ORDIN nr. 1.025 din 31 martie 2008pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii - S.A., la care Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar
EMITENT
 • MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
 • Nr. 152 din 31 martie 2008
 • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
 • Nr. 1.025 din 31 martie 2008
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 16 mai 2008  În temeiul art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare, al art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei şi ministrul economiei şi finanţelor emit prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii - S.A., la care Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al operatorului economic prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu avizul Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi al Ministerului Economiei şi Finanţelor. (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic prevăzut la art. 1 poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,Karoly BorbelyκlyMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan Vosganian  +  Anexa MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEISOCIETATEA NAŢIONALĂ "RADIOCOMUNICAŢII" - S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
  *Font 8* - mii lei -
  INDICATORI Nr. rd. 2008 Propuneri
  0 1 2 3 4
  I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 329.814,48
  1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 322.314,48
  a) producţia vândută 3 315.550,00
  b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,00
  c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 0,00
  - subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6 0,00
  - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 0,00
  d) producţia imobilizată 8 1.000,00
  e) alte venituri din exploatare 9 5.764,48
  2 Venituri financiare - total, din care: 10 7.500,00
  a) venituri din interese de participare 11 0,00
  b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 0,00
  c) venituri din dobânzi 13 2.500,00
  d) alte venituri financiare 14 5.000,00
  3 Venituri extraordinare 15 0,00
  II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 46 + 49) 16 322.725,13
  1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 276.312,53
  a) cheltuieli materiale 18 20.000,00
  b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 27.000,00
  c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,00
  d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 105.828,75
  - salarii 22 78.014,08
  - contracte de mandat/contracte de performanţă 23 195,70
  - cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 21.194,85
  - cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 15.250,91
  - cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj 26 977,62
  - cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 4.966,32
  - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 4.628,73
  - cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare, din care: 29 400,00
  - tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 30 400,00
  - tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31 0,00
  - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 835,73
  - tichete de masă 33 3.393,00
  - cheltuieli aferente disponibilizării 1.795,39
  e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale 34 87.212,78
  f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 36.271,00
  - cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 36 33.419,00
  - cheltuieli de protocol, din care: 37 150,00
  - tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 38 0,00
  - cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 39 6.250,00
  - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea 193/2006) 40 0,00
  - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea 193/2006) 41 0,00
  - cheltuieli cu sponsorizarea 42 189,00
  - alte cheltuieli, din care: 43 2.852,00
  - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 44 0,00
  - redevenţa din concesionarea bunurilor publice 45 0,00
  2 Cheltuieli financiare - total, din care: 46 46.412,59
  - cheltuieli privind dobânzile 47 37.912,59
  - alte cheltuieli financiare 48 8.500,00
  3 Cheltuieli extraordinare 49 0,00
  III REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 50 7.089,35
  IV IMPOZIT PE PROFIT 51 1.077,58
  V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52 6.011,77
  1 Rezerve legale 53 354,47
  2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54 0,00
  3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 55 0,00
  4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 56 0,00
  5 Alte repartizări prevăzute de lege 57 0,00
  6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 58 565,73
  7 Minim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 59 2.828,65
  8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 60 2.262,92
  VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 61 153.979,51
  1 Surse proprii 62 93.549,51
  2 Alocaţii de la buget 63 0,00
  3 Credite bancare 64 60.430,00
  - interne 65 60.430,00
  - externe 66 0,00
  4 Alte surse 67 0,00
  VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 68 153.979,51
  1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 69 101.876,44
  2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 70 52.103,07
  - interne 71 4.355,00
  - externe 72 47.748,07
  VIII REZERVE, din care: 73 2.617,39
  1 Rezerve legale 74 354,47
  2 Rezerve statutare 75 0,00
  3 Alte rezerve 76 2.262,92
  IX DATE DE FUNDAMENTARE 77
  1 Venituri totale 78 329.814,48
  2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 322.725,13
  3 Nr. prognozat de personal la finele anului 80 1.950,00
  4 Nr. mediu de salariaţi total 81 1.998,00
  5 Fond de salarii, din care: 82 78.014,08
  a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 83 77.579,53
  b) alte cheltuieli cu personalul 84 434,55
  6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 85 3.237,34
  7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 78/81) în preţuri curente 86 165.072,31
  8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 78/81) - în preţuri comparabile 87 165.072,31
  9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 88 0,00
  10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000) = (rd. 16/rd. 1) x 1000 89 978,51
  11 Plăţi restante 90
  - preţuri curente 91 0,00
  - preţuri comparabile 92 0,00
  12 Creanţe restante 93
  - preţuri curente 94 4.000,00
  - preţuri comparabile 95 4.228,00
  ----