ORDIN nr. 1.319/C din 13 mai 2008pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor privind procedura de obţinere a compensaţiilor financiare de către victimele infracţiunilor intenţionate comise cu violenţă în situaţii transfrontaliere prevăzute în Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 27 mai 2008  Având în vedere dispoziţiile cap. V^1 din Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Ministerul Justiţiei este autoritatea responsabilă cu asistenţa cetăţenilor români, apatrizilor sau străinilor care locuiesc legal în România, victime ale unor infracţiuni intenţionate comise cu violenţă pe teritoriul unui alt stat al Uniunii Europene, şi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin conform Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege.  +  Articolul 2 (1) Ministerul Justiţiei va îndeplini atribuţiile care îi revin conform legii, în calitate de autoritate responsabilă cu asistenţa, prin Direcţia drept internaţional şi tratate - Serviciul cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială. (2) În îndeplinirea atribuţiilor care îi revin în aplicarea legii şi a prezentului ordin, Direcţia drept internaţional şi tratate poate colabora cu alte structuri din cadrul Ministerului Justiţiei cu atribuţii în domeniu. (3) Atribuţiile Ministerului Justiţiei, în calitate de autoritate responsabilă cu asistenţa, atunci când solicitantul depune o cerere de obţinere a compensaţiilor financiare dintr-un alt stat membru, sunt în principal următoarele: a) primeşte cererea şi o înregistrează în Registrul special privind procedura de obţinere a compensaţiilor financiare, ţinut de Serviciul cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială; b) confirmă primirea cererii solicitantului; c) verifică cererea sub aspectul îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege şi informează solicitantul, dacă este cazul, cu privire la motivele care determină neacceptarea cererii, în cazul în care aceasta nu cade sub incidenţa cap. V^1 din lege; d) în cazul în care constată că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege, transmite solicitantului formularul-tip de cerere, îndrumându-l în vederea completării acesteia; e) cere de la solicitant informaţii şi/sau documente necesare pentru completarea cererii; f) facilitează traducerea hotărârii pronunţate de către autoritatea de decizie din statul de la care se cere compensaţia financiară de către un traducător autorizat şi asigură transmiterea acesteia, cât mai rapid posibil, către solicitant, folosind mijloacele moderne de comunicare: fax, e-mail, poştă rapidă; g) întocmeşte notele de audienţă, scrisorile de înştiinţare, procesele-verbale de audiere, raportul de audiere prin videoconferinţă sau prin telefon; h) îndeplineşte orice alte atribuţii care decurg din aplicarea legii.  +  Articolul 3 (1) Direcţia drept internaţional şi tratate, prin Serviciul cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială, ca punct de contact central în sensul art. 34^23 din lege, va avea următoarele atribuţii: a) colaborează cu Comisia Europeană în vederea publicării pe pagina de internet a Uniunii Europene a manualului conţinând informaţiile şi formularele furnizate de către statele membre în aplicarea Directivei 2004/80/CE ; b) asigură schimbul de informaţii şi cooperează cu autorităţile de asistenţă şi de decizie din celelalte state membre ale Uniunii Europene; c) la cererea solicitantului, solicită periodic autorităţii de decizie din statul membru informaţii în legătură cu evoluţia cauzei; d) identifică dificultăţile care apar în aplicarea legii şi propune soluţii de eliminare a acestora, cooperează cu celelalte direcţii de specialitate din minister pentru găsirea unor soluţii de eliminare a acestora; e) participă la reuniunile periodice ale punctelor de contact centrale ale statelor membre ale Uniunii Europene. (2) În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin Ministerului Justiţiei, ca punct de contact central, Direcţia drept internaţional şi tratate, prin Serviciul cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială, va menţine o comunicare permanentă cu instituţiile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene, în special în ceea ce priveşte modificările legislative ale acestor state.  +  Articolul 4În exercitarea activităţii sale în aplicarea legii, Direcţia drept internaţional şi tratate - Serviciul cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială va mai îndeplini următoarele atribuţii: a) transmiterea documentelor prevăzute de lege între autorităţile competente din state diferite; b) transmiterea către Comisia Europeană a listei cu autorităţile de asistenţă şi decizie desemnate în aplicarea Directivei Consiliului 2004/80/CE , a informaţiei privind limbile în care autorităţile române sunt dispuse să accepte documentele transmise în situaţii transfrontaliere, a informaţiilor privind posibilităţile de a solicita şi de a obţine o compensaţie financiară pentru infracţiuni comise pe teritoriul României, a formularelor-tip de solicitare a compensaţiei financiare, precum şi a oricărei modificări ulterioare a acestor informaţii.  +  Articolul 5 (1) Direcţia drept internaţional şi tratate furnizează, la cerere, informaţiile prevăzute de art. 34^5 şi 34^6 din lege, prin audienţă, la sediul Ministerului Justiţiei, în zilele de luni, miercuri şi vineri, între orele 10,00 şi 13,00. (2) În cazul în care informaţiile cerute necesită o cercetare mai amplă, solicitantul va putea fi reprogramat pentru a primi respectivele informaţii la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare. În acest caz, solicitantul va completa o cerere prin care va preciza informaţiile pe care doreşte să le obţină. (3) Solicitantul va putea fi reprogramat şi mai târziu de 5 zile lucrătoare, la cererea sau cu acordul său.  +  Articolul 6 (1) Cererea de compensaţie financiară va fi depusă de către solicitant în forma prevăzută în anexa la prezentul ordin. (2) Solicitantul va ataşa şi alte documente justificative ori menţiuni, în funcţie de legislaţia statului de la care se solicită despăgubirea. (3) Informaţiile privind documentele şi explicaţiile suplimentare necesare conform alin. (2) vor fi oferite solicitantului de către Direcţia drept internaţional şi tratate. (4) Direcţia drept internaţional şi tratate - Serviciul cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială va colabora cu autorităţile desemnate în acest sens din celelalte state membre ale Uniunii Europene în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (2) şi (3).  +  Articolul 7 (1) Direcţia tehnologia informaţiei se va îngriji de publicarea pe pagina oficială de internet a Ministerului Justiţiei a informaţiilor relevante privind obţinerea de compensaţii financiare de către victimele infracţiunilor intenţionate comise cu violenţă şi a formularelor de cerere. (2) Direcţia tehnologia informaţiei se va îngriji de aspectele tehnice legate de organizarea audierii solicitantului prin videoconferinţă şi telefon.  +  Articolul 8Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.p. Ministrul justiţiei,Katalin-Barbara Kibedi,secretar de statBucureşti, 13 mai 2008.Nr. 1.319/C.  +  Anexa FORMULARpentru cererea de obţinere a compensaţiilor financiare în situaţii transfrontaliere în temeiul art. 34^4 din Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 1 din Directiva Consiliului 2004/80/CE din 20 aprilie 2004 privind despăgubirea victimelor infracţiunilor
      1. Date despre solicitant (persoana care solicită compensaţie
      financiară):
      ......................................................
      a) Nume:
      ......................................................
      b) Prenume:
      ......................................................
      c) Seria şi numărul buletinului/cărţii de identitate*):
      ......................................................
      d) Eliberat de*)......... la data de*)................
      e) Cod numeric personal*):............................
      f) Sex:
      ......................................................
      g) Data şi locul naşterii:
      ......................................................
      h) Cetăţenie:
      ......................................................
      i) Adresă şi cod poştal:
      ......................................................
      j) Locul unde persoana locuieşte în mod obişnuit
      (dacă este diferit de domiciliu):
      ......................................................
      k) Nr. de telefon (inclusiv prefixul):
      ......................................................
      l) Nr. de fax:
      ......................................................
      m) Adresă de e-mail:
      ......................................................
      n) Date bancare (pentru transferuri trebuie prevăzut
      codul BIC în locul codului bancar şi codul IBAN în
      locul numărului de cont):
      .......................................................
      2. Calitatea în care se solicită compensaţia financiară,
      în cazul în care persoana solicitantului este diferită
      de cea a persoanei vătămate:
      ........................................................
      3. Documente justificative ataşate în cazul expus la pct. 2:
      ........................................................
      4. Date despre persoana vătămată, dacă este diferită de
      persoana solicitantului:
      a) Nume:
      ..........................................................
      b) Prenume:
      ..........................................................
      c) Seria şi numărul buletinului/cărţii de identitate*):
      ..........................................................
      d) Eliberat de*) .......... la data de*) .................
      e) Cod numeric personal*): ...............................
      f) Sex: ..................................................
      g) Data şi locul naşterii: ...............................
      h) Cetăţenie: ............................................
      i) Adresă şi cod poştal: .................................
      j) Locul unde persoana locuieşte în mod obişnuit (dacă este
      diferit de domiciliu):
      ..........................................................
      k) Nr. de telefon (inclusiv prefixul): ...................
      l) Nr. de fax: ...........................................
      m) Adresă de e-mail: .....................................
      5. Lista documentelor justificative ataşate:
      ..........................................................
      ..........................................................
      6. Date despre fapta pentru care se solicită compensaţia
      financiară
      a) data şi locul comiterii faptei:
      ..........................................................
      ..........................................................
      b) descrierea faptei:
      ..........................................................
      ..........................................................
      7. Cuantumul compensaţiei financiare solicitate
      ..........................................................
      ..........................................................
      8. Locul unde solicitantul doreşte să îi fie comunicate documentele
       ulterioare:
      ..........................................................
      9. Date bancare (pentru transferuri trebuie prevăzut codul BIC în
      locul codului bancar şi codul IBAN în locul numărului de cont):
      
  Codul BIC: Codul IBAN: Denumirea băncii: Contact în străinătate:
  Data depunerii cererii ...................Semnătura ................................_________ Notă *) Pentru cetăţenii străini/apatrizi se vor completa în mod corespunzător cu datele din actul de identitate.___________