ORDIN nr. 1.813/C din 27 iunie 2008pentru aprobarea Regulamentului privind recunoașterea calificării profesionale de consilier juridic a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European ori Confederației Elvețiene, în vederea admiterii și practicării acesteia în România
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIȚIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 7 iulie 2008    (la 17-01-2022, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 25/C din 7 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 17 ianuarie 2022 ) Având în vedere dispozițiile art. 8^1 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare,văzând dispozițiile Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,ministrul justiției emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind recunoașterea calificării profesionale de consilier juridic a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, în vederea admiterii și practicării acesteia în România, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcția pentru servicii juridice conexe va duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul justiției,
    Cătălin Marian Predoiu
    București, 27 iunie 2008.Nr. 1.813/C.  +  AnexăREGULAMENTprivind recunoașterea calificării profesionale de consilier juridic a cetățenilor statelormembre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, în vederea admiteriiși practicării acesteia în România