LEGE nr. 8 din 11 ianuarie 2006 (*actualizată*)privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică(actualizată până la data de 5 iunie 2008*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 17 ianuarie 2006. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 5 iunie 2008, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 4 din 9 ianuarie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 152 din 19 decembrie 2007; LEGEA nr. 120 din 27 mai 2008.Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Prezenta lege reglementeaza dreptul la o indemnizatie lunara în beneficiul pensionarilor sistemului public de pensii, care sunt membri ai uniunilor de creatori legal constituite, recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică.---------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 4 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 16 ianuarie 2007. (2) Cuantumul indemnizatiei reprezinta echivalentul a 50% din pensia cuvenita titularului sau, după caz, aflata în plata la data solicitarii, dar nu poate depăşi doua salarii de baza minime brute pe tara, garantate în plata.----------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 4 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 16 ianuarie 2007.(2^1) Cuantumul indemnizaţiei se modifică ori de câte ori se modifică pensia titularului, ca urmare a modificării valorii punctului de pensie.----------Alin. (2^1) al art. 1 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 120 din 27 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 2 iunie 2008. (3) Indemnizaţia nu se acordă persoanelor prevăzute la alin. (1) care beneficiază de indemnizaţia acordată potrivit Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 2Beneficiază de dispoziţiile prezentei legi persoanele care au calitatea de membru al uniunilor de creatori prevăzute la art. 1 alin. (1), potrivit statutelor acestora.  +  Articolul 3 (1) Conducerea fiecăreia dintre uniunile prevăzute la art. 1 alin. (1) va atesta calitatea de membru, la cererea persoanelor interesate. Conducerii uniunii de creatori îi revine întreaga responsabilitate asupra corectitudinii şi exactităţii datelor consemnate în dovada calităţii de membru. (2) Dovada eliberată poate fi contestată potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. (3) Conducerile uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, potrivit legii, vor institui o evidenţă specială privind persoanele cărora li s-au eliberat dovezi pentru a atesta calitatea de membru în scopul de a beneficia de indemnizaţie.  +  Articolul 4Stabilirea şi plata indemnizaţiei lunare se efectuează de către casa teritorială de pensii în a cărei rază solicitantul îşi are domiciliul sau reşedinţa.  +  Articolul 5 (1) Indemnizaţia lunară prevăzută de prezenta lege se acordă, la cerere, începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea la casa teritorială de pensii. (2) Cererea va fi însoţită de actul de identitate, decizia de pensionare sau, după caz, cuponul mandat poştal ori talonul cont curent, dovada calităţii de membru al uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, o declaraţie pe propria răspundere că nu este beneficiar al prevederilor Legii nr. 118/2002, precum şi alte documente necesare susţinerii cererii. (3) Punerea în plată se face în baza deciziei casei teritoriale de pensii competente. (4) Decizia prevăzută la alin. (3) poate fi contestată de solicitant, în condiţiile Legii nr. 554/2004.  +  Articolul 6Plata indemnizaţiei încetează începând cu luna următoare celei în care beneficiarul a decedat sau în cazul pierderii calităţii de membru, pe baza comunicării efectuate în acest sens de conducerea persoanei juridice prevăzute la art. 1 alin. (1).  +  Articolul 7 (1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de indemnizaţie se recuperează de la beneficiar, în condiţiile legii. (2) În cazul în care sumele plătite necuvenit drept indemnizaţie nu pot fi recuperate de la beneficiar, ele vor fi recuperate, în condiţiile legii, de la persoanele vinovate de dispunerea fără drept a plăţii.  +  Articolul 8Fondurile necesare plăţii drepturilor prevăzute de prezenta lege, cheltuielile administrative, precum şi cele de transmitere a drepturilor se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.  +  Articolul 9Prevederile referitoare la stabilirea, suspendarea, încetarea, plata pensiilor, răspunderea juridică şi jurisdicţia din domeniul pensiilor din sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale se aplică în mod corespunzător şi indemnizaţiei stabilite în condiţiile prezentei legi.  +  Articolul 10 (1) În termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, conducerile persoanelor juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) vor transmite Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale situaţia completă a membrilor cu statut de pensionar al sistemului public. (2) În acelaşi termen Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei va elabora norme metodologice de aplicare a prezentei legi, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 11Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007, cu excepţia dispoziţiilor art. 10.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,DANIELA POPAPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 11 ianuarie 2006.Nr. 8.----------