ORDIN nr. 1.006 din 28 martie 2008pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., la care Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar
EMITENT
 • MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
 • Nr. 151 din 28 martie 2008
 • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
 • Nr. 1.006 din 28 martie 2008
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 16 mai 2008  În temeiul art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare, al art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei şi ministrul economiei şi finanţelor emit prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., la care Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al operatorului economic prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu avizul Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi al Ministerului Economiei şi Finanţelor. (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic prevăzut la art. 1 poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul comunicaţiilorşi tehnologiei informaţiei,Karoly BorbelyMinistrul economieişi finanţelor,Varujan Vosganian  +  Anexa MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEICOMPANIA NAŢIONALĂ "POŞTA ROMÂNĂ" - S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
                                                             - mii lei -
  INDICATORI Nr. rd. 2008 PROPUNERI
  0 1 2 3 4
  I. VENITURI TOTALE (rd.02+rd.9+rd.14) 1 1.467.470
  1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 1.446.070
  a) producţia vândută,din care: 3 1.375.793
  Venituri din comisionul pentru transmiterea pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale şi asistenţă socială la domiciliul beneficiarilor 4 426.000
  b) venituri din vânzarea mărfurilor 5 15.200
  c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri 6 0
  d) producţia imobilizată 7 0
  e) alte venituri din exploatare 8 55.077
  2 Venituri financiare - total, din care: 9 21.400
  a) venituri din interese de participare 10 400
  b) venituri din alte investiţii şi alte împru- muturi care fac parte din activele imobilizate 11 0
  c) venituri din dobânzi 12 16.000
  d) alte venituri financiare 13 5.000
  3 Venituri extraordinare 14 0
  II. CHELTUIELI TOTALE (rd.16+rd.45+rd.48) 15 1.423.260
  1 Cheltuieli exploatare - total, din care: 16 1.418.160
  a) cheltuieli materiale 17 63.843
  b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 18 9.000
  c) cheltuieli privind mărfurile 19 11.400
  d) cheltuieli privind personalul (rd.21+22+23+27), din care: 20 825.621
  - salarii 21 571.712
  - contracte de mandat/contracte de performanţă*) 22 319
  - cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 23 151.598
  - cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 114.797
  - cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj 25 5.482
  - cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 31.319
  - alte cheltuieli cu personalul (rd.28+31+32+33), din care: 27 101.992
  - cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare, din care: 28 22.090
  - tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 29 0
  - tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 30 12.950
  - fonduri speciale aferente fondului de salarii 31 10.614
  - tichete de masă 32 67.000
  - participarea salariaţilor la profit 33 2.287
  e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale 34 21.000
  g) alte cheltuieli de exploatare (rd.36+43), din care: 35 487.297
  - cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 36 419.569
  - cheltuieli de protocol, din care: 37 5.381
  - tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 38 0
  - cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 39 8.154
  - tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 40 100
  - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41 100
  - cheltuieli cu sponsorizarea 42 1.320
  - alte cheltuieli, din care: 43 67.728
  - impozite, taxe şi alte vărsăminte asimilate 44 54.302
  2 Cheltuieli financiare, total, din care: 45 5.100
  - cheltuieli privind dobânzile 46 2.000
  - alte cheltuieli financiare 47 3.100
  3 Cheltuieli extraordinare 48 0
  III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 49 44.210
  IV. IMPOZIT PE PROFIT 50 10.027
  V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 34.183
  1 Rezerve legale 52 0
  2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 53 0
  3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 54 0
  4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55 0
  5 Alte repartizări prevăzute de lege 56 0
  6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 57 3.418
  7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 58 17.092
  8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59 13.673
  VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 60 225.452
  1 Surse proprii 61 47.927
  2 Alocaţii de la buget 62 0
  3 Credite bancare 63 177.525
  - interne 64 0
  - externe 65 177.525
  4 Alte surse 66 0
  VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 67 73.683
  1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 68 73.683
  2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 69 0
  - interne 70 0
  - externe 71 0
  VIII. REZERVE, din care: 72 331.091
  1 Rezerve legale 73 11.674
  2 Rezerve statutare 74 0
  3 Alte rezerve 75 319.417
  IX. DATE DE FUNDAMENTARE 76 *)
  1 Venituri totale 77 1.467.470
  2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 78 1.423.260
  3 Nr. prognozat de personal la finele anului 79 37.200
  4 Nr. mediu de salariaţi total 80 36.500
  5 Fond de salarii (rd.82+83), din care: 81 571.712
  a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 82 571.186
  b) alte cheltuieli cu personalul 83 526
  6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (rd.82/rd.80) 84 1.304,1
  7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd.77/rd.80) - în preţuri curente 85 40.205
  8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd.77/rd.80) - în preţuri comparabile 86 40.205
  9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu - unităţi fizice/persoană 87 0
  10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd.15/rd.1)x 1000 88 969,87
  11 Plăţi restante 89 *)
  - preţuri curente 90 0
  - preţuri comparabile 91 0
  12 Creanţe restante 92 *)
  - preţuri curente 93 10.500
  - preţuri comparabile 94 10.500
  ---------- Notă *) Suma prevăzută la rândul 22 col. 5 este calculată conform contractului de mandat.-----------