lucrare și consemnează cele întâmplate în procesul-verbal.(9) Lucrările se redactează, sub sancțiunea anulării, doar pe seturile de hârtie asigurate de autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, purtând ștampila acesteia pe fiecare filă. Prima filă, după înscrierea numelui și a prenumelui în colțul din dreapta, se lipește astfel încât datele înscrise să nu poată fi identificate și se aplică ștampila autorității sau instituției publice organizatoare a concursului, cu excepția situației când există un singur candidat pentru funcția publică vacantă, caz în care nu mai există obligația sigilării lucrării.(10) Candidatul are obligația de a preda secretarului comisiei de concurs, respectiv persoanelor care asigură supravegherea lucrarea scrisă, respectiv testul-grilă, la finalizarea lucrării ori la expirarea timpului alocat probei scrise, semnând borderoul special întocmit în acest sens potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2C. Borderoul de predare a lucrărilor se păstrează de către secretarul comisiei de concurs până la finalizarea concursului. (la 19-10-2017, Alineatul (10) din Articolul 53 , Sectiunea a 4-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 761 din 11 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 19 octombrie 2017 )  +  Secţiunea a 5-a Interviul  +  Articolul 54În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților.  +  Articolul 55(1) Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.(2) Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea planului de interviu sunt:a) abilitățile de comunicare;b) capacitatea de analiză și sinteză;c) abilitățile impuse de funcție;d) motivația candidatului;e) comportamentul în situațiile de criză.(3) Pentru funcțiile de conducere planul de interviu include și elemente referitoare la:a) capacitatea de a lua decizii și de a evalua impactul acestora;b) exercitarea controlului decizional;c) capacitatea managerială.  +  Articolul 56(1) Interviul se susține, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.(2) Data și ora susținerii interviului se afișează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.(3) Prin excepție de la prevederile art. 63, cu acordul tuturor candidaților sau la cererea scrisă a acestora și cu acordul membrilor comisiei de concurs, președintele comisiei de concurs poate aproba reducerea termenului prevăzut pentru susținerea interviului, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:a) toți candidații au luat cunoștință despre rezultatul probei scrise;b) niciunul dintre candidați nu intenționează contestarea rezultatului obținut la proba scrisă.  +  Articolul 57(1) Fiecare membru al comisiei de concurs va adresa întrebări candidatului. Nu se pot adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, starea materială, originea socială sau care pot constitui discriminare în condițiile legii. (la 21-07-2020, Alineatul (1) din Articolul 57 , Sectiunea a 5-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 43, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 ) (2) Întrebările și răspunsurile la interviu se înregistrează sau se consemnează în anexa la raportul final al concursului, întocmită de secretarul comisiei de concurs, și se semnează de membrii acestei comisii și de candidat. (la 02-10-2008, Alin. (2) al art. 57 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.173 din 24 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 2 octombrie 2008. ) (3) Înregistrarea interviului se păstrează, în condițiile legii, timp de minimum un an de la data afișării rezultatelor finale ale concursului.  +  Secţiunea a 6-a Notarea probelor și comunicarea rezultatelor  +  Articolul 58Pentru probele concursului punctajele se stabilesc potrivit art. 618 alin. (13) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. (la 21-07-2020, Articolul 58 din Sectiunea a 6-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 44, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 )  +  Articolul 59(1) Anterior începerii corectării lucrărilor la proba scrisă, fiecare lucrare va fi numerotată, cu excepția cazului în care există un singur candidat pentru ocuparea funcției publice vacante.(2) Notarea probei scrise sau a interviului se face, de regulă, în termen de maximum 72 de ore de la finalizarea fiecărei probe.(3) Lucrările de la proba scrisă, cu excepția cazului în care există un singur candidat pentru ocuparea funcției publice vacante, se corectează sigilate.(4) Punctajele se acordă de către fiecare membru al comisiei de concurs în parte, pentru fiecare lucrare scrisă, și se notează în fișa individuală. Acordarea punctajului pentru proba scrisă se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs. (la 21-07-2020, Alineatul (4) din Articolul 59 , Sectiunea a 6-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 45, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 ) (5) Lucrările care prezintă însemnări în scopul identificării candidaților se anulează și nu se mai corectează. Mențiunea «anulat» se înscrie atât pe lucrare, cât și pe fișa individuală, consemnându-se aceasta în procesul-verbal. (la 21-07-2020, Alineatul (5) din Articolul 59 , Sectiunea a 6-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 45, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 ) (6) În situația în care pentru o lucrare se înregistrează diferențe mai mari de 10 puncte între punctajele acordate de membrii comisiei de concurs, lucrarea se recorectează de către toți membrii acesteia. Procedura recorectării se efectuează o singură dată, iar în cazul menținerii acestei diferențe și după recorectare, punctajul final va fi calculat ca medie aritmetică a punctajelor acordate de membrii comisiei de concurs. Membrul comisiei de concurs care a acordat cel mai mic, respectiv cel mai mare punctaj își motivează punctajul acordat, detaliat pe baremul de corectare, în fișa individuală. (la 19-10-2017, Alineatul (6) din Articolul 59 , Sectiunea a 6-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 24, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 761 din 11 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 19 octombrie 2017 ) (7) Se interzice desigilarea lucrărilor anterior recorectării în condițiile prevăzute la alin. (6).  +  Articolul 60(1) Lucrările scrise, după acordarea punctajelor finale cu respectarea prevederilor art. 59, se desigilează. (la 02-10-2008, Alin. (1) al art. 60 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.173 din 24 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 2 octombrie 2008. ) (2) Punctajele obținute de fiecare dintre candidați și mențiunea «admis» ori «respins» se afișează la locul desfășurării concursului și pe pagina de internet a autorității sau instituției publice organizatoare, la secțiunea special creată în acest scop, în termenul prevăzut la art. 59 alin. (2), astfel încât să se asigure rămânerea a cel puțin 48 de ore până la susținerea următoarei probe, pentru depunerea și soluționarea unor eventuale contestații. (la 19-10-2017, Alineatul (2) din Articolul 60 , Sectiunea a 6-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 25, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 761 din 11 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 19 octombrie 2017 ) (3) Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut punctajul minim prevăzut de art. 618 alin. (14) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. (la 21-07-2020, Alineatul (3) din Articolul 60 , Sectiunea a 6-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 46, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 )  +  Articolul 61(1) Interviul se notează pe baza criteriilor prevăzute la art. 55 alin. (2) și (3) și a punctajelor maxime stabilite de comisia de concurs pentru aceste criterii prin planul de interviu.(2) Membrii comisiei de concurs acordă punctaje pentru fiecare dintre criteriile prevăzute la art. 55 alin. (2) și (3). Punctajele se acordă de către fiecare membru al comisiei de concurs în parte, pentru fiecare candidat, și se notează în fișa individuală. (la 21-07-2020, Alineatul (2) din Articolul 61 , Sectiunea a 6-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 47, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 ) (3) Punctajul final la interviu al fiecărui candidat se stabilește cu respectarea prevederilor art. 59 alin. (4) și (6).(4) Punctajele obținute de fiecare dintre candidați și mențiunea «admis» ori «respins» se afișează la locul desfășurării concursului și pe pagina de internet a autorității sau instituției publice organizatoare, la secțiunea special creată în acest scop, în termenul prevăzut la art. 59 alin. (2). (la 19-10-2017, Alineatul (4) din Articolul 61 , Sectiunea a 6-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 26, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 761 din 11 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 19 octombrie 2017 ) (5) Sunt declarați admiși la interviu candidații care au obținut punctajul minim prevăzut de art. 618 alin. (14) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. (la 21-07-2020, Alineatul (5) din Articolul 61 , Sectiunea a 6-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 47, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 )  +  Articolul 62(1) Punctajul final se calculează potrivit dispozițiilor art. 618 alin. (15) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. (la 21-07-2020, Alineatul (1) din Articolul 62 , Sectiunea a 6-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 48, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 ) (2) Abrogat. (la 21-07-2020, Alineatul (2) din Articolul 62 , Sectiunea a 6-a , Capitolul III , Titlul II a fost abrogat de Punctul 49, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 ) (3) Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului, inclusiv a rezultatelor finale ale concursului, se face prin menționarea punctajului final al fiecărui candidat și a sintagmei «admis» sau «respins», prin afișare la locul desfășurării concursului și pe pagina de internet a autorității sau instituției publice organizatoare, la secțiunea special creată în acest scop. Comunicarea rezultatelor finale ale concursului se face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor ultimei probe. (la 13-03-2019, Alineatul (3) din Articolul 62 , Sectiunea a 6-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 13, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 132 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 13 martie 2019 ) (4) Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unei funcții publice vacante candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru aceeași funcție publică, cu condiția ca aceștia să fi obținut punctajul minim necesar, potrivit prevederilor prezentei hotărâri.(5) La punctaje egale are prioritate candidatul care a obținut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menține, candidații aflați în această situație vor fi invitați la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câștigător, cu respectarea termenului prevăzut la alin. (3).  +  Secţiunea 6^1 Dispoziții speciale privind desfășurarea concursului de recrutare la care se înscriu persoane cu dizabilități (la 21-07-2020, Capitolul III din Titlul II a fost completat de Punctul 50, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 )  +  Articolul 62^1(1) Persoanele cu dizabilități au dreptul de a participa la concursurile de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice pentru care îndeplinesc condițiile generale și specifice de participare stabilite.(2) În cazul în care la concursul pentru ocuparea unei funcții publice se înscrie o persoană cu dizabilități, conducătorul autorității sau instituției publice organizatoare, precum și comisia de concurs au obligația de a asigura potrivit competențelor prevăzute în prezenta secțiune accesul neîngrădit, precum și accesibilitatea la concursul pentru ocuparea unei funcții publice în condițiile prevăzute de Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin identificarea și aplicarea unor instrumente de asigurare a accesibilității și a unor măsuri de adaptare. (3) Instrumentele de asigurare a accesibilității și măsurile de adaptare au rol în egalizarea șanselor persoanelor cu dizabilități în susținerea concursului de recrutare, precum și asigurarea condițiilor optime pentru testarea cunoștințelor teoretice și abilităților practice necesare ocupării funcției publice pentru care se organizează concursul, a abilităților, aptitudinilor și a motivației de ocupare a funcției publice vacante.(4) Măsurile de adaptare sunt aplicabile, de la caz la caz, în funcție de tipul de dizabilitate, nevoile individuale și de proba concursului pe care urmează să o susțină. (la 21-07-2020, Secțiunea 6^1, Capitolul III din Titlul II a fost completată de Punctul 50, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 )  +  Articolul 62^2(1) În procesul de selectare a dosarelor de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, comisia de concurs verifică dacă din documentele depuse de candidați la dosarele de concurs rezultă înscrierea unor persoane cu dizabilități. (2) În situația în care persoana cu dizabilități este declarată «admis» la selecția dosarelor de concurs, comisia de concurs are următoarele obligații:a) de a informa conducătorul autorității sau instituției publice organizatoare a concursului de recrutare despre acest fapt, cu identificarea instrumentelor necesare pentru asigurarea accesibilității probelor de concurs pentru candidatul în cauză, respectiv interpret în limbaj mimico-gestual, suplimentarea numărului de persoane care asigură secretariatul comisiei de concurs, suplimentarea numărului de săli de concurs ori alte instrumente sau măsuri de adaptare pe care le consideră necesare;b) de a menționa în cuprinsul documentului privind rezultatele selectării dosarelor de înscriere, afișat potrivit art. 50 alin. (2), despre aplicarea prevederilor prezentei secțiuni. (la 21-07-2020, Sectiunea 6^1 din Capitolul III , Titlul II a fost completată de Punctul 50, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 )  +  Articolul 62^3Conducătorul autorității sau instituției publice organizatoare a concursului de recrutare are obligația de a pune la dispoziția comisiei de concurs instrumentele necesare asigurării accesibilității probelor de concurs pentru candidatul în cauză, într-un termen care să asigure desfășurarea probelor de concurs. (la 21-07-2020, Sectiunea 6^1 din Capitolul III , Titlul II a fost completată de Punctul 50, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 )  +  Articolul 62^4(1) Regulile generale aplicabile desfășurării probelor de concurs, în funcție de tipul de dizabilitate și nevoile individuale ale candidatului, pot include:a) prelungirea duratei probelor concursului cu încă jumătate din timpul maxim prevăzut de prezenta hotărâre;b) posibilitatea de a susține probele concursului în altă sală de concurs față de ceilalți candidați;c) alocarea, la cerere, pe parcursul fiecărei probe a concursului cu durata prevăzută la lit. a), a cel mult două pauze de maximum 10 minute.(2) Candidații cu dizabilități au dreptul de a fi însoțiți pe durata probelor de concurs de către un însoțitor sau de către asistentul personal. (la 21-07-2020, Sectiunea 6^1 din Capitolul III , Titlul II a fost completată de Punctul 50, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 )  +  Articolul 62^5(1) Regulile specifice aplicabile desfășurării probelor de concurs, prin raportare la tipul de dizabilitate și nevoile individuale ale candidatului, sunt următoarele:a) pentru candidații cu dizabilități vizuale care implică dificultăți sau imposibilitatea citirii subiectelor la proba scrisă a concursului și a redactării unei lucrări scrise sau a rezolvării unui test-grilă, proba scrisă a concursului prevăzută la art. 51 constă în asistență în citirea subiectelor și înregistrarea răspunsurilor sau consemnarea acestora de către secretarul comisiei într-un document semnat și datat, posibilitatea utilizării limbajului Braille ori a unui computer cu cititor de ecran sau a unei tablete, în funcție de opțiunea candidatului. În măsura în care candidatul cu dizabilități vizuale poate să citească subiectele la proba scrisă a concursului și să redacteze o lucrare scrisă, respectiv poate să rezolve un test-grilă, se asigură, la cererea acestuia, materialele de examen printate într-un format cu caractere mărite;b) pentru candidații cu dizabilități auditive se asigură un interpret al limbajului mimico-gestual;c) pentru candidații cu dizabilități locomotorii se asigură facilitățile de acces în instituție și în sala de examen, precum și, la cerere, o masă de scris ajustabilă, adaptată la nevoile individuale ale acestora. Pentru candidații cu dizabilități locomotorii care implică dificultăți sau imposibilitatea redactării unei lucrări scrise sau a rezolvării unui test-grilă, proba scrisă a concursului prevăzută la art. 51 constă în înregistrarea răspunsurilor sau consemnarea acestora de către secretarul comisiei de concurs într-un document semnat și datat.(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și pentru proba suplimentară a concursului, dacă este cazul. (la 21-07-2020, Sectiunea 6^1 din Capitolul III , Titlul II a fost completată de Punctul 50, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 )  +  Secţiunea a 7-a Soluționarea contestațiilor  +  Articolul 63După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data și ora afișării rezultatului probei scrise ori a interviului, la locul desfășurării concursului, sub sancțiunea decăderii din acest drept. (la 19-10-2017, Articolul 63 din Sectiunea a 7-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 27, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 761 din 11 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 19 octombrie 2017 )  +  Articolul 64(1) În situația contestațiilor formulate față de rezultatul selecției dosarelor, comisia de soluționare a contestațiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condițiilor pentru participare la concurs în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.(1^1) În situația în care între membrii comisiei de soluționare a contestațiilor există diferențe de opinie care nu au putut fi soluționate de comun acord, dosarul va fi declarat «admis» ori «respins» în funcție de opinia majoritară, consemnată conform fișelor individuale ale acestora. Membrul comisiei de soluționare a contestațiilor care nu este de acord cu opinia majoritară formulează opinie separată, motivată, și o consemnează în fișa individuală. (la 19-10-2017, Articolul 64 din Sectiunea a 7-a , Capitolul III , Titlul II a fost completat de Punctul 28, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 761 din 11 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 19 octombrie 2017 ) (2) În situația contestațiilor formulate față de rezultatul probei scrise sau al interviului, comisia de soluționare a contestațiilor analizează lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor. Fiecare membru al comisiei de soluționare a contestațiilor acordă punctaje și le notează în fișa individuală. (la 21-07-2020, Alineatul (2) din Articolul 64 , Sectiunea a 7-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 51, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 )  +  Articolul 65Comisia de soluționare a contestațiilor admite contestația modificând rezultatul selecției dosarelor, respectiv punctajul acordat de comisia de concurs, după caz, în situațiile prevăzute de art. 618 alin. (17) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. (la 21-07-2020, Articolul 65 din Sectiunea a 7-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 52, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 )  +  Articolul 66Comisia de soluționare a contestațiilor respinge contestația în situațiile prevăzute de art. 618 alin. (18) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. (la 21-07-2020, Articolul 66 din Sectiunea a 7-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 53, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 )  +  Articolul 67Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare la locul desfășurării concursului și pe pagina de internet a autorității sau instituției publice organizatoare, la secțiunea special creată în acest scop, imediat după soluționarea contestațiilor. (la 19-10-2017, Articolul 67 din Sectiunea a 7-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 29, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 761 din 11 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 19 octombrie 2017 )  +  Articolul 67^1Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat. (la 21-07-2020, Sectiunea a 7-a din Capitolul III , Titlul II a fost completată de Punctul 54, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 )  +  Articolul 68În cazul respingerii contestației candidatul se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.  +  Articolul 69La finalizarea concursului se întocmește un raport final al concursului, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 B, care să conțină modul de desfășurare a concursului și rezultatele obținute de candidați, semnat de membrii comisiei de concurs și de secretarul acesteia, la care se anexează fișele individuale ale tuturor membrilor comisiei.  +  Articolul 70(1) Autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului pune la dispoziție candidaților interesați, la solicitarea acestora, documentele elaborate de comisia de concurs, respectiv de comisia de soluționare a contestațiilor, care sunt informații de interes public, cu respectarea confidențialității datelor cu caracter personal, potrivit legii.(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) documentele elaborate de comisia de concurs, respectiv de comisia de soluționare a contestațiilor, care conțin date cu caracter personal ale candidaților, potrivit legii.(3) Orice candidat își poate consulta, la solicitarea sa, lucrarea scrisă individuală redactată în cadrul probei scrise a concursului, după corectarea și notarea acesteia.  +  Articolul 71Concursurile pentru ocuparea funcțiilor publice din cadrul autorităților și instituțiilor publice, organizate cu nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri, sunt nule de drept. Nulitatea se constată de instanța de contencios administrativ.  +  Secţiunea a 8-a Desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție temporar vacante  +  Articolul 72(1) La concursurile pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție temporar vacante dosarele de concurs se depun în maximum 8 zile de la data publicării anunțului.(2) La concursurile pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție temporar vacante comisia de concurs are obligația de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, în termen de 24 de ore de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.(3) Prevederile art. 44-71 se aplică în mod corespunzător, cu excepția art. 45 și a termenelor prevăzute la art. 49 alin. (1) și art. 50 alin. (1). (la 21-07-2020, Alineatul (3) din Articolul 72 , Sectiunea a 8-a , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 55, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 )  +  Capitolul IVAmânarea concursului de recrutare (la 21-07-2020, Titlul Capitolului IV din Titlul II a fost modificat de Punctul 56, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 )  +  Articolul 73Abrogat. (la 21-07-2020, Articolul 73 din Capitolul IV , Titlul II a fost abrogat de Punctul 57, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 )  +  Articolul 74Autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului de recrutare poate dispune amânarea desfășurării concursului în condițiile prevăzute de art. 471 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. (la 21-07-2020, Articolul 74 din Capitolul IV , Titlul II a fost modificat de Punctul 58, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 )  +  Articolul 75Abrogat. (la 19-10-2017, Articolul 75 din Capitolul IV , Titlul II a fost abrogat de Punctul 31, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 761 din 11 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 19 octombrie 2017 )
   +  Titlul III Dezvoltarea carierei funcționarilor publici  +  Capitolul I Numirea funcționarilor publici  +  Articolul 76(1) Abrogat. (la 21-07-2020, Alineatul (1) din Articolul 76 , Capitolul I , Titlul III a fost abrogat de Punctul 59, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 ) (2) În termen de 15 zile de la data afișării rezultatelor finale ale concursului, compartimentul de resurse umane are obligația de a comunica propunerea de numire a candidatului declarat admis persoanei care are competența de numire în funcția publică. Propunerea de numire se comunică în copie, în mod corespunzător, candidatului declarat admis, prin una dintre următoarele modalități:a) personal, pe bază de semnătură;b) prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire;c) prin poșta electronică, cu solicitarea confirmării primirii. (la 21-07-2020, Alineatul (2) din Articolul 76 , Capitolul I , Titlul III a fost modificat de Punctul 60, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 )  +  Articolul 77(1) Emiterea actului administrativ de numire se face în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data comunicării propunerii de numire în condițiile art. 76.(2) Fișa postului aferentă funcției publice se anexează la actul administrativ de numire, iar o copie a acestuia se înmânează funcționarului public.  +  Articolul 78Prin excepție de la prevederile art. 77, la solicitarea scrisă și motivată a candidatului declarat admis, depusă în termenul prevăzut la art. 76 alin. (2), conducătorul autorității sau instituției publice poate prelungi termenul stabilit pentru emiterea actului administrativ de numire la cel mult 31 de zile de la data comunicării propunerii de numire în condițiile art. 76 alin.(2).  +  Articolul 78^1Neprezentarea candidatului declarat admis la data prevăzută în actul administrativ de numire pentru începerea activității, cu excepția situațiilor cauzate de forță majoră sau de caz fortuit, definite conform legislației în vigoare, atrage revocarea actului administrativ de numire. Autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului notifică următorul candidat din lista cuprinzând punctajele finale ale concursului, pentru a se prezenta în vederea numirii în funcția publică. Neprezentarea în vederea numirii determină reluarea procedurii până la notificarea ultimului candidat care a obținut punctajul minim necesar potrivit prevederilor prezentei hotărâri, iar dacă nici ultimul candidat care a obținut punctajul minim necesar nu se prezintă în vederea numirii, postul rămâne vacant, urmând să se organizeze un nou concurs în condițiile legii. (la 19-10-2017, Capitolul I din Titlul III a fost completat de Punctul 32, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 761 din 11 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 19 octombrie 2017 )  +  Capitolul II Perioada de stagiu a funcționarilor publici debutanți  +  Secţiunea 1Organizarea perioadei de stagiu și evaluarea funcționarilor publici debutanți (la 13-03-2019, Titlul secțiunii 1 din Capitolul II , Titlul III a fost modificat de Punctul 15, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 132 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 13 martie 2019 )  +  Articolul 79(1) Perioada de stagiu este etapa din cariera funcționarului public cuprinsă între data numirii ca funcționar public debutant, în urma promovării concursului de recrutare, și data numirii ca funcționar public definitiv.(2) Abrogat. (la 13-03-2019, Alineatul (2) din Articolul 79 , Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul III a fost abrogat de Punctul 16, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 132 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 13 martie 2019 ) (3) Parcurgerea perioadei de stagiu este obligatorie, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.  +  Articolul 80Abrogat. (la 13-03-2019, Articolul 80 din Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul III a fost abrogat de Punctul 17, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 132 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 13 martie 2019 )  +  Articolul 81(1) Perioada de stagiu se întrerupe în situația suspendării raportului de serviciu al funcționarului public debutant, în condițiile legii.(2) Abrogat. (la 13-03-2019, Alineatul (2) din Articolul 81 , Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul III a fost abrogat de Punctul 18, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 132 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 13 martie 2019 )  +  Articolul 82(1) Perioada de stagiu se desfășoară pe baza unui program aprobat de conducătorul autorității sau instituției publice, la propunerea conducătorului compartimentului în care urmează să își desfășoare activitatea funcționarul public debutant și al compartimentului de resurse umane.(2) Prin programul de desfășurare a perioadei de stagiu se stabilesc următoarele:a) alocarea a două ore zilnic din timpul normal de lucru studiului individual sau programelor de formare la care trebuie să participe funcționarul public debutant, în condițiile legii;b) planificarea activităților ce urmează să fie desfășurate, în funcție de nivelul cunoștințelor teoretice și al deprinderilor practice dobândite pe parcursul perioadei de stagiu.(3) În scopul cunoașterii specificului activității autorității sau instituției publice, funcționarului public debutant i se va asigura posibilitatea de a asista la îndeplinirea atribuțiilor de serviciu de către funcționarii publici definitivi din cadrul altor compartimente. Această activitate se va desfășura în coordonarea funcționarului public sub a cărui îndrumare își desfășoară activitatea și nu poate depăși un sfert din durata perioadei de stagiu.  +  Articolul 83(1) Abrogat. (la 13-03-2019, Alineatul (1) din Articolul 83 , Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul III a fost abrogat de Punctul 19, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 132 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 13 martie 2019 ) (2) Persoana desemnată ca îndrumător, în condițiile legii, trebuie să cunoască legislația potrivit căreia își desfășoară activitatea autoritatea sau instituția publică respectivă, precum și activitățile desfășurate în cadrul compartimentului în care este numit funcționarul public debutant. (la 21-07-2020, Alineatul (2) din Articolul 83 , Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul III a fost modificat de Punctul 61, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 ) (3) Îndrumătorul este numit de conducătorul autorității sau instituției publice, de regulă, la propunerea conducătorului compartimentului în care își desfășoară activitatea funcționarul public debutant.  +  Articolul 84Abrogat. (la 21-07-2020, Articolul 84 din Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul III a fost abrogat de Punctul 62, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 )  +  Articolul 85Îndrumătorul are următoarele atribuții:a) coordonează activitatea funcționarului public debutant pe parcursul perioadei de stagiu;b) sprijină funcționarul public debutant în identificarea celor mai bune modalități de rezolvare a lucrărilor repartizate acestuia;c) supraveghează modul de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu de către funcționarul public debutant;d) propune conducătorului compartimentului cursurile de perfecționare profesională la care trebuie să participe funcționarul public debutant;e) întocmește un referat în vederea evaluării funcționarului public debutant, la finalizarea perioadei de stagiu.  +  Articolul 85^1(1) Modelul raportului de evaluare a perioadei de stagiu al funcționarului public debutant este prevăzut în anexa nr. 4 A. (2) Modelul raportului de stagiu al funcționarului public debutant este prevăzut în anexa nr. 4 B. (3) Modelul referatului îndrumătorului este prevăzut în anexa nr. 4C. (la 13-03-2019, Sectiunea 1 din Capitolul II , Titlul III a fost completata de Punctul 21, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 132 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 13 martie 2019 )  +  Secţiunea a 2-aAbrogată. (la 13-03-2019, Secțiunea a 2-a din Capitolul II , Titlul III a fost abrogată de Punctul 22, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 132 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 13 martie 2019 )  +  Articolul 86Abrogat. (la 17-01-2019, Articolul 86 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul III a fost abrogat de Litera b), Alineatul (1), Articolul V din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 )  +  Articolul 87Abrogat. (la 17-01-2019, Articolul 87 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul III a fost abrogat de Litera b), Alineatul (1), Articolul V din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 )  +  Articolul 88Abrogat. (la 17-01-2019, Articolul 88 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul III a fost abrogat de Litera b), Alineatul (1), Articolul V din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 )  +  Articolul 89Abrogat. (la 17-01-2019, Articolul 89 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul III a fost abrogat de Litera b), Alineatul (1), Articolul V din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 )  +  Articolul 90Abrogat. (la 17-01-2019, Articolul 90 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul III a fost abrogat de Litera b), Alineatul (1), Articolul V din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 )  +  Articolul 91Abrogat. (la 17-01-2019, Articolul 91 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul III a fost abrogat de Litera b), Alineatul (1), Articolul V din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 )  +  Articolul 92Abrogat. (la 17-01-2019, Articolul 92 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul III a fost abrogat de Litera b), Alineatul (1), Articolul V din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 )  +  Articolul 93Abrogat. (la 17-01-2019, Articolul 93 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul III a fost abrogat de Litera b), Alineatul (1), Articolul V din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 )  +  Articolul 94Abrogat. (la 17-01-2019, Articolul 94 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul III a fost abrogat de Litera b), Alineatul (1), Articolul V din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 )  +  Articolul 95Abrogat. (la 17-01-2019, Articolul 95 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul III a fost abrogat de Litera b), Alineatul (1), Articolul V din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 )  +  Articolul 96Abrogat. (la 17-01-2019, Articolul 96 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul III a fost abrogat de Litera b), Alineatul (1), Articolul V din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 )  +  Articolul 97Abrogat. (la 17-01-2019, Articolul 97 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul III a fost abrogat de Litera b), Alineatul (1), Articolul V din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 )  +  Articolul 98Abrogat. (la 17-01-2019, Articolul 98 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul III a fost abrogat de Litera b), Alineatul (1), Articolul V din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 )  +  Articolul 99Abrogat. (la 17-01-2019, Articolul 99 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul III a fost abrogat de Litera b), Alineatul (1), Articolul V din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 )  +  Articolul 100Abrogat. (la 17-01-2019, Articolul 100 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul III a fost abrogat de Litera b), Alineatul (1), Articolul V din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 )  +  Articolul 101Abrogat. (la 17-01-2019, Articolul 101 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul III a fost abrogat de Litera b), Alineatul (1), Articolul V din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 )  +  Secţiunea a 3-a Reguli specifice aplicabile funcționarilor publici debutanți  +  Articolul 102Abrogat. (la 21-07-2020, Articolul 102 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul III a fost abrogat de Punctul 63, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 )  +  Articolul 103Funcționarul public debutant are următoarele drepturi specifice:a) să fie sprijinit și îndrumat în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu pe parcursul perioadei de stagiu;b) să i se stabilească atribuții de serviciu al căror nivel de dificultate și complexitate să crească gradual pe parcursul perioadei de stagiu;c) să i se asigure timpul necesar pregătirii individuale, în scopul dobândirii cunoștințelor teoretice și a deprinderilor practice necesare exercitării unei funcții publice, și să participe la formele de pregătire profesională organizate pentru funcționarii publici debutanți;d) să i se asigure, prin grija autorității sau instituției publice, accesul la sursele de informare utile perfecționării sale;e) să participe la formele de pregătire organizate pentru funcționarii publici debutanți.  +  Articolul 104Funcționarul public debutant are următoarele îndatoriri specifice:a) să își perfecționeze pregătirea profesională teoretică și să își însușească deprinderile practice necesare exercitării unei funcții publice;b) să îl consulte pe îndrumător pentru realizarea lucrărilor repartizate de conducătorul compartimentului;c) să participe la manifestări științifice și profesionale, în vederea completării pregătirii profesionale;d) să participe la formele de pregătire organizate pentru funcționarii publici debutanți;e) să își organizeze o evidență proprie a pregătirii profesionale pe care o efectuează potrivit prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 105Abrogat. (la 21-07-2020, Articolul 105 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul III a fost abrogat de Punctul 64, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 )  +  Capitolul III Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici  +  Articolul 105^1(1) Modelul raportului de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici este prevăzut în anexa nr. 6.(2) Modelul raportului de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici pentru activitatea desfășurată începând cu 1 ianuarie 2020 este prevăzut în anexa nr. 6A. (la 21-07-2020, Articolul 105^1 din Capitolul III , Titlul III a fost modificat de Punctul 65, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 )  +  Articolul 106Abrogat. (la 17-01-2019, Articolul 106 din Capitolul III , Titlul III a fost abrogat de Litera b), Alineatul (1), Articolul V din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 )  +  Articolul 107Abrogat. (la 17-01-2019, Articolul 107 din Capitolul III , Titlul III a fost abrogat de Litera b), Alineatul (1), Articolul V din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 )  +  Articolul 108Abrogat. (la 17-01-2019, Articolul 108 din Capitolul III , Titlul III a fost abrogat de Litera b), Alineatul (1), Articolul V din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 )  +  Articolul 109Abrogat. (la 17-01-2019, Articolul 109 din Capitolul III , Titlul III a fost abrogat de Litera b), Alineatul (1), Articolul V din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 )  +  Articolul 110Abrogat. (la 17-01-2019, Articolul 110 din Capitolul III , Titlul III a fost abrogat de Litera b), Alineatul (1), Articolul V din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 )  +  Articolul 111Abrogat. (la 17-01-2019, Articolul 111 din Capitolul III , Titlul III a fost abrogat de Litera b), Alineatul (1), Articolul V din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 )  +  Articolul 112Abrogat. (la 17-01-2019, Articolul 112 din Capitolul III , Titlul III a fost abrogat de Litera b), Alineatul (1), Articolul V din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 )  +  Articolul 113Abrogat. (la 17-01-2019, Articolul 113 din Capitolul III , Titlul III a fost abrogat de Litera b), Alineatul (1), Articolul V din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 )  +  Articolul 114Abrogat. (la 17-01-2019, Articolul 114 din Capitolul III , Titlul III a fost abrogat de Litera b), Alineatul (1), Articolul V din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 )  +  Articolul 115Abrogat. (la 17-01-2019, Articolul 115 din Capitolul III , Titlul III a fost abrogat de Litera b), Alineatul (1), Articolul V din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 )  +  Articolul 116Abrogat. (la 17-01-2019, Articolul 116 din Capitolul III , Titlul III a fost abrogat de Litera b), Alineatul (1), Articolul V din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 )  +  Articolul 117Abrogat. (la 17-01-2019, Articolul 117 din Capitolul III , Titlul III a fost abrogat de Litera b), Alineatul (1), Articolul V din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 )  +  Articolul 118Abrogat. (la 17-01-2019, Articolul 118 din Capitolul III , Titlul III a fost abrogat de Litera b), Alineatul (1), Articolul V din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 )  +  Articolul 119Abrogat. (la 17-01-2019, Articolul 119 din Capitolul III , Titlul III a fost abrogat de Litera b), Alineatul (1), Articolul V din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 )  +  Articolul 120Abrogat. (la 17-01-2019, Articolul 120 din Capitolul III , Titlul III a fost abrogat de Litera b), Alineatul (1), Articolul V din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 )  +  Capitolul IV Promovarea funcționarilor publici  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale  +  Articolul 121Abrogat. (la 21-07-2020, Articolul 121 din Sectiunea 1 , Capitolul IV , Titlul III a fost abrogat de Punctul 66, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 )  +  Articolul 122(1) Abrogat. (la 21-07-2020, Alineatul (1) din Articolul 122 , Sectiunea 1 , Capitolul IV , Titlul III a fost abrogat de Punctul 67, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 ) (2) Ca urmare a promovării în grad profesional și a promovării în clasă, fișa postului funcționarului public se completează cu noi atribuții și responsabilități sau, după caz, prin creșterea gradului de complexitate a atribuțiilor exercitate, în raport cu nivelul funcției publice. Obligația de a completa fișa postului aparține superiorului ierarhic al funcționarului public promovat. (la 21-07-2020, Alineatul (2) din Articolul 122 , Sectiunea 1 , Capitolul IV , Titlul III a fost modificat de Punctul 68, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 ) (3) Persoanele cu atribuții în domeniul managementului resurselor umane din cadrul autorității sau instituției publice au obligația de a acorda asistență funcționarilor publici de conducere în vederea îndeplinirii obligației prevăzute la alin. (2) și de a monitoriza respectarea prevederilor alin. (2).  +  Articolul 123(1) Funcționarii publici au dreptul de a fi informați în legătură cu acțiunile întreprinse de autoritățile și instituțiile publice în vederea asigurării dreptului la promovare a acestora.(2) Abrogat. (la 21-07-2020, Alineatul (2) din Articolul 123 , Sectiunea 1 , Capitolul IV , Titlul III a fost abrogat de Punctul 69, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 )  +  Articolul 124Abrogat. (la 21-07-2020, Articolul 124 din Sectiunea 1 , Capitolul IV , Titlul III a fost abrogat de Punctul 70, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 )  +  Secţiunea a 2-a Promovarea în grad profesional  +  Articolul 125Abrogat. (la 21-07-2020, Articolul 125 din Sectiunea a 2-a , Capitolul IV , Titlul III a fost abrogat de Punctul 71, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 )  +  Articolul 126(1) Componența comisiei de concurs, respectiv a comisiei de soluționare a contestațiilor, se stabilește conform regulilor prevăzute prin prezenta hotărâre pentru concursul de recrutare.(2) Prevederile art. 25-74 se aplică în mod corespunzător, cu excepția art. 26 alin. (1), art. 30, art. 39 alin. (1), art. 43, 45, 47, 49 și 72. (la 21-07-2020, Alineatul (2) din Articolul 126 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV , Titlul III a fost modificat de Punctul 72, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 )  +  Articolul 126^1Anunțul privind concursul sau examenul de promovare în grad profesional se publică în condițiile prevăzute de art. 618 alin. (22) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. (la 21-07-2020, Sectiunea a 2-a din Capitolul IV , Titlul III a fost completată de Punctul 73, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 )  +  Articolul 127(1) Dosarul de concurs se depune de către candidați în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului privind organizarea concursului sau examenului de promovare în grad profesional în condițiile prevăzute de art. 618 alin. (22) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, și conține în mod obligatoriu: a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează; b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;c) adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;d) dovada obținerii numărului minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecționare, seminare, conferințe, schimburi de experiență sau vizite de studiu, în condițiile legii, sau a urmării unei forme de perfecționare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate;e) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3.(2) Condiția prevăzută la alin. (1) lit. d) se aplică pentru candidații la concursurile și examenele de promovare în grad profesional a căror organizare este demarată după intrarea în vigoare a art. 479 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. (la 21-07-2020, Articolul 127 din Sectiunea a 2-a , Capitolul IV , Titlul III a fost modificat de Punctul 74, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 )  +  Articolul 128(1) Abrogat. (la 19-10-2017, Alineatul (1) din Articolul 128 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV , Titlul III a fost abrogat de Punctul 43, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 761 din 11 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 19 octombrie 2017 ) (2) În termen de 10 zile de la data afișării rezultatelor finale, autoritatea sau instituția publică în cadrul căreia este numit funcționarul public care a promovat concursul va emite actul administrativ de numire în funcția publică de nivel superior a acestuia. (la 19-10-2017, Alineatul (2) din Articolul 128 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV , Titlul III a fost modificat de Punctul 44, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 761 din 11 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 19 octombrie 2017 ) (3) La actul administrativ de numire se atașează în mod obligatoriu fișa postului modificată potrivit art. 122 alin. (2). (la 21-07-2020, Alineatul (3) din Articolul 128 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV , Titlul III a fost modificat de Punctul 75, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 ) (4) Neîndeplinirea obligației prevăzute la alin. (2) și (3) de către autoritatea sau instituția publică poate fi atacată în contencios administrativ de către funcționarul public, de către orice persoană interesată sau de către Agenție, conform legii.  +  Secţiunea a 3-aAbrogată. (la 13-03-2019, Sectiunea a 3-a din Capitolul IV , Titlul III a fost abrogată de Punctul 26, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 132 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 13 martie 2019 )  +  Articolul 129Abrogat. (la 13-03-2019, Articolul 129 din Sectiunea a 3-a , Capitolul IV , Titlul III a fost abrogat de Punctul 26, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 132 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 13 martie 2019 )  +  Articolul 130Abrogat. (la 13-03-2019, Articolul 130 din Sectiunea a 3-a , Capitolul IV , Titlul III a fost abrogat de Punctul 26, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 132 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 13 martie 2019 )  +  Articolul 131Abrogat. (la 13-03-2019, Articolul 131 din Sectiunea a 3-a , Capitolul IV , Titlul III a fost abrogat de Punctul 26, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 132 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 13 martie 2019 )  +  Articolul 132Abrogat. (la 13-03-2019, Articolul 132 din Sectiunea a 3-a , Capitolul IV , Titlul III a fost abrogat de Punctul 26, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 132 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 13 martie 2019 )  +  Articolul 133Abrogat. (la 13-03-2019, Articolul 133 din Sectiunea a 3-a , Capitolul IV , Titlul III a fost abrogat de Punctul 26, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 132 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 13 martie 2019 )  +  Articolul 134Abrogat. (la 13-03-2019, Articolul 134 din Sectiunea a 3-a , Capitolul IV , Titlul III a fost abrogat de Punctul 26, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 132 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 13 martie 2019 )  +  Articolul 135Abrogat. (la 13-03-2019, Articolul 135 din Sectiunea a 3-a , Capitolul IV , Titlul III a fost abrogat de Punctul 26, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 132 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 13 martie 2019 )  +  Articolul 136Abrogat. (la 13-03-2019, Articolul 136 din Sectiunea a 3-a , Capitolul IV , Titlul III a fost abrogat de Punctul 26, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 132 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 13 martie 2019 )  +  Articolul 137Abrogat. (la 13-03-2019, Articolul 137 din Sectiunea a 3-a , Capitolul IV , Titlul III a fost abrogat de Punctul 26, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 132 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 13 martie 2019 )  +  Articolul 138Abrogat. (la 13-03-2019, Articolul 138 din Sectiunea a 3-a , Capitolul IV , Titlul III a fost abrogat de Punctul 26, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 132 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 13 martie 2019 )  +  Articolul 139Abrogat. (la 13-03-2019, Articolul 139 din Sectiunea a 3-a , Capitolul IV , Titlul III a fost abrogat de Punctul 26, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 132 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 13 martie 2019 )  +  Secţiunea a 4-a Promovarea în funcții publice de conducere  +  Articolul 140Funcționarii publici de execuție pot promova într-o funcție publică de conducere vacantă și funcționarii publici de conducere pot promova într-o funcție publică de conducere vacantă de nivel superior, pe bază de concurs. (la 13-03-2019, Articolul 140 din Sectiunea a 4-a , Capitolul IV , Titlul III a fost modificat de Punctul 27, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 132 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 13 martie 2019 )  +  Articolul 141Concursul de promovare în funcțiile publice de conducere se organizează cu încadrarea în fondurile bugetare alocate, în conformitate cu competențele stabilite conform legii pentru organizarea concursului de recrutare. (la 13-03-2019, Articolul 141 din Sectiunea a 4-a , Capitolul IV , Titlul III a fost modificat de Punctul 28, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 132 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 13 martie 2019 )  +  Articolul 142(1) Componența comisiei de concurs, respectiv a comisiei de soluționare a contestațiilor se stabilește conform regulilor prevăzute prin prezenta hotărâre pentru concursul de recrutare.(2) Prevederile art. 16-78^1 se aplică în mod corespunzător, cu excepția art. 17, art. 26 alin. (2), art. 43, 49 și 72. (la 21-07-2020, Alineatul (2) din Articolul 142 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV , Titlul III a fost modificat de Punctul 76, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 )  +  Articolul 143(1) În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității sau instituției publice organizatoare, candidații depun dosarul de concurs, care conține în mod obligatoriu: (la 21-07-2020, Partea introductivă a alineatului (1) din Articolul 143 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV , Titlul III a fost modificată de Punctul 77, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 ) a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;b) curriculum vitae, modelul comun european; c) copia actului de identitate;d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;e) copie a diplomei de master în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz, în situația în care diploma de absolvire sau de licență a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; (la 21-07-2020, Litera e) din Alineatul (1), Articolul 143 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV , Titlul III a fost modificată de Punctul 77, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 ) f) copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei; (la 21-07-2020, Litera f) din Alineatul (1), Articolul 143 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV , Titlul III a fost modificată de Punctul 77, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 ) g) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;h) cazierul administrativ.i) dovada obținerii numărului minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecționare, seminare, conferințe, schimburi de experiență sau vizite de studiu, în condițiile legii, sau a urmării unei forme de perfecționare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate. (la 21-07-2020, Alineatul (1), Articolul 143 din Sectiunea a 4-a , Capitolul IV , Titlul III a fost completat de Punctul 78, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 ) (1^1) Condiția prevăzută la alin. (1) lit. i) se aplică pentru candidații la concursurile și examenele de promovare în grad profesional a căror organizare este demarată după intrarea în vigoare a art. 479 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. (la 21-07-2020, Articolul 143 din Sectiunea a 4-a , Capitolul IV , Titlul III a fost completat de Punctul 79, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 ) (2) La cererea candidatului, formulată la data înscrierii la concurs, dar nu mai târziu de data finalizării perioadei de depunere a dosarelor în condițiile prezentei hotărâri, documentul prevăzut la alin. (1) lit. h) poate fi solicitat Agenției Naționale a Funcționarilor Publici de către instituția organizatoare a concursului de promovare. (la 13-03-2019, Alineatul (2) din Articolul 143 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV , Titlul III a fost modificat de Punctul 30, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 132 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 13 martie 2019 ) (3) Pentru documentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-g) se aplică în mod corespunzător prevederile art. 49alin. (1^1), (1^2), (2), (3) și (5) (la 21-07-2020, Alineatul (3) din Articolul 143 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV , Titlul III a fost modificat de Punctul 80, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 ) (la 19-10-2017, Articolul 143 din Sectiunea a 4-a , Capitolul IV , Titlul III a fost modificat de Punctul 46, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 761 din 11 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 19 octombrie 2017 )  +  Secţiunea a 5-a Promovarea în clasă  +  Articolul 144(1) Funcționarii publici pot promova în clasă prin examen, care se organizează de către autoritățile și instituțiile publice cu încadrarea în fondurile bugetare alocate, în măsura în care apreciază că transformarea postului ocupat de funcționarul public într-un post cu atribuții corespunzătoare studiilor de nivel superior este utilă autorității sau instituției publice.(2) Cu cel puțin 15 zile înainte de data organizării examenului de promovare în clasă, conducătorul autorității sau instituției publice are obligația de a emite un act administrativ prin care se stabilesc: a) componența comisiei de examen; b) data susținerii examenului; c) bibliografia, pe baza propunerilor compartimentelor în care își desfășoară activitatea funcționarii publici care participă la examen. (3) Compartimentul de resurse umane are obligația să publice anunțul privind examenul de promovare în clasă în condițiile art. 618 alin. (23) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. (la 21-07-2020, Articolul 144 din Sectiunea a 5-a , Capitolul IV , Titlul III a fost modificat de Punctul 81, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 )  +  Articolul 145Dosarul de concurs se depune de către candidați în termen de 5 zile de la data publicării anunțului privind organizarea examenului de promovare în clasă în condițiile art. 618 alin. (23) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, și conține în mod obligatoriu: a) cerere de înscriere la examenul de promovare în clasă;b) diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității de către conducătorul autorității sau instituției publice;c) adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată, în condițiile legii. (la 21-07-2020, Articolul 145 din Sectiunea a 5-a , Capitolul IV , Titlul III a fost modificat de Punctul 82, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 )  +  Articolul 146Prevederile art. 39-74 se aplică în mod corespunzător, cu excepția art. 39 alin. (1), art. 43, 45, 47, 49, 63-68 și 72. (la 21-07-2020, Articolul 146 din Sectiunea a 5-a , Capitolul IV , Titlul III a fost modificat de Punctul 83, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 )  +  Articolul 147(1) Ca urmare a promovării funcționarilor publici, fișa postului va fi completată cu noi atribuții, în raport cu nivelul funcției publice. Obligația de a completa fișa postului cu noile atribuții aparține superiorului ierarhic al funcționarului public promovat.(2) Persoanele cu atribuții în domeniul managementului resurselor umane din cadrul autorității sau instituției publice au obligația de a acorda asistență funcționarilor publici de conducere în vederea îndeplinirii obligației prevăzute la alin. (1) și de a monitoriza respectarea prevederilor alin. (1).  +  Capitolul VAbrogat. (la 21-07-2020, Capitolul V din Titlul III a fost abrogat de Punctul 84, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 )  +  Articolul 148Abrogat. (la 21-07-2020, Articolul 148 din Capitolul V , Titlul III a fost abrogat de Punctul 84, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 )  +  Articolul 149Abrogat. (la 21-07-2020, Articolul 149 din Capitolul V , Titlul III a fost abrogat de Punctul 84, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 )  +  Articolul 150Abrogat. (la 21-07-2020, Articolul 150 din Capitolul V , Titlul III a fost abrogat de Punctul 84, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 )  +  Articolul 151Abrogat. (la 21-07-2020, Articolul 151 din Capitolul V , Titlul III a fost abrogat de Punctul 84, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 )  +  Articolul 152Abrogat. (la 21-07-2020, Articolul 152 din Capitolul V , Titlul III a fost abrogat de Punctul 84, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 )  +  Capitolul VI Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 153Abrogat. (la 01-01-2011, Art. 153 a fost abrogat de pct. 3 al art. 43, Cap. IV din LEGEA-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 28 decembrie 2010. )  +  Articolul 154Abrogat. (la 21-07-2020, Articolul 154 din Capitolul VI , Titlul III a fost abrogat de Punctul 85, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 )  +  Articolul 155Dispozițiile prezentei hotărâri nu se aplică categoriei înalților funcționari publici.  +  Articolul 156(1) Termenele prevăzute în prezenta hotărâre se calculează avându-se în vedere inclusiv ziua când au început și ziua când s-au sfârșit.(2) Termenele stabilite pe ore se calculează începând de la ora afișării.(3) Termenul care începe într-o zi nelucrătoare sau de sărbătoare legală se consideră că începe în prima zi de lucru următoare.(4) Termenul care se sfârșește într-o zi nelucrătoare sau de sărbătoare legală se va prelungi până la sfârșitul primei zile de lucru următoare.(5) Dosarele de concurs depuse înăuntrul termenelor prevăzute de prezenta hotărâre la oficiul poștal, la un serviciu de curierat rapid ori la un serviciu specializat de comunicare sunt socotite a fi depuse în termen atunci când acestea sunt înaintate secretarului comisiei de concurs până cel târziu la data și ora afișării rezultatelor la selecția dosarelor de concurs. (la 21-07-2020, Alineatul (5) din Articolul 156 , Capitolul VI , Titlul III a fost modificat de Punctul 86, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 ) (6) Modalitatea de comunicare prin intermediul faxului sau poștei electronice este permisă cu respectarea procedurilor legale aplicabile, în activitatea membrilor comisiilor de concurs și ai comisiilor de soluționare a contestațiilor, precum și a secretarilor acestora. (la 19-10-2017, Articolul 156 din Capitolul VI , Titlul III a fost completat de Punctul 47, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 761 din 11 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 19 octombrie 2017 )  +  Articolul 157Abrogat. (la 13-03-2019, Articolul 157 din Capitolul VI , Titlul III a fost abrogat de Punctul 31, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 132 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 13 martie 2019 )  +  Articolul 158Abrogat. (la 13-03-2019, Articolul 158 din Capitolul VI , Titlul III a fost abrogat de Punctul 31, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 132 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 13 martie 2019 )  +  Articolul 159Abrogat. (la 13-03-2019, Articolul 159 din Capitolul VI , Titlul III a fost abrogat de Punctul 31, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 132 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 13 martie 2019 )  +  Articolul 160Anexele nr. 1, 2A, 2B, 3, 4A, 4B, 4C, 5, 6 și 6A fac parte integrantă din prezenta hotărâre. (la 21-07-2020, Articolul 160 din Capitolul VI , Titlul III a fost modificat de Punctul 87, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 )  +  Articolul 161Abrogat. (la 13-03-2019, Articolul 161 din Capitolul VI , Titlul III a fost abrogat de Punctul 32, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 132 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 13 martie 2019 )
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul internelor
  și reformei administrative,
  Liviu Radu,
  secretar de stat
  p. Președintele Agenției Naționale
  a Funcționarilor Publici,
  Eugen Coifan
  Ministrul muncii,
  familiei și egalității de șanse,
  Paul Păcuraru
  Ministrul economiei și finanțelor,
  Varujan Vosganian
  București, 4 iunie 2008.Nr. 611.  +  Anexa nr. 1
  Denumirea autorității sau instituției publice ............................................Direcția generală ..............................................Direcția ………………Serviciul ............................................Biroul/Compartimentul ......................Aprob^1)
  ^1) Se va completa cu numele, prenumele și funcția conducătorului autorității sau instituției publice. Se va semna de către conducătorul autorității sau instituției publice și se va ștampila în mod obligatoriu.
  FIȘA POSTULUI
  Nr. ...............................
  Informații generale privind postul1. Denumirea postului ....................................................................................................................................................................2. Nivelul postului ....................................................................................................................................................................3. Scopul principal al postului ..........................................................................................................................................................Condiții specifice pentru ocuparea postului^2)1. Studii de specialitate^3) ....................................................................................................................................................................2. Perfecționări (specializări^4) .............................................................3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel) ..........................................................................................4. Limbi străine^5) (necesitate și nivel de cunoaștere^6) ......................................................................................................................5. Abilități, calități și aptitudini necesare ...............................................6. Cerințe specifice^7) ..................................................7. Competența managerială (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale) .....................................................................Atribuțiile postului^8): 1. ............................................................................................................................................................2. ..............................................................................................................................................................3. .......................................................................................................................................................4. .....................................................................................................................................................5. .....................................................................................................................................................6. ...........................................................................................................................................................7. ...........................................................................................................................................................8. ..........................................................................................................................................................9. ............................................................................................................................................................10. ...........................................................................................................................................................Identificarea funcției publice corespunzătoare postului1. Denumire ....................................................................................................................................................................2. Clasa ....................................................................................................................................................................3. Gradul profesional^9) ....................................................................................................................................................................4. Vechimea în specialitate necesară ....................................................................................................................................................Sfera relațională a titularului postului1. Sfera relațională internă:a) Relații ierarhice:- subordonat față de ....................................................................................................................................................................- superior pentru ....................................................................................................................................................................b) Relații funcționale: ....................................................................................................................................................................c) Relații de control: ...............................................................................................................................................................................d) Relații de reprezentare: .....................................................................................................................................................................2. Sfera relațională externă:a) cu autorități și instituții publice: ...........................................................................................................................................................b) cu organizații internaționale: ............................................................................................................................................................c) cu persoane juridice private: .............................................................................................................................................................3. Limite de competență^10) ...............................................................................................................................................................4. Delegarea de atribuții și competență .................................................................................................................................................Întocmit de^11):1. Numele și prenumele ....................................................................................................................................................................2. Funcția publică de conducere ......................................................................................................................................................3. Semnătura ....................................................................................................................................................................4. Data întocmirii ....................................................................................................................................................................Luat la cunoștință de către ocupantul postului1. Numele și prenumele ....................................................................................................................................................................2. Semnătura ....................................................................................................................................................................3. Data ....................................................................................................................................................................Contrasemnează^12):1. Numele și prenumele ....................................................................................................................................................................2. Funcția ....................................................................................................................................................................3. Semnătura ....................................................................................................................................................................4. Data ....................................................................................................................................................................
  ^2) Se va completa cu informațiile corespunzătoare condițiilor prevăzute de lege și stabilite la nivelul autorității sau instituției publice pentru ocuparea funcției publice corespunzătoare.^3) - Pentru funcțiile publice din clasa I și a II-a, studiile de specialitate se stabilesc în condițiile prevăzute la art. 20 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare.– Pentru funcțiile publice de conducere se menționează și condiția prevăzută la art. 465 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.^4) Se menționează, dacă este cazul, condiția privind absolvirea unor perfecționări/specializări stabilite prin acte normative pentru ocuparea/exercitarea unei funcții publice și/sau, după caz, a unor perfecționări/specializări considerate utile pentru desfășurarea activității în exercitarea funcției publice.^5) Dacă este cazul.^6) Se vor stabili pentru fiecare dintre criteriile „citit“, „scris“ și „vorbit“, după cum urmează: „cunoștințe de bază“, „nivel mediu“, „nivel avansat“.^7) Se menționează, dacă este cazul:– condiția specifică prevăzută la art. 465 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la obținerea unui/unei aviz/autorizații prevăzut/prevăzute de lege, cu respectarea prevederilor legislației specifice cu privire la îndeplinirea condiției;– delegări, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții, după caz.^8) Se stabilesc pe baza activităților care presupun exercitarea prerogativelor de putere publică, în concordanță cu specificul funcției publice corespunzătoare postului.^9) Se stabilește potrivit prevederilor legale.^10) Reprezintă libertatea decizională de care beneficiază titularul pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin.^11) Se întocmește de către persoana care are calitatea de evaluator al titularului postului, potrivit legii, cu excepția situației în care calitatea de evaluator revine, potrivit legii, conducătorului autorității sau instituției publice. În acest caz, precum și pentru funcția publică de secretar general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, se desemnează prin act administrativ al conducătorului autorității sau instituției publice persoana care ocupă funcția de conducere imediat inferioară să întocmească și să semneze fișa postului, dacă prin reglementări cu caracter special nu se prevede altfel.^12) Se semnează de către persoana care are calitatea de contrasemnatar, potrivit legii, cu excepția situației în care calitatea de contrasemnatar revine conducătorului autorității sau instituției publice. În acest caz, precum și în cazul în care raportul de evaluare nu se contrasemnează potrivit legii, fișa postului nu se contrasemnează. (la 21-07-2020, Anexa nr. 1 a fost modificată de Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 )
   +  Anexa nr. 2A
  FIȘĂ INDIVIDUALĂ
  pentru membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de soluționare a contestațiilor
  Funcția publică sau funcțiile publice pentru care se organizează concursul^1):
  1. ………..
  2. ……….
  3. ……………
  Numele și prenumele membrului în comisia de concurs sau în comisia de soluționare a contestațiilor:
  ………………
  Informații privind selecția dosarelor
  Data selecției dosarelor^2):
  Numele și prenumele candidatuluiRezultatul selecției dosarelor^3)Motivul respingerii dosarului^4)
  1. ………………
  2. …………….
  3. …………..
  4. …………
  5. …………….
  Semnătura membrului comisiei:
  Informații privind proba scrisă^5)
  Data desfășurării probei scrise:
  Numărul lucrăriiPunctaj la subiectul nr. 1Punctaj la subiectul nr. 2Punctaj la subiectul nr. 3Punctaj la subiectul nr. 4Punctaj la subiectul nr. 5Total
  1.
  Numele și prenumele candidatului*): …………
  2.
  Numele și prenumele candidatului*): ……….
  3.
  Numele și prenumele candidatului*): …………..
  4.
  Numele și prenumele candidatului*): ………….
  5.
  Numele și prenumele candidatului*): ………….
  Semnătura membrului comisiei:
  Informații privind interviul^6)
  Data desfășurării interviului:
  Numele și prenumele candidatului:Planul interviului(**)Punctaj maximPunctaj acordatTotal:
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Notă
  ^1) Se vor menționa denumirea funcției publice, gradul profesional și compartimentul din cadrul autorității sau instituției publice în care este prevăzut postul.
  ^2) Se va completa la data prevăzută conform legii pentru realizarea selecției dosarelor candidaților.
  ^3) Se va completa cu „admis“, respectiv „respins“.
  ^4) Se va completa, dacă este cazul, pentru fiecare candidat în parte, cu indicarea expresă a articolului din lege pe baza căruia se respinge dosarul, precum și a unor informații referitoare la documentele lipsă din dosarul de concurs, documentele întocmite necorespunzător, documentele care și-au pierdut valabilitatea, condițiile a căror îndeplinire nu rezultă clar din documentele depuse, precum și orice alte informații similare relevante.
  ^5) Se va completa la data desfășurării probei scrise, respectiv la data corectării lucrărilor.
  ^6) Se va completa la data desfășurării interviului. (*) Se va completa după desigilarea lucrărilor, după ce toți membrii comisiei de concurs/comisiei de soluționare a contestațiilor au acordat notele.(**) Va fi același pentru toți candidații la ocuparea aceleiași funcții publice, pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție sau de conducere, după caz. (la 21-07-2020, Nota de subsol 6) din Anexa nr. 2A a fost modificată de Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 )
  Numele și prenumele candidatului:Planul interviului**)Punctaj maximPunctaj acordatTotal:
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Numele și prenumele candidatului:Planul interviului**)Punctaj maximPunctaj acordatTotal:
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Numele și prenumele candidatului:Planul interviului**)Punctaj maximPunctaj acordatTotal:
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Numele și prenumele candidatului:Planul interviului**)Punctaj maximPunctaj acordatTotal:
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Semnătura membrului comisiei:
  Informații privind opinia separată/motivarea membrului comisiei^7)
  Selecția dosarelor:
  Proba scrisă:
  Interviu:
  Semnătura membrului comisiei:
  Notă
  ^7) Se va completa, dacă este cazul, pentru fiecare probă a concursului în parte (selecția dosarelor, proba scrisă, interviu, contestație). (la 21-07-2020, Nota 7) din Anexa nr. 2A a fost modificată de Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 )
  (la 19-10-2017, Anexa nr. 2A a fost modificată de Punctul 48, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 761 din 11 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 19 octombrie 2017 )
   +  Anexa nr. 2B
  RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI*7)
  Funcția publică sau funcțiile publice pentru care se organizează concursul*8): 1. .......................................................................... 2. .......................................................................... 3. ..........................................................................
  Informații privind selecția dosarelor
  Data selecției dosarelor:
  Numele și prenumele candidatului Rezultatul selecției dosarelor Motivul respingerii dosarului
  1. .................
  2. .................
  3. .................
  4. .................
  5. .................
  Observații formulate de către membrii comisiei:
  Informații privind proba scrisă
  Data și ora desfășurării probei scrise:
  Probleme intervenite pe durata desfășurării probei scrise:
  Numele și prenumele candidatului Punctajul final al probei scrise Rezultatul***)
  1. ...................
  2. ...................
  3. ...................
  4. ...................
  5. ...................
  Informații privind interviul
  Data și ora desfășurării interviului:
  Numele și prenumele candidatului Punctajul final al probei scrise Rezultatul***)
  1. ...................
  2. ...................
  3. ...................
  4. ...................
  5. ...................
  Rezultatul final al concursului
  Funcția publică:
  Numele și prenumele candidatului Punctajul final al probei scrise Rezultatul***)
  1. ...................
  2. ...................
  3. ...................
  Funcția publică:
  Numele și prenumele candidatului Punctajul final al probei scrise Rezultatul***)
  1. ...................
  2. ...................
  3. ...................
  Comisia de concurs: Semnătura
  1. .........................
  2. .........................
  3. .........................
  4. .........................
  5. .........................
  Secretarul comisiei: .......................................... Semnătura:
  *7) Se va completa de către secretarul comisiei de concurs.*8) Se vor menționa: denumirea funcției publice, gradul profesional și compartimentul din cadrul autorității sau instituției publice în care este prevăzut postul.***) Se va completa cu mențiunea "admis", respectiv "respins".------------- (la 02-10-2008, Anexa nr. 2B a fost înlocuită de anexa nr. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.173 din 24 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 2 octombrie 2008, conform pct. 23 al art. I din același act normativ. )
   +  Anexa nr. 2C
  BORDEROU
  cu lucrările predate la proba scrisă a concursului organizat în data de ........ (data) ...........
  pentru ocuparea funcției/funcțiilor publice de ............. (numele funcției/funcțiilor publice) .........
  din cadrul ............ (numele instituției publice) ...........
  Nr. crt.Predat lucrare Da/NuNr. pagini scriseSemnătură candidat (fără nume și prenume candidat)
  (la 19-10-2017, Actul a fost completat de Punctul 49, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 761 din 11 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 19 octombrie 2017 )
   +  Anexa nr. 2DDenumire angajatorDate de identificare ale angajatorului (adresă completă, CUI)Date de contact ale angajatorului (telefon, fax)Nr. de înregistrareData înregistrării
  ADEVERINȚĂ
  Prin prezenta se atestă faptul că dl/dna ..................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. ........................ seria .................. nr. ................., CNP ..........................., a fost/este angajatul ......................, în baza actului administrativ de numire nr. ................./contractului individual de muncă, cu normă întreagă/cu timp parțial de ......... ore/zi, încheiat pe durată determinată/nedeterminată, înregistrat în registrul general de evidență a salariaților cu nr. ......./........................., în funcția/meseria/ocupația de^1 ........................... .Pentru exercitarea atribuțiilor stabilite în fișa postului aferentă contractului individual de muncă/actului administrativ de numire au fost solicitate studii de nivel^2 ..................., în specialitatea ....................... .Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu, dl/dna ....................... a dobândit:– vechime în muncă: ..................... ani ........ luni ....... zile;– vechime în specialitatea studiilor: .................... ani ............. luni .......... zile.Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu au intervenit următoarele mutații (modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu):
  Nr. crt.Mutația intervenităData Meseria/Funcția/Ocupația cu indicarea clasei/gradației profesionaleNr. și data actului pe baza căruia se face înscrierea și temeiul legal
  În perioada lucrată a avut .......................... zile de concediu medical și ................... concediu fără plată. În perioada lucrată, dlui/dnei .................... nu i s-a aplicat nicio sancțiune disciplinară/i s-a aplicat sancțiunea disciplinară .................... .Cunoscând normele penale incidente în materia falsului în declarații, certificăm că datele cuprinse în prezenta adeverință sunt reale, exacte și complete. Data.............................Numele și prenumele reprezentantului legal al angajatorului^3,.............................Semnătura reprezentantului legal al angajatorului.............................Ștampila angajatorului Notă
  ^1 Prin raportare la Clasificarea ocupațiilor din România și la actele normative care stabilesc funcții.
  ^2 Se va indica nivelul de studii (mediu/superior).
  ^3 Persoana care, potrivit legii/actelor juridice constitutive/altor tipuri de acte legale, reprezintă angajatorul în relațiile cu terții.
  (la 19-10-2017, Actul a fost completat de Punctul 49, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 761 din 11 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 19 octombrie 2017 )
   +  Anexa nr. 3
  FORMULAR DE ÎNSCRIERE
  Autoritatea sau instituția publică: ....................................................*) Se completează doar de către candidații la concursul de promovare pentru ocuparea unei funcții publice de conducere vacante.^1) Se vor trece calificativele „cunoștințe de bază“, „bine“ sau „foarte bine“; calificativele menționate corespund, în grila de autoevaluare a Cadrului european comun de referință pentru limbi străine, nivelurilor „utilizator elementar“, „utilizator independent“ și, respectiv, „utilizator experimentat“.^2) Se va completa cu indicarea sistemelor de operare, editare sau orice alte categorii de programe IT pentru care există competențe de utilizare, precum și, dacă este cazul, cu informații despre diplomele, certificatele sau alte documente relevante care atestă deținerea respectivelor competențe.^3) Se vor menționa în ordine invers cronologică informațiile despre activitatea profesională actuală și anterioară.^4) Se vor menționa calificativele acordate la evaluarea performanțelor profesionale în ultimii 2 ani de activitate, dacă este cazul.^5) Vor fi menționate numele și prenumele, locul de muncă, funcția și numărul de telefon.^6) Se va bifa cu „X“ varianta de răspuns pentru care candidatul își asumă răspunderea declarării.^7) Se va completa numai în cazul în care la dosar nu se depune adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, emisă în condițiile prevăzute de legislația specifică.^8) Se va bifa cu „X“ varianta de răspuns pentru care candidatul optează; pentru comunicarea electronică va fi folosită adresa de e-mail indicată de candidat în prezentul formular.Cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că datele furnizate în acest formular sunt adevărate.
  Data ..................
  Semnătura .........................
  (la 21-07-2020, Anexa nr. 3 a fost modificată de Articolul IV din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 )
   +  Anexa nr. 4A
  RAPORTUL DE EVALUARE
  a perioadei de stagiu al funcționarului public debutant
  Autoritatea sau instituția publică: .....................................................................................................................................................
  Numele și prenumele funcționarului public debutant ......................................................................................................................Funcția publică ................................................................................................................................................................................Compartimentul ................................................................................................................................................................................Perioada de stagiu: de la ......................... la .................................Data evaluării ...........................................
  Criterii de evaluare pentru funcționarii publici debutanți clasa IPunctajul obținut
  1. Gradul de cunoaștere a reglementărilor specifice domeniului de activitate1. ................................
  2. Gradul de cunoaștere a specificului și a principiilor care guvernează administrația publică și a raporturilor administrative din cadrul autorității sau instituției publice2. ................................
  3. Capacitatea de îndeplinire a atribuțiilor3. ................................
  4. Gradul de adaptabilitate și flexibilitate în îndeplinirea atribuțiilor4. ................................
  5. Aptitudinea de a distinge corect între caracteristicile diverselor opțiuni în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu și de a identifica cea mai bună variantă de acțiune5. ................................
  6. Capacitatea de transmitere a ideilor, în scris și verbal, fluență în scris, incluzând capacitatea de a scrie clar și concis6. ................................
  7. Capacitatea de a lucra în echipă, respectiv capacitatea de a se integra într-o echipă, de a-și aduce contribuția prin participare efectivă, de a sprijini activitatea echipei în realizarea obiectivelor acesteia7. ................................
  Criterii de evaluare pentru funcționarii publici debutanți clasa II-a și III-aPunctajul obținut
  1. Cunoașterea specificului administrației publice2. Rapiditatea și calitatea îndeplinirii sarcinilor alocate3. Inițiativă4. Capacitatea de relaționare cu publicul5. Punctualitate, disciplină și responsabilitate1. ................................2. ................................3. ................................4. ................................5. ................................
  Mențiuni privind interviul de evaluare: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Calificativ de evaluare^1 ...................................................................................................................................................................Propuneri ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Recomandări ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Comentariile funcționarului public evaluat^2:
  Numele și prenumele funcționarului public debutant: ........................................................................................................................Funcția publică ................................Semnătura: .....................................Data: ................................................
  Numele și prenumele evaluatorului: .................................................................................................................................................Funcția publică ................................Semnătura: .....................................Data: ................................................
  Mențiuni privind modificarea raportului de evaluare a perioadei de stagiu al funcționarului public în urma admiterii contestației^3
  Numele și prenumele conducătorul autorității sau instituției publice:^4................................Semnătura: .....................................Data: ................................................
  ^1 Se completează cu „necorespunzător“, respectiv „corespunzător“.^2 Dacă este cazul.^3 Se completează de către conducătorul autorității sau instituției publice dacă raportul de evaluare a perioadei de stagiu al funcționarului public a fost modificat în urma admiterii contestației.^4 Se completează dacă raportul de evaluare a perioadei de stagiu al funcționarului public a fost modificat în urma admiterii contestației. (la 13-03-2019, Anexa nr. 4A a fost modificată de Punctul 34, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 132 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 13 martie 2019 )
   +  Anexa nr. 4B
  RAPORTUL DE STAGIU
  al funcționarului public debutant
  Autoritatea sau instituția publică: ....................................................................................................................................................Compartimentul ..............................................................................................................................................................................
  Numele și prenumele funcționarului public debutant ......................................................................................................................Funcția publică (debutant) ..............................................................................................................................................................Perioada de stagiu: de la .............................. la .................................
  Atribuțiile de serviciu (conform fișei postului): 1. ...............................................................................................................................................................................................2. ...............................................................................................................................................................................................3. ............................................................................................................................................................................................... 4. ...............................................................................................................................................................................................Activitățile desfășurate efectiv:1. ...............................................................................................................................................................................................2. ...............................................................................................................................................................................................3. ...............................................................................................................................................................................................Dificultăți întâmpinate pe parcursul perioadei de stagiu:1. ...............................................................................................................................................................................................2. ...............................................................................................................................................................................................3. ...............................................................................................................................................................................................Activități din afara instituției în care s-a implicat:1. ...............................................................................................................................................................................................2. ...............................................................................................................................................................................................3. ...............................................................................................................................................................................................
  Data întocmirii .....................................Semnătura ..........................................
  (la 13-03-2019, Anexa nr. 4B a fost modificată de Punctul 35, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 132 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 13 martie 2019 )
   +  Anexa nr. 4C
  REFERATUL ÎNDRUMĂTORULUI
  Autoritatea sau instituția publică: ....................................................................................................................................................Numele și prenumele funcționarului public debutant .........................................................................................................................Funcția publică ...............................................................................................................................................................................Compartimentul ..............................................................................................................................................................................Perioada de stagiu: de la ............................................ la ...........................................................
  Principalele activități ale funcționarului public debutant:1. ...............................................................................................................................................................................................2. ...............................................................................................................................................................................................3. ............................................................................................................................................................................................... 4. ...............................................................................................................................................................................................5. ...............................................................................................................................................................................................Activități desfășurate în cadrul altor compartimente ale autorității sau instituției publice:1. ...............................................................................................................................................................................................2. ...............................................................................................................................................................................................3. ...............................................................................................................................................................................................Rezultate deosebite pe durata stagiului^1:1. ...............................................................................................................................................................................................2. ...............................................................................................................................................................................................3. ............................................................................................................................................................................................... Aptitudinile pe care le-a dovedit funcționarul public debutant în modul de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu:1. ...............................................................................................................................................................................................2. ...............................................................................................................................................................................................3. ...............................................................................................................................................................................................Conduita funcționarului public debutant în timpul serviciului:..............................................................................................................................................................................................................Modul de colaborare cu personalul autorității sau instituției publice:...............................................................................................................................................................................................................Programele de formare la care a participat funcționarul public debutant:1. ...............................................................................................................................................................................................2. ...............................................................................................................................................................................................
  Concluzii .................................................................................................................................................................................................Recomandări ...............................................................................................................................................................................Propuneri privind perfecționarea funcționarului public debutant:1. ...............................................................................................................................................................................................2. ...............................................................................................................................................................................................
  Numele și prenumele îndrumătorului .........................................................................................................Funcția publică ..........................................................................................................................................Data completării ........................................................................................................................................Semnătura ................................................................................................................................................
  ^1 Dacă este cazul. (la 13-03-2019, Anexa nr. 4C a fost modificată de Punctul 36, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 132 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 13 martie 2019 )
   +  Anexa nr. 5Abrogată. (la 13-03-2019, Anexa nr. 5 a fost abrogată de Punctul 37, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 132 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 13 martie 2019 )  +  Anexa nr. 6
  RAPORT DE EVALUARE
  a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici
  Autoritatea sau instituția publică: ......................................................................................................................................................Compartimentul ...................................................................................................................................................................................
  Numele și prenumele funcționarului public evaluat: .......................................................................................................................Funcția publică: ................................................................................................................................................................................Data ultimei promovări: ....................................................................................................................................................................
  Numele și prenumele evaluatorului: ................................................................................................................................................Funcția: ...........................................................................................................................................................................................
  Perioada evaluată: de la …….................. la ...................................................................
  Programe de formare la care funcționarul public evaluat a participat în perioada evaluată:1. .............................................................................................................................................................................................2. .............................................................................................................................................................................................3. .............................................................................................................................................................................................
  Obiective în perioada evaluată% din timpIndicatori de performanțăRealizat (pondere) %Nota
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  Obiective revizuite în perioada evaluată% din timpIndicatori de performanțăRealizat(pondere) %Nota
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Nota finală pentru îndeplinirea obiectivelor
  Criteriile de performanță utilizate în evaluareNotaComentarii
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  Nota pentru îndeplinirea criteriilor de performanță
  Nota finală a evaluării:(Nota finală pentru îndeplinirea obiectivelor + Nota pentru îndeplinirea criteriilor de performanță)/2Calificativul evaluării:
  Rezultate deosebite:1. .............................................................................................................................................................................................2. .............................................................................................................................................................................................3. .............................................................................................................................................................................................Dificultăți obiective întâmpinate în perioada evaluată:1. .............................................................................................................................................................................................2. .............................................................................................................................................................................................3. .............................................................................................................................................................................................Alte observații:1. .............................................................................................................................................................................................2. .............................................................................................................................................................................................3. .............................................................................................................................................................................................
  Obiective pentru următoarea perioadă pentru care se face evaluarea:
  Obiectivul% din timpIndicatori de performanțăTermen de realizare
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Programe de instruire recomandate a fi urmărite în următoarea perioadă pentru care se va face evaluarea:1. .............................................................................................................................................................................................2. .............................................................................................................................................................................................3. .............................................................................................................................................................................................
  Comentariile funcționarului public evaluat^1:
  Numele și prenumele funcționarului public evaluat: ..................................................Funcția: .....................................................Semnătura funcționarului public evaluat: ...................................................................Data: ..........................................................
  Numele și prenumele evaluatorului: .........................................................................Funcția: .......................................................Semnătura evaluatorului: .....................................................................Data: ...........................................................
  Mențiuni privind modificarea raportului de evaluare de către contrasemnatar și motivarea modificării:^2
  Numele si prenumele persoanei care contrasemnează: ....................................................................Funcția: ..........................................................................................................................................Semnătura persoanei care contrasemnează: ...................................................................Data: ..........................................................
  Comentariile funcționarului public evaluat:^3
  Numele și prenumele funcționarului public evaluat^4: ..................................................................Semnătura: ...................................................................Data: ...........................................................
  Mențiuni privind modificarea raportului de evaluare în urma admiterii contestației^5
  Numele și prenumele conducătorului autorității sau instituției publice:^6 …………...................................................Semnătura ...........................................Data: ...........................................................
  ^1 Dacă este cazul.^2 Se completează în situația modificării raportului de evaluare de către contrasemnatar.^3 Dacă este cazul.^4 Se completează în situația modificării raportului de evaluare de către contrasemnatar.^5 Se completează de către conducătorul autorității sau instituției publice în situația modificării raportului de evaluare în urma admiterii contestației.^6 Se completează dacă raportul de evaluare a fost modificat în urma admiterii contestației. (la 13-03-2019, Anexa nr. 6 a fost modificată de Punctul 38, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 132 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 13 martie 2019 )
   +  Anexa nr. 6A
  RAPORT DE EVALUARE
  a performanțelor profesionale individuale
  ale funcționarilor publici pentru activitatea
  desfășurată începând cu 1 ianuarie 2020
  ^1 Dacă este cazul.^2 Se completează în situația modificării raportului de evaluare de către contrasemnatar.^3 Dacă este cazul.^4 Se completează în situația modificării raportului de evaluare de către contrasemnatar.^5 Se completează în situația aprobării raportului de evaluare de către persoana competentă potrivit legii.^6 Se completează în situația modificării raportului de evaluare de către persoana care are competența de aprobare a Raportului de evaluare potrivit legii.^7 Dacă este cazul.^8 Se completează de către conducătorul autorității sau instituției publice în situația modificării raportului de evaluare în urma admiterii contestației.^9 Se completează dacă raportul de evaluare a fost modificat în urma admiterii contestației. (la 21-07-2020, Actul a fost completat de Articolul V din HOTĂRÂREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020 )