ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 2 aprilie 2003 (*actualizată*)privind consilierii pentru afaceri europene**)(actualizată până la data de 27 decembrie 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 3 aprilie 2003. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 27 decembrie 2006, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 272 din 23 iunie 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 13 decembrie 2006.**) Titlul ordonanţei de urgenţă a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006.***) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform alin. (1) al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, sintagma "consilieri de integrare" va fi înlocuită cu sintagma "consilieri pentru afaceri europene" în cuprinsul actelor normative în care este prevăzută.În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Consilierii pentru afaceri europene sunt specialişti cu atribuţii în domeniul realizării programelor şi reformelor necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene. (2) Consilierii pentru afaceri europene încadraţi în autorităţile şi instituţiile publice constituie Corpul consilierilor pentru afaceri europene. (3) Consilierii pentru afaceri europene îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea directă a conducătorului autorităţii sau instituţiei publice.------------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006.  +  Articolul 2 (1) Pot face parte din Corpul consilierilor pentru afaceri europene absolvenţi de instituţii de învăţământ superior din ţară şi/sau din străinătate, cu diplome acordate ori echivalate, în condiţiile legii, pentru specializări în domeniile care fac obiectul procesului de integrare în Uniunea Europeană, specifice autorităţii sau instituţiei publice în care urmează să-şi desfăşoare activitatea, numiţi în funcţie pe baza rezultatelor concursului ori, după caz, examenului organizat, în condiţiile legii, pentru ocuparea funcţiei respective. (2) Numirea în funcţie, atribuţiile şi responsabilităţile consilierilor pentru afaceri europene se realizează prin ordin al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice angajatoare.------------Art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006.  +  Articolul 3 (1) Consilierii pentru afaceri europene au calitatea de personal încadrat cu contract individual de muncă, beneficiind de drepturile şi exercitând obligaţiile ce decurg din această calitate. (2) Salariile de bază şi celelalte drepturi salariale sunt cele stabilite, potrivit Legii nr. 495/2004privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate, cu modificările şi completările ulterioare, pentru funcţia de consilier diplomatic. Salariile de bază se majorează cu până la 50%, pe baza criteriilor şi în limitele stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 4/2004privind repartizarea numărului de consilieri de integrare pe ministere şi pentru aprobarea criteriilor de majorare a salariilor de bază ale consilierilor de integrare. (3) Cuantumul drepturilor salariale individuale ale consilierilor pentru afaceri europene se stabileşte, cu respectarea dispoziţiilor alin. (1) şi (2), prin ordin al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în care aceştia îşi desfăşoară activitatea, fără a depăşi nivelul salariului de bază prevăzut de lege pentru funcţia de secretar general din ministere şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale.------------Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006.------------Art. 4 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006.------------Art. 5 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006.------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006, consilierii de integrare încadraţi la Ministerul Integrării Europene, în cadrul Corpului consilierilor de integrare, vor fi preluaţi, pe bază de protocol, începând cu data de 1 ianuarie 2007, de către autorităţile sau instituţiile publice în care aceştia îşi desfăşoară activitatea, cu menţinerea drepturilor salariale dobândite anterior.Redistribuirea numărului de consilieri pentru afaceri europene pe autorităţi şi instituţii publice se face prin hotărâre a Guvernului, în limita numărului total de 476 de posturi.Pe baza protocoalelor încheiate până la data de 31 decembrie 2006, se autorizează Ministerul Finanţelor Publice ca, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi în structura bugetelor autorităţilor sau instituţiilor publice care preiau consilieri pentru afaceri europene, precum şi al Ministerului Integrării Europene.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul integrării europene,Hildegard Carola PuwakMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuMinistrul munciişi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Petru Şerban MihailescuBucureşti, 2 aprilie 2003.Nr. 19.-------------