ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 11 iunie 2008 (*actualizată*)privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei(actualizată până la data de 7 iulie 2009*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Ţinând cont de faptul că justiţia trebuie să reprezinte un factor esenţial de echilibru şi stabilitate socială într-un stat de drept şi că în realizarea deplină a acestui rol se impun o unificare a practicii judiciare şi o asigurare a stabilităţii raporturilor juridice, inclusiv în domeniul stabilirii drepturilor salariale ale personalului din sistemul justiţiei,având în vedere necesitatea asigurării unui cadru unitar privind administrarea fondurilor în domeniul justiţiei,pornind de la imperativul identificării de noi resurse financiare în vederea îmbunătăţirii capacităţii administrative a instanţelor şi parchetelor,luând în considerare dificultăţile întâmpinate până în prezent în ceea ce priveşte executarea hotărârilor judecătoreşti având ca obiect drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sistemul justiţiei,având în vedere consecinţele negative pe care le presupune pentru bugetul de stat întârzierea identificării unor soluţii eficiente pentru punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti având ca obiect soluţionarea cererilor privind acordarea unor drepturi salariale formulate de personalul din sistemul justiţiei,ţinând cont de faptul că întârzierea adoptării unor măsuri legislative conduce la crearea unor diferenţieri cu privire la modalitatea de stabilire şi la cuantumul drepturilor salariale acordate în temeiul hotărârilor judecătoreşti pronunţate în domeniul stabilirii drepturilor salariale ale personalului din sistemul justiţiei,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul III*) (1) Plata sumelor prevăzute în titlurile executorii emise până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sistemul justiţiei, se va realiza, eşalonat, în termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, modalitatea de eşalonare fiind stabilită prin ordin comun al ministrului justiţiei, ministrului economiei şi finanţelor, preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. (2) Ordinul prevăzut la alin. (1) se emite în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi va fi comunicat executorilor judecătoreşti, precum şi trezoreriei ori instituţiei bancare unde debitorii au deschise conturi.-----------  +  Articolul VILegea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 26 va avea următorul cuprins: (1) O cotă de 75% din sumele provenind din impozitele încasate din onorariile avocaţilor, ale notarilor publici şi ale executorilor judecătoreşti se constituie venituri la bugetul de stat şi se cuprinde distinct în bugetele de venituri şi cheltuieli ale Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, ale Consiliului Superior al Magistraturii, ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, respectiv ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, astfel: a) o cotă de 70% va fi cuprinsă în bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, din care 50% va fi folosită pentru finanţarea sistemului de ajutor public judiciar şi a sistemului de asistenţă juridică, iar 20% va avea ca destinaţie cheltuieli de investiţii şi cheltuieli curente; b) o cotă de 10% va fi cuprinsă în bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Superior al Magistraturii şi va fi folosită pentru asigurarea pregătirii profesionale a judecătorilor, procurorilor, personalului auxiliar din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, precum şi a personalului din aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii, prin Institutul Naţional al Magistraturii şi, respectiv, Şcoala Naţională de Grefieri, precum şi pentru cheltuieli de investiţii şi cheltuieli curente; c) o cotă de 10% va fi cuprinsă în bugetul de venituri şi cheltuieli al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie; d) o cotă de 10% va fi cuprinsă în bugetul de venituri şi cheltuieli al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, având ca destinaţie cheltuieli de investiţii şi cheltuieli curente.-----------Alin. (1) al art. 26 [din Legea nr. 146/1997] de la pct. 1 al art. VI a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 76 din 1 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 8 aprilie 2009. (2) Disponibilităţile de la finele anului se vor reporta în anul următor pentru a fi cheltuite cu aceeaşi destinaţie." (3) Diferenţa de procent de 25% din sumele prevăzute la alin. (1) se constituie venituri la bugetele locale.-----------Alin. (3) al art. 26 [din Legea nr. 146/1997] de la pct. 1 al art. VI a fost introdus de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 76 din 1 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 8 aprilie 2009. (4) Sumele provenind din taxele judiciare de timbru se constituie venituri la bugetele locale.-----------Alin. (4) al art. 26 [din Legea nr. 146/1997] de la pct. 1 al art. VI a fost introdus de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 76 din 1 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 8 aprilie 2009.2. La articolul 28, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 28. - (1) Nivelul taxelor judiciare de timbru prevăzute de prezenta lege se actualizează o dată pe an cu indicele ratei inflaţiei, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti şi a Ministerului Finanţelor Publice."-----------Alin. (1) al art. 28 [din Legea nr. 146/1997] de la pct. 2 al art. VI a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 76 din 1 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 8 aprilie 2009.  +  Articolul VIISe autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să introducă modificările rezultate din aplicarea dispoziţiilor art. VI în volumul şi structura bugetului de stat, a bugetelor locale şi în volumul şi structura bugetelor Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, Consiliului Superior al Magistraturii, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pe anul 2008.-----------Art. VII a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 76 din 1 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 8 aprilie 2009.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────Ministrul justiţiei,Cătălin Marian PredoiuMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 11 iunie 2008.Nr. 75._________