LEGE nr. 104 din 9 mai 2008 (**republicată**)privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 28 iunie 2011  (la 31-07-2021, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 219 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 28 iulie 2021 ) **) Republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 10/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea traficului ilicit de substanțe cuprinse în "lista interzisă", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 15 martie 2011, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 104/2008 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 din 16 mai 2008.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta lege reglementează prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante.(2) Substanțele dopante sunt prevăzute în anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta lege și se clasifică astfel:a) substanțele dopante cu grad mare de risc sunt substanțele dopante prevăzute în anexa nr. 1;b) substanțele dopante de risc sunt substanțele dopante prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele pot fi modificate prin hotărâre a Guvernului, prin înscrierea unei noi substanțe sau prin radierea unei substanțe, la propunerea Agenției Naționale Anti-Doping. (la 31-07-2021, Articolul 1 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 219 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 28 iulie 2021 )  +  Articolul 2(1) În cuprinsul prezentei legi sunt aplicabile dispozițiile art. 3 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, republicată.(2) Prin producerea fără drept de substanțe dopante prevăzute în anexele care fac parte integrantă din prezenta lege se înțelege fabricarea, experimentarea, prepararea, procesarea, transformarea, ambalarea de substanțe dopante, precum și de produse care au în compoziție astfel de substanțe, fără drept. (la 31-07-2021, Alineatul (2) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 219 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 28 iulie 2021 ) (3) Prin trafic ilicit de substanțe dopante prevăzute în anexele care fac parte integrantă din prezenta lege se înțelege oferirea, distribuirea, vânzarea, administrarea, punerea în vânzare, livrarea cu orice titlu, trimiterea ori alte operațiuni, introducerea sau scoaterea din țară, precum și importul sau exportul ori alte operațiuni privind circulația substanțelor dopante și a produselor care au în compoziție astfel de substanțe, fără drept. (la 31-07-2021, Alineatul (3) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 219 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 28 iulie 2021 ) (4) Prin consum ilicit de substanțe dopante prevăzute în anexele care fac parte integrantă din prezenta lege se înțelege cumpărarea, procurarea și deținerea substanțelor dopante și a produselor care au în compoziție astfel de substanțe, fără drept. (la 31-07-2021, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 219 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 28 iulie 2021 )  +  Capitolul IIConsiliul de prevenire și combatere a traficului ilicit de substanțe dopante (la 31-07-2021, Titlul Capitolului II a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 219 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 28 iulie 2021 )  +  Articolul 3Pe lângă Agenția Națională Anti-Doping se înființează Consiliul de prevenire și combatere a traficului ilicit de substanțe dopante, organ consultativ fără personalitate juridică, denumit în continuare Consiliul. (la 31-07-2021, Articolul 3 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 219 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 28 iulie 2021 ) Notă
  Articolul XI din LEGEA nr. 219 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 28 iulie 2021 prevede:Articolul XI(1) Pentru o perioadă de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Agenția Națională Anti-Doping, Ministerul Sănătății, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și Inspectoratul General al Poliției Române desfășoară activități de informare a operatorilor economici și a persoanelor din rândul publicului larg cu privire la dispozițiile prezentei legi, precum și cu privire la interdicțiile și obligațiile ce le revin potrivit acesteia.(2) Informarea prevăzută la alin. (1) se realizează prin intermediul mai multor instrumente și/sau acțiuni specifice, cum ar fi, fără a se limita la acestea, comunicate de presă și informare prin mass-media, postarea informațiilor pe pagina de internet a instituțiilor respective, organizarea unor acțiuni specifice prin personal specializat.(3) În scopul realizării activității prevăzute la alin. (1), Agenția Națională Anti-Doping, Ministerul Sănătății, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și Inspectoratul General al Poliției Române colaborează cu persoane juridice, organisme și organizații neguvernamentale interesate și cooperează cu alte instituții și autorități ale administrației publice de la nivel central și local, în condițiile legii.
   +  Articolul 4(1) Consiliul are în componență 11 membri, după cum urmează:a) președintele Agenției Naționale Anti-Doping;b) un reprezentant al Secretariatului General al Guvernului, desemnat de către Secretarul General al Guvernului;c) un reprezentant al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, desemnat de președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor;d) un reprezentant al Inspectoratului General al Poliției Române, desemnat de inspectorul general al Inspectoratului General al Poliției Române;e) un reprezentant al Direcției Generale a Vămilor, desemnat de vicepreședintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală;f) un reprezentant al Ministerului Public, desemnat de procurorul-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată;g) un reprezentant al Ministerului Sănătății, desemnat de ministrul sănătății;h) un reprezentant al Ministerului Justiției, desemnat de ministrul justiției;i) un reprezentant al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor desemnat de președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor;j) un reprezentant al Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România, desemnat de președintele Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România;k) un reprezentant al Colegiului Farmaciștilor din România, desemnat de Biroul Executiv al Colegiului Farmaciștilor din România. (la 31-07-2021, Alineatul (1) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 219 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 28 iulie 2021 ) (2) Activitatea Consiliului este condusă de un președinte care este și președintele Agenției Naționale Anti-Doping.(3) Mandatul membrilor Consiliului este de 3 ani, cu posibilitatea reînnoirii acestuia o singură dată. (la 31-07-2021, Alineatul (3) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 219 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 28 iulie 2021 ) (4) Membrii Consiliului sunt obligați să respecte secretul profesional și să depună declarații de confidențialitate și privind conflictul de interese, potrivit legii.(5) Consiliul se întrunește în ședințe ordinare organizate trimestrial și în ședințe extraordinare organizate ori de câte ori este nevoie, la solicitarea președintelui.(6) Convocarea Consiliului se face cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data ședinței și va cuprinde în mod obligatoriu ordinea de zi și documentația necesară.(7) Consiliul își desfășoară activitatea în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi și ia decizii sau, după caz, emite avize consultative cu votul majorității membrilor prezenți. (la 31-07-2021, Alineatul (7) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 219 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 28 iulie 2021 ) (8) Membrii Consiliului, care participă la ședințe, beneficiază de o indemnizație de ședință în cuantum de 20% din indemnizația lunară a președintelui. Totalul sumelor cuvenite unui membru al Consiliului ca urmare a participării la ședințe nu poate depăși într-o lună 20% din indemnizația lunară a președintelui.  +  Articolul 5(1) Calitatea de membru al Consiliului încetează înainte de termen, în urma retragerii mandatului de către instituția publică care l-a desemnat sau prin deces.(2) În cazul prevăzut la alin. (1) autoritățile prevăzute la art. 4 alin. (1) desemnează un nou reprezentant, al cărui mandat durează până la expirarea mandatului celui în locul căruia a fost numit.  +  Articolul 6(1) Consiliul îndeplinește următoarele atribuții:a) analizează măsurile sau operațiunile convenite de către instituțiile și autoritățile publice cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii traficului ilicit de substanțe dopante, în scopul identificării disfuncționalităților intervenite în aplicarea acestora și al formulării de propuneri pentru eliminarea lor;b) propune armonizarea, actualizarea și adaptarea legislației în domeniu cu reglementările internaționale, pe baza datelor privind amploarea și caracteristicile naționale ale traficului ilicit de substanțe dopante, și emite aviz consultativ pe propunerile legislative și proiectele de acte normative;c) aprobă raportul privind activitatea desfășurată conform prezentei legi, întocmit de Agenția Națională Anti-Doping pe baza datelor transmise de autoritățile de control cu responsabilități în implementarea prezentei legi. Raportul se include în raportul anual de activitate pe care Agenția Națională Anti-Doping îl înaintează Guvernului, Parlamentului și organismelor internaționale abilitate să asigure aplicarea prevederilor convențiilor internaționale, în conformitate cu acordurile semnate de România.(2) În exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul adoptă avize consultative cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți. (la 31-07-2021, Articolul 6 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 219 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 28 iulie 2021 )  +  Articolul 7Inspectoratul General al Poliției Române, prin formațiunile centrale specializate în prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri din cadrul Direcției de combatere a crimei organizate, Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin Direcția Generală a Vămilor, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Ministerul Sănătății și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor transmit trimestrial către Agenția Națională Anti-Doping datele statistice pe care le dețin privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante, în conformitate cu atribuțiile acestora. (la 31-07-2021, Articolul 7 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 219 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 28 iulie 2021 )
   +  Capitolul IIIMăsuri speciale privind combaterea traficului ilicit de substanțe dopante în sălile de culturism și de fitness (la 31-07-2021, Titlul Capitolului III a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 219 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 28 iulie 2021 )  +  Articolul 8(1) Personalul împuternicit din cadrul Agenției Naționale Anti-Doping are dreptul să verifice dacă activitatea în sălile de culturism și/sau de fitness se desfășoară potrivit reglementărilor prezentei legi și, în vederea exercitării atribuțiilor de control, are acces în toate spațiile și încăperile anexe ale sălii de culturism și fitness, precum și la toate documentele necesare în vederea exercitării controlului.(2) Agenția Națională Anti-Doping are dreptul să efectueze teste doping în rândul practicanților de culturism și/sau de fitness, cu scopul stabilirii gradului de utilizare a substanțelor dopante în sportul recreativ.(3) Testarea doping prevăzută la alin. (2) se efectuează numai cu acordul scris al practicantului de culturism sau de fitness și cu respectarea principiului confidențialității datelor acestuia. (la 31-07-2021, Articolul 8 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 219 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 28 iulie 2021 )  +  Articolul 9(1) Pentru desfășurarea activităților de culturism și/sau de fitness, persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, precum și asociațiile în participațiune sunt obligate să solicite Agenției Naționale Anti-Doping autorizarea acestor activități prin eliberarea certificatului de funcționare din punctul de vedere al reglementărilor anti-doping. În situația în care persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale și asociațiile în participațiune au mai multe puncte de lucru în care se desfășoară activități de culturism și/sau de fitness, acestea trebuie să obțină un certificat de funcționare anti-doping pentru fiecare punct de lucru.(2) Nu pot avea calitatea de asociați și/sau de administratori ai entităților care desfășoară activități de culturism și/sau de fitness prevăzute la alin. (1) persoanele juridice, persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale care au fost sancționate contravențional pentru trafic ilicit de substanțe dopante, pe o perioadă de 5 ani de la data rămânerii definitive a sancțiunii.(3) Persoanele fizice care au fost sancționate pentru dopaj în temeiul dispozițiilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu pot fi asociați, administratori, angajați în cadrul entităților care desfășoară activități de culturism și/sau de fitness și nu pot încheia contracte de servicii cu astfel de entități pentru o perioadă egală cu perioada suspendării din activitatea sportivă.(4) Certificatul de funcționare prevăzut la alin. (1) nu poate fi eliberat în cazul în care în sălile de culturism și/sau fitness se constată că se comercializează, se distribuie, se deține ori se oferă substanțe dopante de către personalul care lucrează sub autoritatea sau în baza unor convenții de servicii în sala de culturism/fitness de către asociații și/sau administratorii persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale și asociațiile în participațiune.(5) Pentru eliberarea certificatului de funcționare prevăzut la alin. (1) se percepe, potrivit legii, o taxă al cărei cuantum se stabilește prin ordin al președintelui Agenției Naționale Anti-Doping, sumele astfel obținute constituindu-se venituri proprii.(6) Certificatul de funcționare prevăzut la alin. (1) se retrage în cazul în care în sălile de culturism și/sau de fitness se constată că se comercializează, se distribuie, se deține ori se oferă substanțe dopante de către personalul care lucrează sub autoritatea sau în baza unor convenții de servicii în sala de culturism/fitness de către asociații și/sau administratorii persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale și asociațiile în participațiune. (la 31-07-2021, Articolul 9 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 219 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 28 iulie 2021 )  +  Articolul 9^1(1) Entitățile prevăzute la art. 9 alin. (1) au obligația să solicite autorizarea din punctul de vedere al reglementărilor anti-doping în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării/autorizării sau, după caz, de la data încheierii contractului de asociere, pentru fiecare punct de lucru în parte.(2) Pentru eliberarea certificatului de funcționare din punctul de vedere al reglementărilor anti-doping, entitățile solicitante prevăzute la alin. (1) trebuie să facă dovada absolvirii cursului de instruire anti-doping, organizat de către Agenția Națională Anti-Doping, de către o persoană cu care entitatea solicitantă are încheiat un contract individual de muncă sau un contract de prestări de servicii, în condițiile legii, și care are calificare de profesor de educație fizică și sport, instructor sportiv sau antrenor.(3) Dispozițiile alin. (2) se aplică pentru fiecare punct de lucru al entităților prevăzute la alin. (1), pentru care se solicită autorizarea.(4) Prin normele metodologice aprobate de către Guvern se stabilesc modul și condițiile de eliberare, suspendare și retragere ale certificatului prevăzut la alin. (1)-(3)(5) Metodologia, modul și condițiile de organizare a cursului de instruire anti-doping, condițiile și modul de eliberare a atestatului de absolvire prevăzute la alin. (2) se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției Naționale Anti-Doping. (la 31-07-2021, Capitolul III a fost completat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 219 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 28 iulie 2021 )  +  Articolul 9^2(1) În vederea eliberării certificatului de funcționare din punct de vedere al reglementărilor anti-doping, entitățile prevăzute la art. 9 alin. (1) sunt obligate să comunice Agenției lista cu suplimentele alimentare comercializate.(2) Dacă la momentul depunerii cererii de autorizare entitățile prevăzute la alin. (1) nu comercializează suplimente alimentare, acestea vor depune o declarație pe propria răspundere în acest sens, sub sancțiunea prevăzută de lege pentru fals în declarații.(3) Dacă după eliberarea certificatului de funcționare din punctul de vedere al reglementărilor anti-doping entitățile prevăzute la alin. (2) doresc să comercializeze suplimente alimentare, acestea au obligația de a comunica Agenției Naționale Anti-Doping lista cu suplimentele alimentare pe care urmează să le comercializeze.(4) În cazul în care entitățile prevăzute la alin. (1) și (2) comercializează noi suplimente alimentare, comunicarea va cuprinde suplimentele alimentare pe care urmează să le comercializeze.(5) Termenul pentru comunicarea informațiilor prevăzute la alin. (3) și (4) este de 10 zile de la data intervenirii oricărei modificări cu privire la suplimentele alimentare comercializate.(6) Comercializarea suplimentelor alimentare desigilate în sălile de culturism și/sau fitness este interzisă. Notă
  Articolul III din LEGEA nr. 219 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 28 iulie 2021 prevede:
  Articolul III(1) Persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, precum și asociațiile în participațiune care desfășoară activitatea de comerț cu amănuntul al suplimentelor alimentare în aceeași incintă în care se află sala de culturism și/sau fitness sunt obligate să depună la Agenția Națională Anti-Doping, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, lista cu suplimente alimentare comercializate.(2) Dispozițiile art. 9^2 alin. (4)-(6) din Legea nr. 104/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.(3) Comercializarea de către persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, asociațiile în participațiune care desfășoară activitatea de comerț cu amănuntul al suplimentelor alimentare în aceeași incintă în care se află sala de culturism și/sau fitness, fără notificarea Agenției Naționale Anti-Doping cu privire la lista produselor comercializate, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei.(4) Contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (3) în termen de 48 de ore de la data comunicării procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor.(5) Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (3) pentru entitățile prevăzute la alin. (1) se face de către inspectorii sanitari de stat împuterniciți de Ministerul Sănătății, de către personalul anume împuternicit din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și Agenției Naționale Anti-Doping, conform competențelor legale.Conform articolului IV din același act normativ, dispozițiile art. 16^1-16^3 din Legea nr. 104/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. III alin. (3) din prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
  (la 31-07-2021, Capitolul III a fost completat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 219 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 28 iulie 2021 )
   +  Articolul 9^3Entitățile prevăzute la art. 9 alin. (1) au obligația de a afișa la loc vizibil certificatul de funcționare din punctul de vedere al reglementărilor anti-doping. (la 31-07-2021, Capitolul III a fost completat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 219 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 28 iulie 2021 )  +  Articolul 10În vederea exercitării atribuțiilor de control prevăzute la art. 8 alin. (1), Agenția Națională Anti-Doping încheie protocol de colaborare cu Oficiul Național al Registrului Comerțului în vederea eliberării, gratuit, a listei actualizate a persoanelor juridice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale care desfășoară activități de culturism și/sau fitness și/sau activități sportive și recreative. (la 31-07-2021, Articolul 10 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 219 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 28 iulie 2021 )  +  Articolul 11(1) În scopul asigurării exercitării în teritoriu a competențelor prevăzute de lege, se înființează 8 oficii zonale pentru prevenirea și combaterea traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc, dintre care unul în municipiul București, denumite în continuare oficii, compartimente fără personalitate juridică, în structura Agenției Naționale AntiDoping.(2) Sediile oficiilor, competența teritorială, precum și atribuțiile acestora se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției Naționale Anti-Doping.(3) Agenția Națională Anti-Doping poate prelua în administrare, în condițiile legii, terenuri, spații și bunuri necesare desfășurării activității oficiilor sau activitatea acestora se poate desfășura în spații închiriate în condițiile legii.  +  Articolul 12(1) Statul de funcții, structura posturilor pe oficii, precum și încadrarea personalului se fac potrivit prevederilor legale în vigoare.(2) Salarizarea personalului oficiilor se realizează în conformitate cu prevederile legale aplicabile personalului din cadrul Agenției Naționale Anti-Doping.(3) Numărul maxim de posturi pentru fiecare oficiu este de 3, cu excepția celui organizat în municipiul București, unde numărul maxim de posturi este de 9, cu posibilitatea redistribuirii acestora în funcție de nevoile la nivel de teritoriu și pentru eficientizarea activității proprii.(4) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile personalului încadrat în oficii se stabilesc prin fișa postului.
   +  Capitolul IV Sancțiuni  +  Articolul 13Abrogat. (la 27-08-2021, Articolul 13 din Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 219 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 28 iulie 2021 )  +  Articolul 14Abrogat. (la 27-08-2021, Articolul 14 din Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 219 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 28 iulie 2021 )  +  Articolul 14^1(1) Fabricarea, producerea, experimentarea, prepararea, procesarea, transformarea, oferirea, distribuirea, vânzarea, punerea în vânzare, administrarea, livrarea cu orice titlu, trimiterea ori alte operațiuni privind circulația substanțelor dopante cu grad de mare risc și a produselor care conțin substanțe dopante cu grad de mare risc, fără drept, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani și interzicerea unor drepturi.(2) Finanțarea săvârșirii vreuneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) se sancționează cu pedeapsa prevăzută pentru această faptă, limitele speciale ale acesteia majorându-se cu o treime.(3) Îndemnul la consumul ilicit de substanțe dopante cu grad de mare risc și de produse care conțin substanțe dopante cu grad de mare risc constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani și interzicerea unor drepturi.(4) Dacă faptele prevăzute la alin. (1)-(3) au avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi.(5) Tentativa la infracțiunile prevăzute la alin. (1) și (2) se pedepsește.(6) Dispozițiile art. 78 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, se aplică dacă faptele prevăzute de prezentul articol au fost săvârșite în următoarele situații:a) fapta a fost comisă în sălile de culturism și/sau de fitness sau în magazine care comercializează suplimente alimentare;b) persoana care a comis infracțiunea îndeplinea o funcție ce implică exercițiul autorității de stat, iar fapta a fost comisă în exercitarea acestei funcții;c) fapta a fost comisă de un cadru medical sau de o persoană autorizată de către Agenția Națională Anti-Doping pentru desfășurarea activităților în sălile de culturism și/sau de fitness ori de o persoană care are, potrivit legii, atribuții în lupta anti-doping;d) substanțele dopante cu grad de mare risc și produsele care conțin substanțe dopante cu grad de mare risc au fost trimise sau livrate, distribuite sau oferite unui minor, unui bolnav psihic, unei persoane aflate într-un program terapeutic ori s-au efectuat alte asemenea activități interzise de lege cu privire la una dintre aceste persoane ori dacă fapta a fost comisă într-o instituție sau unitate medicală, de învățământ, militară, loc de detenție, centre de asistență socială, de reeducare sau instituție medical-educativă, locuri în care elevii, studenții și tinerii desfășoară activități educative, sportive, sociale ori în apropierea acestora;e) folosirea minorilor în săvârșirea faptelor prevăzute la alin. (1)-(3);f) substanțele dopante cu grad mare de risc și produsele care conțin substanțe dopante cu grad mare de risc au fost combinate cu alte substanțe, care astfel au creat o stare mai gravă de pericol pentru viața și integritatea persoanelor. (la 27-08-2021, Capitolul IV a fost completat de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 219 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 28 iulie 2021 )  +  Articolul 14^2Introducerea sau scoaterea din țară, precum și importul ori exportul de substanțe dopante de risc sau cu grad mare de risc sau produse ce conțin substanțe dopante de risc sau cu grad mare de risc, fără autorizație emisă de autoritățile competente, constituie infracțiune și se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi. (la 27-08-2021, Capitolul IV a fost completat de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 219 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 28 iulie 2021 )  +  Articolul 14^3Publicitatea făcută substanțelor și produselor care conțin substanțe dopante, fără drept, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. (la 27-08-2021, Capitolul IV a fost completat de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 219 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 28 iulie 2021 )  +  Articolul 14^4(1) Nu se pedepsește persoana care a comis una dintre infracțiunile prevăzute la art. 14^1 și 14^2 și care, mai înainte de a fi începută urmărirea penală, denunță autorităților participarea la comiterea infracțiunii, contribuind astfel la identificarea și tragerea la răspundere penală a autorului sau a celorlalți participanți.(2) Persoana care a comis una dintre infracțiunile prevăzute la art. 14^1 și 14^2 și care, în timpul urmăririi penale, denunță și facilitează identificarea și tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârșit infracțiuni legate de producerea și traficul ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor de pedeapsă. (la 27-08-2021, Capitolul IV a fost completat de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 219 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 28 iulie 2021 )  +  Articolul 14^5(1) Substanțele dopante cu grad mare de risc și alte bunuri care au făcut obiectul infracțiunilor prevăzute la art. 14^1 și 14^2 se confiscă, iar, dacă acestea nu se găsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani.(2) Se confiscă, de asemenea, banii, valorile sau orice alte bunuri dobândite prin valorificarea substanțelor dopante cu grad mare de risc și a altor bunuri prevăzute la alin. (1).(3) Sumele rezultate din valorificarea bunurilor confiscate și banii confiscați, conform alin. (1) și (2), constituie venituri la bugetul de stat și se evidențiază în cont separat la bugetul de stat. (la 27-08-2021, Capitolul IV a fost completat de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 219 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 28 iulie 2021 )  +  Articolul 14^6(1) Urmărirea penală pentru infracțiunile prevăzute la art. 14^1 și 14^2 se efectuează de către Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, dacă săvârșirea acestor infracțiuni a intrat în scopul unui grup infracțional organizat prevăzut la art. 367 alin. (6) din Codul penal.(2) Dispozițiile art. 112 și 112^1 din Codul penal, precum și cele ale art. 139-152 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător infracțiunilor prevăzute la art. 14^1 și 14^2 din prezenta lege. (la 27-08-2021, Capitolul IV a fost completat de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 219 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 28 iulie 2021 )  +  Articolul 14^7(1) În cazul în care există suspiciuni că se efectuează transporturi de substanțe dopante și există urgență, în scopul efectuării de verificări, organele de poliție pot aplica măsura administrativă de indisponibilizare, pentru o perioadă de maximum 30 de zile, a mijloacelor de transport care sunt sau au fost folosite pentru transportul, depozitarea sau efectuarea oricăror operațiuni cu substanțe dopante.(2) Actul administrativ prin care se dispune măsura indisponibilizării prevăzută la alin. (1) poate fi atacat în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Prin derogare de la dispozițiile art. 14 și 15 din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, introducerea acțiunii în contencios administrativ nu suspendă executarea măsurii.(3) Probele prelevate de către organele de poliție sunt analizate din punct de vedere fizico-chimic în laboratoarele de specialitate ale Inspectoratului General al Poliției Române sau în alte laboratoare de profil, acreditate conform standardului SR EN ISO/CEI 17025 pentru efectuarea acestor analize.(4) În vederea efectuării analizelor prevăzute la alin. (3), Inspectoratul General al Poliției Române adoptă măsurile necesare privind dotarea cu aparatura specifică laboratoarelor de specialitate ale Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, precum și pe cele privind acreditarea acestora, conform standardului SR EN ISO/CEI 17025, de către organismul național de acreditare.(5) Fondurile necesare dotării, acreditării și menținerii acreditării laboratoarelor prevăzute la alin. (4) se asigură din bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul General al Poliției Române prin legile bugetare anuale. (la 27-08-2021, Capitolul IV a fost completat de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 219 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 28 iulie 2021 )  +  Articolul 14^8(1) În cazul în care există urgență și se presupune, în mod justificat, că există riscul săvârșirii, prin mijloace electronice, a faptelor de oferire, vânzare, punere în vânzare, procurare sau cumpărare a substanțelor și a produselor care conțin substanțe dopante, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, la sesizarea organelor de poliție, solicită furnizorilor de servicii de comunicații electronice ori furnizorilor de servicii ai societății informaționale blocarea accesului la conținutul site-ului în cauză, în condițiile legii.(2) Actul administrativ prin care se dispune măsura prevăzută la alin. (1) poate fi contestat în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Prin derogare de la dispozițiile art. 14 și 15 din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, introducerea acțiunii în contencios administrativ nu suspendă executarea măsurii.(3) Nerespectarea de către furnizorii de servicii prin mijloace electronice ori de către furnizorii de servicii ale societății informaționale a obligației de a bloca accesul la site în termen de 6 ore de la primirea solicitării prevăzute la alin. (1) din partea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei.(4) În cursul urmăririi penale pentru infracțiunile prevăzute la art. 14^1 și 14^2, procurorul poate dispune, prin ordonanță motivată, măsura indisponibilizării domeniului sau poate dispune blocarea accesului la conținutul site-ului.(5) Furnizorii de servicii de comunicații electronice ori furnizorii de servicii ai societății informaționale au obligația de a pune în executare de îndată dispozițiile ordonanței, dar nu mai târziu de 6 ore de la primirea acesteia.(6) Nerespectarea dispozițiilor ordonanței și a termenului de executare constituie abatere judiciară și se sancționează cu amendă judiciară de la 1.000 lei la 5.000 lei.(7) Împotriva măsurii prevăzute la alin. (4), suspectul, inculpatul sau deținătorul domeniului ori administratorul site-ului poate formula plângere la judecătorul de drepturi și libertăți, în termen de 20 de zile de la data punerii în executare a măsurii. (la 27-08-2021, Capitolul IV a fost completat de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 219 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 28 iulie 2021 )  +  Articolul 15(1) Desfășurarea activității în cadrul sălilor de culturism și/sau de fitness fără certificatul de funcționare prevăzut la art. 9 alin. (1) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.500 lei la 7.500 lei.(2) Pe lângă aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale, agentul constatator poate dispune ca sancțiune complementară suspendarea activității sălii de culturism și/sau de fitness pe o durată de la o lună la 6 luni.(3) Nu constituie contravenție fapta prevăzută la alin. (1) pe perioada în care persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, precum și asociațiile în participațiune au depus cererea de autorizare în vederea obținerii certificatului de funcționare din punctul de vedere al respectării reglementărilor anti-doping, însă nu mai mult de 60 de zile de la data înregistrării acesteia la Agenția Națională Anti-Doping. (la 31-07-2021, Articolul 15 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din LEGEA nr. 219 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 28 iulie 2021 )  +  Articolul 16(1) Refuzul de a permite accesul personalului împuternicit din cadrul Agenției Naționale Anti-Doping, al inspectorilor sanitari de stat împuterniciți de Ministerul Sănătății și personalului anume împuternicit din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor în sălile de culturism și/sau de fitness, în spațiile anexe ale acestora, în scopul exercitării atribuțiilor de control pentru cercetarea încălcării prevederilor prezentei legi, precum și refuzul nejustificat de a pune la dispoziție documentele solicitate constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei. (la 31-07-2021, Alineatul (1) din Articolul 16 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din LEGEA nr. 219 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 28 iulie 2021 ) (2) În cazul contravenției prevăzute la alin. (1), pe lângă aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale, agentul constatator dispune ca sancțiune complementară suspendarea activității de culturism și/sau fitness pe o durată de la o lună la 6 luni. (la 31-07-2021, Alineatul (2) din Articolul 16 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din LEGEA nr. 219 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 28 iulie 2021 ) (3) Refuzul prevăzut la alin. (1) manifestat de două ori în cursul unui an atrage retragerea certificatului de funcționare emis de Agenția Națională Anti-Doping.(4) Reluarea activității în cadrul sălilor de culturism sau de fitness după suspendarea prevăzută la alin. (2) se va face după efectuarea controlului de către personalul împuternicit.  +  Articolul 16^1(1) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei nerespectarea dispozițiilor art. 9^2 alin. (3)-(5).(2) Pe lângă aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale, agentul constatator poate dispune ca sancțiune complementară suspendarea activității sălii de culturism și/sau fitness pe o durată de la o lună la 3 luni. (la 27-08-2021, Capitolul IV a fost completat de Punctul 19, Articolul I din LEGEA nr. 219 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 28 iulie 2021 )  +  Articolul 16^2Comercializarea în cadrul sălilor de culturism și/sau fitness a suplimentelor alimentare cu nerespectarea dispozițiilor art. 9^2 alin. (6) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 7.500 lei. (la 27-08-2021, Capitolul IV a fost completat de Punctul 19, Articolul I din LEGEA nr. 219 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 28 iulie 2021 )  +  Articolul 16^3Nerespectarea dispozițiilor art. 9^3 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei. (la 27-08-2021, Capitolul IV a fost completat de Punctul 19, Articolul I din LEGEA nr. 219 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 28 iulie 2021 )  +  Articolul 17Abrogat. (la 27-08-2021, Articolul 17 din Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 20, Articolul I din LEGEA nr. 219 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 28 iulie 2021 )  +  Articolul 17^1Fabricarea, producerea, experimentarea, prepararea, procesarea, transformarea, oferirea, distribuirea, vânzarea, punerea în vânzare, administrarea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, cumpărarea, procurarea, deținerea ori alte operațiuni privind circulația substanțelor dopante specifice și a produselor care conțin substanțe dopante de risc, precum și orice alte acțiuni sau inacțiuni de sprijinire a producerii și a traficului ilicit de substanțe dopante de risc, fără drept, constituie contravenție și se pedepsește cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei. (la 27-08-2021, Capitolul IV a fost completat de Punctul 21, Articolul I din LEGEA nr. 219 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 28 iulie 2021 )  +  Articolul 18(1) Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii prevăzute la art. 14^8 alin. (3) se fac de către personalul împuternicit din cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării.(2) Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 15-16^3 și art. 17^1 și aplicarea sancțiunii se fac de către inspectorii sanitari de stat împuterniciți de Ministerul Sănătății, de către personalul anume împuternicit din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și Agenției Naționale Anti-Doping, conform competențelor legale.(3) Contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 15, art. 16^1-16^3 și art. 17^1 în termen de 48 de ore de la data comunicării procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor.(4) Executarea sancțiunilor complementare aplicate se aduce la îndeplinire de către autoritățile sau instituțiile publice prevăzute la alin. (2), conform competențelor legale.(5) Contravențiilor prevăzute la art. 14^8 alin. (3), art. 15-16^3 și art. 17^1 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. (la 27-08-2021, Articolul 18 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 219 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 28 iulie 2021 )  +  Articolul 19Abrogat. (la 31-07-2021, Articolul 19 din Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 23, Articolul I din LEGEA nr. 219 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 28 iulie 2021 )  +  Articolul 20Abrogat. (la 01-02-2014, Art. 20 a fost abrogat de pct. 3 al art. 205 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )  +  Articolul 21Abrogat. (la 01-02-2014, Art. 21 a fost abrogat de pct. 3 al art. 205 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )  +  Articolul 22Abrogat. (la 27-08-2021, Articolul 22 din Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 24, Articolul I din LEGEA nr. 219 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 28 iulie 2021 )  +  Articolul 23Abrogat. (la 27-08-2021, Articolul 23 din Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 24, Articolul I din LEGEA nr. 219 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 28 iulie 2021 )  +  Articolul 24Abrogat. (la 27-08-2021, Articolul 24 din Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 24, Articolul I din LEGEA nr. 219 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 28 iulie 2021 )  +  Articolul 25(1) Substanțele dopante ridicate în vederea confiscării se distrug potrivit dispozițiilor art. 574 lit. d) din Codul de procedură penală. Păstrarea de contraprobe este obligatorie.(2) Distrugerea substanțelor dopante se efectuează periodic, prin incinerare sau prin alte mijloace adecvate, de către o societate reglementată de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, autorizată, în prezența unei comisii formate din judecătorul delegat cu executarea, câte un reprezentant al Agenției Naționale Anti-Doping, un specialist din cadrul formațiunii centrale specializate în prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri din Inspectoratul General al Poliției Române și gestionarul camerei de corpuri delicte a aceleiași unități. În cazul în care distrugerea nu are loc în circumscripția instanței de executare, din comisie face parte judecătorul delegat cu executarea de la instanța corespunzătoare în grad în circumscripția căreia are loc distrugerea. Un exemplar al procesului-verbal se trimite instanței de executare. (la 27-08-2021, Articolul 25 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 25, Articolul I din LEGEA nr. 219 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 28 iulie 2021 )  +  Articolul 26În cazul în care substanțele descoperite pe parcursul controlului intră și sub incidența Legii nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare, sau a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 186/2007, Agenția Națională Anti-Doping are obligația de a înștiința de îndată organele de urmărire penală competente, precum și Agenția Națională Antidrog, regimul sancționator aplicabil fiind cel prevăzut în aceste acte normative.  +  Capitolul V Dispoziții finale  +  Articolul 27În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, la propunerea Agenției Naționale Anti-Doping, Guvernul va adopta normele metodologice prevăzute la art. 9 alin. (3) și la art. 25 alin. (4).  +  Articolul 28În vederea îndeplinirii prevederilor art. 11 și 12, se suplimentează numărul maxim de posturi prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006*) privind aprobarea structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției Naționale Anti-Doping, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 911 din 9 noiembrie 2006, cu un număr de 30 de posturi și se va suplimenta bugetul Cancelariei Primului-Ministru alocat pe anul 2008, de la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, la capitolul bugetar 67.01 - Cultură, recreere și religie, titlul 51 - Transferuri între unități ale administrației publice, pentru Agenția Națională Anti-Doping, conform prevederilor legale în vigoare. Notă
  *) Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției Naționale Anti-Doping a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 19 ianuarie 2010, cu modificările ulterioare.
   +  Articolul 29Abrogat. (la 27-08-2021, Articolul 29 din Capitolul V a fost abrogat de Punctul 26, Articolul I din LEGEA nr. 219 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 28 iulie 2021 )  +  Articolul 30La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. 42 alin. (1) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 25 ianuarie 2011.
   +  Anexa nr. 1
  LISTA SUBSTANȚELOR DOPANTE CU GRAD MARE DE RISC
  Nr. crt.Substanțe dopante cu grad mare de risc
  1.1-androstendiol
  2.1-androstendiona
  3.1-androsteron
  4.androstanolon (5α-dihidrotestosteron)
  5.bolandiol
  6.bolasteron
  7.boldenon
  8.boldion
  9.calusteron
  10.clostebol
  11.danazol
  12.dehidroclormetiltestosteron
  13.dezoximetiltestosteron
  14.drostanolon
  15.etilestrenol
  16.fluoximesteron
  17.formebolon
  18.furazabol
  19.gestrinon
  20.4-hidroxitestosteron
  21.mestanolon
  22.mesterolon
  23.metandienona
  24.metenolon
  25.metandriol
  26.metasteron
  27.metildienolon
  28.metil-1-testosterone
  29.metilnortestosteron
  30.metiltestosteron
  31.metribolona (metiltrienolon)
  32.miboleron
  33.nandrolon
  34.19-norandrostendiona
  35.19-norandrostendiol
  36.norboleton
  37.norclostebol
  38.noretandrolon
  39.oxabolon
  40.oxandrolon
  41.oximesteron
  42.oximetolon
  43.prostanozol
  44.quinbolon
  45.stanozolol
  46.stenbolon
  47.1-testosteron
  48.tetrahidrogestrinon
  49.trenbolon
  50.androstendiol
  51.androstendiona
  52.dihidrotestosteron
  53.prasteron (dehidroepiandrosteron, DHEA)
  54.testosteron
  55.4-androstendiol
  56.5-androstendiona
  57.androsteron-3beta-hidroxi-5alfa-androstan-17-ona
  58.epidihidrotestosteron
  59.epitesteron
  60.etiocolanolon
  61.7 alfa-hidroxi-DHEA
  62.7 beta-hodroxi-DHEA
  63.7 ceto-DHEA
  64.19-norandrosteron
  65.19-noretiocolanolon
  66.clenbuterol
  67.andarina
  68.ostarina
  69.LGD-4033
  70.RAD140
  71.tibolon
  72.zeranol
  73.zilpaterol
  74.darbepoietina (dEPO)
  75.eritropoietina (EPO)
  76.EPO-Fc
  77.CNTO 530
  78.peginesatida
  79.metoxi polietilen glicol-epoetina beta (CERA)
  80.ARA-290
  81.EPO asialo
  82.EPO carbamilata
  83.follitropinum Alfa
  84.follitropinum Beta
  85.luspatercept
  86.sotatercept
  87.molidustat
  88.roxadustat (FG-4592)
  89.K-11706
  90.gonadotropina corionica
  91.buserelin
  92.deslorelin
  93.gonadorelin
  94.goserelin
  95.nafarelin
  96.hormon luteinizant
  97.leuprorelinum
  98.corticorelin
  99.triptorelin
  100.somatotropin
  101.AOD-9604
  102.hGH 176-191
  103.CJC-1295
  104.CJC-1293
  105.sermorelin
  106.tesamorelin
  107.grelin
  108.anamorelin
  109.ipamorelin
  110.tabimorelin
  111.alexamorelin
  112.hexarelin
  113.pralmorelin (GHRP-2)
  114.GHRP-6
  115.GHRP-1
  116.GHRP-3
  117.GHRP-4
  118.GHRP-5
  119.factori de creștere a fibroblastelor (FGFs)
  120.factor de creștere a hepatocitelor (HGF)
  121.factorul de creștere 1 insulinic (IGF-1)
  122.factorul de creștere mecanic (MGFs)
  123.factorul de creștere derivat din trombocite (PDGF)
  124.factorul de creștere a endoteliului vascular (VEGF)
  125.Timosin-β4 (TB-500)
  126.aminoglutetimid
  127.anastrozol
  128.androstatriendiona
  129.4-androsten-3,6,17-triona (6-oxo)
  130.exemestan
  131.formestan
  132.letrozol
  133.testolactona
  134.raloxifen
  135.tamoxifen
  136.toremifen
  137.clomifen
  138.ciclofenil
  139.fulvestrant
  140.inhibitori ai miostatinei
  141.AICAR
  142.SR9009
  143.PPARδ
  144.GW 1516
  145.GW 501516
  146.meldonium
  147.trimetazidina
  148.perfluorochimicale
  149.efaproxiral (RSR13)
  150.înlocuitorii de sânge
  151.hemoglobină microîncapsulată
  (la 27-08-2021, ANEXA a fost modificată de Punctul 27, Articolul I din LEGEA nr. 219 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 28 iulie 2021 )
   +  Anexa nr. 2
  LISTA SUBSTANȚELOR DOPANTE DE RISC
  Nr. crt.Substanțe dopante de risc
  1.1,3-dimetilbutilamina
  2.adrafinil
  3.adrenalina (epinefrina)
  4.amifenazol
  5.benfluorex
  6.bromantan
  7.clobenzorex
  8.cropropamida
  9.crotetamida
  10.etamivan
  11.etilefrina
  12.famprofazona
  13.fenprometamina
  14.fenfluramina
  15.fonturacetam 4-fenilpiracetam (carfedon)
  16.furfenorex
  17.heptaminol
  18.izometeptena
  19.meclofenoxat
  20.metilefedrina
  21.metilhexanamina (dimetilpentilamina)
  22.mefentermina
  23.modafinil
  24.norfenfluramina
  25.niketamida
  26.norfenefrina
  27.octopamina
  28.oxilofrina (metilsinefrina)
  29.pentetrazol
  30.prenilamina
  31.prolintan
  32.propilhexedrina
  33.selegilina
  34.sibutramina
  35.stricnina
  36.tuaminoheptan
  (la 27-08-2021, Actul a fost completat de Punctul 27, Articolul I din LEGEA nr. 219 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 28 iulie 2021 )
  *Reproducem mai jos prevederile art. II și III din Legea nr. 10/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea traficului ilicit de substanțe cuprinse în "lista interzisă", care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii nr. 104/2008 și care se aplică, în continuare, ca dispoziții proprii ale actului modificator:Articolul IIÎn tot cuprinsul legii prevăzute la art. I, sintagma substanțe cuprinse în «lista interzisă» se înlocuiește cu sintagma substanțe dopante cu grad mare de risc.Art. III. - În tot cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției Naționale Anti-Doping, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 19 ianuarie 2010, sintagma substanțe cuprinse în «lista interzisă» se înlocuiește cu sintagma substanțe dopante cu grad mare de risc.---------