HOTĂRÂRE nr. 634 din 11 iunie 2008pentru atribuirea competenţei Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei de a semna Actul adiţional nr. 2 la Contractul comercial de închiriere de licenţe nr. 0115RO, încheiat la Bucureşti la data de 15 aprilie 2004, pentru produsele Microsoft, între Guvernul României şi Microsoft Ireland Operation Limited
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 20 iunie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă încheierea Actului adiţional nr. 2 la Contractul comercial de închiriere de licenţe nr. 0115RO, încheiat la Bucureşti la data de 15 aprilie 2004 între Guvernul României şi Microsoft Ireland Operation Limited, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 470/2004, denumit în continuare Contract, pentru o cantitate de 39.385 de licenţe necesare utilizării produselor software Microsoft, conform art. 1.2 din Contract, în forma prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Se mandatează ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei să semneze, în numele Guvernului României, Actul adiţional nr. 2 prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 2Plata sumei de 26.172.156 USD, reprezentând contravaloarea licenţelor prevăzute la art. 1, necesare utilizării produselor software Microsoft începând cu anul 2006, la care se adaugă comisionul de schimb valutar de la data plăţii, se efectuează, pentru Guvernul României, din bugetul de stat, într-o singură tranşă, în trimestrul I al anului 2009, dar nu mai târziu de 31 martie 2009, în limita sumelor aprobate prin lege pe anul 2009 cu această destinaţie în bugetul Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei.  +  Articolul 3 (1) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei distribuie pe bază de contract de comodat instituţiilor şi autorităţilor publice beneficiare, prevăzute în anexa nr. 2 la Actul adiţional nr. 2, dreptul neexclusiv de a utiliza produsele software Microsoft închiriate şi kiturile de instalare corespunzătoare. (2) Instituţiile şi autorităţile publice beneficiare sunt responsabile de utilizarea produselor software Microsoft într-un număr corespunzător necesarului transmis Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:─────────────────p. Ministrul comunicaţiilorşi tehnologiei informaţiei,Constantin Teodorescu,secretar de statMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 11 iunie 2008.Nr. 634.  +  AnexăACT ADITIONAL 2 15/04/2004