REZOLUTIE nr. 1.801 din 20 februarie 2008adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul celei de-a 5.842-a întruniri, la 20 februarie 2008
EMITENT
  • ACT INTERNAŢIONAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 5 iunie 2008    Consiliul de Securitate,amintind rezoluţiile sale anterioare referitoare la situaţia din Somalia, mai ales Rezoluţia sa nr. 733 (1992), Rezoluţia sa nr. 1.356 (2001), Rezoluţia sa nr. 1.425 (2002), Rezoluţia sa nr. 1.725 (2006), Rezoluţia sa nr. 1.744 (2007), Rezoluţia sa nr. 1.744 (2007) şi Rezoluţia sa nr. 1.772 (2007), precum şi declaraţiile preşedintelui Consiliului, în special cele din 13 iulie 2006 (S/PRST/2006/31), 22 decembrie 2006 (S/PRST/2006/59), 30 aprilie 2007 (S/PRST/2007/13), 14 iunie 2007 (S/PRST/2007/19) şi 19 decembrie 2007 (S/PRST/2007/49),reafirmându-şi respectul pentru suveranitatea, integritatea teritorială, independenţa politică şi unitatea Somaliei,reiterându-şi angajamentul cu privire la o rezolvare completă şi durabilă a situaţiei din Somalia prin Carta Federală de Tranziţie şi subliniind importanţa existenţei unor instituţii cu o largă reprezentare, instituite printr-un proces politic integrator, aşa cum prevede Carta Federală de Tranziţie, şi reiterându-şi sprijinul pentru instituţiile federale de tranziţie ale Somaliei,salutând numirea de către preşedintele Yusuf a primului-ministru Nur "Adde" Hassan Hussein, numirea ulterioară a unui nou cabinet al guvernului federal de tranziţie şi mutarea guvernului federal de tranziţie la Mogadishu,elogiind activitatea Reprezentantului Special al Secretarului General (RSSG), domnul Ahmedou Ould-Abdallah, şi afirmându-şi sprijinul ferm acordat eforturilor sale,subliniind importanţa instaurării şi menţinerii stabilităţii şi securităţii pe întreg teritoriul Somaliei şi accentuând importanţa dezarmării, demobilizării şi reintegrării miliţiei şi foştilor combatanţi din Somalia,condamnând toate actele de violenţă şi extremism din Somalia şi exprimându-şi îngrijorarea privind continuarea violenţelor în Somalia,subliniind îngrijorarea sa faţă de agravarea pirateriei pe lângă coasta somaleză, fenomen descris în paragraful 22 al raportului secretarului general şi amintind de comunicatul comun al Organizaţiei Maritime Internaţionale şi al Programului Alimentar Mondial din 10 iulie 2007,reiterându-şi aprecierea faţă de eforturile comunităţii internaţionale, în special cele ale Uniunii Africane, precum şi cele ale Ligii Statelor Arabe, ale Autorităţii Interguvernamentale pentru Dezvoltare şi ale Uniunii Europene, de a promova pacea, stabilitatea şi reconcilierea în Somalia şi salutând continuarea angajamentului acestora,salutând comunicatul Consiliului pentru Pace şi Securitate al Uniunii Africane din 18 ianuarie 2008, care afirmă că Uniunea Africană va prelungi mandatul misiunii sale în Somalia (AMISOM) pentru încă 6 luni,subliniind contribuţia pe care AMISON şi contingentele sale din Uganda şi Burundi o au la instaurarea stabilităţii şi păcii durabile în Somalia, inclusiv importantele eforturi ale forţelor ugandeze vizând furnizarea de asistenţă medicală cetăţenilor somalezi, condamnând orice ostilitate faţă de aceştia şi îndemnând toate părţile din Somalia şi din regiune să sprijine şi să coopereze cu AMISOM,salutând angajamentul susţinut al Guvernului Ugandei de a sprijini eforturile AMISOM în ultimul an şi implicarea recentă a Guvernului din Burundi,luând notă de Raportul secretarului general privind Somalia din 7 noiembrie 2007 (S/2007/658), în special paragraful 32, şi exprimându-şi aprecierea faţă de sprijinirea AMISOM de către acesta,subliniind că mobilizarea totală a AMISOM va facilita retragerea completă a altor forţe străine din Somalia şi va crea condiţiile necesare păcii şi stabilităţii durabile în Somalia,observând că acel comunicat al Consiliului pentru Pace şi Securitate al Uniunii Africane din 18 ianuarie 2008 cere Organizaţiei Naţiunilor Unite să trimită o operaţiune de menţinere a păcii în Somalia, care să sprijine stabilizarea pe termen lung şi refacerea după conflict a ţării,amintind cererea sa din Declaraţia sa din 19 decembrie 2007 (S/PRST/2007/49) ca secretarul general să raporteze Consiliului de Securitate privind elaborarea unor planuri de urgenţă vizând posibila mobilizare a unei operaţiuni de menţinere a păcii a Organizaţiei Naţiunilor Unite care să succeadă AMISON, aşa cum prevede Rezoluţia nr. 1772 (2007),hotărând că situaţia din Somalia continuă să constituie o ameninţare la adresa păcii şi securităţii internaţionale din regiune,acţionând în temeiul cap. VII din Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite:1. hotărăşte să înnoiască autorizaţia acordată statelor membre ale Uniunii Africane de a menţine, pentru încă 6 luni, o misiune în Somalia, care va fi autorizată să adopte toate măsurile necesare pentru a îndeplini mandatul prevăzut în paragraful 9 al Rezoluţiei nr. 1.772 (2007) şi subliniază, în special, că AMISOM este autorizată să adopte toate măsurile necesare pentru asigurarea securităţii infrastructurii-cheie şi să contribuie, după necesitate şi potrivit capacităţilor sale, la crearea condiţiilor de securitate necesare oferirii de asistenţă umanitară;2. afirmă că prevederile paragrafelor 11 şi 12 ale Rezoluţiei nr. 1.772 (2007) se vor aplica în continuare misiunii menţionate în paragraful 1;3. îndeamnă statele membre ale Uniunii Africane să contribuie la AMISOM pentru a facilita retragerea completă a altor forţe străine din Somalia şi pentru crearea condiţiilor necesare păcii şi stabilităţii durabile în Somalia;4. îndeamnă statele membre să furnizeze resurse financiare, personal, echipament şi servicii pentru mobilizarea totală a AMISOM;5. îşi reafirmă intenţia de a lua măsuri împotriva celor care încearcă să împiedice sau să blocheze procesul politic paşnic, împotriva celor care ameninţă prin forţă instituţiile federale de tranziţie sau AMISOM ori a celor care întreprind acţiuni care subminează stabilitatea în Somalia sau în regiune;6. aşteaptă cu nerăbdare raportul apropiat al secretarului general, planificat pe 10 martie 2008, privind inclusiv opţiunile specifice vizând întărirea capacităţii Oficiului Politic al Organizaţiei Naţiunilor Unite (OPONU) de a sprijini în continuarea mobilizarea totală a AMISON şi de a pregăti o posibilă mobilizare a unei forţe de menţinere a păcii a Organizaţiei Naţiunilor Unite care va succeda AMISOM şi îşi afirmă intenţia de a se întruni din nou, imediat după publicarea raportului, pentru a stabili ce acţiuni va întreprinde în continuare în lumina opţiunilor şi recomandărilor conţinute de acesta;7. solicită secretarului general să continue şi să îşi intensifice eforturile de a promova continuarea procesului politic, inclusiv al tuturor, şi prin sprijinirea instituţiilor federale de tranziţie în vederea realizării acestuia şi a serviciilor oferite poporului somalez, precum şi prin colaborarea cu comunitatea internaţională, inclusiv Uniunea Africană, Liga Statelor Arabe, Autoritatea Interguvernamentală pentru Dezvoltare, Uniunea Europeană şi Grupul Internaţional de Contact privind Somalia şi membrii acestuia;8. cere tuturor organizaţiilor internaţionale şi statelor membre să sprijine acţiunile RRSG vizând consolidarea securităţii şi instaurarea unei păci totale şi durabile în Somalia şi le solicită acestora să acţioneze permanent prin el, astfel încât să se ajungă la un efort unitar;9. îndeamnă instituţiile federale de tranziţie şi toate părţile din Somalia să respecte concluziile Congresului de Reconciliere Naţională (CRN) şi să susţină continuarea procesului politic, inclusiv al tuturor de după momentul respectiv, implicându-i, până la urmă, pe toţi cei interesaţi, inclusiv pe liderii politici, liderii de clan, liderii religioşi, comunitatea de afaceri, pe reprezentanţi ai societăţii civile, cum ar fi grupurile femeilor, şi îi încurajează pe aceştia să se unească în vederea promovării unui asemenea dialog inclusiv;10. salută eforturile guvernului federal de tranziţie de a elabora un plan pentru implementarea concluziilor CRN, inclusiv pentru finalizarea procesului constituţional, şi reiterează necesitatea unui acord vizând încetarea totală şi de durată a ostilităţilor şi a unui plan privind traseul critic pentru etapa rămasă din procesul de tranziţie, incluzând alegeri libere şi democratice în 2009, după cum prevede Carta Federală de Tranziţie a Somaliei;11. subliniază contribuţia permanentă la pacea şi securitatea din Somalia a embargoului asupra armelor impus prin Rezoluţia nr. 733 (1992), extinsă şi amendată de rezoluţiile ulterioare, cere ca toate statele membre, în special cele din regiune, să îl aplice în totalitate şi îşi reiterează intenţia de a analiza modalităţi de a-i spori eficienţa;12. încurajează statele membre ale căror vase şi aeronave militare operează în apele internaţionale şi în spaţiul aerian adiacent coastei Somaliei să urmărească toate incidentele de piraterie din aceste spaţii şi să acţioneze corespunzător pentru protejarea transporturilor comerciale, în special a transportării de ajutoare umanitare, de orice astfel de acte, conform dreptului internaţional relevant, şi salută contribuţia Franţei la protejarea convoaielor navale ale Programului Alimentar Mondial şi sprijinul acordat acum de Danemarca în acest scop;13. reafirmă Rezoluţia sa anterioară nr. 1.325 (2000) privind femeile, pacea şi securitatea, Rezoluţia sa nr. 1.674 (2006) şi Rezoluţia sa nr. 1.738 (2006) privind protejarea civililor în conflictul armat şi subliniază responsabilitatea tuturor părţilor şi a grupărilor armate din Somalia de a adopta măsurile corespunzătoare pentru a apăra populaţia civilă din ţară, conform dreptului umanitar internaţional, drepturilor omului şi dreptului privind refugiaţii, în special prin evitarea tuturor atacurilor fără discernământ asupra zonelor populate;14. sprijină ferm şi încurajează continuarea eforturilor umanitare în Somalia, aminteşte Rezoluţia sa nr. 1.502 (2003) privind apărarea personalului umanitar şi al Organizaţiei Naţiunilor Unite, solicită tuturor părţilor şi grupărilor armate din Somalia să ia măsurile corespunzătoare pentru asigurarea siguranţei şi securităţii personalului umanitar şi al AMISOM şi să ofere acces rapid, sigur şi neobstrucţionat în vederea acordării de asistenţă umanitară tuturor celor care au nevoie de ea şi îndeamnă ţările din regiune să faciliteze oferirea de asistenţă umanitară pe uscat, prin aer sau prin porturile maritime;15. reafirmă Rezoluţia sa anterioară nr. 1.612 (2005) privind copiii şi conflictele armate şi aminteşte concluziile ulterioare ale Grupului de Lucru al Consiliului de Securitate privind Copiii în Conflictul Armat relevante pentru părţile din conflictul armat din Somalia (S/AC.51/2007/14);16. hotărăşte să rămână activ sesizat cu această chestiune.------