ORDIN nr. 523 din 30 iunie 2008pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • Nr. 31 din 31 martie 2008
  • MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
  • Nr. 523 din 30 iunie 2008
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 8 iulie 2008    Văzând Referatul de aprobare nr. 188.894 din 31 martie 2008, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,având în vedere prevederile:- art. 26^1 din Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008;- art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 3 alin. (3), precum şi art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi ministrul internelor şi reformei administrative emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Deţinătorii de animale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti vor controla modul de îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele AutorităţiiNaţionale Sanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Radu Roatiş CheţanMinistrul internelorşi reformei administrative,Cristian David  +  Anexa NORME METODOLOGICEde aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezentele norme metodologice reglementează măsurile necesare în vederea asigurării condiţiilor de bunăstare şi protecţie a animalelor. (2) Prezentele norme metodologice se aplică pentru următoarele categorii de animale: a) animale de interes economic; b) animale de companie; c) animale sălbatice; d) animale utilizate în scopuri experimentale sau în alte scopuri ştiinţifice.  +  Articolul 2În sensul prezentelor norme metodologice, termenii şi sintagmele de mai jos au următoarele semnificaţii: a) animale de interes economic - animalele crescute în scopul obţinerii diferitelor produse de origine animală, precum alimente, lână, piele şi blană, inclusiv animalele destinate a fi utilizate în scopuri economice; b) animale de companie - animalele, astfel cum sunt definite în Legea nr. 60/2004 privind ratificarea Convenţiei europene pentru protecţia animalelor de companie, semnată la Strasbourg la 23 iunie 2003; c) animale sălbatice - toate animalele, exceptându-le pe cele domestice şi pe cele de companie; d) animale utilizate în scopuri experimentale sau în alte scopuri ştiinţifice - animalele folosite sau destinate a fi folosite în scop experimental.  +  Articolul 3Comercializarea animalelor de interes economic şi a celor de companie se face doar în spaţii autorizate/înregistrate conform legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare.  +  Articolul 4Numărul de animale, cu excepţia animalelor sălbatice, deţinut de o persoană fizică sau juridică nu este restricţionat, cu condiţia respectării normelor de sănătate, protecţie şi bunăstare a acestora, prevăzute de legislaţia în vigoare.  +  Capitolul II Protecţia şi bunăstarea animalelor de interes economic  +  Articolul 5 (1) Condiţiile pentru protecţia viţeilor sunt reglementate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 72/2005 privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte standarde minime pentru protecţia viţeilor. (2) Condiţiile pentru protecţia porcinelor sunt reglementate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 202/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte standarde minime pentru protecţia porcinelor. (3) Condiţiile pentru protecţia găinilor ouătoare sunt reglementate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 136/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind standardele minime pentru protecţia găinilor ouătoare. (4) Condiţiile pentru protecţia animalelor crescute în scop economic, altele decât cele prevăzute la alin. (1)-(3), sunt reglementate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 75/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind protecţia animalelor de fermă.  +  Capitolul III Protecţia şi bunăstarea animalelor de companie  +  Articolul 6 (1) Condiţiile care trebuie respectate de către deţinătorii animalelor de companie sunt prevăzute în Legea nr. 60/2004. (2) Deţinătorii animalelor de companie ţinute în aer liber trebuie să le asigure acestora un adăpost individual, construit în funcţie de necesităţi, care să ofere protecţie împotriva intemperiilor, să fie confecţionat din materiale ce nu dăunează sănătăţii animalului şi care pot fi întreţinute cu uşurinţă. (3) Adăposturile şi accesoriile pentru legarea animalelor de companie trebuie să fie construite şi întreţinute astfel încât să nu aibă margini ascuţite sau proeminenţe care pot răni animalul. (4) Cuştile utilizate pentru adăpostirea câinilor vor fi dimensionate în funcţie de talia animalului, oferindu-i acestuia posibilitatea de a sta în picioare şi de a se întoarce. (5) Pentru câinii care sunt legaţi, zgarda trebuie să fie confecţionată dintr-un material care să nu fie dăunător sănătăţii animalului; zgarda trebuie să fie astfel concepută încât să se elimine riscul de strangulare. (6) Pentru limitarea mişcării câinilor ţinuţi în aer liber se vor folosi următoarele mijloace: a) lanţ confecţionat din zale metalice, cu lungimea minimă de 2 m; lanţul va fi ancorat la punct fix sau va culisa pe un cablu metalic şi va fi prevăzut la extremităţi cu dispozitive de tip "vârtej"; b) padoc împrejmuit, cu o suprafaţă minimă de 6 ori mai mare decât cea a cuştii; padocul va fi împrejmuit astfel încât să nu permită evadarea câinilor. (7) Se interzice utilizarea altor metode pentru limitarea mişcărilor câinilor ţinuţi în aer liber. (8) Pentru evitarea riscurilor unor accidente, a montelor necontrolate şi a transmiterii bolilor, câinii care nu sunt legaţi sau care nu au mişcările limitate nu vor fi lăsaţi liberi în afara proprietăţii fără supravegherea deţinătorului. (9) Pentru animalele de companie, altele decât cele ţinute în aer liber, se vor asigura condiţii de cazare şi bunăstare cel puţin egale cu cele existente în grădinile zoologice. (10) Transportul animalelor de companie, precum şi ţinerea acestora în vehicule staţionate se vor face astfel încât să se asigure temperatura şi ventilaţia corespunzătoare nevoilor animalelor, în funcţie de factorii meteorologici.  +  Articolul 7 (1) Deţinătorii de animale de companie au obligaţia de a le asigura acestora asistenţă medicală, constând în deparazitări interne şi externe periodice, vaccinări, precum şi tratamente profilactice sau în scop terapeutic, în funcţie de necesităţi. (2) Asistenţa medicală va fi asigurată de persoane competente, în conformitate cu legislaţia sanitar-veterinară în vigoare.  +  Articolul 8Pentru dresajul animalelor se interzic: a) toate echipamentele care produc şocuri electrice, obiectele ascuţite sau contondente; b) toate metodele care presupun pedepsirea sau corecţia animalului prin loviri, răniri, inducerea fricii, legarea membrelor, legarea la punct fix pentru perioade lungi de timp; c) orice formă de dopaj; d) supunerea la condiţii climatice extreme; e) toate metodele care duc la epuizarea fizică şi/sau psihică a animalului.  +  Articolul 9Este strict interzisă instigarea unui animal împotriva altuia, fie şi numai simulat, pentru dezvoltarea agresivităţii sau pentru orice alt scop.  +  Articolul 10Cu excepţia câinilor utilitari, este strict interzisă dresarea unui animal pentru a ataca omul, un alt animal sălbatic sau domestic.  +  Articolul 11La vânzarea animalelor de companie din unităţile destinate comercializării animalelor de companie, canise şi felise, vânzătorul are obligaţia de a înmâna cumpărătorului instrucţiuni scrise cu privire la nevoile etologice, fiziologice, de protecţie şi de bunăstare ale animalului comercializat.  +  Capitolul IV Protecţia şi bunăstarea animalelor sălbatice  +  Articolul 12 (1) Deţinătorii temporari de animale sălbatice din fauna locală sunt obligaţi să anunţe deţinerea acestora direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în vederea asigurării asistenţei medicale acestor animale. (2) După perioada de recuperare fizică a animalului sălbatic, reprezentantul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti împreună cu deţinătorul temporar vor elibera animalul sălbatic în habitatul natural al acestuia. (3) În cazul în care animalul sălbatic nu poate fi reteritorializat, acesta va fi încredinţat unor rezervaţii specializate, în colaborare cu organizaţiile de protecţie a animalelor.  +  Articolul 13 (1) Se interzice comercializarea animalelor sălbatice deţinute temporar. (2) Se interzice utilizarea animalelor sălbatice de către persoanele fizice sau juridice, în vederea obţinerii de profit, în unităţi de tip restaurant, hotel sau complex turistic. (3) Se interzice realizarea de materiale fotografice sau filmate cu animale sălbatice care nu se află libere în habitatul lor natural, cu excepţia grădinilor zoologice.  +  Capitolul V Protecţia şi bunăstarea animalelor utilizate în scopuri experimentale sau în alte scopuri ştiinţifice  +  Articolul 14Condiţiile privind protecţia animalelor utilizate în scopuri experimentale sau în alte scopuri ştiinţifice sunt reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr. 37/2002 pentru protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice sau alte scopuri experimentale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 471/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 15Instrucţiunile privind adăpostirea şi îngrijirea animalelor folosite în scopuri experimentale sau în alte scopuri sunt aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 143/400/2002 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind adăpostirea şi îngrijirea animalelor folosite în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale.  +  Capitolul VI Protecţia şi bunăstarea animalelor în timpul transportului  +  Articolul 16Condiţiile privind protecţia animalelor în timpul transportului sunt reglementate prin Regulamentul Consiliului nr. 1/2005 privind protecţia animalelor în timpul transportului şi al operaţiunilor conexe şi de modificare a directivelor 64/432/CEE şi 93/119/CE şi a Regulamentului Consiliului nr. 1.255/97/CE , publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 3 din 5 ianuarie 2005, şi prin Regulamentul Consiliului nr. 1.255/97/CE privind criteriile comunitare pentru punctele de control şi de modificare a planului de rută prevăzut în anexa la Directiva 91/628/CEE , publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 174 din 2 iulie 1997.  +  Capitolul VII Protecţia animalelor în timpul sacrificării şi uciderii  +  Articolul 17 (1) Protecţia animalelor în timpul sacrificării şi uciderii este reglementată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 180/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind protecţia animalelor în timpul sacrificării şi uciderii. (2) Utilizarea altor metode de sacrificare şi ucidere decât a celor prevăzute în Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 180/2006, şi a celor permise de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor în baza aceluiaşi ordin se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.  +  Capitolul VIII Dispoziţii finale  +  Articolul 18 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac conform prevederilor art. 25 alin. (1) din Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Pentru efectuarea controlului privind modul de aplicare a prevederilor Legii nr. 205/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se pot realiza echipe mixte de control formate din persoane împuternicite potrivit atribuţiilor de serviciu din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, precum şi din cadrul unităţilor aflate în subordinea acestora, care îşi exercită atribuţiile în condiţiile legii. (3) Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti ţin evidenţa contravenţiilor aplicate şi prevăzute la art. 23 alin. (1) din Legea nr. 205/2004, cu modificările şi completările ulterioare.-----------