REZOLUTIE nr. 1.425 din 22 iulie 2002adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul celei de-a 4.580-a întruniri, la 22 iulie 2002
EMITENT
  • ACT INTERNAŢIONAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 5 iunie 2008    Consiliul de Securitate,reafirmând rezoluţiile sale anterioare referitoare la situaţia din Somalia, mai ales privind embargoul asupra armelor şi echipamentului militar stabilit prin paragraful 5 al Rezoluţiei nr. 733 (1992) din 23 ianuarie 1992 (denumit în prezenta rezoluţie embargoul asupra armelor), Rezoluţia nr. 1.407 (2002) din 3 mai 2002 şi declaraţia preşedintelui Consiliului din 28 martie 2002 (S/PRST/2002/8),luând notă cu serioasă îngrijorare de continuarea furnizării de arme şi muniţie către şi prin Somalia din surse din afara ţării, cu încălcarea embargoului asupra armelor, ceea ce subminează grav pacea, securitatea şi eforturile politice de reconciliere naţională din Somalia,reiterându-şi cererea adresată tuturor statelor şi altor actori să respecte scrupulos embargoul asupra armelor, insistă ca toate statele, în special cele din regiune, să nu se amestece în afacerile interne ale Somaliei. Asemenea imixtiuni nu fac altceva decât să destabilizeze suplimentar Somalia, contribuind la un climat de teamă şi având un impact negativ asupra drepturilor omului, putând periclita suveranitatea, integritatea teritorială, independenţa politică şi unitatea Somaliei,subliniind rolul Autorităţii Interguvernamentale de Dezvoltare (AIGD), în special al statelor de pe linia frontului (Djibouti, Etiopia şi Kenya) în instaurarea unei păci durabile în Somalia şi exprimându-şi sprijinul şi dorinţa ca planurile pentru Conferinţa de Reconciliere Naţională pentru Somalia, care urmează să fie organizată la Nairobi, să avanseze de urgenţă, cu implicarea pragmatică şi orientată către rezultate a statelor de pe linia frontului,salutând raportul secretarului general de pe 27 iunie 2002 (S/2002/709) şi raportul echipei de experţi numite de secretarul general (S/2002/722), care detaliază resursele şi expertiza necesare unei comisii de experţi pentru a oferi informaţii independente privind încălcările şi pentru îmbunătăţirea aplicării embargoului asupra armelor, conform Rezoluţiei nr. 1.407 (2002),acţionând în temeiul cap. VII din Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite:1. subliniază că embargoul asupra armelor din Somalia interzice finanţarea oricăror achiziţii şi livrări de arme şi echipament militar;2. hotărăşte că embargoul asupra armelor interzice furnizarea directă sau indirectă către Somalia de consiliere tehnică, asistenţă financiară sau de altă natură şi de instruire privind activităţile militare;3. cere secretarului general să înfiinţeze, în termen de o lună de la data adoptării prezentei rezoluţii, prin consultarea comitetului înfiinţat prin Rezoluţia nr. 751 (1992) din 24 aprilie 1992 (denumit în prezenta rezoluţie Comitetul), o comisie de experţi alcătuită din 3 membri, care să aibă sediul la Nairobi, pe o perioadă de 6 luni, pentru a oferi informaţii independente privind încălcările embargoului şi ca un pas înainte către aplicarea şi întărirea embargoului, având următorul mandat:- investigarea încălcărilor embargoului privind accesul în Somalia pe uscat, prin aer şi pe mare, în special prin urmărirea oricăror surse care ar putea oferi informaţii legate de încălcări ale embargoului, inclusiv statele relevante, organizaţiile interguvernamentale şi instituţiile de cooperare pentru aplicarea dreptului internaţional, organizaţiile neguvernamentale, instituţiile şi intermediarii financiari, alte agenţii de brokeraj, companiile şi autorităţile de aviaţie civilă, membrii guvernului naţional de tranziţie, autorităţile locale, liderii politici şi tradiţionali, societatea civilă şi comunitatea de afaceri;- oferirea de informaţii detaliate din domenii de competenţă relevante legate de încălcări ale embargoului şi privind măsurile pentru aplicarea şi întărirea embargoului asupra armelor sub diversele sale aspecte;- realizarea de cercetare de teren, dacă este posibil, în Somalia, în statele care se învecinează cu Somalia şi în alte state, după necesitate;- evaluarea capacităţii statelor din regiune să implementeze în totalitate embargoul asupra armelor, inclusiv printr-o verificare a regimului vămilor naţionale şi al controalelor la frontieră;- oferirea de recomandări privind posibile măsuri practice pentru aplicarea şi întărirea embargoului asupra armelor;4. cere în continuare secretarului general să se asigure că această comisie de experţi are la dispoziţie şi poate avea acces la suficientă expertiză în domeniile armamentului, finanţării acestuia, aviaţiei civile, transportului maritim, afacerilor regionale, inclusiv la cunoştinţe specializate despre Somalia, potrivit necesităţilor de resurse, aranjamentelor administrative şi financiare rezumate în raportul echipei de experţi potrivit Rezoluţiei nr. 1.407 (2002);5. cere Comisiei de experţi ca, în activitatea sa, conform mandatului său, să ia pe deplin în considerare recomandările din raportul echipei de experţi conform Rezoluţiei nr. 1.407 (2002), inclusiv privind mijloacele de cooperare, metodologia şi chestiunile legate de întărirea embargoului asupra armelor;6. cere tuturor statelor, guvernului naţional de tranziţie şi autorităţilor locale din Somalia să coopereze pe deplin cu Comisia de experţi în timpul căutării de informaţii de către aceasta potrivit prezentei rezoluţii, inclusiv prin facilitarea vizitării locaţiilor şi actorilor implicaţi şi prin oferirea unui acces total la oficialii şi documentele guvernamentale, conform cererilor Comisiei de experţi;7. cere din nou tuturor statelor, în special celor din regiune, să ofere Comitetului toate informaţiile disponibile privind încălcări ale embargoului asupra armelor;8. îndeamnă toate celelalte persoane şi entităţi contactate de Comisia de experţi să coopereze pe deplin prin furnizarea de informaţii relevante şi facilitarea investigaţiilor sale, inclusiv liderii politici şi tradiţionali, membrii societăţii civile şi ai comunităţii de afaceri, instituţiile şi intermediarii financiari, alte agenţii de brokeraj, companiile şi autorităţile de aviaţie civilă, organizaţiile neguvernamentale, organizaţiile interguvernamentale şi instituţiile de cooperare pentru aplicarea dreptului internaţional;9. cere Comisiei de experţi să notifice Consiliului de Securitate, prin Comitet, orice lipsă de cooperare din partea statelor, autorităţilor, persoanelor şi entităţilor menţionate în paragrafele 6 şi 8;10. cere în continuare Comisiei de experţi să ofere informaţii preşedintelui Comitetului pentru a-şi prezenta misiunea în regiune, eveniment programat pentru octombrie 2002, şi să prezinte Consiliului de Securitate, prin Comitet, o informare orală în noiembrie 2002;11. cere Comisiei de experţi să prezinte Consiliului de Securitate, prin Comitet, un raport final la sfârşitul perioadei mandatate pentru a fi analizat de acesta;12. cere preşedintelui Comitetului ca, în termen de două săptămâni de la primirea raportului Comisiei de experţi, să îl înainteze Consiliului de Securitate pentru a fi analizat;13. îşi exprimă hotărârea de a lua în considerare raportul Comisiei de experţi şi orice propunere relevantă de acţiune ulterioară, precum şi recomandările privind posibile măsuri practice vizând întărirea embargoului asupra armelor;14. cere secretarului general ca în următorul său raport, programat pe 31 octombrie 2002, să includă informaţii de ultimă oră privind:- acţiunile întreprinse în vederea coordonării iniţiativelor de consolidare a păcii aflate în derulare şi pentru dezvoltarea lor treptată, precum şi informaţii privind acţiunile preliminare întreprinse pe teren în vederea pregătirii unei misiuni de consolidare a păcii, odată ce condiţiile de securitate o vor permite, potrivit declaraţiei preşedintelui din 28 martie 2002;- asistenţa tehnică şi cooperarea oferite pentru a mări capacitatea administrativă şi judiciară pe întreg teritoriul Somaliei, pentru a contribui la monitorizarea şi aplicarea pe deplin a embargoului asupra armelor, conform declaraţiei preşedintelui de pe 28 martie 2002 şi Rezoluţiei nr. 1.407 (2002);- prezentarea de rapoarte de către state Comitetului privind măsurile adoptate pentru a asigura implementarea deplină şi eficientă a embargoului asupra armelor, conform Rezoluţiei nr. 1.407 (2002);15. cere în continuare secretarului general să invite statele membre să contribuie la Trust Fundul Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Consolidarea Păcii în Somalia, salutând contribuţiile deja făcute, şi să asigure coordonarea adecvată a agenţiilor Organizaţiei Naţiunilor Unite implicate, în vederea implementării sarcinilor ce trebuie îndeplinite conform declaraţiei preşedintelui din 28 martie 2002;16. solicită statelor membre să contribuie la activităţile Organizaţiei Naţiunilor Unite vizând sprijinul acordat Somaliei, inclusiv Apelul interagenţii consolidat pentru 2002;17. hotărăşte să rămână activ sesizat cu această chestiune.-------