ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 94 din 24 iunie 2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulație a pașapoartelor electronice, precum și producerea altor documente de călătorie
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 30 iunie 2008  Ținând cont de:– faptul că de la data aderării la Uniunea Europeană prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.252/2004 privind standardele pentru elementele de securitate și elementele biometrice integrate în pașapoarte și în documente de călătorie emise de statele membre, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 385 din 29 decembrie 2004, și ale Deciziei Comisiei nr. C(2005)409 pentru stabilirea specificațiilor tehnice aferente dispozitivelor de securitate și elementele biometrice integrate în pașapoarte și în documente de călătorie emise de statele membre sunt obligatorii și direct aplicabile în România;– faptul că România a amânat, cu acordul Comisiei Europene, punerea în circulație a pașapoartelor electronice până la data de 1 iulie 2008, dată care nu va putea fi respectată din cauza imposibilităților obiective argumentate de exigența respectării dispozițiilor legislației naționale armonizate privind achizițiile publice;– faptul că este necesar să fie luate unele măsuri pentru încadrarea în termenul-limită de punere în circulație a respectivelor documente, și anume 31 decembrie 2008, astfel cum a fost prorogat ulterior prin Hotărârea Guvernului nr. 571/2008 pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulație pașapoartele electronice, precum și a formei și conținutului acestora, și pentru modificarea art. 2^1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2003 privind stabilirea formei și conținutului permiselor de ședere și ale documentelor de călătorie care se eliberează străinilor;– faptul că a fost deja declanșată procedura necontencioasă împotriva României, premergătoare acțiunii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor în fața Curții de Justiție a Comunității Europene,ținând seama de faptul că aceste elemente constituie situații extraordinare vizând interesul public și contribuie la îndeplinirea obligațiilor asumate de România, potrivit calității sale de stat membru al Uniunii Europene, și la evitarea acționării țării noastre în justiție în fața Curții de Justiție a Comunității Europene,în temeiul 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 199/2000 privind înființarea Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 din 20 noiembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 402/2001, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Compania Națională «Imprimeria Națională» - S.A. produce, cu titlu de exclusivitate, în condițiile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.252/2004 și ale Deciziei Comisiei nr. C(2005)409 , pașapoarte electronice, permise de ședere și documente de călătorie care se eliberează străinilor, colantul uniform de viză, pașapoarte temporare, titluri de călătorie pentru cetățenii români, titluri de călătorie provizorii pentru cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene, colante pentru vize biometrice, formulare pentru aplicarea vizei volante, precum și alte documente ale căror specificații tehnice sunt clasificate "secret UE".2. La articolul 6 "Obiectul de activitate", litera A "Activități principale" din anexa "Statutul Companiei Naționale «Imprimeria Națională» - S.A.", după litera b) se introduc nouă noi litere, literele b^1)-b^9), cu următorul cuprins:b^1) producerea, cu titlu de exclusivitate, a pașapoartelor electronice (diplomatice, de serviciu și simple);b^2) producerea, cu titlu de exclusivitate, a permiselor de ședere și a documentelor de călătorie care se eliberează străinilor, inclusiv a permiselor de trecere locală a frontierei în temeiul regimului micului trafic de frontieră;b^3) producerea, cu titlu de exclusivitate, a colantului uniform de viză;b^4) producerea, cu titlu de exclusivitate, a pașapoartelor temporare;b^5) producerea, cu titlu de exclusivitate, a titlurilor de călătorie pentru cetățenii români;b^6) producerea, cu titlu de exclusivitate, a titlurilor de călătorie provizorii pentru cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene;b^7) producerea, cu titlu de exclusivitate, a colantelor pentru vize biometrice;b^8) producerea, cu titlu de exclusivitate, a formularelor pentru aplicarea vizei volante;b^9) producerea, cu titlu de exclusivitate, a altor documente ale căror specificații tehnice sunt clasificate «secret UE».  +  Articolul II(1) Personalizarea pașapoartelor electronice, a permiselor de ședere, a permiselor de mic trafic de frontieră și a documentelor de călătorie care se eliberează străinilor se realizează de către Centrul Național Unic de Personalizare a Pașapoartelor Electronice, care va funcționa în structura Direcției Generale de Pașapoarte din cadrul Ministerului Administrației și Internelor. (la 12-12-2012, Alin. (1) al art. II a fost modificat de art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012. ) (2) Organizarea și funcționarea Centrului Național Unic de Personalizare a Pașapoartelor Electronice în cadrul Direcției Generale de Pașapoarte se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Internelor și Reformei Administrative, în termen de cel mult 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(3) Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A. este abilitată să procure și să pună la dispoziția Ministerului Administrației și Internelor, pentru Centrul Național Unic de Personalizare a Pașapoartelor Electronice, echipamentele și produsele soft necesare personalizării documentelor prevăzute la alin. (1) și a Ministerului Afacerilor Externe echipamentele și produsele soft necesare personalizării colantelor uniforme de viză și colantelor pentru vize biometrice. (la 01-07-2009, Alin. (3) al art. II a fost modificat de art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 87 din 30 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 1 iulie 2009. ) (4) Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A. asigură comunicațiile și serviciile necesare funcționării neîntrerupte a întregului sistem de emitere, gestionare și eliberare a documentelor prevăzute la alin. (3).  +  Articolul III(1) Imobilul construit din fondurile proprii ale Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", aflat în proprietatea regiei, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, împreună cu dotările aferente, trece în domeniul public al statului, cu plată, la valoarea de 11.503.912,94 lei, care reprezintă valoarea de inventar actualizată cu indicele de inflație, inclusiv TVA, și este dat în administrarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative, cu destinația de sediu pentru Centrul Național Unic de Personalizare a Pașapoartelor Electronice.(2) Contravaloarea imobilului prevăzut la alin. (1) se achită din bugetul Ministerului Internelor și Reformei Administrative, din fondurile alocate de la bugetul de stat cu această destinație.(3) Terenul aferent construcției prevăzute la alin. (1), aflat în domeniul privat al statului și în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, trece în domeniul public al statului și este transmis în administrarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative.(4) Imobilele prevăzute la alin. (1) și (3) se predau pe bază de protocol încheiat între Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" și Ministerul Internelor și Reformei Administrative, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(5) Transmiterea dreptului de proprietate asupra imobilului prevăzut la alin. (1) operează la data semnării protocolului de predare-preluare a acestuia, încheiat potrivit alin. (4).  +  Articolul IV(1) Activitățile derulate în prezent de către Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" referitoare la producerea unora dintre documentele prevăzute la art. 7 alin. (2^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 199/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 402/2001, cu modificările și completările ulterioare, se predau de către regie Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A., pe bază de protocol încheiat între părți.(2) Activitățile prevăzute la alin. (1) vor fi derulate de Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" până la predarea efectivă a acestora către Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A.  +  Articolul V(1) Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A. preia toate drepturile și este ținută de toate obligațiile aferente activităților prevăzute la art. IV, ce decurg din raporturile juridice ale Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" cu terții.(2) Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A. preia competențele prevăzute la art. 11 pct. 21 și 22 din Regulamentul de organizare și funcționare a Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 60/2005, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la:a) aprobarea prețurilor și tarifelor pentru producerea și emiterea următoarelor documente cu caracter special: permise de ședere temporară/permanentă pentru cetățenii străini, pașapoarte pentru persoanele fără cetățenie, titluri de călătorie și colante de viză pentru cetățenii străini care vin în România, respectivb) aprobarea scutirii la plată sau a reducerii prețului permiselor de ședere temporară/permanentă pentru cetățenii străini, la propunerea Oficiului Român pentru Imigrări din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative, pe bază de protocol încheiat între aceasta și Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A.  +  Articolul VIÎn vederea respectării prevederilor legale în domeniul ajutorului de stat, parametrii economico-financiari aferenți serviciului de interes economic general rezultat din activitățile prevăzute la art. 7 alin. (2^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 199/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 402/2001, cu modificările și completările ulterioare, pentru calculul, controlul și revizuirea compensației, durata obligațiilor de serviciu de interes economic general, precum și modalitățile de rambursare a eventualei supracompensații și măsurile de evitare a acestor supracompensații se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei și Finanțelor.  +  Articolul VII(1) În vederea corelării lor cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, vor fi modificate, abrogate sau, după caz, completate, următoarele acte normative care reglementează activitățile de producere și activitățile aferente acestora, ale documentelor prevăzute la art. 7 alin. (2^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 199/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 402/2001, cu modificările și completările ulterioare:a) Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2003 privind stabilirea formei și conținutului permiselor de ședere și ale documentelor de călătorie care se eliberează străinilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 637 din 8 septembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare;b) Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările și completările ulterioare;c) Hotărârea Guvernului nr. 556/2006 privind stabilirea datei de la care se eliberează pașapoarte simple temporare, precum și a formei și conținutului acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 376 din 2 mai 2006;d) Hotărârea Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulație pașapoartele electronice, precum și a formei și conținutului acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 376 din 2 mai 2006, cu modificările ulterioare;e) Hotărârea Guvernului nr. 1.177/2007 privind confecționarea și punerea în circulație a noilor tipuri de colante de viză, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 din 23 octombrie 2007;f) alte acte normative care au acest obiect.(2) Operațiunile prevăzute la alin. (1) se vor realiza după predarea efectivă a activităților referitoare la producerea documentelor prevăzute la art. 7 alin. (2^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 199/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 402/2001, cu modificările și completările ulterioare, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe, a Ministerului Economiei și Finanțelor, a Ministerului Internelor și Reformei Administrative și a Secretariatului General al Guvernului, după caz.  +  Articolul VIIIAlineatul (3) al articolului 10 din Ordonanța Guvernului nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 362/2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Direcția generală de pașapoarte este condusă de un director general, care are calitatea de ordonator de credite, ajutat de 2 directori generali adjuncți, numiți prin ordin al ministrului administrației și internelor, dintre care unul asigură coordonarea activității Centrului Național Unic de Personalizare a Pașapoartelor Electronice.  +  Articolul IX(1) Articolul 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La alineatul (5), litera c) se abrogă.2. După alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Compania Națională «Imprimeria Națională»" - S.A. deduce la calculul profitului impozabil cheltuielile aferente producerii și emiterii permiselor de ședere temporară/permanentă pentru cetățenii străini, în condițiile reglementărilor legale.(2) Până la predarea efectivă a activității de producere și emitere a permiselor de ședere temporară/permanentă pentru cetățenii străini, Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" deduce la calculul profitului impozabil cheltuielile aferente acestei activități, în condițiile reglementărilor legale.  +  Articolul XPe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Legea nr. 279/2006 privind personalizarea centralizată a pașapoartelor cu date biometrice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 11 iulie 2006.  +  Articolul XIAnexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Secretarul general
  al Guvernului,
  Gabriel Berca
  Ministrul internelor
  și reformei administrative,
  Cristian David
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Iulian Buga,
  secretar de stat
  p. Secretarul de stat
  al Departamentului pentru
  Afaceri Europene,
  Aurel Ciobanu-Dordea
  p. Ministrul economiei
  și finanțelor,
  Cătălin Doica,
  secretar de stat
  București, 24 iunie 2008.Nr. 94.  +  Anexa nr. 1DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului construit din fondurile propriiale Regiei Autonome "Administrația PatrimoniuluiProtocolului de Stat", aflat în proprietatea regiei,care trece, cu plată, în domeniul public al statuluiși care este dat în administrarea MinisteruluiInternelor și Reformei Administrative
  Denumirea imobilului și adresa     Caracteristicile imobilului     Persoana juridică de la care se transmiteimobilul Poziția din Hotărârea Guvernului nr. 60/2005, cu modifi- cările ulterioare    Modul de dobândire - temei legal -    Valoarea - lei -     Persoana juridică la care se transmite, cu plată, imobilul
  Construcțiesituată în Calea Floreasca nr. 202, sectorul 1,București                     1. Date de identi- ficare: a) corp 2 - spațiu refuncționalizat pentru Centrul Național Unic de Personalizare a Pașapoartelor Electronice; b) regim de înăl- țime: D+P+2 etaje; c) suprafața con- struită: 800 mp; d) suprafața des- fășurată: 3.200 mp. 2. Dotări aferente: a) centrală termică proprie (la subsol);b) chiller propriu (pe terasă - rezervor de combus- tibil lichid); c) adăpost apărare civilă (subsol); d) contorizare separată (gaze, apă,energie electrică) Regia Autonomă "Adminis-trația Patrimo- niului Protoco- lului de Stat"                   Inventarul bunurilor aflate în proprie- tatea Regiei Autonome"Administrația Patri-moniului Protocoluluide Stat", prevăzut înanexa nr. 5 la Hotă- rârea Guvernului nr. 60/2005, cu modifică-rile și completările ulterioare, nu a fostîncă actualizat cu imobilul - construc- ție situat în Calea Floreasca nr. 202, sectorul 1, București           Construcțieedificată din fonduriproprii aleRegiei Autonome "Adminis- trația Patrimo- niului Protoco- lului de Stat"               11.503.912,94(reprezintă valoarea de inventar actualizată cu indicele de inflație și include TVA)                   Ministerul Internelor și ReformeiAdminis- trative                       
   +  Anexa nr. 2DATELE DE IDENTIFICAREale terenului aflat în domeniul privat al statuluiși în administrarea Regiei Autonome "AdministrațiaPatrimoniului Protocolului de Stat", care trece îndomeniul public al statului și se transmiteîn administrarea Ministerului Internelorși Reformei Administrative
  Denumirea imobilului și adresa     Caracteristicile imobilului     Persoana juridică de la care se transmiteimobilul Poziția din Hotărârea Guvernului nr. 60/2005, cu modifi- cările ulterioare    Modul de dobândire - temei legal -    Persoana juridică la care se transmite imobilul  
  Calea Floreasca nr. 202, sectorul 1,București (parțial, conform planului de situațieexistent) Teren în suprafață de 2.411,00 mp         Regia Autonomă "Adminis-trația Patrimo- niului Protoco- lului de Stat"  nr. crt. 301 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005, cu modificările și completările ulterioare    Ordonanța Guvernului nr. 32/2002       Ministerul Internelor și ReformeiAdminis- trative