ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 25 octombrie 2006 (*actualizată*)pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat**)(actualizată până la data de 10 iunie 2008*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 3 noiembrie 2006. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 10 iunie 2008, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 111 din 25 aprilie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 4 iunie 2008.**) Titlul ordonanţei de urgenţă a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 4 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 10 iunie 2008.Una dintre componentele principale ale politicii externe a României o reprezintă îndeplinirea angajamentelor asumate faţă de organismele internaţionale de securitate, Alianţa Nord-Atlantică şi Uniunea Europeană, precum şi faţă de alţi parteneri sau coaliţii de voinţă la care statul român este parte, prin participarea cu personal militar şi civil la acţiuni militare cu grad ridicat de pericol.Cadrul legal actual nu acoperă în întregime necesitatea, resimţită la nivelul organismului militar, recunoaşterii meritelor personalului armatei participant la astfel de misiuni şi de cultivare a spiritului de solidaritate şi camaraderie faţă de cei care au făcut sacrificii pe câmpul de luptă.Imposibilitatea menţinerii în activitate a persoanelor clasate inapt pentru serviciul militar ori încadrate în grad de invaliditate are efecte negative majore asupra moralului trupelor, element determinant al capacităţii de luptă şi factor esenţial al îndeplinirii cu succes a misiunilor încredinţate.Astfel, lipsa unor norme legale, suprapusă momentului sosirii în ţară a celor care au dobândit invalidităţi din cauza acţiunilor militare la care au luat parte în teatrul de operaţii din Afganistan, impune adoptarea de măsuri imediate pentru instituirea cadrului juridic necesar situaţiilor extraordinare prezentate.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează modalităţile de recunoaştere a meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare, prin acordarea unor distincţii şi crearea posibilităţii menţinerii în structurile Ministerului Apărării a celor care au devenit invalizi, precum şi prin acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat.---------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 4 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 10 iunie 2008.  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) personalul armatei - cadrele militare, soldaţii şi gradaţii voluntari, precum şi personalul civil care participă la acţiuni militare, în mod individual sau colectiv; b) acţiuni militare - misiunile prevăzute la art. 2 lit. a)-f) din Legea nr. 42/2004privind participarea forţelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român, cele pentru contracararea şi limitarea efectelor acţiunilor teroriste, cele de poliţie aeriană şi de intervenţie cu nave, precum şi alte misiuni cu potenţial ridicat de risc, stabilite prin ordin al ministrului apărării, desfăşurate pe teritoriul statului naţional.--------Lit. b) a art. 2 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 4 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 10 iunie 2008. c) militari invalizi - personalul militar prevăzut la lit. a), clasat inapt pentru serviciul militar de către comisiile de expertiză medico-militară în urma afecţiunilor fizice dobândite ca urmare a acţiunilor de luptă, accidentelor, catastrofelor şi altor asemenea evenimente intervenite din cauza participării la acţiuni militare; d) civili invalizi - personalul civil prevăzut la lit. a), încadrat în grad de invaliditate, conform legii. e) urmaşii personalului armatei decedat - soţia sau soţul supravieţuitor, precum şi copiii personalului armatei prevăzut la lit. a);--------Lit. e) a art. 2 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 4 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 10 iunie 2008. f) salariul mediu brut - salariul utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.--------Lit. f) a art. 2 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 4 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 10 iunie 2008.  +  Capitolul II Acordarea de distincţii militare şi civile  +  Articolul 3Personalului armatei prevăzut la art. 2 lit. a) i se acordă, în condiţiile legii, decoraţii, distincţii militare şi civile, precum şi titluri onorifice.  +  Articolul 4 (1) Militarilor care au participat, cel puţin 12 luni neîntrerupt sau cumulativ, la acţiuni militare, li se conferă titlul onorific de «Militar Veteran», iar personalului civil, cel de «Veteran».-----------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 111 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 5 mai 2007. (2) Militarilor invalizi li se conferă titlul onorific de "Militar Veteran", iar civililor invalizi, cel de "Veteran", indiferent de durata participării. (3) Titlurile onorifice prevăzute la alin. (1) şi (2) se conferă potrivit ordinului ministrului apărării. (4) Titlurile onorifice de «Militar Veteran» şi de «Veteran» se acordă, prin hotărâre a Guvernului, şi personalului care, pe timpul misiunii, s-a remarcat săvârşind acte exemplare de curaj şi devotament, indiferent de durata participării, la propunerea comandanţilor/şefilor unităţilor din care au făcut parte, pe baza evenimentelor consemnate în jurnalul acţiunilor de luptă/ordinul de zi pe unitate.---------Alin. (4) al art. 4 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 4 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 10 iunie 2008.  +  Articolul 5Numele celor cărora li s-a conferit titlul onorific de "Militar Veteran" şi de "Veteran" se înscriu în registre speciale, înfiinţate la Muzeul Militar Naţional şi la muzeele unităţilor militare.  +  Articolul 6Invalizii, militarii şi civilii veterani sunt invitaţi să participe la acţiunile comemorative dedicate zilei unităţilor, armelor şi sărbătorilor naţionale.----------Art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 111 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 5 mai 2007.  +  Capitolul III Menţinerea în activitate  +  Articolul 7 (1) Personalul armatei prevăzut la art. 2 lit. c) şi d) se menţine, se încadrează ori se reîncadrează, după caz, la cerere, în Ministerul Apărării, în funcţii militare sau civile stabilite prin ordin al ministrului apărării. (2) Menţinerea, încadrarea sau reîncadrarea în funcţii militare ori civile se face prin ordin al ministrului apărării, pe baza propunerii comandantului unităţii/detaşamentului, înaintată ierarhic, a concluziilor comisiilor speciale stabilite prin ordin al şefului Statului Major General, care vor cerceta condiţiile în care s-au produs evenimentele, şi a avizului comisiilor de expertiză medico-militară referitor la rezultatul evaluării aptitudinilor fizice şi psihice. Comisiile de expertiză medico-militară trebuie să constate că cei în cauză au în continuare capacitatea de a exercita atribuţiile funcţiilor speciale prevăzute la alin. (1), deşi şi-au pierdut capacitatea de luptă.----------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 4 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 10 iunie 2008. (3) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în situaţia în care invaliditatea s-a produs ca urmare a săvârşirii, cu intenţie, a unei fapte penale, pedepsite potrivit legii române. (4) Personalul armatei menţinut, încadrat sau reîncadrat în cadrul Ministerului Apărării, potrivit prevederilor alin. (1) şi (2) şi ale art. 8, nu poate beneficia de pensie de invaliditate.---------Alin. (4) al art. 7 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 4 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 10 iunie 2008.  +  Articolul 8Condiţiile privind menţinerea, încadrarea ori reîncadrarea în Ministerul Apărării a personalului prevăzut la art. 2 lit. c) şi d) se stabilesc prin ordin al ministrului apărării.  +  Capitolul III^1 Unele drepturi ale personalului armatei participant la acţiuni militare şi ale urmaşilor celor decedaţi---------Cap. III^1 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 4 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 10 iunie 2008.  +  Articolul 8^1 (1) Personalul armatei rănit ca urmare a acţiunilor militare şi cel invalid, potrivit prevederilor art. 2 lit. c) şi d), beneficiază de următoarele drepturi: a) tratament în străinătate, în cazul în care afecţiunile nu pot fi tratate în ţară, cu suportarea cheltuielilor reprezentând costul tratamentului şi a cheltuielilor aferente din bugetul Ministerului Apărării. Metodologia privind trimiterea la tratament în străinătate şi decontarea cheltuielilor se stabileşte prin ordin al ministrului apărării; b) tratament de recuperare gratuit în instituţii medicale de profil; c) asistenţă pentru reconversie profesională şi reintegrare în muncă pentru invalizii de gradul III; d) proteze, orteze şi alte dispozitive medicale gratuite; e) dreptul de a primi şi purta uniforma militară, după trecerea în rezervă sau în retragere; f) scutirea de la plata abonamentului radio-tv; g) scutirea de la plata abonamentului postului telefonic; h) 12 călătorii interne dus-întors gratuite pe calea ferată sau 12 călătorii interne gratuite dus-întors pe căile fluviale, la alegere, într-un an calendaristic; i) gratuitate pe mijloacele de transport în comun de suprafaţă şi subteran, după caz. (2) Membrii familiei şi/sau alte persoane care vizitează personalul prevăzut la alin. (1) pot utiliza gratuit spaţiile de cazare din căminele militare, pe perioada cât acesta este spitalizat pentru tratament, dacă vizitatorii nu au domiciliul stabil în garnizoana în care se află instituţia medicală. Aprobarea nominală pentru cazarea acestor persoane se acordă de către ministrul apărării. (3) Militarilor veterani şi veteranilor care nu sunt invalizi li se acordă, în plus faţă de drepturile prevăzute la art. 3, 4 şi 6, următoarele: a) drepturile prevăzute la alin. (1) lit. f)-i) celor care, pe timpul misiunii, s-au remarcat săvârşind acte exemplare de curaj şi devotament; b) drepturile prevăzute la alin. (1) lit. f), g) şi i) celor care au fost decoraţi pentru merite pe timpul misiunii; c) drepturile prevăzute la alin. (1) lit. f) şi g) celor care au participat, cel puţin 2 ani neîntrerupt sau cumulativ, la acţiuni militare şi au obţinut în această perioadă calificative de cel puţin «foarte bun» în aprecierea de serviciu, respectiv punctaj maxim în evaluarea anuală.--------Art. 8^1 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 4 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 10 iunie 2008.  +  Articolul 8^2 (1) Personalul armatei prevăzut la art. 2 lit. c) şi d) beneficiază şi de acordarea unei indemnizaţii lunare de invaliditate, astfel: a) pentru marii mutilaţi, 2,5 solde de grad şi de funcţie, la minim, corespunzătoare gradului de sublocotenent, sau, după caz, 2,5 salarii medii brute; b) pentru gradul I de invaliditate, 2 solde de grad şi de funcţie, la minim, corespunzătoare gradului de sublocotenent, sau, după caz, 2 salarii medii brute; c) pentru gradul II de invaliditate, 1,5 solde de grad şi de funcţie, la minim, corespunzătoare gradului de sublocotenent, sau, după caz, 1,5 salarii medii brute; d) pentru gradul III de invaliditate, o soldă de grad şi de funcţie, la minim, corespunzătoare gradului de sublocotenent, sau, după caz, un salariu mediu brut. (2) Indemnizaţiile de invaliditate acordate cadrelor militare, soldaţilor şi gradaţilor voluntari, precum şi personalului civil, în condiţiile alin. (1), reprezintă forme de sprijin cu destinaţie specială. (3) Personalului civil i se acordă despăgubiri pentru cazurile de invaliditate sau de deces produse în timpul şi din cauza serviciului militar, în condiţiile stabilite de lege pentru soldaţii şi gradaţii voluntari. (4) Cadrele militare, soldaţii şi gradaţii voluntari, precum şi personalul civil invalid pot cumula indemnizaţia de invaliditate cu pensia sau solda/salariul obţinut, în cazul în care îşi desfăşoară activitatea ca angajaţi, sau cu veniturile suplimentare realizate prin activităţi în scop lucrativ. (5) Condiţiile de acordare a drepturilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se stabilesc prin norme metodologice aprobate de ministrul apărării.---------Art. 8^2 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 4 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 10 iunie 2008.  +  Articolul 8^3 (1) Personalul armatei rănit în cadrul acţiunilor militare beneficiază, pe lângă celelalte drepturi stabilite conform legii, de o indemnizaţie lunară în cuantum de 2 solde de grad şi de funcţie, la minim, corespunzătoare gradului de sublocotenent sau, după caz, de 2 salarii medii brute. (2) Indemnizaţia prevăzută la alin. (1) se acordă de la data producerii afecţiunilor fizice dobândite ca urmare a acţiunilor de luptă, accidentelor, catastrofelor şi altor asemenea evenimente intervenite din cauza participării la acţiuni militare, până la data stabilirii situaţiei medico-militare.---------Art. 8^3 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 4 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 10 iunie 2008.  +  Articolul 8^4Indemnizaţia prevăzută la art. 8^2 şi 8^3 se stabileşte după cum urmează: a) pentru cadrele militare, în raport cu solda de grad şi de funcţie, la minim, corespunzătoare gradului de sublocotenent, iar în situaţia în care suma este inferioară salariului mediu brut, se ia în calcul acesta din urmă; b) pentru soldaţii şi gradaţii voluntari şi personalul civil, în raport cu salariul mediu brut.---------Art. 8^4 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 4 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 10 iunie 2008.  +  Articolul 8^5 (1) Urmaşii personalului armatei decedat, participant la acţiuni militare, beneficiază de următoarele drepturi: a) ajutoarele şi despăgubirile în cuantumurile prevăzute de legislaţia în vigoare; b) o indemnizaţie lunară egală cu solda lunară brută/salariul de bază brut pe care cel decedat l-a avut la data decesului, care se actualizează potrivit legii, pentru urmaşii, indiferent de numărul acestora, ai soldaţilor şi gradaţilor voluntari, precum şi ai personalului civil, care nu realizează venituri din salarii sau din activităţi independente; c) închirierea şi cumpărarea, cu prioritate, de locuinţe din fondul de locuinţe sociale al administraţiei publice; d) folosirea centrelor de refacere a capacităţii de muncă, sanatoriilor, căminelor de garnizoană, cluburilor militare şi altor facilităţi recreative şi sportive, în condiţiile stabilite pentru personalul armatei; e) asigurarea, în mod gratuit, a locurilor de înhumare în cimitirele militare şi civile; f) asistenţă medicală gratuită în instituţiile medicale militare sau publice şi asigurarea de medicamente gratuite, atât pentru tratamentul ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizării, în condiţiile stabilite pentru personalul armatei; g) asistenţă psihologică, asigurată gratuit, de către structurile Ministerului Apărării; h) transferarea sau înscrierea la/în instituţiile militare de învăţământ a copiilor soldaţilor şi gradaţilor voluntari, precum şi ai personalului civil, în aceleaşi condiţii prevăzute pentru copiii cadrelor militare decedate; i) acordarea de către Ministerul Apărării a burselor de studii pentru copiii persoanelor decedate, pe durata studiilor în instituţii civile de învăţământ, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării; j) încadrarea soţului supravieţuitor în rândul personalului militar, în condiţiile legii. (2) În situaţia în care nu există urmaşi, dacă cel decedat era singurul susţinător al părinţilor săi, aceştia vor beneficia de jumătate din indemnizaţia stabilită potrivit prevederilor alin. (1) lit. b).----------Art. 8^5 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 4 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 10 iunie 2008.  +  Articolul 8^6Personalul armatei prevăzut la art. 2 lit. a), care la examenul medical efectuat la înapoierea din misiune sau ulterior este diagnosticat cu boli pentru care se stabileşte legătura de cauzalitate cu participarea la acţiuni militare, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, beneficiază de drepturile prevăzute la art. 8^1 alin. (1) lit. a) şi b) şi la art. 8^5 alin. (1) lit. f) şi g).----------Art. 8^6 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 4 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 10 iunie 2008.  +  Articolul 8^7 (1) Personalul armatei prevăzut la art. 8^2 alin. (1) lit. a), participant la acţiuni militare, mai beneficiază şi de împroprietărirea cu un lot de 5 ha teren agricol, în localitatea de domiciliu, sau un loc de casă de 500 mp în municipiul, oraşul sau comuna în care domiciliază. (2) Personalul armatei participant la acţiuni militare care, din cauza deficitului de teren în localităţile unde domiciliază sau în alte localităţi, nu a putut fi împroprietărit va fi despăgubit cu o sumă ce reprezintă contravaloarea terenului la care era îndreptăţit conform legii. (3) Cuantumul despăgubirilor se suportă din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Apărării, se stabileşte prin hotărâre a Guvernului şi se actualizează anual.---------Art. 8^7 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 4 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 10 iunie 2008.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 9Calitatea de "Militar Veteran" sau "Veteran" este atestată prin document eliberat de Ministerul Apărării, potrivit modelului din anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 10 (1) Calitatea de "Militar Veteran" sau "Veteran" se atribuie personalului militar şi civil care a participat, începând cu anul 1990, la acţiuni militare şi îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Acţiunile militare desfăşurate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 42/2004, cu modificările ulterioare, se asimilează prin ordin al ministrului apărării, cu tipurile de misiuni prevăzute de aceasta.  +  Articolul 11Dispoziţiile art. 42 alin. (1) şi ale art. 43 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică personalului Ministerului Apărării.  +  Articolul 12Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu prevederile Legii nr. 448/2006privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările ulterioare, fără ca drepturile şi facilităţile prevăzute prin prezenta ordonanţă de urgenţă să se cumuleze cu cele identice, prevăzute de această lege.--------Art. 12 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 4 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 10 iunie 2008.  +  Articolul 13Cheltuielile generate de punerea în aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se suportă din bugetul Ministerului Apărării.--------Art. 13 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 4 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 10 iunie 2008.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:p. Ministrul apărării,Corneliu Dobriţoiu,secretar de statMinistrul muncii,solidarităţii socialeşi familiei,Gheorghe BarbuBucureşti, 25 octombrie 2006.Nr. 82.  +  Anexa LEGITIMAŢII TIP "MILITAR VETERAN" ŞI "VETERAN" ┌─────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │ (simbol drapel) │ │ │ Ministerul Apărării │ │ │ Unitatea Militară.......... │ ┌────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ Nume.......................... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Prenume....................... │ │ Foto │ │ │ │ │ │ │ │ Cod numeric personal.......... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Emis la data de............... │ └────────────────┘ │ │ │ │ │ Seria MV Nr. ................. │ │ │ │ │ │ │ Militar Veteran │ │ COMANDANTUL U.M............... │ │ │ .............................. │ │ └─────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │ (simbol drapel) │ │ │ Ministerul Apărării │ │ │ Unitatea Militară.......... │ ┌────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ Nume.......................... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Prenume....................... │ │ Foto │ │ │ │ │ │ │ │ Cod numeric personal.......... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Emis la data de............... │ └────────────────┘ │ │ │ │ │ Seria MV Nr. ................. │ │ │ │ │ │ │ Veteran │ │ COMANDANTUL U.M............... │ │ │ .............................. │ │ └─────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘-----------