HOTĂRÂRE nr. 571 din 22 octombrie 1993privind trecerea în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a imobilului situat în strada Elena Doamna nr. 55, Iaşi
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 1 noiembrie 1993    Guvernul Romăniei hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă trecerea, din administrarea Regiei Autonome "Locuinţa" Iaşi de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Iaşi, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, a imobilului situat în strada Elena Doamna nr. 55, Iaşi, împreună cu terenul aferent.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se va face prin protocol de predare-primire, pe bază de bilant, cu întreg activul şi pasivul existent la data transmiterii.  +  Articolul 3Ministerul Apărării Naţionale şi Regia Autonomă "Locuinţa" Iaşi vor asigura punerea în aplicare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUNICOLAE VĂCĂROIUContrasemnează:--------------Ministrul apărării naţionale,general-locotenent Niculae SpiroiuMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin GeorgescuSecretar de stat, Şeful Departamentuluipentru Administraţie Publică Locală,Octav CozmâncăBucureşti, 22 octombrie 1993.Nr. 571.-------