ORDIN nr. 190 din 21 aprilie 2008privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I. Bucureşti
EMITENT
 • MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 15 mai 2008  În temeiul art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (3) din Legea nr. 292/2002 privind stabilirea modalităţii de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare,ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I. Bucureşti, aflat în coordonarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri bine justificate şi numai cu aprobarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, cu avizul Ministerului Economiei şi Finanţelor şi al Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse. (2) În cazul în care, în execuţie, se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I. Bucureşti va efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.  +  Articolul 3Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea contravenţională în condiţiile legi.  +  Articolul 4Direcţia economică, resurse umane şi administrativă şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I. Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul comunicaţiilorşi tehnologiei informaţiei,Karoly BorbelyBucureşti, 21 aprilie 2008.Nr. 190.  +  Anexa MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEIINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN INFORMATICĂ - I.C.I. BUCUREŞTIBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2008
  *Font 9*
  INDICATORI Nr rd. Preliminat/ Realizat an 2007 - mii lei - Prevederi an 2008 - mii lei - %
  A 0 1 2 3
  VENITURI TOTALE, din care: 01 23.800 25.200 105,88
  1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 02 23.752 25.150 105,88
  a) Venituri din activitatea de bază*) 03 15.327 14.740 96,17
  b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 04 8.425 10.410 123,56
  2. VENITURI FINANCIARE 05 48 50 104,16
  3. VENITURI EXTRAORDINARE 06 - - -
  II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 07 21.498 21.306 99,10
  1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 08 21.489 21.286 99,05
  a) bunuri şi servicii 09 6.782 6.050 89,20
  b) cheltuieli de personal, din care: 10 11.168 11.353 101,65
  - cheltuieli cu salarii 11 7.963 8.143 102,26
  - contribuţii de asigurări sociale de stat 12 1.476 1.588 107,59
  - contribuţiile de asigurări de şomaj 13 155 79 50,96
  - contribuţii de asigurări sociale de sănătate 14 480 448 93,33
  - contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 15 75 53 70,66
  - contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 16 62 67 108,06
  - contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 17 19 20 105,26
  - contribuţii la fondul de pensii facultative 18 - - -
  - alte cheltuieli de personal, din care: 19 938 955 101,81
  - deplasări, detaşări 20 470 450 95,74
  - tichete de masă 21 371 400 107,82
  c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele 22 2.600 2.800 107,69
  d) Cheltuieli de protocol 23 74 50 67,56
  e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 24 92 50 54,35
  f) Cheltuieli cu sponsorizarea 25 - - -
  g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 - litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care: 26 43 163 379,06
  - tichete de creşă 27 - - -
  - tichete cadou 28 27 40 148,15
  h) Alte cheltuieli 29 730 820 112,33
  2. Cheltuieli financiare, din care: 30 9 20 222,22
  - cheltuieli privind dobânzile 31 - - -
  - alte cheltuieli financiare 32 9 20 222,22
  3. Cheltuieli extraordinare 33 - - -
  III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 34 2.302 3.894 169,15
  IV. IMPOZIT PE PROFIT 35 368 623 169,29
  V. REZULTATUL NET 36 1.934 3.271 169,13
  VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 37 - - -
  VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit OG nr. 57/2002 aprobată prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare), din care: 38 1.934 3.271 169,13
  a) pentru cointeresarea personalului 39 387 654 168,99
  b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional, în conformitate cu planul de investiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de organul administraţiei centrale coordonator 40 1.160 1.963 169,22
  c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 41 387 654 168,99
  VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 42 4.567 3.400 74,45
  1. Surse proprii 43 4.104 3.148 76,70
  2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii 44 - - -
  3. Credite bancare pentru investiţii 45 - - -
  - interne 46 - - -
  - externe 47 - - -
  4. Alte surse 48 463 252 54,43
  IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 49 4.567 3.400 74,45
  1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 50 4.567 3.400 74,45
  2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 51 - - -
  - interne 52 - - -
  - externe 53 - - -
  X. DATE DE FUNDAMENTARE
  1. Venituri totale (rd. 01) 54 23.800 25.200 105,88
  2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 55 21.498 21.306 99,10
  3. Rezultate (+/-) (rd. 54 - rd. 55) 56 2.302 3.894 169,29
  4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 57 219 219 100,00
  - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 58 123 123 100,00
  5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut**) 59 2,91 3,01 103,43
  6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare 60 3,20 3,36 105,00
  7. Rentabilitatea (rd. 56/rd. 55 x 100) 61 10,71 18,28 170,68
  8. Productivitatea muncii pe total personal mii lei/ pers. (rd. 02/rd. 57) 62 108,46 114,84 105,88
  9. Rata rentabilităţii financiare rd. 38 x 100/capital propriu 63 14,18 21,84 154,02
  10. Plăţi restante 64 - - -
  11. Creanţe de încasat 65 4.756 2.443 51,36
  ____________ Notă *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe-nucleu, sunt în sumă de 14.740 mii lei, încheiate până la data de 31 ianuarie 2008, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de - mii lei. Notă **) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului de administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general.NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2008 s-au cuprins şi:- suma de 138.396 lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie;- suma de 88.200 lei, reprezentând drepturile băneşti ale directorului general._________