LEGE nr. 334 din 17 iulie 2006 (*actualizată*)privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale(actualizată până la data de 30 mai 2008*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ----------Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta lege are drept scop asigurarea egalitatii de sanse in competitia politica si a transparentei in finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale. (2) Finantarea publica sau privata nu poate urmari limitarea independentei partidelor politice. (3) Finantarea activitatii partidelor politice se realizeaza numai in conditiile legii.  +  Articolul 2Partidele politice pot detine, in conditiile legii, bunuri mobile si imobile care sunt necesare realizarii activitatii specifice.  +  Articolul 3 (1) Sursele de finantare a activitatii unui partid politic sunt: a) cotizatii ale membrilor de partid; b) donatii, legate si alte liberalitati; c) venituri provenite din activitati proprii, conform art. 12; d) subventii de la bugetul de stat. (2) Partidele politice nu pot avea si folosi alte surse de finantare decat cele prevazute la alin. (1). (3) Partidele politice au obligatia de a-si organiza contabilitate proprie, conform reglementarilor contabile in vigoare. (4) Operatiunile de incasari si plati ale partidelor politice se efectueaza prin conturi bancare, in lei si in valuta, deschise la banci cu sediul in Romania, potrivit legii. (5) Veniturile realizate din activitatile prevazute la alin. (1) lit. c) sunt scutite de impozite si taxe.  +  Capitolul II Finantarea privata  +  Secţiunea 1 Cotizatii  +  Articolul 4 (1) Cuantumul cotizatiilor, repartizarea si utilizarea acestora se stabilesc prin hotarari ale partidului politic, potrivit statutului propriu. (2) Veniturile totale provenite din cotizatii sunt neplafonate. (3) Suma cotizatiilor platite intr-un an de un membru de partid nu poate depasi 48 de salarii minime brute pe tara. Salariul de baza minim brut pe tara luat ca referinta este cel existent la data de 1 ianuarie a anului respectiv. (4) Partidele politice au obligatia de a publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cuantumul total al veniturilor din cotizatii pana la data de 31 martie a anului urmator, precum si lista membrilor de partid care au platit intr-un an cotizatii a caror valoare insumata depaseste 10 salarii minime brute pe tara. (5) Lista prevazuta la alin. (4) trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente: numele si prenumele membrului de partid, cetatenia, codul numeric personal, valoarea si data la care a fost platita cotizatia.  +  Secţiunea a 2-a Donatii  +  Articolul 5 (1) Donatiile primite de un partid politic intr-un an fiscal nu pot depasi 0,025% din veniturile prevazute in bugetul de stat pe anul respectiv. (2) In anul fiscal in care au loc alegeri generale locale, parlamentare, pentru Parlamentul European sau alegerea Presedintelui Romaniei, plafonul va fi de 0,050% din veniturile prevazute in bugetul de stat pe anul respectiv. (3) Donatiile primite de la o persoana fizica intr-un an pot fi de pana la 200 de salarii de baza minime brute pe tara, la valoarea existenta la data de 1 ianuarie a anului respectiv. (4) Donatiile primite de la o persoana juridica intr-un an pot fi de pana la 500 de salarii de baza minime brute pe tara, la valoarea existenta la data de 1 ianuarie a anului respectiv. (5) Suma totala a donatiilor facute de persoanele juridice controlate direct sau indirect de o alta persoana ori de un grup de persoane fizice sau juridice nu poate depasi limitele prevazute la alin. (3) si (4). (6) Valoarea justa a bunurilor mobile si imobile donate partidului, precum si a serviciilor prestate acestuia cu titlu gratuit se include in valoarea donatiilor, in limitele prevazute la alin. (1)-(4). (7) Se interzice persoanelor juridice care, la data efectuarii donatiei, au datorii exigibile mai vechi de 60 de zile la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale sau la bugetele locale sa faca donatii partidelor politice, cu exceptia situatiei cand au de recuperat sume mai mari decat datoria proprie. (8) La efectuarea donatiei, partidul politic are obligatia de a solicita persoanei juridice donatoare prezentarea unei declaratii pe propria raspundere privind respectarea conditiei prevazute la alin. (7). (9) Este interzisa acceptarea sub orice forma, directa sau indirecta, de catre partidele politice, a donatiilor de bunuri materiale ori sume de bani sau prestarea de servicii gratuite facute cu scopul evident de a obtine un avantaj economic ori politic sau cu incalcarea dispozitiilor alin. (8).  +  Articolul 6Reducerile de pret care depasesc 20% din valoarea bunurilor sau serviciilor oferite partidelor politice si candidatilor independenti se vor considera donatii si se vor inregistra distinct in contabilitatea proprie a partidului ori a candidatului independent, conform normelor emise de Ministerul Finantelor Publice.  +  Articolul 7 (1) La primirea donatiei sunt obligatorii verificarea si inregistrarea identitatii donatorului, indiferent de caracterul public sau confidential al acesteia. (2) La solicitarea scrisa a donatorului, identitatea sa ramane confidentiala, in situatia in care donatia se situeaza in limita sumei anuale de 10 salarii de baza minime brute pe tara. (3) Suma totala primita de un partid politic ca donatii confidentiale nu poate depasi echivalentul a 0,006% din veniturile prevazute in bugetul de stat pe anul respectiv.  +  Articolul 8 (1) Toate donatiile vor fi evidentiate in mod corespunzator in documentele contabile, cu mentionarea datei la care au fost facute si a altor informatii care sa permita identificarea surselor de finantare. (2) Donatiile de bunuri si servicii prestate cu titlu gratuit vor fi reflectate in contabilitate la valoarea justa si stabilita in conditiile legii. (3) Nu sunt considerate donatii activitatile prestate pe baza de voluntariat in conditiile legii.  +  Articolul 9 (1) Partidele politice au obligatia de a publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, lista persoanelor fizice si juridice care au facut intr-un an fiscal donatii a caror valoare cumulata depaseste 10 salarii de baza minime brute pe tara, precum si suma totala a donatiilor confidentiale primite pana la data de 31 martie a anului urmator. (2) Lista prevazuta la alin. (1) trebuie sa contina urmatoarele elemente: a) pentru persoanele fizice: numele si prenumele membrului de partid, codul numeric personal, cetatenia, valoarea, felul donatiei si data la care a fost efectuata; b) pentru persoanele juridice: denumirea, sediul, nationalitatea, codul unic de inregistrare, valoarea, felul donatiei si data la care a fost efectuata donatia.  +  Articolul 10 (1) Este interzisa folosirea resurselor financiare, umane si tehnice apartinand institutiilor publice, regiilor autonome, companiilor nationale, societatilor comerciale sau societatilor bancare la care sunt actionari majoritari statul ori unitati administrativ-teritoriale, pentru sprijinirea activitatii partidelor politice sau a campaniei electorale a acestora, altfel decat in conditiile stabilite de legile electorale. (2) Partidele politice nu pot accepta donatii sau servicii prestate cu titlu gratuit de la o autoritate ori institutie publica, de la o regie autonoma, de la o companie nationala, societate comerciala sau societate bancara cu capital integral ori majoritar de stat. (3) Este interzisa acceptarea donatiilor din partea unui sindicat sau a unui cult religios, indiferent de natura acestora. (4) Sumele primite cu incalcarea prevederilor alin. (2) si (3) se confisca si se fac venit la bugetul de stat. (5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplica in mod corespunzator aliantelor politice, aliantelor electorale, precum si candidatilor independenti.  +  Articolul 11 (1) Acceptarea donatiilor din partea altor state ori a organizatiilor din strainatate, precum si din partea persoanelor fizice sau juridice straine este interzisa. (2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) donatiile constand in bunuri materiale necesare activitatii politice, dar care nu sunt materiale de propaganda electorala, primite de la organizatii politice internationale la care partidul politic respectiv este afiliat sau de la partide politice ori formatiuni politice aflate in relatii de colaborare politica. Pot fi primite si materiale de propaganda care se folosesc numai in cadrul campaniei electorale pentru alegerea reprezentantilor Romaniei in Parlamentul European. (3) Donatiile prevazute la alin. (2) se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana la data de 31 martie a anului urmator. (4) Donatiile prevazute la alin. (2) sunt scutite de plata taxelor vamale, cu exceptia mijloacelor de transport. (5) Sumele primite cu incalcarea prevederilor alin. (1) se confisca si se fac venit la bugetul de stat.  +  Secţiunea a 3-a Alte surse de venituri  +  Articolul 12 (1) Partidele politice nu pot desfasura activitati specifice societatilor comerciale. Fac exceptie urmatoarele activitati din care partidele politice pot obtine venituri: a) editarea, realizarea si difuzarea publicatiilor ori a altor materiale de propaganda si cultura politica proprii; b) organizarea de intruniri si seminarii cu tematica politica, economica sau sociala; c) actiunile culturale, sportive si distractive; d) serviciile interne; e) inchirierea spatiilor aflate in patrimoniul propriu pentru conferinte sau actiuni social-culturale si pentru organizarea birourilor parlamentare; f) instrainarea terenurilor si cladirilor din patrimoniu, dar numai dupa cel putin 10 ani de la inregistrarea in patrimoniu, cu exceptia partidelor politice aflate in curs de dizolvare. Termenul de 10 ani nu se aplica in situatia bunurilor imobiliare mostenite; g) instrainarea bunurilor mobile din patrimoniu, numai daca nu reprezinta acte de comert. (2) Partidele politice pot obtine venituri din dobanzi bancare. (3) Partidele politice au obligatia de a publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cuantumul total al veniturilor provenite din alte surse, pana la data de 31 martie a anului urmator.  +  Articolul 13 (1) Daca un partid este asociat, conform legii, cu o formatiune nepolitica, aportul financiar al acesteia din urma la forma respectiva de asociere nu poate depasi intr-un an fiscal valoarea de 500 de salarii de baza minime brute pe tara, la data de 1 ianuarie a anului respectiv. (2) Aportul financiar total in forme de asociere cu formatiuni nepolitice nu poate avea intr-un an o valoare mai mare decat echivalentul a 0,006% din veniturile prevazute in bugetul de stat pe anul respectiv. (3) Sumele primite cu incalcarea prevederilor alin. (1) si (2) se confisca si se fac venit la bugetul de stat. (4) Partidele politice au obligatia de a publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cuantumul total al sumelor ce fac obiectul alin. (1), pana la data de 31 martie a anului urmator.  +  Capitolul III Finantarea publicaSubventii de la bugetul de stat  +  Articolul 14*) (1) Partidele politice primesc anual subventie de la bugetul de stat, in conditiile legii. (2) Suma alocata anual partidelor politice nu poate fi mai mare de 0,04% din veniturile prevazute in bugetul de stat. Pentru partidele politice care promoveaza femei pe listele electorale, pe locuri eligibile, suma alocata de la bugetul de stat va fi majorata proportional cu numarul mandatelor obtinute in alegeri de candidatii femei. (3) Subventia de la bugetul de stat se acorda in functie de urmatoarele criterii: a) numarul de voturi primite in alegerile parlamentare; b) numarul de voturi primite in alegerile locale. (4) In cazul aliantelor politice sau electorale, subventia se va imparti, potrivit intelegerii, intre membrii aliantei sau, in lipsa unei intelegeri, dupa numarul de mandate obtinute.  +  Articolul 15*)75% din bugetul anual acordat partidelor politice vor fi impartite partidelor politice, proportional cu numarul de voturi primite la alegerile parlamentare, respectiv media voturilor valabil exprimate pentru Camera Deputatilor si Senat, daca au realizat pragul electoral.  +  Articolul 16*)25% din bugetul anual acordat partidelor politice vor fi impartite partidelor politice, proportional cu numarul de voturi valabil exprimate, primite la alegerile locale pentru alegerea consilierilor judeteni si consilierilor din cadrul municipiului Bucuresti, daca au obtinut cel putin 50 de mandate de consilier judetean si de consilier din cadrul municipiului Bucuresti.  +  Articolul 17*)Formatiunile politice si aliantele politice sau electorale primesc anual subventii de la bugetul de stat in conditiile legii.  +  Articolul 18*) (1) Subventia de la bugetul de stat se varsa lunar in contul fiecarui partid politic, prin bugetul Autoritatii Electorale Permanente, si se reflecta distinct in evidenta contabila a partidelor politice. (2) La nivelul Autoritatii Electorale Permanente se constituie un compartiment specializat pentru alocarea subventiei de la bugetul de stat.  +  Articolul 19*) (1) Acordarea subventiei de la bugetul de stat poate fi suspendata temporar, prin decizie a Autoritatii Electorale Permanente, pentru incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 3 alin. (3), art. 4 alin. (4), art. 9, art. 11 alin. (3), art. 12 alin. (1), art. 13 alin. (4), art. 39 si art. 40 alin. (2), pana la indeplinirea cerintelor legale. (2) Autoritatea Electorala Permanenta notifica in prealabil partidului politic neregulile constatate si termenul de remediere a acestora. (3) Termenul acordat partidelor politice pentru remedierea neregulilor constatate nu poate fi mai mare de 15 zile. (4) Decizia de suspendare temporara a acordarii transelor lunare de la bugetul de stat poate fi contestata in termen de 15 zile de la comunicare la instanta de contencios administrativ compententa, care trebuie sa se pronunte in termen de 15 zile de la sesizare. Hotararea instantei este definitiva si irevocabila. (5) In termen de 10 zile de la notificarea scrisa a partidului politic referitoare la remedierea neregulilor constatate, Autoritatea Electorala Permanenta se pronunta asupra ridicarii suspendarii transelor lunare.  +  Articolul 20 (1) Veniturile care provin din subventii de la bugetul de stat pot avea urmatoarele destinatii: a) cheltuieli materiale pentru intretinerea si functionarea sediilor; b) cheltuieli de personal; c) cheltuieli pentru presa si propaganda; d) cheltuieli privind organizarea de activitati cu caracter politic; e) cheltuieli de deplasare in tara si in strainatate; f) cheltuieli pentru telecomunicatii; g) cheltuieli cu delegatiile din strainatate; h) cheltuieli cu cotizatiile datorate organizatiilor politice internationale la care este afiliat partidul politic; i) investitii in bunuri mobile si imobile, necesare activitatii partidelor respective; j) cheltuieli de protocol; k) cheltuieli de birotica; l) cheltuieli pentru campania electorala. (2) Este interzisa folosirea veniturilor provenite din subventii de la bugetul de stat pentru oricare alte destinatii decat cele prevazute la alin. (1). (3) Eficienta si oportunitatea acestor cheltuieli se hotarasc de organele de conducere ale partidelor politice, potrivit statutului lor si dispozitiilor legale.  +  Articolul 21 (1) Autoritatile administratiei publice centrale si locale asigura cu prioritate, in termen de cel mult 90 de zile de la solicitare, spatii pentru sediile centrale si locale ale partidelor politice, precum si terenurile aferente, la cererea motivata a acestora. (2) Partidele politice pot primi cel mult cate un sediu pe unitate administrativ-teritoriala. (3) Inchirierea de catre autoritatile locale a spatiilor destinate sediilor partidelor politice urmeaza regimul juridic prevazut pentru inchirierea spatiilor cu destinatie de locuinta. (4) Partidele politice care isi inceteaza activitatea ca urmare a reorganizarii, autodizolvarii sau dizolvarii pronuntate prin hotarari definitive ale instantelor judecatoresti sunt obligate sa predea autoritatilor administratiei publice locale, in termen de 30 de zile, spatiile pe care le-au detinut cu contract de inchiriere incheiat cu acestea. Spatiile detinute in proprietate vor fi transmise in conditiile legii. (5) In termen de 30 de zile, Tribunalul Bucuresti va comunica Ministerului Administratiei si Internelor incetarea activitatii partidului politic. (6) In termen de 15 zile de la primirea comunicarii, Ministerul Administratiei si Internelor va transmite respectivele hotarari catre institutia prefectului din toate judetele si din municipiul Bucuresti, in vederea preluarii sediilor inchiriate de autoritatile publice, prin executorii judecatoresti, daca nu au fost predate in termenul legal.  +  Articolul 22Plata tuturor cheltuielilor legate de telecomunicatii, energie electrica si termica, gaze, apa, canal etc. ale unui partid cade in sarcina exclusiva a acestuia si se face la tariful spatiilor cu destinatie de locuinta.  +  Capitolul IV Finantarea in timpul campaniilor electorale  +  Secţiunea 1 Contributiile pentru campania electorala  +  Articolul 23 (1) Donatiile si legatele primite dupa deschiderea campaniilor electorale de la persoanele fizice sau juridice trebuie declarate Autoritatii Electorale Permanente de catre mandatarul financiar, in termen de 5 zile lucratoare de la primire. (2) Donatiile si legatele primite dupa deschiderea campaniilor electorale pot fi folosite pentru campania electorala a unui partid numai dupa declararea lor la Autoritatea Electorala Permanenta.  +  Articolul 24 (1) Este interzisa finantarea campaniei electorale, in mod direct sau indirect, de catre persoane fizice ori juridice straine. (2) Sumele astfel primite se confisca si se fac venit la bugetul de stat.  +  Articolul 25 (1) Se interzice finantarea in orice mod a campaniei electorale a unui partid, a unei aliante a acestora sau a unui candidat independent de catre o autoritate publica, institutie publica, regie autonoma, companie nationala, societate comerciala ori societate bancara, la care sunt actionari majoritari statul sau unitati administrativ-teritoriale, ori de catre societati comerciale care desfasoara activitati finantate din fonduri publice. Interdictia se aplica in cazul societatilor comerciale care, cu 12 luni inainte de inceperea campaniei electorale, au desfasurat activitati finantate din fonduri publice. (2) Se interzice finantarea in orice mod a campaniei electorale a unui partid, a unei aliante a acestora sau a unui candidat independent de catre sindicate, culte religioase, asociatii ori fundatii din strainatate. (3) Sumele primite cu incalcarea alin. (1) si (2) se confisca si se fac venit la bugetul de stat.  +  Secţiunea a 2-a Mandatarul financiar  +  Articolul 26 (1) Primirea donatiilor sau a legatelor de la persoane fizice ori juridice se face numai printr-un mandatar financiar, desemnat in acest scop de conducerea partidului. (2) Mandatarul financiar este obligat sa tina evidenta operatiunilor financiare, dupa cum urmeaza: a) la nivel national, in cazul alegerilor pentru functia de Presedinte al Romaniei si pentru alegerea reprezentantilor Romaniei in Parlamentul European; b) pentru fiecare circumscriptie electorala in parte, in cazul alegerilor pentru Camera Deputatilor si, respectiv, pentru Senat; c) pentru fiecare circumscripţie electorală judeţeană, în cazul alegerilor pentru funcţiile de consilieri judeţeni şi funcţia de preşedinte al consiliului judeţean;-------------Litera c) a alin. (2) al art. 26 a fost modificată de pct. 1 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 19 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 21 martie 2008. d) pentru fiecare circumscriptie electorala locala, in cazul candidatilor pentru functiile de primar si consilieri locali. (3) Mandatarul financiar are urmatoarele atributii: a) organizeaza evidenta veniturilor primite pentru campania electorala, a transferurilor altor fonduri provenite din veniturile obtinute in afara perioadei electorale si a cheltuielilor efectuate pentru campania electorala; b) verifica legalitatea operatiunilor financiare efectuate in campania electorala, respectarea prevederilor privind donatiile inregistrate in perioada campaniei electorale; c) inainteaza Autoritatii Electorale Permanente raportul privind respectarea conditiilor legale privind finantarea partidelor politice pe perioada campaniei electorale. (4) Mandatarul financiar raspunde solidar cu partidul care l-a desemnat de legalitatea operatiunilor financiare efectuate in perioada campaniei electorale si de respectarea prevederilor art. 23-25. (5) Mandatarul financiar poate fi o persoana fizica sau juridica. (6) Un partid poate avea mai multi mandatari financiari, la nivel central, pentru filiale sau pentru candidati; in acest caz se vor delimita imputernicirile acestora si se va desemna un mandatar financiar coordonator. (7) Mai multe partide nu pot folosi serviciile aceluiasi mandatar, cu exceptia situatiei in care partidele fac parte din aceeasi alianta politica sau electorala. (8) Calitatea de mandatar financiar se dobandeste numai dupa inregistrarea sa oficiala la Autoritatea Electorala Permanenta si se aduce la cunostinta publica prin presa sau prin publicarea pe pagina de internet a partidului.  +  Articolul 27Prevederile art. 26 se aplica in mod corespunzator si candidatilor independenti.  +  Articolul 28Cheltuielile legate de organizarea si desfasurarea operatiunilor electorale se suporta de la bugetul de stat ori, dupa caz, de la bugetele locale sau judetene, potrivit dispozitiilor legilor electorale.  +  Articolul 29 (1) Accesul la serviciile publice de radio si de televiziune in cadrul campaniei electorale, precum si la locurile speciale de afisaj electoral este garantat si se asigura potrivit dispozitiilor legilor electorale. (2) Partidele si aliantele politice, precum si candidatii independenti au obligatia de a imprima pe toate materialele de propaganda electorala urmatoarele date: a) numele candidatului independent, denumirea partidului politic sau a aliantei politice ori electorale care le-a comandat, dupa caz; b) denumirea operatorului economic care le-a realizat. (3) Cheltuielile privitoare la realizarea materialelor de propaganda electorala sunt suportate exclusiv de beneficiarii acestora - candidati independenti, partide politice sau aliante politice ori electorale. (4) Partidele si aliantele politice, precum si candidatii independenti sunt obligati sa declare Autoritatii Electorale Permanente, prin mandatar financiar, numarul de materiale de propaganda electorale produse, defalcat pe categorii. (5) Este considerat material de propaganda electorala orice material scris, audio sau video, care indeplineste urmatoarele conditii: a) se refera la un candidat sau partid clar identificat; b) este utilizat in perioada campaniei electorale, stabilita potrivit legilor privitoare la organizarea alegerilor; c) are obiectiv electoral si se adreseaza publicului larg; d) depaseste limitele activitatii jurnalistice de informare a publicului. (6) Materialele scrise, audio sau video folosite in alegerea organelor de conducere ale partidelor politice nu pot fi utlilizate cu incalcarea prevederilor alin. (5) lit. b)-d).  +  Secţiunea a 3-a Limitele maxime ale cheltuielilor  +  Articolul 30 (1) Limita maxima a cheltuielilor care pot fi efectuate de un partid politic sau alianta politica ori electorala in fiecare campanie electorala se calculeaza prin insumarea valorilor maxime permise prin lege pentru fiecare candidat propus pentru alegeri. (2) Valorile maxime permise pentru fiecare candidat sunt stabilite in functie de salariul de baza minim brut pe tara, existent la data de 1 ianuarie a anului electoral, dupa cum urmeaza: a) 350 de salarii de baza minime brute pe tara, pentru fiecare candidat la functia de deputat sau senator; b) 2.500 de salarii de baza minime brute pe tara, pentru fiecare candidat pentru postul de reprezentant al Romaniei in Parlamentul European; c) 50 de salarii de baza minime brute pe tara, pentru fiecare candidat la functia de consilier judetean sau consilier local in Consiliul General al Municipiului Bucuresti; d) 30 de salarii de baza minime brute pe tara, pentru fiecare candidat la functia de consilier local in consiliile municipiilor resedinta de judet si in consiliile sectoarelor municipiului Bucuresti; e) 25 de salarii minime brute pe tara, pentru fiecare candidat la functia de consilier local in consiliile municipiilor si oraselor; f) 20 de salarii minime brute pe tara, pentru fiecare candidat la functia de consilier local in consiliile comunale; g) 10.000 de salarii de baza minime brute pe tara, pentru fiecare candidat la functia de primar general al municipiului Bucuresti; h) 2.500 de salarii de baza minime brute pe tara, pentru fiecare candidat la functia de primar al unui sector al municipiului Bucuresti ori al unui municipiu sau oras; i) 30 de salarii de baza minime brute pe tara, pentru fiecare candidat la functia de primar al unei comune. j) 3.500 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la funcţia de preşedinte al consiliului judeţean.-------------Litera j) a alin. (2) al art. 30 a fost introdusă de pct. 2 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 19 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 21 martie 2008. (3) Limitele maxime ale cheltuielilor prevazute la alin. (2) se aplica si candidatilor independenti.  +  Articolul 31 (1) Candidatii propusi pentru alegeri de un partid politic pot finanta activitati de propaganda electorala doar prin intermediul partidului politic. (2) Sumele de bani primite de la candidatii propusi pentru alegeri de un partid politic sunt considerate donatii si li se aplica in mod corespunzator prevederile prezentei legi.  +  Articolul 32 (1) Pana la validarea mandatelor, conducerea partidului, a organizatiei judetene sau, dupa caz, candidatul independent va depune la Autoritatea Electorala Permanenta o declaratie privind respectarea plafoanelor prevazute la art. 30 alin. (2). (2) Sumele ce depasesc plafoanele prevazute la art. 30 alin. (2) se fac venit la bugetul de stat.  +  Articolul 33 (1) Limita maxima a cheltuielilor care pot fi efectuate de un partid, o alianta politica sau de un candidat independent in campania electorala pentru alegerea Presedintelui Romaniei este de 25.000 de salarii de baza minime brute pe tara. (2) Prevederile art. 23-29, ale art. 32, 39, 42 si 47 se aplica in mod corespunzator. (3) In cazul in care alegerile pentru Presedintele Romaniei au loc in acelasi timp cu alegerile pentru Camera Deputatilor si Senat, partidele care propun un candidat la functia de Presedinte al Romaniei vor desemna un mandatar special pentru campania electorala a candidatului in cauza.  +  Articolul 34Atunci cand un candidat este propus pentru mai multe functii intr-o campanie electorala, limita maxima a cheltuielilor ce pot fi efectuate se stabileste la valoarea cea mai mare, potrivit art. 30 sau 33, dupa caz.  +  Capitolul V Controlul finantarii partidelor politice si a campaniilor electorale  +  Articolul 35 (1) Autoritatea Electorala Permanenta este autoritatea publica abilitata sa controleze respectarea prevederilor legale privind finantarea partidelor politice, a aliantelor politice sau electorale, a candidatilor independenti si a campaniilor electorale. (2) Controlul privind subventiile de la bugetul de stat va fi efectuat in mod simultan si de Curtea de Conturi, conform dispozitiilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. (3) In cadrul Autoritatii Electorale Permanente se infiinteaza, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Departamentul de control al finantarii partidelor politice si a campaniilor electorale, prin suplimentarea schemei de personal existente. (4) Departamentul de control al finantarii partidelor politice si a campaniilor electorale este condus de un director general, numit in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi. (5) Poate fi numit director general al Departamentului de control al finantarii partidelor politice si a campaniilor electorale orice persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: a) poate ocupa o functie, in conditiile stabilite la art. 11 alin. (1) lit. a)-h) din Legea nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar; b) are studii superioare in domeniul stiintelor economice sau juridice; c) nu a fost membru al unui partid politic in ultimii 5 ani. (6) Concursul pentru ocuparea functiei prevazute la alin. (4) este organizat de o comisie speciala, formata din 7 membri, numita in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, prin ordin al presedintelui Autoritatii Electorale Permanente, alcatuita din cadre didactice cu pregatire economica sau juridica. (7) Comisia prevazuta la alin. (6) va stabili regulamentul de concurs si va desemna candidatul castigator al concursului, care va fi numit in functie de catre presedintele Autoritatii Electorale Permanente, in termen de 15 zile de la desemnare. (8) Directorul general al Departamentului de control al finantarii partidelor politice si a campaniilor electorale are urmatoarele atributii exclusive: a) organizeaza activitatea de control al finantarii partidelor politice; b) coordoneaza activitatea personalului din subordine; c) propune presedintelui Autoritatii Electorale Permanente aplicarea sanctiunilor prevazute de prezenta lege.  +  Articolul 36 (1) Anual si ori de cate ori este sesizata, Autoritatea Electorala Permanenta verifica pentru fiecare partid respectarea prevederilor legale referitoare la finantarea partidelor politice. (2) Autoritatea Electorala Permanenta poate fi sesizata de catre orice persoana care prezinta dovezi cu privire la nerespectarea prevederilor legale referitoare la finantarea partidelor politice. (3) Fapta persoanei prevazute la alin. (2) de a face afirmatii mincinoase cu privire la nerespectarea prevederilor legale referitoare la finantarea partidelor politice constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la un an la 3 ani. (4) Raportul anual se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si pe pagina de internet a Autoritatii Electorale Permanente pana la data de 31 martie a anului urmator. (5) Autoritatea Electorala Permanenta poate controla respectarea prevederilor legale referitoare la finantarea partidelor politice si atunci cand exista suspiciuni de incalcare a prevederilor legale privitoare la finantarea partidelor, la sesizarea oricaror persoane interesate sau din oficiu. (6) Rezultatele fiecarui control efectuat se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si pe pagina de internet a Autoritatii Electorale Permanente, in termen de 15 zile de la efectuare.  +  Articolul 37Autoritatile publice au obligatia de a sprijini Autoritatea Electorala Permanenta in efectuarea controlului finantarii partidelor politice.  +  Articolul 38 (1) În termen de 15 zile de la data desfăşurării alegerilor, mandatarul financiar este obligat să depună la Autoritatea Electorală Permanentă un raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale pentru fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie a cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale sau candidat independent.------------Alin. (1) al art. 38 a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 66 din 28 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 30 mai 2008.(1^1) În termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), Autoritatea Electorală Permanentă publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, lista partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale.------------Alin. (1^1) al art. 38 a fost introdus de pct. 2 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 66 din 28 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 30 mai 2008. (2) Rapoartele se publica de Autoritatea Electorala Permanenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 30 de zile de la publicarea rezultatului alegerilor. (3) Candidatilor declarati alesi nu li se pot valida mandatele daca raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale pentru fiecare partid politic sau candidat independent nu a fost depus in conditiile legii.  +  Articolul 39 (1) Pentru verificarea legalitatii incasarilor si a platilor efectuate de partidele politice, Autoritatea Electorala Permanenta poate solicita declaratii si documentele suplimentare pe care le considera necesare. (2) Partidele politice au obligatia de a prezenta in termen de 15 zile reprezentantilor Autoritatii Electorale Permanente documentele solicitate. (3) In termen de 30 de zile de la primirea raportului sau, dupa caz, a documentelor suplimentare solicitate, Autoritatea Electorala Permanenta se va pronunta, prin hotarare, asupra corectitudinii evidentelor contabile electorale si asupra legalitatii platilor facute. (4) Daca se constata nereguli se vor aplica sanctiunile prevazute de prezenta lege. (5) Hotararea pronuntata potrivit alin. (3) poate fi atacata la instanta competenta in conditiile legii.  +  Articolul 40 (1) Autoritatea Electorala Permanenta are obligatia de a publica pe pagina de internet proprie toate raportarile obligatorii a fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, conform art. 4 alin. (4), art. 9 alin. (1) si (2), art. 11 alin. (3), art. 12 alin. (3), art. 13 alin. (4) si art. 38 alin. (2), precum si declaratiile prevazute la art. 23. (2) Partidele politice au obligatia sa furnizeze in format electronic datele prevazute la alin. (1).  +  Capitolul VI Sanctiuni  +  Articolul 41 (1) Constituie contraventii, daca nu au fost savarsite astfel incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni, si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 25.000 lei incalcarea dispozitiilor prevazute la: art. 3 alin. (2) si (3), art. 4 alin. (3) si (4), art. 5, 6, 7, 8, 9, art. 10 alin. (2) si (3), art. 11 alin. (1) si (3), art. 12 alin. (1) si (3), art. 13 alin. (1) si (2), art. 20 alin. (2), art. 23, art. 24 alin. (1), art. 25 alin. (1) si (2), art. 26 alin. (1), (2) si (7), art. 29 alin. (2)-(4) si (6), art. 30 alin. (2) si (3), art. 31, 38 si art. 39 alin. (2). (2) Sanctiunile se pot aplica, dupa caz, partidului politic, candidatului independent, mandatarului financiar si/sau donatorului care a incalcat dispozitiile prevazute la alin. (1).  +  Articolul 42 (1) In situatiile prevazute la art. 41 alin. (1), contravenientul varsa la bugetul de stat sumele de bani si/sau contravaloarea bunurilor si serviciilor care au constituit obiectul contraventiei, pe baza hotararii Autoritatii Electorale Permanente. (2) In acelasi mod se fac venit la bugetul de stat donatiile acceptate de un partid politic in curs de dizolvare sau de un partid politic care actioneaza in baza statutului modificat, desi modificarile nu au fost comunicate Tribunalului Bucuresti, conform prevederilor legale, sau instanta a respins cererea de incuviintare a modificarii statutului.  +  Articolul 43 (1) Contraventiile prevazute la art. 41 se constata de catre reprezentantii Autoritatii Electorale Permanente, iar sanctiunea se aplica prin decizie a Autoritatii Electorale Permanente. (2) Decizia Autoritatii Electorale Permanente poate fi atacata la instanta competenta, in conditiile legii.  +  Articolul 44Prevederile art. 41 si 43 se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.  +  Articolul 45 (1) In termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti pronuntate asupra procesului-verbal de constatare a contraventiei sau, dupa caz, de la expirarea termenului de contestare a procesului-verbal de constatare a contraventiei, sumele echivalente amenzilor neachitate se pot retine din transele lunare ce urmeaza a fi achitate cu titlu de finantare publica, cu aplicarea in mod corespunzator a procedurii privind executarea silita prin poprire, prevazuta de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. (2) Ministerul Finantelor Publice, prin organele sale abilitate, informeaza Autoritatea Electorala Permanenta despre neachitarea in termenul prevazut la alin. (1) a amenzilor aplicate de Autoritatea Electorala Permanenta.  +  Articolul 46 (1) In cazul in care, prin hotarare judecatoreasca definitiva, unul sau mai multi candidati declarati alesi ai unui partid politic au fost condamnati pentru o infractiune in legatura cu finantarea partidului politic ori, dupa caz, a campaniei electorale, acestia devin incompatibili cu statutul de parlamentar sau de ales local pentru mandatul obtinut, care este anulat. (2) Prin hotarari ale Camerelor Parlamentului ori, dupa caz, ale consiliului judetean sau local, se constata starea de incompatibilitate, iar locurile de deputati, senatori ori consilieri devenite vacante vor fi ocupate de supleantii de pe lista partidului politic respectiv. (3) Dispozitiile alin. (1) si (2) se aplica si aliantelor politice, aliantelor electorale si candidatilor independenti, in acest caz locul devenit vacant urmand a fi ocupat de supleantul de pe lista partidului politic ori aliantei electorale care a obtinut cel mai mare numar de voturi valabil exprimate.  +  Articolul 47Prin regulamentele Camerelor Parlamentului, precum si prin regulamentele consiliilor judetene si locale se va reglementa procedura de aplicare a masurilor prevazute la art. 46.  +  Capitolul VII Dispozitii tranzitorii si finale  +  Articolul 48Dispozitiile prezentei legi se aplica in mod corespunzator si organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care sunt asimilate partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si candidatilor independenti, in conditiile legii electorale.  +  Articolul 49 (1) Autoritatea Electorala Permanenta pastreaza un registru fiscal al partidelor politice, al aliantelor politice si al candidatilor independenti, in care vor fi trecute toate datele referitoare la activitatea financiara a acestora, precum si la sanctiunile aplicate. (2) In termen de 120 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Autoritatea Electorala Permanenta va prelua pe baza de proces-verbal de predare-primire registrul fiscal de la Curtea de Conturi.  +  Articolul 50Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 887 din 29 septembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:1. La articolul 28, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:"(2) Organizarea si functionarea aparatului propriu al Autoritatii Electorale Permanente, numarul de posturi, statutul personalului, atributiile acestuia si structura organizatorica se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, aprobat prin hotarare a birourilor permanente ale celor doua Camere ale Parlamentului, la propunerea Autoritatii Electorale Permanente. Personalul Autoritatii Electorale Permanente are acelasi statut cu personalul din aparatul celor doua Camere ale Parlamentului. La organizarea si functionarea aparatului propriu nu se aplica prevederile art. XVI din titlul III al cartii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare."2. La articolul 29, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:"(4) In indeplinirea atributiilor sale, Autoritatea Electorala Permanenta adopta decizii, hotarari si instructiuni, care se semneaza de presedinte si se contrasemneaza de vicepresedinti. Hotararile Autoritatii Electorale Permanente se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si sunt obligatorii pentru toate organismele si autoritatile cu atributii electorale."  +  Articolul 51Prin hotarare a birourilor permanente ale celor doua Camere ale Parlamentului se aproba noua structura organizatorica a Autoritatii Electorale Permanente, in vederea asigurarii functionarii Departamentului de control al finantarii partidelor politice si a campaniilor electorale si a compartimentului specializat pentru alocarea subventiei de la bugetul de stat.  +  Articolul 52 (1) In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi se vor elabora si supune aprobarii, prin hotarare a Guvernului, la propunerea Autoritatii Electorale Permanente, normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi. (2) Normele metodologice vor reglementa obligatoriu: a) contabilitatea curenta a partidelor politice; b) modalitatile si formatul de inregistrare, evidenta si publicitate a donatiilor, cotizatiilor si veniturilor proprii ale partidelor politice; c) acordarea si utilizarea subventiilor de la bugetul de stat; d) modalitatile si formatul specifice de inregistrare a veniturilor si cheltuielilor in campania electorala; e) atributiile mandatarului financiar; f) procedura si metodologia controlului.  +  Articolul 53Abrogat.-------------Art. 53 a fost abrogat de art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 8 din 20 februarie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 23 februarie 2007 care modifică art. IV din ORDONANTA DE URGENTA nr. 1 din 7 februarie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 8 februarie 2007.Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORBOGDAN OLTEANUPRESEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucuresti, 17 iulie 2006.Nr. 334.-------