DECRET-LEGE nr. 118 din 30 martie 1990 (**republicat**)(*actualizat*)privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri(actualizat până la data de 13 mai 2008*)
EMITENT
  • C.P.U.N.
  • -----------*) Textul republicat al decretului-lege a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 18 martie 1998. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A până la data de 13 mai 2008, cu modificările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 173 din 26 martie 1998; ORDONANŢA DE URGENTA nr. 9 din 18 februarie 1999; ORDONANŢA nr. 73 din 27 august 1999; ORDONANŢA nr. 105 din 30 august 1999; HOTĂRÂREA nr. 44 din 21 ianuarie 2000; LEGEA nr. 18 din 9 martie 2000; DECIZIA nr. 55 din 22 martie 2000; DECIZIA nr. 56 din 22 martie 2000; ORDONANŢA nr. 119 din 31 august 2000 respinsă de LEGEA nr. 292 din 5 iunie 2001; ORDONANŢA DE URGENTA nr. 173 din 26 octombrie 2000; LEGEA nr. 189 din 2 noiembrie 2000; HOTĂRÂREA nr. 294 din 8 martie 2001; DECIZIA nr. 148 din 8 mai 2001; HOTĂRÂREA nr. 523 din 31 mai 2001; ORDONANŢA nr. 7 din 19 iulie 2001; HOTĂRÂREA nr. 781 din 21 august 2001; LEGEA nr. 563 din 19 octombrie 2001; HOTĂRÂREA nr. 1.169 din 21 noiembrie 2001; HOTĂRÂREA nr. 195 din 28 februarie 2002; LEGEA nr. 206 din 19 aprilie 2002; HOTĂRÂRE nr. 518 din 23 mai 2002; HOTĂRÂREA nr. 920 din 22 august 2002; HOTĂRÂREA nr. 1.301 din 20 noiembrie 2002; HOTĂRÂREA nr. 218 din 27 februarie 2003; HOTĂRÂREA nr. 614 din 29 mai 2003; HOTĂRÂREA nr. 1.006 din 22 august 2003; HOTĂRÂREA nr. 1.383 din 27 noiembrie 2003; HOTĂRÂREA nr. 263 din 26 februarie 2004; HOTĂRÂREA nr. 808 din 27 mai 2004; HOTĂRÂREA nr. 1.297 din 19 august 2004; HOTĂRÂREA nr. 1.765 din 22 decembrie 2005; LEGEA nr. 232 din 9 iunie 2006; LEGEA nr. 349 din 21 iulie 2006; LEGEA nr. 19 din 11 ianuarie 2007; HOTĂRÂREA nr. 67 din 23 ianuarie 2008; ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 13 februarie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 59 din 7 mai 2008.---------**) Republicat în temeiul art. III din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 41 din 10 iulie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 14 iulie 1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 55 din 2 martie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 9 martie 1998, dându-se textelor o noua numerotare.Decretul-lege nr. 118/1990, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 9 aprilie 1990, a mai fost republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 28 septembrie 1991, nr. 175 din 23 iulie 1993, nr. 310 din 7 noiembrie 1994 şi nr. 209 din 3 septembrie 1996.***) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin HOTĂRÂREA nr. 4 din 4 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 9 ianuarie 2001 s-a dispus organizarea şi functionarea Ministerului Muncii şi Solidaritatii Sociale. În consecinţă, au fost adaptate denumirile "Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale" şi "Direcţiile generale de muncă şi protecţie socială" la noile reglementări.Prin HOTĂRÂREA nr. 737 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 7 iulie 2003, s-a dispus organizarea şi functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei adaptându-se în mod corespunzător şi denumirile instituţiilor. HOTĂRÂREA nr. 737 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 7 iulie 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 412 din 5 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 20 mai 2005, menţinându-se denumirea de "Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei" şi înlocuindu-se denumirea "Direcţiile pentru dialog, familie şi solidaritate sociala judetene" cu denumirea "Direcţiile de muncă, solidaritate sociala şi familie judetene".HOTĂRÂREA nr. 412 din 5 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 20 mai 2005 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 381 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 2 mai 2007 prin care s-a prevăzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse. În cuprinsul acestui act normativ, figurează în loc de Direcţiile de muncă, solidaritate socială şi familie judeţene - Directiile de muncă şi protecţie sociala judetene.  +  Articolul 1 (1) Constituie vechime în munca şi se ia în considerare la stabilirea pensiei şi a celorlalte drepturi ce se acordă, în funcţie de vechimea în munca, timpul cat o persoană, după data de 6 martie 1945, pe motive politice: a) a executat o pedeapsă privativă de libertate în baza unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă sau a fost lipsită de libertate în baza unui mandat de arestare preventivă pentru infracţiuni politice; b) a fost privată de libertate în locuri de deţinere în baza unor măsuri administrative sau pentru cercetări de către organele de represiune; c) a fost internată în spitale de psihiatrie; d) a avut stabilit domiciliu obligatoriu; e) a fost strămutată într-o alta localitate. (2) De aceleaşi drepturi beneficiază şi persoana care: a) a fost deportata în străinătate după 23 august 1944;a^1) a fost persecutata sau deportata de către regimul instaurat în România cu începere de la data de 14 septembrie 1940 până la data de 23 august 1944 din motive etnice şi rasiale;--------------Lit. a^1) a alin. (2) al art. 1 a fost introdusă de ORDONANŢA nr. 105 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 31 august 1999. b) a fost constituită în prizonier de către partea sovietica după data de 23 august 1944 ori, fiind constituită ca atare, înainte de această dată, a fost reţinută în captivitate după încheierea armistitiului. (3) Fiecare an de detenţie sau internare pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) se considera ca vechime în munca un an şi şase luni. (4) Perioadele prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e) constituie vechime în munca, dacă persoanele în cauza fac dovada că nu au putut să se încadreze în munca în funcţii pentru care aveau pregătirea profesională. (5) Se considera vechime în munca şi perioada în care o persoană aflată într-una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) nu s-a putut încadra ca urmare a unei invaliditati de gradul I sau II survenite în timpul în care s-a aflat în acea situaţie sau, ulterior, dacă dovedeşte ca aceasta s-a produs din cauza ori în legătură cu persecutia la care a fost supusă. (6) Perioadele prevăzute în prezentul articol constituie şi vechime neîntrerupta în munca şi în aceeaşi unitate şi intră în calculul acestor vechimi.  +  Articolul 1^1 (1) Persoanele prevăzute la art. 1, încadrate în baza unui contract individual de muncă sau a unui raport de serviciu, pot continua activitatea după îndeplinirea condiţiilor de pensionare pentru limita de vârstă prevăzută de lege, pentru o perioadă de timp egală cu cea în care persoana respectivă a fost privată de libertate. (2) Continuarea activităţii în condiţiile prevăzute la alin. (1) se face la cerere, cu acordul angajatorului.-------------Art. 1^1 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 349 din 21 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 25 iulie 2006.  +  Articolul 2 (1) De prevederile art. 1 beneficiază şi persoanele care au decizii de pensionare. (2) În cazul celor decedaţi, urmaşii acestora au dreptul la pensie de urmaş în condiţiile legii, cu luarea în calcul a vechimilor stabilite potrivit prezentului decret-lege.  +  Articolul 3 (1) Persoanele care s-au aflat în situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a), b) şi e) şi alin. (2) au dreptul la o indemnizaţie lunară de 200 lei pentru fiecare an de detenţie, strămutare în alte localităţi, deportare în străinătate sau prizonierat, indiferent dacă sunt sau nu sunt pensionate.---------------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 59 din 7 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 13 mai 2008. (2) Persoanele care s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) şi d) au dreptul la o indemnizaţie lunară de 100 lei pentru fiecare an de internare abuzivă în spitalele de psihiatrie sau de domiciliu obligatoriu, indiferent dacă sunt sau nu sunt pensionate.---------------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 59 din 7 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 13 mai 2008. (3) În funcţie de evoluţia preţurilor şi a tarifelor, indemnizaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) se actualizează prin hotărâre a Guvernului, o dată cu indexarile aplicate pensiilor şi celorlalte drepturi de asigurări sociale de stat*).---------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:A se vedea Hotărârile de Guvern de la finalul actului în care sunt prevăzute indexările periodice ale acestor indemnizaţii.  +  Articolul 4 (1) Soţul (soţia) celui decedat, din categoria celor dispăruţi sau exterminaţi în timpul detenţiei, internaţi abuziv în spitale de psihiatrie, deportaţi, prizonieri sau cărora li s-a stabilit domiciliu obligatoriu, are dreptul la o indemnizaţie lunară de 200 lei neimpozabilă, dacă ulterior nu s-a recăsătorit.---------------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 59 din 7 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 13 mai 2008. (2) De aceleasi drepturi beneficiaza sotul (sotia) celui decedat după ieşirea din inchisoare, din spitalul de psihiatrie, după intoarcerea din stramutare, din deportare, din prizonierat sau după încetarea masurii de stabilire a domiciliului obligatoriu, dacă ulterior nu s-a recasatorit.----------------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 19 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 17 ianuarie 2007. (3) Aceasta indemnizaţie se indexează prin hotărâre a Guvernului şi se poate cumula cu orice pensie*).---------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:A se vedea Hotărârile de Guvern de la finalul actului în care sunt prevăzute indexările periodice ale acestor indemnizaţii. (4) Beneficiaza de indemnizatia prevăzută la alin. (1) şi sotul (sotia) celui decedat în condiţiile prevăzute la alineatele precedente şi care, din motive de supravietuire, a fost nevoit (nevoita) sa divorteze de cel inchis, internat abuziv în spitale de psihiatrie, deportat, prizonier, stramutat sau caruia i s-a stabilit domiciliu obligatoriu, dacă nu s-a recasatorit şi dacă poate face dovada ca a convietuit cu victima până la decesul acesteia.----------------Alin. (4) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 19 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 17 ianuarie 2007.  +  Articolul 4^1Persoanele care s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) nu pot beneficia şi de drepturile prevăzute la art. 4.----------------Art. 4^1 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 19 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 17 ianuarie 2007.  +  Articolul 5Indemnizaţiile lunare acordate în baza prezentului decret-lege nu afectează plafoanele de venituri în funcţie de care se stabilesc chiriile pentru locuinţele din fondul locativ de stat, bursele pentru elevi şi studenţi şi ajutoarele sociale.  +  Articolul 6 (1) Persoanele aflate în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 sunt scutite de plată impozitelor şi a taxelor locale.------------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 563 din 19 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 30 octombrie 2001. (2) De asemenea, persoanele aflate în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 vor beneficia de următoarele drepturi: a) asistenţa medicală şi medicamente, în mod gratuit şi prioritar, atât în tratament ambulatoriu, cat şi pe timpul spitalizarilor; b) transport urban gratuit cu mijloacele de transport în comun aparţinând societăţilor cu capital de stat sau privat (autobuz, troleibuz, tramvai, metrou); în cazul societăţilor cu capital privat, costul abonamentelor de transport se decontează integral de la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază domiciliază beneficiarul.---------------Lit. b) a alin. (2) al art. 6 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 232 din 9 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 13 iunie 2006. c) douasprezece călătorii gratuite, anual, pe calea ferată română, cu clasa I, pe toate categoriile de trenuri de persoane, cu mijloace de transport auto sau cu mijloace de transport fluviale, după caz, la alegere, folosirea acestora fiind posibila şi de către insotitori, membri de familie, în cadrul numărului de călători stabilit pentru titular; d) un bilet pe an, gratuit, pentru tratament într-o staţiune balneoclimaterică; e) scutire de plată taxelor de abonament pentru radio şi televizor; f) prioritate la instalarea unui post telefonic, precum şi scutire de plată taxei de abonament; g) acordarea la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci.------------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 563 din 19 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 30 octombrie 2001. (3) De drepturile prevăzute la alin. (1) şi (2) beneficiază şi persoanele prevăzute la art. 4.-------------Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 173 din 26 octombrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 30 octombrie 2000.---------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ;Conform art. 86 din ORDONANŢA nr. 73 din 27 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 31 august 1999, pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă prevederile art. 6 alin. (1) referitoare la scutirea de impozit pe salariu din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 18 martie 1998, modificat prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 9/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 22 februarie 1999.ORDONANŢA nr. 73 din 27 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 31 august 1999 a fost abrogată de ORDONANŢA nr. 7 din 19 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 3 august 2001 şi respinsă de LEGEA nr. 206 din 19 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 24 aprilie 2002.ORDONANŢA nr. 7 din 19 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 3 august 2001 a fost abrogată de LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003.  +  Articolul 7Persoanele prevăzute la art. 1 beneficiază de: a) prioritate la repartizarea de către consiliile locale a unei locuinţe din fondul locativ de stat; b) prioritate la acordarea, prin unităţile C.E.C., de credite avantajoase pentru cumpărarea, construirea sau repararea de locuinţe proprietate personală; acordarea creditului se va face în condiţiile prevăzute de Legea locuinţei nr. 114/1996.  +  Articolul 8 (1) Dovedirea situaţiilor prevăzute la art. 1 se face, de către persoanele interesate, cu acte oficiale eliberate de organele competente, iar în cazul în care nu este posibil, prin orice mijloc de proba prevăzut de lege. (2) Prevederile art. 1-7 se aplică, după caz, de către conducerile unităţilor la care sunt încadraţi cei în cauza, de către direcţiile de muncă şi protecţie socială judetene sau de către comisiile locale, pe baza hotărârilor comisiilor pentru aplicarea Decretului-lege nr. 118/1990, emise până la data de 31 iulie 1997.-----------------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat corespunzător HOTĂRÂRII nr. 381 din 25 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 2 mai 2007. (3) După data prevăzută la alin. (2), cererile pentru stabilirea drepturilor prevăzute de prezentul decret-lege se depun la direcţiile de muncă şi protecţie socială judetene.-----------------Alin. (3) al art. 8 a fost modificat corespunzător HOTĂRÂRII nr. 381 din 25 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 2 mai 2007. (4) Organele prevăzute la alin. (3) sunt obligate să se pronunţe asupra cererilor în termen de 30 de zile, printr-o decizie motivată. (5) Împotriva deciziei persoana interesată poate face contestaţie potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990*).--------------Legea nr. 29/1990 a fost abrogată de alin. (2) al art. 31 din LEGEA nr. 554 din 2 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.154 din 7 decembrie 2004.  +  Articolul 9Persoanele care fac dovada, prin hotărâre judecătorească de constatare, că nu au putut să-şi exercite profesia sau, după caz, ocupaţia pe perioada în care au fost persecutate sau urmărite din motive politice beneficiază de vechime în munca pe perioada în care s-au aflat în atare situaţie.------------Art. 10 a fost abrogat de art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 15 februarie 2008.  +  Articolul 11 (1) Beneficiază de prevederile prezentului decret-lege şi cetăţenii români cu domiciliul în străinătate. (2) Stabilirea şi plata acestor drepturi se fac de către direcţiile de muncă şi protecţie socială judetene, cu consultarea, după caz, a filialelor judeţene ale Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România.-----------------Alin. (2) al art. 11 a fost modificat corespunzător HOTĂRÂRII nr. 381 din 25 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 2 mai 2007. (3) Direcţiile de muncă şi protecţie socială judetene sunt obligate să se pronunţe asupra cererii de dobândire a drepturilor prevăzute de prezentul decret-lege, în termen de 30 de zile, printr-o decizie motivată.-----------------Alin. (3) al art. 11 a fost modificat corespunzător HOTĂRÂRII nr. 381 din 25 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 2 mai 2007. (4) Împotriva deciziei persoana interesată poate face contestaţie potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990. (5) Drepturile persoanelor prevăzute la alin. (1) se plătesc titularului sau mandatarului desemnat de acesta prin procura specială pentru încasarea drepturilor respective sau, la cererea titularului, se depun în contul personal deschis la C.E.C. sau la o alta instituţie bancară cu care Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse a încheiat în acest sens convenţie.-----------------Alin. (5) al art. 11 a fost modificat corespunzător HOTĂRÂRII nr. 381 din 25 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 2 mai 2007.  +  Articolul 12Prevederile prezentului decret-lege nu se aplică persoanelor condamnate pentru infracţiuni contra umanităţii sau celor în cazul cărora s-a dovedit ca au desfăşurat o activitate fascista în cadrul unei organizaţii sau miscari de acest fel.  +  Articolul 13 (1) Direcţiile de muncă şi protecţie socială judeţene, atunci când sunt sesizate sau din proprie iniţiativă, vor verifica legalitatea drepturilor acordate beneficiarilor prezentului decret-lege până la data publicării Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 41/1997*) în Monitorul Oficial al României*).-----------------Alin. (1) al art. 13 a fost modificat corespunzător HOTĂRÂRII nr. 381 din 25 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 2 mai 2007. (2) În cazul în care se constata încălcări ale prevederilor legale, se va emite decizie de revizuire*). (3) Împotriva deciziei de revizuire emise în condiţiile alin. (1) şi (2) persoana interesată poate introduce contestaţie, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 55 din 22 martie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 7 august 2000 şi prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 56 din 22 martie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 8 august 2000, a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (1) şi (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 constatându-se că acestea sunt neconstituţionale.  +  Articolul 14Drepturile prevăzute în prezentul decret-lege se acordă de la data de 1 a lunii următoare depunerii cererii.-------------Art. 15 a fost eliminat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 9 din 18 februarie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 22 februarie 1999.------------*) Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 41/1997 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 14 iulie 1997.NOTĂ:A se vedea Legea nr. 189 din 2 noiembrie 2000 publicată în Monitorul Oficial nr. 553 din 8 noiembrie 2000, care devine din act modificator, act cu functie de baza, conex la prezentul Decret-lege.--------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. 1, lit. i) din HOTĂRÂREA nr. 173 din 26 martie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 30 martie 1998, în anul 1998 se corectează lunar, în plus, indemnizaţiile lunare acordate în baza Decretului-lege nr. 118/1990, cu modificările ulterioare.Art. 2 din acelaşi act normativ prevede că pentru lunile martie şi aprilie din anul 1998 corecţia lunară este de 5%.Începând cu luna mai şi până la sfârşitul anului 1998, corecţia lunară este de 3,3% pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 1 lit. a) şi de 3% pentru cei prevăzuţi la art. 1 lit. b), c), d), e), f), g), h) şi i).Conform lit. g) a alin. (1) al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 44 din 21 ianuarie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 25 ianuarie 2000, în luna ianuarie 2000 se corectează în plus cu 1,7% indemnizaţiile lunare acordate în baza Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările ulterioare.Conform lit. f) a alin. (1) al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 294 din 8 martie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 13 martie 2001, în luna martie 2001 se indexează cu procentul de 5,0% indemnizaţiile lunare acordate pe baza Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările ulterioare, şi a Legii nr. 189/2000.Lit. a) a art. 7 din HOTĂRÂREA nr. 523 din 31 mai 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 8 iunie 2001 prevede că începând cu luna iunie 2001 se indexează cu procentul de 2,0% indemnizaţiile lunare acordate în baza Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare, şi a Legii nr. 189/2000.Conform lit. a) a art. 7 din HOTĂRÂREA nr. 781 din 21 august 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 502 din 27 august 2001, începând cu luna septembrie 2001 se indexează cu procentul de 2,0% indemnizaţiile lunare acordate în baza Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare, şi a Legii nr. 189/2000.Lit. e) a alin. (1) al art. 7 din HOTĂRÂREA nr. 1.169 din 21 noiembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 28 noiembrie 2001, prevede că începând cu luna decembrie 2001 se indexează cu 6% indemnizaţiile lunare acordate în baza Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, şi a Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările ulterioare.Conform lit. e) a alin. (1) al art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 195 din 28 februarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 11 martie 2002, începând cu luna martie 2002 se indexează cu 6% indemnizaţiile lunare acordate în baza Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare, şi a Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările ulterioare.Lit. e) a alin. (1) al art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 518 din 23 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 31 mai 2002 prevede că începând cu luna iunie 2002 se indexează cu 4,65% indemnizaţiile lunare acordate în baza Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare, şi a Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările ulterioare.Conform lit. e) a alin. (1) al art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 920 din 22 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 31 august 2002, începând cu luna septembrie 2002 se indexează cu 2,78% indemnizaţiile lunare acordate în baza Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare, şi a Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările ulterioare.Lit. e) a alin. (1) al art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 1.301 din 20 noiembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 29 noiembrie 2002, prevede că începând cu luna decembrie 2002 se indexează cu 4,2% indemnizaţiile lunare acordate în baza Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 decembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare.Conform lit. e) a alin. (1) al art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 218 din 27 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 5 martie 2003, începând cu luna martie 2003 se indexează cu 3,5% indemnizaţiile lunare acordate în baza Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare.Lit. e) a alin. (1) al art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 614 din 29 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 6 iunie 2003 prevede că începând cu luna iunie 2003 se indexează cu 2,7% indemnizaţiile lunare acordate în baza Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare.Conform lit. e) a alin. (1) al art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 1.006 din 22 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 30 august 2003, începând cu luna septembrie 2003 se indexează cu 2,65% indemnizaţiile lunare acordate în baza Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare.Lit. e) a alin. (1) al art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 1.383 din 27 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 2 decembrie 2003 prevede că începând cu luna decembrie 2003 se indexează cu 3,1% indemnizaţiile lunare acordate în baza Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare.Conform lit. e) a alin. (1) al art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 263 din 26 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 9 martie 2004, începând cu luna martie 2004 se indexează cu 2% indemnizaţiile lunare acordate în baza Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare.Lit. e) a alin. (1) al art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 808 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 28 mai 2004 prevede că începând cu luna iunie 2004 se indexează cu 2% indemnizaţiile lunare acordate în baza Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare.Conform lit. e) a alin. (1) al art. 6 din HOTĂRÂREA nr. 1.297 din 19 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 27 august 2004, începând cu luna septembrie 2004 se indexează cu 4% indemnizaţiile lunare acordate în baza Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare.Art. 1, lit. c) din HOTĂRÂREA nr. 1.765 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.182 din 28 decembrie 2005 prevede că începând cu luna ianuarie 2006, se indexează cu 5,5% indemnizaţiile lunare acordate în baza Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.Conform lit. c) a art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 67 din 23 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2008, începând cu luna ianuarie 2008, se indexează cu 4,5% indemnizaţiile lunare acordare potrivit prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.----------