ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 25 octombrie 2006 (*actualizată*)pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare(actualizată până la data de 8 mai 2007*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 3 noiembrie 2006. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 8 mai 2007, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 111 din 25 aprilie 2007.Una dintre componentele principale ale politicii externe a României o reprezintă îndeplinirea angajamentelor asumate faţă de organismele internaţionale de securitate, Alianţa Nord-Atlantică şi Uniunea Europeană, precum şi faţă de alţi parteneri sau coaliţii de voinţă la care statul român este parte, prin participarea cu personal militar şi civil la acţiuni militare cu grad ridicat de pericol.Cadrul legal actual nu acoperă în întregime necesitatea, resimţită la nivelul organismului militar, recunoaşterii meritelor personalului armatei participant la astfel de misiuni şi de cultivare a spiritului de solidaritate şi camaraderie faţă de cei care au făcut sacrificii pe câmpul de luptă.Imposibilitatea menţinerii în activitate a persoanelor clasate inapt pentru serviciul militar ori încadrate în grad de invaliditate are efecte negative majore asupra moralului trupelor, element determinant al capacităţii de luptă şi factor esenţial al îndeplinirii cu succes a misiunilor încredinţate.Astfel, lipsa unor norme legale, suprapusă momentului sosirii în ţară a celor care au dobândit invalidităţi din cauza acţiunilor militare la care au luat parte în teatrul de operaţii din Afganistan, impune adoptarea de măsuri imediate pentru instituirea cadrului juridic necesar situaţiilor extraordinare prezentate.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează modalităţile de recunoaştere a meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare, prin acordarea unor distincţii şi crearea posibilităţii menţinerii în structurile Ministerului Apărării a celor care au devenit invalizi.  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) personalul armatei - cadrele militare, soldaţii şi gradaţii voluntari, precum şi personalul civil care participă la acţiuni militare, în mod individual sau colectiv; b) acţiuni militare - misiunile prevăzute la art. 2 lit. a)-f) din Legea nr. 42/2004 privind participarea forţelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român, cu modificările ulterioare, precum şi cele pentru contracararea şi limitarea efectelor acţiunilor teroriste pe teritoriul statului naţional, inclusiv cele de poliţie aeriană şi de intervenţie cu nave; c) militari invalizi - personalul militar prevăzut la lit. a), clasat inapt pentru serviciul militar de către comisiile de expertiză medico-militară în urma afecţiunilor fizice dobândite ca urmare a acţiunilor de luptă, accidentelor, catastrofelor şi altor asemenea evenimente intervenite din cauza participării la acţiuni militare; d) civili invalizi - personalul civil prevăzut la lit. a), încadrat în grad de invaliditate, conform legii.  +  Capitolul II Acordarea de distincţii militare şi civile  +  Articolul 3Personalului armatei prevăzut la art. 2 lit. a) i se acordă, în condiţiile legii, decoraţii, distincţii militare şi civile, precum şi titluri onorifice.  +  Articolul 4 (1) Militarilor care au participat, cel puţin 12 luni neîntrerupt sau cumulativ, la acţiuni militare, li se conferă titlul onorific de «Militar Veteran», iar personalului civil, cel de «Veteran».-----------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 111 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 5 mai 2007. (2) Militarilor invalizi li se conferă titlul onorific de "Militar Veteran", iar civililor invalizi, cel de "Veteran", indiferent de durata participării. (3) Titlurile onorifice prevăzute la alin. (1) şi (2) se conferă potrivit ordinului ministrului apărării.  +  Articolul 5Numele celor cărora li s-a conferit titlul onorific de "Militar Veteran" şi de "Veteran" se înscriu în registre speciale, înfiinţate la Muzeul Militar Naţional şi la muzeele unităţilor militare.  +  Articolul 6Invalizii, militarii şi civilii veterani sunt invitaţi să participe la acţiunile comemorative dedicate zilei unităţilor, armelor şi sărbătorilor naţionale.----------Art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 111 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 5 mai 2007.  +  Capitolul III Menţinerea în activitate  +  Articolul 7 (1) Personalul armatei prevăzut la art. 2 lit. c) şi d) se menţine, se încadrează ori se reîncadrează, după caz, la cerere, în Ministerul Apărării, în funcţii militare sau civile stabilite prin ordin al ministrului apărării. (2) Menţinerea, încadrarea sau reîncadrarea în funcţii militare ori civile se face prin ordin al ministrului apărării, pe baza propunerii comandantului unităţii/detaşamentului, înaintată ierarhic, a concluziilor comisiilor speciale stabilite prin ordin al şefului Statului Major General, care vor cerceta condiţiile în care s-au produs evenimentele, şi a avizului comisiilor de expertiză medico-militară referitor la rezultatul evaluării aptitudinilor fizice şi psihice.--------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 111 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 5 mai 2007. (3) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în situaţia în care invaliditatea s-a produs ca urmare a săvârşirii, cu intenţie, a unei fapte penale, pedepsite potrivit legii române.  +  Articolul 8Condiţiile privind menţinerea, încadrarea ori reîncadrarea în Ministerul Apărării a personalului prevăzut la art. 2 lit. c) şi d) se stabilesc prin ordin al ministrului apărării.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 9Calitatea de "Militar Veteran" sau "Veteran" este atestată prin document eliberat de Ministerul Apărării, potrivit modelului din anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 10 (1) Calitatea de "Militar Veteran" sau "Veteran" se atribuie personalului militar şi civil care a participat, începând cu anul 1990, la acţiuni militare şi îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Acţiunile militare desfăşurate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 42/2004, cu modificările ulterioare, se asimilează prin ordin al ministrului apărării, cu tipurile de misiuni prevăzute de aceasta.  +  Articolul 11Dispoziţiile art. 42 alin. (1) şi ale art. 43 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică personalului Ministerului Apărării.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:p. Ministrul apărării,Corneliu Dobriţoiu,secretar de statMinistrul muncii,solidarităţii socialeşi familiei,Gheorghe BarbuBucureşti, 25 octombrie 2006.Nr. 82.  +  Anexa LEGITIMAŢII TIP "MILITAR VETERAN" ŞI "VETERAN" ┌─────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │ (simbol drapel) │ │ │ Ministerul Apărării │ │ │ Unitatea Militară.......... │ ┌────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ Nume.......................... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Prenume....................... │ │ Foto │ │ │ │ │ │ │ │ Cod numeric personal.......... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Emis la data de............... │ └────────────────┘ │ │ │ │ │ Seria MV Nr. ................. │ │ │ │ │ │ │ Militar Veteran │ │ COMANDANTUL U.M............... │ │ │ .............................. │ │ └─────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │ (simbol drapel) │ │ │ Ministerul Apărării │ │ │ Unitatea Militară.......... │ ┌────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ Nume.......................... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Prenume....................... │ │ Foto │ │ │ │ │ │ │ │ Cod numeric personal.......... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Emis la data de............... │ └────────────────┘ │ │ │ │ │ Seria MV Nr. ................. │ │ │ │ │ │ │ Veteran │ │ COMANDANTUL U.M............... │ │ │ .............................. │ │ └─────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘-----------