HOTĂRÂRE nr. 1.407 din 2 septembrie 2004 (*actualizată*)pentru aprobarea Planului de reorganizare globală a Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A.(actualizată până la data de 29 august 2007*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 841 din 14 septembrie 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 29 august 2007, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 989 din 28 august 2007.În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, al art. 77 alin. (1) şi al art. 87 alin. (1) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Planul de reorganizare globală a Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Agenţia Domeniilor Statului şi Societatea Naţională <<Îmbunătăţiri Funciare>> - S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.--------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 989 din 28 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 29 august 2007.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Petre Daeap. Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Răzvan Ionuţ Cirică,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Maria Manolescu,secretar de statBucureşti, 2 septembrie 2004.Nr. 1.407.  +  AnexăPLAN 02/09/2004