HOTĂRÂRE nr. 834 din 14 decembrie 1991 (*actualizată*)privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri deţinute de societăţile comerciale cu capital de stat(actualizată pînă la data de 29 martie 1995*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 20 decembrie 1991. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ pînă la data de 29 martie 1995, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 170 din 23 martie 1995.În aplicarea prevederilor art. 19 şi art. 20 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Terenurile aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat la data înfiinţării acestora, necesare desfăşurării activităţii conform obiectului lor de activitate, se determina, pentru societăţile comerciale înfiinţate prin hotărîre a Guvernului, de către organele care, potrivit legii, îndeplinesc atribuţiile ministerului de resort, iar pentru societăţile comerciale înfiinţate prin decizia organului administraţiei locale de stat, de către autoritatea publică judeţeana.  +  Articolul 2Criteriile de stabilire şi de evaluare a terenurilor care fac parte din patrimoniul societăţilor comerciale se aproba de Ministerul Finanţelor*) împreună cu Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, cu consultarea ministerelor interesate.-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin HOTĂRÂREA nr. 788 din 12 decembrie 1992, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 29 decembrie 1992 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, organizare menţinută şi prin HOTĂRÂREA nr. 449 din 29 iulie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 16 august 1994.  +  Articolul 3Prevederile art. 1 nu se aplică terenurilor care, în condiţiile legii, fac parte din domeniul public, precum şi terenurilor cărora le sînt aplicabile prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 746/1991.  +  Articolul 4Terenurile disponibilizate ca urmare a aplicării prevederilor art. 1 aparţin domeniului privat al statului sau, după caz, autorităţilor administrative publice locale şi se constituie într-un fond special destinat acţiunilor de privatizare, care se utilizează pe baza acordului Agenţiei Naţionale pentru Privatizare.  +  Articolul 5Organele care, potrivit legii, îndeplinesc atribuţiile ministerului de resort, precum şi autorităţile administrative publice judeţene vor elibera societăţilor comerciale certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, potrivit modelului stabilit de organele prevăzute la art. 2. Aceste certificate sînt supuse regimului de publicitate imobiliară.Pentru societăţile comerciale din domeniul financiar-bancar şi al asigurărilor, înfiinţate potrivit Legii nr. 15/1990, atribuţiile privind determinarea terenurilor şi eliberarea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra acestora se îndeplinesc de către Ministerul Finanţelor*).------------Alin. 2 al art. 5 a fost introdus de articolul unic din HOTĂRÂREA nr. 170 din 23 martie 1995, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 29 martie 1995.-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin HOTĂRÂREA nr. 788 din 12 decembrie 1992, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 29 decembrie 1992 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, organizare menţinută şi prin HOTĂRÂREA nr. 449 din 29 iulie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 16 august 1994.  +  Articolul 6Terenurile stabilite potrivit art. 1 se evaluează de consiliile de administraţie ale societăţilor comerciale, cu respectarea criteriilor prevăzute la art. 2, iar valoarea acestora se include în patrimoniul societăţilor comerciale, fără modificarea capitalului social al acestora.  +  Articolul 7În vederea vinzarii de active sau acţiuni conform Legii nr. 58/1991 a privatizării societăţilor comerciale, patrimoniul societăţilor comerciale se reevalueaza în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 8Pentru terenurile stabilite în condiţiile prezentei hotărîri, societăţile comerciale vor achită, în continuare, taxele legale, pînă la eliberarea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate. După această dată, obligaţiile fiscale vor fi cele stabilite în condiţiile legii.PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJAN------------------