HOTĂRÂRE nr. 834 din 14 decembrie 1991 (*actualizată*)privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri deţinute de societăţile comerciale cu capital de stat(actualizată pînă la data de 13 august 1998*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 20 decembrie 1991. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ pînă la data de 13 august 1998, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 170 din 23 martie 1995; HOTĂRÂREA nr. 95 din 31 martie 1997; HOTĂRÂREA nr. 468 din 11 august 1998.În aplicarea prevederilor art. 19 şi art. 20 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Terenurile aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat la data înfiinţării acestora, necesare desfăşurării activităţii conform obiectului lor de activitate, se determina, pentru societăţile comerciale înfiinţate prin hotărîre a Guvernului, de către organele care, potrivit legii, îndeplinesc atribuţiile ministerului de resort, iar pentru societăţile comerciale înfiinţate prin decizia organului administraţiei locale de stat, de către autoritatea publică judeţeana.  +  Articolul 2Criteriile de stabilire şi de evaluare a terenurilor care fac parte din patrimoniul societăţilor comerciale se aproba de Ministerul Finanţelor*) împreună cu Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, cu consultarea ministerelor interesate.-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin HOTĂRÂREA nr. 788 din 12 decembrie 1992, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 29 decembrie 1992 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, organizare menţinută şi prin HOTĂRÂREA nr. 449 din 29 iulie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 16 august 1994.HOTĂRÂREA nr. 449 din 29 iulie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 16 august 1994 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 447 din 12 august 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 18 august 1997 prevăzând organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 3Prevederile art. 1 nu se aplică terenurilor care, în condiţiile legii, fac parte din domeniul public, precum şi terenurilor cărora le sînt aplicabile prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 746/1991.  +  Articolul 4 (1) Terenurile disponibilizate ca urmare a aplicării prevederilor art. 1 aparţin proprietăţii private a comunelor, oraşelor sau judeţelor şi se constituie în "Fond special destinat realizării de investiţii sau desfăşurării unor activităţi economice", administrat de autorităţile administraţiei publice locale. (2) Societăţile comerciale prevăzute la art. 1 vor preda terenurile disponibilizate, care nu au făcut obiectul certificatului de atestare a dreptului de proprietate, consiliilor locale, Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau consiliilor judeţene, după caz, pe bază de protocol, în termen de 30 de zile de la data eliberării certificatului de atestare a dreptului de proprietate. (3) Terenurile disponibilizate, aflate în prezent în administrarea ministerelor sau a altor organe ale administraţiei publice centrale de specialitate, vor fi predate consiliilor locale, Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau consiliilor judeţene, după caz, în condiţiile alin. (2), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri.-----------Art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 468 din 11 august 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 13 august 1998.  +  Articolul 5 (1) Organele care, potrivit legii, îndeplinesc atribuţiile ministerului de resort, precum şi autorităţile administrative publice judeţene vor elibera societăţilor comerciale certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, potrivit modelului stabilit de organele prevăzute la art. 2. Aceste certificate sînt supuse regimului de publicitate imobiliară. (2) Pentru societăţile comerciale din domeniul financiar-bancar şi al asigurărilor, înfiinţate potrivit legii, atribuţiile privind determinarea terenurilor şi eliberarea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra acestora se îndeplinesc de către Ministerul Finanţelor*).------------Alin. 2 al art. 5 a fost modificat de articolul unic din HOTĂRÂREA nr. 95 din 31 martie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 8 aprilie 1997.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:HOTĂRÂREA nr. 449 din 29 iulie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 16 august 1994 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 447 din 12 august 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 18 august 1997 prevăzând organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 6Terenurile stabilite potrivit art. 1 se evaluează de consiliile de administraţie ale societăţilor comerciale, cu respectarea criteriilor prevăzute la art. 2, iar valoarea acestora se include în patrimoniul societăţilor comerciale, fără modificarea capitalului social al acestora.  +  Articolul 7În vederea vânzării de active sau de acţiuni conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, patrimoniul societăţilor comerciale se reevalueaza în condiţiile prevăzute de lege.-----------Art. 7 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 468 din 11 august 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 13 august 1998.  +  Articolul 8Pentru terenurile stabilite în condiţiile prezentei hotărîri, societăţile comerciale vor achită, în continuare, taxele legale, pînă la eliberarea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate. După această dată, obligaţiile fiscale vor fi cele stabilite în condiţiile legii.  +  Articolul 8^1Controlul de stat în aplicarea prevederilor prezentei hotărîri se efectuează de către Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, conform prevederilor legale.-----------Art. 8^1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 468 din 11 august 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 13 august 1998.PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJAN------------------