ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 2 aprilie 2003 (*actualizată*)privind consilierii pentru afaceri europene**)(actualizată până la data de 26 iunie 2008*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 3 aprilie 2003. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 26 iunie 2008, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 272 din 23 iunie 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 13 decembrie 2006; ORDONANŢA nr. 10 din 30 ianuarie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 24 iunie 2008.**) Titlul ordonanţei de urgenţă a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006.***) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform alin. (1) al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, sintagma "consilieri de integrare" va fi înlocuită cu sintagma "consilieri pentru afaceri europene" în cuprinsul actelor normative în care este prevăzută.În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Consilierii pentru afaceri europene sunt specialişti cu atribuţii în domeniul realizării programelor şi reformelor necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene. (2) Consilierii pentru afaceri europene încadraţi în autorităţile şi instituţiile publice constituie Corpul consilierilor pentru afaceri europene. (3) Consilierii pentru afaceri europene îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea directă a conducătorului autorităţii sau instituţiei publice.------------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006.  +  Articolul 2 (1) Pot face parte din Corpul consilierilor pentru afaceri europene absolvenţi de instituţii de învăţământ superior din ţară şi/sau din străinătate, cu diplome acordate ori echivalate, în condiţiile legii, pentru specializări în domeniile care fac obiectul procesului de integrare în Uniunea Europeană, specifice autorităţii sau instituţiei publice în care urmează să-şi desfăşoare activitatea, numiţi în funcţie pe baza rezultatelor concursului ori, după caz, examenului organizat, în condiţiile legii, pentru ocuparea funcţiei respective. (2) Numirea în funcţie, atribuţiile şi responsabilităţile consilierilor pentru afaceri europene se realizează prin ordin al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice angajatoare.------------Art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006.  +  Articolul 3 (1) Consilierii pentru afaceri europene au calitatea de personal încadrat cu contract individual de muncă, beneficiind de drepturile şi exercitând obligaţiile ce decurg din această calitate. (2) Salariul de bază şi celelalte drepturi salariale ale consilierilor pentru afaceri europene sunt cele prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale.--------------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 24 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 26 iunie 2008. (3) Stabilirea salariilor de bază individuale ale consilierilor pentru afaceri europene între limitele prevăzute la art. 30 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008se face prin ordin al conducătorului autorităţii sau al instituţiei publice în care aceştia îşi desfăşoară activitatea, pe baza criteriilor şi a cotelor procentuale de majorare a salariului de bază prevăzut la limita minimă, după cum urmează: a) Criteriile şi cotele procentuale de majorare pentru consilierii pentru afaceri europene┌───────────────────────────────────────┬───────────────────┐│ Denumirea criteriilor │ Cota de majorare ││ │ (%) │├───────────────────────────────────────┼───────────────────┤│1. Adecvarea la cerinţele postului │ 1-30 │├───────────────────────────────────────┼───────────────────┤│2. Experienţă în specialitate │ ││ minimum 2 ani │ 10 │├───────────────────────────────────────┼───────────────────┤│3. Specializări postuniversitare în │ 10 ││ domeniul afacerilor europene sau în │ ││ domeniul specific de activitate al │ ││ instituţiei de încadrare │ │└───────────────────────────────────────┴───────────────────┘ b) Corespondenţa între punctajele realizate la evaluarea performanţelor profesionale individuale anuale şi cota procentuală corespunzătoare aferentă criteriului 1 «Adecvarea la cerinţele postului» de la lit. a)┌───────────────────────┬─────────────────────────────┐│ Punctaj realizat │ Cotă procentuală aplicată │├───────────────────────┼─────────────────────────────┤│ între 1 şi 2 │ 0% │├───────────────────────┼─────────────────────────────┤│ între 2,01 şi 3 │ 15% │├───────────────────────┼─────────────────────────────┤│ între 3,01 şi 3,50 │ 25% │├───────────────────────┼─────────────────────────────┤│ între 3,51 şi 5 │ 30% │└───────────────────────┴─────────────────────────────┘--------------Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 24 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 26 iunie 2008.-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 24 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 26 iunie 2008 prevede:"Art. III (1) Salariul de bază al consilierilor pentru afaceri europene aflaţi în funcţie la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă este de 3.232 lei, aşa cum a fost stabilit potrivit art. 30 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale. (2) Prevederile art. 3 alin. (3) şi ale art. 3^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene, aprobată cu modificări prin Legea nr. 272/2003, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător consilierilor pentru afaceri europene prevăzuţi la alin. (1) începând cu 1 octombrie 2010."------------Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006.  +  Articolul 3^1Cota procentuală aferentă criteriului 1 «Adecvarea la cerinţele postului» de la art. 3 alin. (3) lit. a) se stabileşte de către conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice în care aceştia îşi desfăşoară activitatea, pe baza rezultatelor obţinute în urma evaluării performanţelor profesionale individuale, potrivit Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 749/1998, cu completările ulterioare. Pentru consilierii pentru afaceri europene debutanţi cota se stabileşte pe baza evaluării făcute de către comisia de examinare, în funcţie de rezultatele obţinute la concursul pentru ocuparea postului, potrivit reglementărilor legale în vigoare.--------------Art. 3^1 a fost introdus de pct. 2 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 24 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 26 iunie 2008.-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 24 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 26 iunie 2008 prevede:"Art. III (1) Salariul de bază al consilierilor pentru afaceri europene aflaţi în funcţie la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă este de 3.232 lei, aşa cum a fost stabilit potrivit art. 30 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale. (2) Prevederile art. 3 alin. (3) şi ale art. 3^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene, aprobată cu modificări prin Legea nr. 272/2003, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător consilierilor pentru afaceri europene prevăzuţi la alin. (1) începând cu 1 octombrie 2010."------------Art. 4 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006.------------Art. 5 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006.------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006, consilierii de integrare încadraţi la Ministerul Integrării Europene, în cadrul Corpului consilierilor de integrare, vor fi preluaţi, pe bază de protocol, începând cu data de 1 ianuarie 2007, de către autorităţile sau instituţiile publice în care aceştia îşi desfăşoară activitatea, cu menţinerea drepturilor salariale dobândite anterior.Redistribuirea numărului de consilieri pentru afaceri europene pe autorităţi şi instituţii publice se face prin hotărâre a Guvernului, în limita numărului total de 476 de posturi.Pe baza protocoalelor încheiate până la data de 31 decembrie 2006, se autorizează Ministerul Finanţelor Publice ca, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi în structura bugetelor autorităţilor sau instituţiilor publice care preiau consilieri pentru afaceri europene, precum şi al Ministerului Integrării Europene.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul integrării europene,Hildegard Carola PuwakMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuMinistrul munciişi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Petru Şerban MihailescuBucureşti, 2 aprilie 2003.Nr. 19.-------------