HOTĂRÂRE nr. 1.550 din 23 septembrie 2004 (*actualizată*)privind efectuarea operaţiunilor de evaluare în vederea recalculării pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000(actualizată până la data 1 iulie 2007*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 1 octombrie 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 1 iulie 2007, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 105 din 24 februarie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 21 martie 2007.În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Începând cu data de 1 octombrie 2004 pensiile din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, vor fi evaluate în vederea recalculării în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2 (1) Evaluarea se va efectua prin determinarea punctajului mediu anual aferent fiecărei pensii aflate în plată sau cuvenite, în conformitate cu prevederile legale. (2) Evaluarea prevăzută la alin. (1) se va realiza în funcţie de anul înscrierii la pensie, începând cu cele mai vechi dosare aflate în plată.  +  Articolul 3Metodologia de efectuare a evaluării prevăzute la art. 1 este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 4Pe durata derulării procesului de evaluare şi recalculare a pensiilor se autorizează redistribuirea, în condiţiile legii, a unui număr de posturi pentru casele teritoriale de pensii de la instituţiile aflate în subordonarea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, precum şi contractarea unor servicii ce urmează a fi prestate de către institutele naţionale de cercetare aflate în coordonarea acestui minister.  +  Articolul 5 (1) Pe durata derulării procesului de recalculare a pensiilor prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, se autorizează contractarea de către Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale a unor servicii ce urmează a fi prestate de către Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale. (2) Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale va acoperi integral plăţile aferente tuturor serviciilor efectuate de Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale, inclusiv cheltuielile de regie generală ale acestuia.---------Art. 5 a fost introdus de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 105 din 24 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 28 februarie 2005.  +  Articolul 6Serviciile prestate de Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale constau în operaţiuni de culegere şi introducere pe calculator, din documentaţiile de pensii aflate în arhivele caselor teritoriale de pensii, a datelor necesare efectuării operaţiunilor de recalculare, precum şi în operaţiuni de verificare a modului de preluare pe calculator a datelor necesare efectuării acţiunii de recalculare a pensiilor.---------Art. 6 a fost introdus de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 105 din 24 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 28 februarie 2005.  +  Articolul 7 (1) Numărul maxim de personal pe care îl poate utiliza Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale pentru efectuarea activităţilor prevăzute la art. 6 este de 1.400. (2) Personalul prevăzut la alin. (1) va fi instruit de specialişti din cadrul caselor teritoriale de pensii şi va lucra sub coordonarea directă a conducerii executive a caselor teritoriale de pensii.---------Art. 7 a fost introdus de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 105 din 24 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 28 februarie 2005.  +  Articolul 8 (1) Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale va pune la dispoziţie Institutului Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale spaţiile necesare desfăşurării activităţilor prevăzute la art. 6. (2) Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale va pune la dispoziţie Institutului Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale orice facilităţi legate de mobilier, logistică, consumabile, tehnică de calcul şi comunicaţii, precum şi informaţiile pe care acesta le consideră necesare pentru îndeplinirea sarcinilor.--------Art. 8 a fost introdus de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 105 din 24 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 28 februarie 2005.  +  Articolul 9Fondurile necesare derulării contractului încheiat potrivit prevederilor art. 5 se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat, de la capitolul 73.04 «Cheltuieli de administrare ale fondului», titlul «Cheltuieli materiale şi servicii», în condiţiile legii.---------Art. 9 a fost introdus de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 105 din 24 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 28 februarie 2005.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Dan Mircea Popescup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 23 septembrie 2004.Nr. 1.550.  +  AnexăNORMA 23/09/2004