HOTĂRÂRE nr. 557 din 26 aprilie 2006 (*actualizată*)privind stabilirea datei de la care se pun în circulaţie paşapoartele electronice, precum şi a formei şi conţinutului acestora(actualizată până la data de 4 ianuarie 2007*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 2 mai 2006. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 4 ianuarie 2007, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 1.869 din 21 decembrie 2006.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 7 alin. (2) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se stabilesc paşapoartele cu date biometrice incluse, denumite în continuare paşapoarte electronice, având forma şi conţinutul prevăzute în anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice se face începând cu data de 1 septembrie 2007.---------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.869 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 ianuarie 2007.  +  Articolul 2În înţelesul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) paşaport electronic - paşaportul diplomatic, paşaportul de serviciu sau paşaportul simplu, în care se include un mediu de stocare electronică a datelor biometrice ale persoanei; b) date biometrice - imaginea facială, impresiunea digitală, precum şi orice alte date ale persoanei care pot fi introduse în mediul de stocare electronică.  +  Articolul 3 (1) Până la punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice, cetăţenilor români li se eliberează în continuare paşapoartele stabilite potrivit Hotărârii Guvernului nr. 460/2001 privind punerea în circulaţie a noilor paşapoarte româneşti, cu modificările ulterioare. (2) Paşapoartele aflate asupra titularilor îşi păstrează valabilitatea şi se retrag treptat din circulaţie, potrivit solicitărilor cetăţenilor.  +  Articolul 4 (1) Pentru confecţionarea paşapoartelor electronice pentru cetăţenii români şi a documentelor de călătorie electronice pentru străinii care au obţinut o formă de protecţie în România, se abilitează Secretariatul General al Guvernului, prin Regia Autonomă «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat», în calitate de producător, să organizeze, în colaborare cu Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Afacerilor Externe, procedura de licitaţie, în conformitate cu prevederile legale privind achiziţiile publice. Forma şi conţinutul paşapoartelor electronice pentru străinii care au obţinut o formă de protecţie în România vor fi cele stabilite potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.251/2006pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006privind azilul în România.--------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.869 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 ianuarie 2007. (2) Licitaţia se organizează, în condiţiile legii, în vederea desemnării unui furnizor unic, care va asigura: a) confecţionarea paşapoartelor electronice în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene şi livrarea acestora potrivit cantităţilor stabilite prin contract; b) livrarea echipamentelor şi produselor software pentru preluarea datelor şi vizualizarea elementelor introduse în mediul de stocare electronică; c) livrarea echipamentelor şi produselor software necesare implementării sistemului informatic de evidenţă şi gestiune a paşapoartelor electronice; d) livrarea echipamentelor şi produselor software necesare personalizării centralizate a paşapoartelor electronice; e) livrarea echipamentelor de conectare a sistemului de paşapoarte la sistemul de comunicaţii. (3) Sumele necesare finanţării proiectului se asigură de către furnizorul declarat câştigător în urma licitaţiei şi se restituie de către producător prin plăţi periodice stabilite potrivit contractului încheiat.  +  Articolul 5 (1) Paşapoartele electronice se eliberează titularului după achitarea contravalorii documentului de călătorie şi a taxelor consulare, stabilite potrivit legii. (2) Stabilirea şi actualizarea contravalorii paşapoartelor electronice se fac de către producător, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice. (3) Contravaloarea paşapoartelor electronice eliberate în ţară se încasează prin virament către unităţile bancare cu care Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" a încheiat contracte în acest scop. (4) Taxele consulare percepute în ţară pentru eliberarea paşapoartelor electronice se achită în contul de venituri al bugetului de stat 20.33.01.02 "Taxe consulare", deschis la unităţile Trezoreriei Statului. (5) Contravaloarea paşapoartelor electronice şi taxele consulare percepute în străinătate se încasează de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, potrivit instrucţiunilor emise de Ministerul Afacerilor Externe.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────p. Ministrul administraţiei şi internelor,Paul Victor Dobre,secretar de statp. Ministrul afacerilor externe,Anton Niculescu,secretar de statMinistrul delegat pentrucoordonarea Secretariatului Generalal Guvernului,Mihai Alexandru VoicuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 26 aprilie 2006.Nr. 557.  +  Anexa 1 FORMA ŞI CONŢINUTULpaşaportului electronic diplomatic Culoarea copertei: - neagră Mărimea: - 125 x 88 mm Numărul de pagini: - 32 Numărul paşaportului: - perforat prin paginile 1-32, inclusiv prin                                coperta a II-a, iar pe pagina din policarbonat,                                engravat laser Numerotarea paginilor: - tipărită în partea de jos a fiecărei pagini Pagina cu datele de identificare a titularului: - din policarbonat                              - datele de identitate ale titularului (numele,                                prenumele, data şi locul naşterii), data                                valabilităţii paşaportului, codul numeric                                personal - C.N.P., cetăţenia, fotografia                                titularului engravată laser şi fotografia în                                umbră realizată prin perforaţie laser, numărul                                paşaportului, semnătura titularului, datele                                informatizate citibile optic, mediul de                                stocare electronică a datelor biometrice ale                                persoanei Pagina rezervată pentru menţiuni ale autorităţilor Pagina rezervată pentru prelungirea paşaportului Pagina rezervată pentru înscrierea însoţitorilor Hârtie: - specială, filigran, elemente de siguranţă  +  Anexa 2 FORMA ŞI CONŢINUTULpaşaportului electronic de serviciu Culoarea copertei: - albastră Mărimea: - 125 x 88 mm Numărul de pagini: - 32 Numărul paşaportului: - perforat prin paginile 1-32, inclusiv prin                                coperta a II-a, iar pe pagina din policarbonat,                                engravat laser Numerotarea paginilor: - tipărită în partea de jos a fiecărei pagini Pagina cu datele de identificare a titularului: - din policarbonat                              - datele de identitate ale titularului (numele,                                prenumele, data şi locul naşterii), data                                valabilităţii paşaportului, codul numeric                                personal - C.N.P., cetăţenia, fotografia                                titularului engravată laser şi fotografia în                                umbră realizată prin perforaţie laser, numărul                                paşaportului, semnătura titularului, datele                                informatizate citibile optic, mediul de                                stocare electronică a datelor biometrice ale                                persoanei Pagina rezervată pentru menţiuni ale autorităţilor Pagina rezervată pentru prelungirea paşaportului Pagina rezervată pentru înscrierea însoţitorilor Hârtie: - specială, filigran, elemente de siguranţă  +  Anexa 3 FORMA ŞI CONŢINUTULpaşaportului electronic simplu Culoarea copertei: - roşi vişiniu Mărimea: - 125 x 88 mm Numărul de pagini: - 32 Numărul paşaportului: - perforat prin paginile 1-32, inclusiv prin                                coperta a II-a, iar pe pagina din policarbonat,                                engravat laser Numerotarea paginilor: - tipărită în partea de jos a fiecărei pagini Pagina cu datele de identificare a titularului: - din policarbonat                              - datele de identitate ale titularului (numele,                                prenumele, data şi locul naşterii, înălţimea                                şi culoarea ochilor)                              - data şi locul depunerii cererii, data                                valabilităţii paşaportului, codul numeric                                personal - C.N.P.                              - cetăţenia                              - fotografia titularului engravată laser şi                                fotografia în umbră realizată prin perforaţie                                cu laser                              - numărul paşaportului                              - semnătura titularului                              - datele informatizate citibile optic                              - mediul de stocare electronică a datelor                                biometrice ale persoanei Pagini rezervate pentru menţiuni ale autorităţilor române: - semne particulare                              - domiciliul                              - restrângerea dreptului la libera circulaţie                                în străinătate Pagini pentru vize Pagina cuprinzând instrucţiuni, obligaţii Hârtie: - specială, filigran, elemente de siguranţă__________