ORDIN nr. 673 din 20 mai 2008pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR - HA "Hărţi aeronautice", ediţia 2/2008
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 26 iunie 2008    Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Ministerului Transporturilor ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,în temeiul prevederilor art. 4 lit. b) şi f) şi ale art. 66 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Reglementarea Aeronautică Civilă Română RACR - HA "Hărţi aeronautice", ediţia 2/2008, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin._________ Notă *) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul de vânzări şi informare al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2 (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 663/2005 pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române privind hărţile aeronautice RACR - HA, ediţia 1.0/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 19 mai 2005, se abrogă.  +  Articolul 3Direcţia generală aviaţie civilă din cadrul Ministerului Transporturilor, Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română", precum şi agenţii aeronautici certificaţi pentru furnizarea de servicii de informare aeronautică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.p. Ministrul transporturilor,Septimiu Buzaşu,secretar de statBucureşti, 20 mai 2008.Nr. 673.__________