HOTĂRÂRE nr. 1.016 din 28 august 2003 (*actualizată*)privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor de şedere şi ale documentelor de călătorie care se eliberează străinilor(actualizată până la data de 13 decembrie 2007*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 8 septembrie 2003. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 13 decembrie 2007, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 1.030 din 1 iulie 2004; HOTĂRÂREA nr. 464 din 19 mai 2005; HOTĂRÂREA nr. 1.176 din 6 septembrie 2006; HOTĂRÂREA nr. 1.869 din 21 decembrie 2006; HOTĂRÂREA nr. 370 din 25 aprilie 2007; HOTĂRÂREA nr. 1.505 din 12 decembrie 2007.În temeiul art. 107 din Constituţie, al art. 109 şi 117 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 357/2003, precum şi al art. 12 lit. c) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/2002,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Forma şi conţinutul permiselor de şedere şi ale documentelor de călătorie care se eliberează străinilor, denumite în continuare documente, sunt prevăzute în anexele nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.----------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.176 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 12 septembrie 2006.  +  Articolul 2 (1) Până la punerea în circulaţie a noilor documente, străinilor li se eliberează documentele aflate în stoc la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Documentele eliberate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri vor fi retrase treptat din circulaţie. (3) Documentele prevăzute la alin. (1) sunt valabile astfel: a) până la data de 30 septembrie 2004 - pentru străinii ale căror permise de şedere şi documente de călătorie sunt eliberate de centrele de emitere situate în judeţele Prahova, Constanţa, Iaşi, Bihor, Cluj, Dolj, Braşov şi Timiş; b) până la data de 1 martie 2005 - pentru străinii ale căror permise de şedere şi documente de călătorie sunt eliberate de centrele de emitere situate în municipiul Bucureşti; c) până la data de 30 septembrie 2005 - pentru străinii ale căror permise de şedere şi documente de călătorie sunt eliberate de centrele de emitere aflate în alte judeţe decât cele prevăzute la lit. a) şi b).---------Alin. (3) al art. 2 a fost modificat de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.030 din 1 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 8 iulie 2004.  +  Articolul 2^1 (1) Persoanelor prevăzute la art. 110 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, li se eliberează paşapoarte cu date biometrice incluse, denumite în continuare paşapoarte electronice pentru persoane fără cetăţenie, având forma şi conţinutul prevăzute în anexa nr. 5. (2) În înţelesul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) paşaport electronic pentru persoana fără cetăţenie - paşaportul care se eliberează persoanelor prevăzute la alin. (1), în care se include un mediu de stocare electronică a datelor biometrice ale persoanei; b) date biometrice - imaginea facială, impresiunea digitală, precum şi orice alte date ale persoanei care pot fi introduse în mediul de stocare electronică. (3) Punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice se face începând cu data de 1 iulie 2008.---------Alin. (3) al art. 2^1 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.505 din 12 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 13 decembrie 2007. (4) Până la punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice, persoanelor prevăzute la alin. (1) li se eliberează în continuare paşapoartele stabilite de prezenta hotărâre, prevăzute în anexa nr. 4. (5) Paşapoartele persoanelor prevăzute la alin. (1), aflate asupra titularilor, îşi păstrează valabilitatea şi se retrag treptat din circulaţie, potrivit solicitărilor titularilor.--------Art. 2^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.176 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 12 septembrie 2006.  +  Articolul 3Documentele se eliberează titularilor după achitarea costului acestora, a costurilor operaţiunilor de emitere, precum şi a taxelor consulare şi tarifelor stabilite potrivit reglementărilor legale.  +  Articolul 4Se abiliteaza Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" sa realizeze noile documente, prin extinderea contractului privind punerea în circulaţie a documentelor de călătorie pentru cetăţenii români.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Petru Şerban Mihailescup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 28 august 2003.Nr. 1.016.  +  Anexa 1 PERMIS DE ŞEDERE TEMPORARĂ(Se eliberează străinilor cu reşedinţa temporară în România)Forma şi mărimea documentului: în conformitate cu caracteristicile pentru cartela tip ID-1.--------Alin. 1 al anexei 1 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 464 din 19 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 6 iunie 2005.Rubrici faţa I:Titlul documentului: PERMIS DE ŞEDERENumărul documentului: în elemente speciale de siguranţă şi precedat de sigla ROUNume: aceasta rubrica va conţine numele şi prenumele titularului, în aceasta ordineCod numeric personalData expirării: se va indica data până la care documentul este valabilLocul/data eliberării: se vor indica formatiunea emitenta (judeţul) şi data eliberării permisului de şedere temporarăTipul documentului: PERMIS DE ŞEDERE TEMPORARĂSemnătura titularuluiScopul şederii: se va indica activitatea desfăşurata de străinRubrici faţa a II-a:Data şi locul naşterii (ţara)Cetăţenia (ţara)Sexul: simbolizat prin literea F sau MAlte informaţii: se va indica reşedinţa strainului în România (adresa completa)Zona citibila opticNOTĂ:Fotografia va fi pozitionata pe faţa I, în partea din stânga jos.Aplicarea stemei tarii se va face pe faţa I, în partea din dreapta.Documentul va fi protejat printr-un film special multistrat laminabil.Denumirile rubricilor vor fi înscrise în limba română şi în limba engleza.Caracteristicile, rubricaţia, numărul şi tipul elementelor de siguranţă trebuie să fie în conformitate cu prevederile cuprinse în Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. 1.030/2002 din 13 iunie 2002 cu privire la stabilirea unui format uniform al permiselor de rezidenţă pentru cetăţenii statelor terţe, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L157 din 15 iunie 2002. Acestea vor putea fi adaptate în funcţie de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.--------Alin. 5 al Notei din anexa 1 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 464 din 19 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 6 iunie 2005.  +  Anexa 2 PERMIS DE ŞEDERE PERMANENTA(Se eliberează străinilor cărora li s-a aprobat stabilireadomiciliului în România)Forma şi mărimea documentului: în conformitate cu caracteristicile pentru cartela tip ID-1.--------Alin. 1 al anexei 2 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 464 din 19 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 6 iunie 2005.Rubrici faţa I:Titlul documentului: PERMIS DE ŞEDERENumărul documentului: în elemente speciale de siguranţă şi precedat de sigla ROUNume: aceasta rubrica va conţine numele şi prenumele titularului, în aceasta ordineCod numeric personalData expirării: se va indica data până la care documentul este valabilLocul/data eliberării: se vor indica formatiunea emitenta (judeţul) şi data eliberării permisului de şedere permanentaTipul documentului: PERMIS DE ŞEDERE PERMANENTASemnătura titularuluiRubrici faţa a II-a:Data şi locul naşterii (ţara)Cetăţenia (ţara)Sexul: simbolizat prin litera F sau MAlte informaţii: se va indica domiciliul strainului în România (adresa completa)Zona citibila opticNOTĂ:Fotografia va fi pozitionata pe faţa I, în partea din stânga jos.Aplicarea stemei tarii se va face pe faţa I, în partea din dreapta.Documentul va fi protejat printr-un film special multistrat laminabil.Denumirile rubricilor vor fi înscrise în limba română şi în limba engleza.Caracteristicile, rubricaţia, numărul şi tipul elementelor de siguranţă trebuie să fie în conformitate cu prevederile cuprinse în Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. 1.030/2002 din 13 iunie 2002 cu privire la stabilirea unui format uniform al permiselor de rezidenţă pentru cetăţenii statelor terţe, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L157 din 15 iunie 2002. Acestea vor putea fi adaptate în funcţie de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.---------Alin. 5 al Notei din anexa 2 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 464 din 19 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 6 iunie 2005.  +  Anexa 3  +  Titlul DE CĂLĂTORIE [Se eliberează categoriilor de persoane prevăzute laart. 110 lit. a) din Ordonanţa de urgenta a Guvernuluinr. 194/2002 privind regimul străinilor în România]Culoare: verde deschisMărime: format A4Număr de pagini: unaRubrici:RomâniaNumăr de înregistrareNumărul documentuluiValabil pentru o singura călătorie - de la- până laNumele şi prenumeleData naşteriiCetăţeniaÎnălţimeaSemne particulareAdresa din ţara de origine (dacă se cunoaşte)Fotografia titularuluiAutoritatea emitentaData eliberăriiSemnătura titularuluiŞtampilaObservaţiiNOTĂ:Rubricile vor fi tipărite în limbile română, engleza şi franceza.Hârtia A4 va conţine pe fundal stema tarii, iar de-a lungul întregii pagini, pe o linie ondulata, cu microtext, cuvântul ROMÂNIA.Pe fotografie se aplică timbru sec.Caracteristicile, rubricaţia şi elementele de siguranţă ale documentului trebuie să fie în conformitate cu prevederile cuprinse în Recomandarea din 30 noiembrie 1994 privind adoptarea unui model de document de călătorie pentru expulzarea/returnarea cetăţenilor din ţările terţe, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. C274 din 19 octombrie 1996, pag. 18. Acestea vor putea fi adaptate în funcţie de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.---------Ali. 4 al Notei din anexa 3 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 464 din 19 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 6 iunie 2005.  +  Anexa 4 PASAPORT PENTRU PERSOANE FĂRĂ CETĂŢENIE[Se eliberează categoriilor de persoane prevăzute laart. 110 lit. b) din Ordonanţa de urgenta a Guvernuluinr. 194/2002 privind regimul străinilor în România]Culoarea copertei: maro închisMărimea: 125 x 88 mmNumăr de pagini: 32Serie de pasaport: perforata pe toate filele, exclusiv fila informatizataNumerotare pagini: tiparita în partea de jos a fiecărei paginiFila informatizata: prinsă prin coasere în carnet în momentulconfectionarii- datele de identitate ale titularului (numele,prenumele, data naşterii, locul naşterii), dataemiterii şi organul emitent, data valabilităţii- cod numeric personal- ţara de origine a titularului- seria pasaportului- semnătura titularului- datele informatizate citibile optic- fotografia titularului digitalizata directpe fila informatizatafilm special multistrat laminabilProtecţie fila prelungire valabilitateinformatizata: insotitoriPagini rezervatepentru menţiuniale autorităţilorromâne:Pagini vizePagina instrucţiuni,obligaţiiHârtie: - specială, filigran, elemente de siguranţă  +  Anexa 5                        PAŞAPORT ELECTRONIC                  pentru persoana fără cetăţenie    Culoarea copertei: - maro închis    Mărimea: - 125 x 88 mm    Numărul de pagini: - 32    Numărul paşaportului: - perforat prin paginile 1-32, inclusiv                                        prin coperta a doua, iar pe pagina                                        din policarbonat - engravat laser    Numerotarea paginilor: - tipărită în partea de jos a fiecărei                                        pagini    Pagina cu datele de identificare - din policarbonat    ale titularului: - titlul documentului (P)                                      - codul ţării (ROU)                                      - datele de identitate ale titularului                                        (numele, prenumele, data şi locul                                        naşterii, sexul)                                      - ţara de origine a titularului                                      - codul numeric personal                                      - data eliberării, valabilitatea                                        paşaportului şi emitentul                                      - fotografia titularului engravată laser                                      - fotografia în umbră realizată prin                                        perforaţie laser                                      - semnătura titularului                                      - numărul paşaportului                                      - datele informatizate citibile optic                                      - mediul de stocare electronică a                                        datelor biometrice ale persoanei    Pagini rezervate pentru menţiuni - înălţimea, culoarea ochilor    ale autorităţilor române - semne particulare                                      - domiciliul    Pagini pentru vize    Pagina cuprinzând instrucţiuni,    obligaţii    Hârtie - specială, filigran, elemente de                                        siguranţăNOTĂ:Caracteristicile, rubricaţia, numărul şi tipul elementelor de siguranţă trebuie să fie în conformitate cu prevederile cuprinse în Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. 2.252/2004 din 13 decembrie 2004 cu privire la standardele pentru elementele de securitate şi datele biometrice incluse în paşapoartele şi documentele de călătorie eliberate de statele membre, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 385 din 29 decembrie 2004. Acestea vor putea fi adaptate în funcţie de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.---------Anexa 5 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.176 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 12 septembrie 2006, având conţinutul anexei la acest act normativ.--------------