ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 60 din 7 mai 2008pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 16 mai 2008  Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 717/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind roaming-ul în rețelele publice de telefonie mobilă în interiorul Comunității și de modificare a Directivei 2002/21/CE , care obligă statele membre să ia toate măsurile necesare pentru asigurarea implementării acestuia și să stabilească sancțiunile pentru încălcarea obligațiilor ce decurg din acest regulament până la data de 30 martie 2008,luând în considerare necesitatea creării unui cadru general predictibil pentru aplicarea regulamentelor comunitare din domeniul comunicațiilor electronice,ținând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ poate avea drept consecințe negative imposibilitatea sancționării încălcărilor prevederilor Regulamentului (CE) nr. 717/2007 al Parlamentului European și al Consiliului pe teritoriul României, cu potențiale efecte negative grave asupra utilizatorilor finali din România și asupra furnizorilor de rețele publice de telefonie mobilă din celelalte state membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European, precum și declanșarea de către Comisia Europeană a procedurilor de sancționare a României,aspectele menționate constituind situații extraordinare ce ar putea impieta asupra îndeplinirii angajamentelor convenite prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană și ar putea avea repercusiuni negative și asupra pieței de comunicații electronice din România, situații care nu pot fi prevenite decât prin adoptarea unor măsuri în regim de urgență,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 27 iunie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 36, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 36(1) În situația apariției unui litigiu între furnizori de rețele sau de servicii de comunicații electronice în legătură cu obligațiile impuse acestora prin dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență, ale legislației speciale în domeniul comunicațiilor electronice ori ale regulamentelor comunitare din domeniul comunicațiilor electronice sau impuse de către ANC în conformitate cu aceste dispoziții, partea interesată poate sesiza ANC în vederea soluționării litigiului sau poate introduce o cerere de chemare în judecată la instanța competentă. ANC soluționează litigiul în termen de 4 luni de la data sesizării, în afara situațiilor excepționale, în care un termen mai lung este necesar pentru buna soluționare a cazului. (la 27-03-2009, Alineatul (1) din Articolul 36 , Punctul 1. , Articolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 38 din 13 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 24 martie 2009 ) 2. La articolul 51 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) verificarea respectării obligațiilor prevăzute de dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență sau ale legislației speciale din domeniul comunicațiilor electronice ori al serviciilor poștale sau impuse de ANC și MCSI în conformitate cu aceste dispoziții, precum și punerea în aplicare și executarea regulamentelor comunitare din domeniul comunicațiilor electronice, în special în ceea ce privește monitorizarea pieței și verificarea respectării obligațiilor furnizorilor de rețele sau de servicii de comunicații electronice care decurg din aceste regulamente, acolo unde se stabilește competența autorității naționale de reglementare în acest scop; (la 27-03-2009, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 51 , Punctul 2. , Articolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 38 din 13 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 24 martie 2009 ) 2^1. La articolul 52, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins:(9) ANC publică informațiile care ar putea contribui la dezvoltarea unei piețe deschise și concurențiale, inclusiv informații actualizate referitoare la aplicarea regulamentelor comunitare, cu respectarea principiului confidențialității și a prevederilor legale privind liberul acces la informațiile de interes public, precizând și condițiile și procedura de acces al persoanelor interesate la aceste informații. (la 27-03-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 38 din 13 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 24 martie 2009 ) 3. La articolul 53, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 53(1) Controlul respectării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și ale legislației speciale din domeniul comunicațiilor electronice și serviciilor poștale, al respectării obligațiilor impuse prin autorizația generală și prin licențele de utilizare a resurselor de numerotație, precum și a obligațiilor furnizorilor de rețele sau de servicii de comunicații electronice care decurg din regulamentele comunitare, acolo unde se stabilește competența de monitorizare sau de verificare a respectării acestor obligații de către autoritatea națională de reglementare, revine ANC, care acționează prin personalul de specialitate împuternicit în acest scop. (la 27-03-2009, Alineatul (1) din Articolul 53 , Punctul 3. , Articolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 38 din 13 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 24 martie 2009 ) 4. La articolul 55 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera f^1), cu următorul cuprins:f^1) nerespectarea obligațiilor care decurg din regulamentele comunitare din domeniul comunicațiilor electronice, în cazurile în care competența de monitorizare și verificare a respectării acestor obligații aparține autorității naționale de reglementare;5. La articolul 55 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) cu amendă de la 5.000 lei la 100.000 lei;6. După articolul 59^1 se introduce un nou articol, articolul 59^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 59^2(1) În situația descoperirii nerespectării de către un furnizor de rețele sau de servicii de comunicații electronice a unei obligații care decurge din regulamentele comunitare, în cazurile în care competența de monitorizare și verificare a acestor obligații aparține autorității naționale de reglementare, ANC va transmite furnizorului în cauză o notificare prin care îi va aduce la cunoștință intenția aplicării sancțiunii prevăzute de lege și îi va solicita încetarea imediată a încălcării săvârșite.(2) Dacă furnizorul nu încetează încălcarea săvârșită, în conformitate cu notificarea transmisă conform dispozițiilor alin. (1), ANC va aplica sancțiunea corespunzătoare și va dispune toate măsurile necesare în vederea asigurării respectării obligației încălcate și remedierii încălcării săvârșite.(3) Măsurile prevăzute la alin. (2) se dispun prin actul de aplicare a sancțiunii, emis de președintele ANC. Transmiterea actului prin care se aplică sancțiunea și se dispun măsuri în vederea asigurării respectării obligației încălcate se realizează de îndată.(4) Dispozițiile art. 59 alin. (4) și (5) se aplică în mod corespunzător. (la 27-03-2009, Articolul 59^2 din Punctul 6. , Articolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul UNIC din LEGEA nr. 38 din 13 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 24 martie 2009 )  +  Articolul IIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, după aprobarea prin lege a acesteia, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației,
  Karoly Borbely
  Președintele Autorității Naționale pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației,
  Dan Cristian Georgescu
  Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
  Marian Marius Dorin
  București, 7 mai 2008.Nr. 60.---------