REGLEMENTĂRE din 5 mai 2008aeronautică civilă română RACR-LPTA, "Licenţierea personalului tehnic aeronautic", ediţia 3/2008
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL I nr. 368 din 14 mai 2008     +  Capitolul I GeneralităţiI.1. Aplicabilitate a) Prezenta reglementare cuprinde cerinţele şi condiţiile obligatorii pentru licenţierea personalului tehnic aeronautic care certifică lucrările de întreţinere efectuate la următoarele categorii de produse aeronautice:a1) aeronave care sunt menţionate în anexa II la Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 216/2008, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 79 din 19 martie 2008;a2) aeronave, altele decât avioane şi elicoptere;a3) componente de aeronavă. b) Prezenta reglementare se aplică şi inspectorilor Autorităţii Aeronautice Civile Române, denumită în continuare AACR, care solicită licenţă de personal tehnic aeronautic, în conformitate cu prevederile prezentei reglementări, în vederea realizării activităţii de inspecţie a lucrărilor de întreţinere tehnică la aeronavele civile.I.2. EfectivitateDupă data intrării în vigoare a prezentei reglementări licenţierea ca personal tehnic aeronautic sau prelungirea valabilităţii licenţei pentru categoriile de produse aeronautice menţionate la pct. I.1 lit. a) se va face în conformitate cu cerinţele prezentei reglementări.I.3. Definiţii şi abrevieriBrevet - documentul în care se fac menţiunile privind licenţa şi calificările, care atestă deţinătorului drepturile conferite de acestea.Calificare - menţiunea înscrisă pe un brevet, constituindu-se ca parte integrantă a acestuia, care atestă atât capabilitatea unei persoane de a exercita o anumită funcţie, cât şi condiţiile, drepturile şi/sau limitările proprii.Licenţa de personal tehnic aeronautic - menţiunea de recunoaştere a unei calificări, care este înscrisă pe un brevet, constituindu-se ca parte integrantă a acestuia, atestând atât condiţiile, drepturile şi/sau limitările proprii calificării, cât şi termenul de valabilitate pentru exercitarea drepturilor specificate.Revocarea licenţei - retragerea de către AACR a licenţei de personal tehnic aeronautic. Toate drepturile acordate prin licenţa astfel revocată sunt retrase.Suspendarea licenţei - retragerea temporară, totală sau parţială, pentru o perioadă de maximum 12 luni, de către AACR a drepturilor acordate prin licenţa de personal tehnic aeronautic. Acestea pot fi restabilite atunci când circumstanţele ce au dus la suspendare sunt corectate sau la încheierea perioadei de suspendare stabilită de AACR.Întreţinere - lucrarea sau combinaţia de lucrări de: reparaţie capitală, reparaţie, inspecţie, înlocuire, modificare sau remediere a unui defect pentru o aeronavă sau component de aeronavă.Organizaţie de întreţinere - organizaţia înregistrată ca entitate juridică sau compartimentul unei astfel de organizaţii, care desfăşoară activităţi de întreţinere.Autorizat - autorizat de către AACR în mod direct sau în conformitate cu o procedură aprobată de AACR.Personal tehnic aeronautic - personal tehnic abilitat să execute şi să certifice lucrări de întreţinere la aeronave şi componentele acestora.  +  Capitolul II Condiţii generale privind licenţierea personalului tehnic aeronauticII.1. Cererea şi emiterea licenţelor a) Cererea de examinare teoretică şi practică a personalului tehnic aeronautic, în vederea obţinerii/prelungirii valabilităţii/modificării unei licenţe de personal tehnic aeronautic, trebuie făcută în forma şi conform procedurilor AACR. b) Persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la cap. III şi a achitat la AACR tarifele stabilite conform dispoziţiilor în vigoare are dreptul să primească licenţa şi calificările corespunzătoare, în forma stabilită de AACR. c) Licenţa de personal tehnic aeronautic şi calificările corespunzătoare sunt emise numai de către AACR, dar activităţile concrete privind organizarea examenelor şi examinarea solicitanţilor pot fi delegate, parţial sau în întregime, altor agenţi aeronautici civili autorizaţi de către AACR. d) Persoana căreia i-a fost revocată licenţa are dreptul să solicite o nouă licenţă numai după 12 luni de la data revocării acesteia. e) Brevetul de personal tehnic aeronautic este eliberat odata cu licenţa iniţială şi aparţine deţinătorului acestuia, iar drepturile conferite de acesta pot fi exercitate numai în conformitate cu prevederile prezentei reglementări şi cu reglementările aeronautice în vigoare.II.2. Eligibilitate a) Condiţiile care trebuie îndeplinite de către un solicitant pentru ca AACR să emită o licenţă de personal tehnic aeronautic sunt următoarele:a1) - să aibă vârsta minimă de 20 de ani împliniţi;a2) - să fie capabil să citească, să scrie şi să comunice la un nivel satisfăcător în limba în care sunt scrise documentaţia tehnică şi procedurile organizaţiei de întreţinere, care sunt necesare pentru susţinerea activităţii tehnice la care îi dă dreptul licenţa respectivă, cu calificările aferente;a3) - să îndeplinească condiţiile specifice privind pregătirea teoretică şi experienţa practică necesare obţinerii licenţei conform pct. III.4 şi III.5;a4) - să demonstreze că posedă competenţa necesară exercitării drepturilor conferite prin licenţa solicitată în conformitate cu pct. III.6;a5) - să îndeplinească condiţiile de sănătate necesare domeniului de activitate pentru care a solicitat licenţa, aceasta dovedindu-se prin viza emisă de cabinetul medical al angajatorului acestuia pe cererea de examinare teoretică şi practică. b) Solicitantul/deţinătorul de licenţă de personal tehnic aeronautic trebuie să demonstreze că îşi desfăşoară activitatea într-o organizaţie de întreţinere autorizată, prin dovezi conforme cu legislaţia în vigoare, şi să aibă recomandarea organizaţiei respective pe cererea de examinare.II.3. Licenţe temporare a) AACR poate prelungi valabilitatea unei licenţe fără aplicarea prevederilor pct. III.7, unei persoane căreia i-a expirat valabilitatea licenţei în următoarele condiţii:a1) - deţinătorul să solicite în scris la AACR prelungirea valabilităţii licenţei înaintea expirării acesteia, cu justificarea motivelor care îl împiedică să urmeze procedura de la pct. II.2;a2) - deţinătorul să facă dovada că îşi desfăşoară în continuare activitatea în limitele drepturilor acordate de licenţă şi calificările pe care le posedă;a3) - deţinătorul să facă dovada achitării tarifelor corespunzătoare perioadei de prelungire solicitate. b) AACR poate prelungi valabilitatea unei licenţe în situaţia de la lit. a) cu maximum 120 de zile calendaristice. c) AACR nu va lua în consideraţie solicitările făcute în conformitate cu lit. a), dacă solicitantul este în una din următoarele situaţii:c1) - licenţa este suspendată sau revocată;c2) - deţinătorul licenţei nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute în cap. III;c3) - deţinătorul licenţei sau angajatorul acestuia nu îşi poate îndeplini îndatoririle privind plăţile legal datorate către AACR.II.4. Valabilitatea licenţelor a) Licenţa iniţială se acordă de către AACR pentru o perioadă de 12 luni. b) Prelungirea valabilităţii licenţei, în condiţiile prevăzute la pct. III.7, poate fi făcută de către AACR pentru maximum 24 de luni. c) În cazul în care deţinătorul licenţei de personal tehnic aeronautic nu a solicitat prelungirea valabilităţii acesteia în termenul prevăzut la pct. III.7 lit. a), la data expirării perioadei prevăzute în licenţă aceasta îşi încetează valabilitatea. La cererea solicitantului, AACR îi poate reînnoi valabilitatea calificărilor deţinute în condiţiile prezentei reglementări.II.5. Condiţii de suspendare a licenţei de personal tehnic aeronautic a) Licenţa de personal tehnic aeronautic poate fi suspendată de către AACR dacă :a1) - deţinătorul nu mai îndeplineşte condiţiile în care i-a fost emisă licenţa conform prevederilor cap. III;a2) - deţinătorul nu a anunţat în scris AACR pierderea, furtul sau distrugerea brevetului în termen de 15 zile lucrătoare de la producerea evenimentului;a3) - deţinătorul nu a anunţat în scris AACR cu privire la orice modificare a datelor privind numele şi adresa acestuia sau a angajatorului acestuia, în termen de 30 de zile de la modificare;a4) - deţinătorul este implicat în cercetări cu caracter administrativ, civil sau penal pentru fapte legate de drepturile conferite de licenţa sa;a5) - deţinătorul efectuează activităţi conform drepturilor conferite de licenţă, sub influenţa alcoolului sau drogurilor;a6) - deţinătorul se prezintă la examenele practice pentru obţinerea sau prelungirea valabilităţii licenţei sub influenţa băuturilor alcoolice sau drogurilor;a7) - deţinătorul refuză să se supună testelor legale pentru determinarea alcoolemiei sau drogurilor;a8) - activitatea desfăşurată de către deţinătorul de licenţă conform drepturilor conferite de aceasta este necorespunzătoare, dacă prin aceasta a fost afectată siguranţa zborurilor;a9) - săvârşirea de către deţinătorul sau solicitantul unei licenţe de personal tehnic aeronautic a faptelor prevăzute la pct. II.11 lit. e) atrage anularea examenelor şi suspendarea licenţei până la 12 luni. b) Suspendarea licenţei devine efectivă din momentul producerii oricăreia dintre situaţiile de la pct. a1), a4)-a9), iar pentru situaţiile prevăzute la pct. a2) -a3), după expirarea termenelor respective. c) În oricare dintre situaţiile prevăzute la lit. a), cu excepţia pct. a2), deţinătorul este obligat să se prezinte la AACR pentru consemnarea în brevet a suspendării licenţei. d) Perioadele de suspendare a licenţei de personal tehnic aeronautic sunt stabilite de către AACR astfel:- pentru faptele prevăzute la lit. a) pct. a5)-a7) licenţa se suspendă pe o perioadă de 12 luni;- pentru faptele prevăzute la lit. a) pct. a8) licenţa se suspendă pe o perioadă de 6 luni. e) Constatarea faptelor prevăzute la lit. a) pct. a6) şi a9) se face de către AACR şi se consemnează într-un proces-verbal. O copie a acestuia împreună cu hotărârea de suspendare se va înmâna persoanei în cauză în termen de 5 zile de la data constatării faptelor. De asemenea, AACR va comunică angajatorului numele persoanei, fapta respectivă şi hotărârea luată. f) Constatarea faptelor prevăzute la pct. a4), a5), a7) şi a8) revine angajatorului, care este obligat să ia de îndată măsurile corespunzătoare şi să înştiinţeze AACR despre aceasta. g) În situaţiile prevăzute la lit. a) pct. a1)-a3), în cazul în care deţinătorul licenţei de personal tehnic aeronautic nu a remediat situaţia care a condus la suspendarea licenţei în termen de 24 de luni, aceasta va fi revocată de către AACR. În situaţiile prevăzute la lit. a) pct. a5)-a9), în cazul în care până la încetarea perioadei de suspendare deţinătorul licenţei de personal tehnic aeronautic nu a remediat situaţia care a condus la suspendarea licenţei, aceasta va fi revocată de AACR.II.6. Condiţii de revocare a licenţei de personal tehnic aeronautic a) Licenţa de personal tehnic aeronautic poate fi revocată de AACR dacă:a1) - a trecut mai mult de un an de la data expirării perioadei de valabilitate;a2) - deţinătorul a înscris date false în documentele înaintate către AACR, în legătură cu obţinerea licenţei, prelungirea valabilităţii acesteia sau calificări suplimentare;a3) - deţinătorul a modificat fraudulos datele înscrise în brevet cu scopul de a obţine drepturi suplimentare;a4) - deţinătorul a multiplicat sau reprodus brevetul, în parte sau în întregime, cu scopuri frauduloase. b) Revocarea licenţei devine efectivă din momentul producerii oricăreia dintre situaţiile prevăzute la pct. a2)-a4), iar pentru situaţia prevăzută la pct. a1), după expirarea termenului respectiv. c) Constatarea faptelor prevăzute la paragraful a) pct. a2)-a4) se face de AACR şi se consemnează într-un proces-verbal. O copie a acestuia, împreună cu hotărârea de revocare, se va înmâna persoanei în cauză în termen de 5 zile lucrătoare de la data constatării faptelor. De asemenea, AACR va comunică angajatorului numele persoanei, fapta respectivă şi hotărârea luată.II.7. Modificarea datelor a) Cererea privind modificarea datelor personale legate de licenţa de personal tehnic aeronautic împreună cu brevetul trebuie transmise în scris către AACR şi însoţite de toate documentele relevante pentru efectuarea modificărilor. Acestea vor fi înapoiate deţinătorului după verificarea lor. b) AACR va efectua modificările corespunzătoare în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la primirea cererii, dacă constată că acestea sunt motivate. c) AACR poate refuza efectuarea modificărilor în cazul în care nu sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute la lit. a). În acest caz, termenul prevăzut la lit. b) se prelungeşte corespunzător.II.8. Păstrarea brevetului a) Persoana care deţine brevet cu licenţă de personal tehnic aeronautic este obligată să îl păstreze în condiţii care să preîntâmpine deteriorarea, pierderea sau furtul acestuia şi să îl aibă asupra sa sau în apropierea locului unde îşi exercită drepturile conferite de licenţă. b) Persoana posesoare a brevetului cu licenţă de personal tehnic aeronautic trebuie să fie capabilă să îl poată prezenta pentru verificare la solicitarea reprezentanţilor organelor competente (Ministerul Transporturilor, AACR etc.), în timpul exercitării drepturilor conferite de licenţă.II.9. Înlocuirea brevetelor pierdute sau distruse a) AACR emite un duplicat al unui brevet pierdut sau distrus, dacă deţinătorul acestuia:a1) - face o cerere în scris în acest sens, însoţită de o fotografie 3/4 cm; şia2) - face dovada publicării pierderii brevetului; saua3) - face dovada distrugerii brevetului; şia4) - achită tarifele stabilite pentru emiterea duplicatului. b) Emiterea duplicatului se face în termen de 10 zile lucrătoare de la data îndeplinirii condiţiilor de la lit. a).II.10. Licenţierea persoanelor străineO persoană care nu deţine cetăţenia română sau care, fiind cetăţean român, nu are domiciliul ori reşedinţa permanentă în România poate obţine licenţa de personal tehnic aeronautic, precum şi revalidarea sau reînnoirea acesteia, în conformitate cu RACR-LPTA, dacă AACR constată că această licenţă este necesară pentru întreţinerea unor aeronave înmatriculate în România sau este în beneficiul unui agent aeronautic civil român.II.11. Proceduri generale de examinare a) Pentru obţinerea unei licenţe, prelungirea valabilităţii acesteia sau obţinerea de calificări suplimentare, solicitantul trebuie să susţină :a1) - examene teoretice;a2) - examene practice. b) Examenele teoretice se susţin în scris, sub supravegherea examinatorilor numiţi de AACR, pe bază de chestionare cu răspunsuri multiple. Pentru promovare trebuie să se obţină minimum 70%. c) Examenele practice se susţin sub supravegherea unor examinatori care pot fi inspectori de navigabilitate desemnaţi de AACR sau alte persoane posesoare de licenţă de personal aeronautic, acceptate de către AACR pentru acest scop. d) Pentru promovarea unui examen practic, persoana examinată trebuie să obţină calificativul "satisfăcător". e) Este interzis ca o persoană care se prezintă la examenele desfăşurate pentru obţinerea licenţei de personal tehnic aeronautic să comită următoarele fapte:e1) - să utilizeze în timpul examenelor materiale informative fără aprobarea examinatorului;e2) - să modifice chestionarele sau subiectele de examen;e3) - să facă schimb de informaţii, verbal sau în scris, în timpul examenului cu alte persoane, fără aprobarea examinatorului;e4) - să participe sau să favorizeze intenţionat producerea faptelor prevăzute la pct. e1), e2) şi e3). f) Săvârşirea faptelor menţionate la lit. e) de către solicitantul licenţei iniţiale determină anularea examenelor şi interdicţia de a se prezenta din nou la examinare pentru următoarele 12 luni. g) Persoana care nu a promovat examenele în condiţiile prevăzute la lit. b) sau c) poate solicita reexaminarea, după trecerea a 30 de zile calendaristice de la data examenelor nepromovate, în cadrul tarifului plătit iniţial.  +  Capitolul III Condiţii specifice privind licenţierea personalului tehnic aeronauticIII.1. Licenţa şi calificarea - clasificare şi drepturi a) Licenţa acordată în conformitate cu prezenta reglementare dă posesorului dreptul de a certifica aeronavele sau componentele lor ca navigabile, după orice lucrare de întreţinere incluzând reparaţia autorizată, modificarea, instalarea, inspecţia, testarea, şi de a semna certificatul de punere în serviciu.Persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta reglementare poate primi una sau mai multe licenţe de personal tehnic aeronautic, în categoriile următoare:a1) LPT-G: personal tehnic aeronautic licenţiat pentru certificarea lucrărilor de întreţinere, inclusiv reparaţii sau modificări la orice aeronavă cu masa maximă de decolare până la 5.700 kg;a2) LPT-T: personal tehnic aeronautic licenţiat pentru certificarea lucrărilor de întreţinere, inclusiv reparaţii sau modificări la aeronave cu masa maximă de decolare de sau peste 5.700 kg;a3) LPT-L: personal tehnic aeronautic licenţiat pentru certificarea lucrărilor de întreţinere la componentele unei aeronave, instalaţii de forţă sau elice, inclusiv reparaţii sau modificări ale acestora şi care nu necesită cunoaşterea în întregime a aeronavei, instalaţiei de forţă sau elicei. b) Licenţele tip G şi T se referă la aeronava în întregime şi pot avea următoarele clase:b1) - clasa A pentru structura, instalaţia de forţă, elicele, sistemele şi componentele aeronavei, cu excepţia celor definite de clasificarea ATA-100 în cap. 22, 23, 31 şi 34.b2) - clasa B pentru sistemele şi componentele aeronavei definite de clasificarea ATA-100 în cap. 22, 23, 24, 31, 33, 34, 35, 74, 77 şi, după caz, 73, 76, 80. c) Calificările pe tipuri de aeronave pot fi obţinute, pentru fiecare tip de licenţă, în următoarele grupe:c1) - pentru licenţele tip G şi T :1. avioane cu motor turbină;2. avioane cu motor cu piston;3. elicoptere cu motor turbină;4. elicoptere cu motor piston;5. alte categorii de aeronave.Pentru fiecare grupă solicitantul trebuie să menţioneze tipul sau tipurile concrete de aeronave pentru care se solicită calificarea.c2) - pentru licenţele de tip L se acordă calificări specifice lucrărilor executate de solicitant, corespunzător sistemelor, componentelor sau activităţilor executate. d) Posesorul unei licenţe tip G are dreptul de a certifica punerea în serviciu a unei aeronave cu masa maximă de decolare până la 2.700 kg, fără a fi autorizat de o organizaţie de întreţinere, dacă aeronava este utilizată exclusiv pentru transporturi în interes propriu.Pentru aeronavele ultrauşoare şi baloanele cu maximum 5 locuri, întreţinerea la linie poate fi executată de pilot, pe baza licenţei de pilot şi a calificărilor corespunzătoare, fără ca acesta să deţină licenţă de personal tehnic aeronautic civil de tip LPT-G. e) Cu excepţia situaţiilor prevăzute la pct. III.1 d) şi III.2, deţinătorul unei licenţe de personal tehnic aeronautic emise în conformitate cu prezenta reglementare are dreptul să certifice punerea în serviciu, după lucrările de întreţinere, pentru o aeronavă în întregime, structura acesteia, instalaţia de forţă, elicele, sistemele sau componentele acestora, în limitele autorizării acordate de organizaţia de întreţinere autorizată în care îşi desfăşoară activitatea. f) Cu condiţia îndeplinirii cerinţelor prevăzute de prezenta reglementare, AACR poate emite licenţe în orice combinaţie privind tipurile, clasele şi grupele de calificări. g) Numărul calificărilor care pot fi obţinute nu este limitat, cu condiţia ca solicitantul/deţinătorul să demonstreze îndeplinirea cerinţelor din prezenta reglementare pentru fiecare calificare în parte. h) Personalul tehnic aeronautic autorizat pentru lucrări în domeniile procese speciale (sudori), control nedistructiv (NDT/NDI) sau laboratoare de analize fizico-chimice ale produselor pentru aviaţia civilă nu este obligat să posede licenţe de tip L. AACR poate stabili şi alte domenii de activitate exceptate de la cerinţele prevăzute la pct. III.1 a3).III.2. Limite în exercitarea drepturilor conferite prin licenţa de personal tehnic aeronautic a) Deţinătorul unei licenţe de tip G sau T cu calificări corespunzătoare nu are dreptul:a1) - să certifice punerea în serviciu a unei aeronave, dacă organizaţia de întreţinere în care îşi desfăşoară activitatea nu este autorizată corespunzător;a2) - să certifice punerea în serviciu, după o reparaţie majoră sau o modificare majoră a instalaţiei de forţă, a elicelor, structurii, sistemelor sau a componentelor aeronavei pentru care are calificare, dacă organizaţia de întreţinere în care îşi desfăşoară activitatea nu este autorizată pentru aceste tipuri de lucrări;a3) - să îşi exercite drepturile conferite de licenţă dacă nu înţelege şi nu aplică curent în activitatea sa procedurile şi instrucţiunile care determină menţinerea navigabilităţii aeronavelor pentru care posedă calificări. b) Deţinătorul unei licenţe de tip L nu are dreptul:b1) - să certifice punerea în serviciu a unei aeronave în întregime;b2) - să certifice punerea în serviciu a unui component sau sistem aparţinând unei aeronave, instalaţii de forţă sau elice pentru care nu deţine licenţă şi calificare.III.3. Condiţii de sănătate a) Personalului tehnic aeronautic licenţiat conform prezentei reglementări nu îi este permis să îşi exercite drepturile conferite de licenţa respectivă dacă ştie sau bănuieşte că starea sa de sănătate poate să îi afecteze capacitatea sau îndemânarea în îndeplinirea acestor drepturi. b) Organizaţia de întreţinere care foloseşte personal tehnic aeronautic licenţiat conform prezentei reglementări este răspunzătoare pentru menţinerea stării de sănătate a acestuia atât sub aspect fizic, cât şi psihic, la un nivel care să nu îi afecteze capacitatea sau îndemânarea de a executa lucrările pe care, conform licenţei, are dreptul să le execute. c) În cazul în care AACR are incertitudini cu privire la starea corespunzătoare de sănătate a unui solicitant/deţinător de licenţă de personal tehnic aeronautic, are dreptul de a solicita un aviz suplimentar de la medicul AACR sau al angajatorului, înainte de emiterea sau prelungirea valabilităţii licenţei respective.III.4. Pregătirea teoretică a) Personalul tehnic aeronautic care solicită acordarea/ prelungirea valabilităţii unei licenţe conform prezentei reglementări trebuie să demonstreze prin examinare că deţine nivelul de pregătire teoretică satisfăcător, stabilit de către AACR, necesar pentru exercitarea drepturilor acordate de licenţa respectivă. b) Pregătirea teoretică va fi apreciată de către AACR ca satisfăcătoare, dacă în urma examinării prin teste din modulele categoriei de licenţă care se emite sau căreia i se prelungeşte valabilitatea solicitantul demonstrează că posedă atât cunoştinţele teoretice de bază, cât şi pe cele direct legate de complexitatea lucrărilor pe care le execută, în virtutea drepturilor acordate de licenţa respectivă şi de calificarea corespunzătoare, în condiţiile prevăzute la pct. II.11. c) Cerinţele privind nivelul pregătirii teoretice şi modulele de examinare aplicabile fiecărei categorii de licenţă, precum şi cerinţele suplimentare, după caz, privind clasele şi grupele de licenţă sunt stabilite de către AACR conform pct. III.8. d) Pentru obţinerea calificărilor, solicitantul trebuie să demonstreze, înaintea susţinerii examenelor teoretice la AACR, că şi-a însuşit cunoştinţele teoretice specifice fiecărei calificări solicitate, prin cursuri de pregătire într-un sistem organizat (la proiectantul sau producătorul tehnicii de aviaţie respective, în organizaţii de pregătire autorizate/acceptate de AACR pentru pregătirea de tip, în organizaţii de întreţinere autorizate pentru pregătirea de tip etc.) şi să furnizeze documente doveditoare. e) Pentru solicitanţii care deţin diplome de studiu în domeniul aeronautic, mecanic sau electronic de la universităţi sau de la alte instituţii de învăţământ superior acceptate de AACR, examenele cerute conform lit. a) pot fi parţial sau total echivalate. f) AACR poate lua în considerare pregătirea teoretică de bază efectuată de către un solicitant în activitatea sa anterioară în instituţii de învăţământ civile sau militare, organizaţii de aviaţie civilă sau unităţi militare de aviaţie. g) AACR poate solicita o pregătire suplimentară în cazurile prezentate la lit. f), pentru a se asigura că solicitantul şi-a însuşit toate cunoştinţele teoretice de bază necesare activităţilor de întreţinere din aviaţia civilă.III.5. Experienţa practică a) Pentru obţinerea licenţei de personal tehnic aeronautic în una dintre categoriile specificate la pct. III.1.a), solicitantul trebuie să deţină experienţă practică în domeniile pentru care solicită licenţă, astfel:a1) categoria G: minimum 4 ani, pentru obţinerea unei licenţe cu drepturi privind punerea în serviciu a aeronavei în întregime, a instalaţiilor de forţă, elicelor, sistemelor sau componentelor acestora.Această perioadă poate fi redusă până la 2 ani, dacă solicitantul demonstrează că a absolvit cursuri de pregătire de bază în domeniul aeronautic într-o instituţie de învăţământ autorizată în domeniu.a2) categoria T: minimum 5 ani, pentru obţinerea unei licenţe cu drepturi privind punerea în serviciu a aeronavei în întregime, a instalaţiilor de forţă, elicelor, sistemelor sau componentelor acestora.Această perioadă poate fi redusă până la 3 ani, dacă solicitantul demonstrează că a absolvit cursuri de pregătire de bază în domeniul aeronautic într-o instituţie de învăţământ autorizată în domeniu.a3) categoria L: minimum 2 ani. Dacă în această perioadă solicitantul a absolvit cursuri de pregătire aprobate/acceptate de AACR în domeniile specifice licenţei solicitate, perioada poate fi redusă până la un an. b) Pentru obţinerea unei calificări, aşa cum se prevede la pct. III.1.c1), un solicitant trebuie să deţină experienţă practică directă în întreţinerea aeronavei, inclusiv a instalaţiei de forţă, elicelor, sistemelor sau componentelor acestora, astfel:- minimum un an pentru licenţa tip G, experienţa trebuind să fie recentă;- minimum 2 ani pentru licenţa tip T, din care minimum un an experienţă recentă;- minimum un an pentru licenţa tip L, experienţa trebuind să fie recentă. c) Experienţa practică dobândită în afara domeniului aviaţiei civile poate fi luată în considerare în măsura în care poate fi echivalată cu cerinţele prevăzute de prezenta reglementare, dar ea trebuie completată cu experienţa practică în domeniul aviaţiei civile, în funcţie de licenţa solicitată. d) Pentru prelungirea valabilităţii licenţei în una dintre categoriile următoare, deţinătorul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii privind experienţa practică:d1) categoria G: minimum 6 luni experienţă practică în ultimii 2 ani în domeniile pentru care posedă licenţa şi calificarea respectivă.d2) categoria T: minimum 12 luni experienţă practică în ultimii 2 ani în domeniile pentru care posedă licenţa şi calificarea respectivă.d3) categoria L: minimum 6 luni experienţă practică în ultimul an în domeniile pentru care posedă licenţa şi calificarea respectivă. e) Pentru inspectorii AACR care solicită obţinerea/prelungirea/modificarea licenţei de personal tehnic aeronautic, se poate lua în considerare ca experienţă practică şi experienţa dobândită în activitatea de supraveghere/inspecţie a organizaţiilor de întreţinere autorizate.III.6. Modalităţi de determinare a competenţei profesionale a) Solicitantul licenţei de personal tehnic aeronautic (cu calificările respective) trebuie să demonstreze competenţă profesională pentru realizarea lucrărilor de întreţinere corespunzătoare licenţei solicitate, prin promovarea atât a examenelor teoretice, cât şi a celor practice, în conformitate cu prevederile prezentei reglementări. b) Pentru prelungirea valabilităţii licenţei de personal tehnic aeronautic, deţinătorul trebuie să demonstreze competenţă profesională în conformitate cu lit. a). c) AACR poate prelungi valabilitatea unei licenţe de personal tehnic aeronautic numai pe baza examenelor teoretice dacă :c1) deţinătorul licenţei demonstrează că în ultimele 12 luni a executat activităţi în conformitate cu drepturile acordate de licenţa pe care o posedă; sauc2) organizaţia de întreţinere autorizată unde îşi desfăşoară activitatea solicitantul furnizează o declaraţie pe propria răspundere, din care rezultă că deţinătorul licenţei în cauză a desfăşurat în ultimele 12 luni activităţi în conformitate cu licenţa respectivă.III.7. Prelungirea valabilităţii a) În vederea menţinerii continuităţii unei licenţe de personal tehnic aeronautic, deţinătorul trebuie să solicite prelungirea valabilităţii acesteia în condiţiile de pregătire teoretică şi experienţă practică prevăzute la pct. III.4 şi III.5. Cererea privind prelungirea valabilităţii licenţei, împreună cu toate informaţiile necesare, trebuie transmisă la AACR cu minimum 15 zile lucrătoare înaintea expirării valabilităţii licenţei respective. b) AACR prelungeşte valabilitatea unei licenţe de personal tehnic aeronautic numai dacă au fost îndeplinite toate cerinţele privind promovarea examenelor teoretice şi practice prevăzute de prezenta reglementare sau în condiţiile prevăzute la pct. III.6. c). c) Cu ocazia prelungirii valabilităţii unei licenţe de personal tehnic aeronautic, AACR poate limita drepturile conferite de aceasta dacă constată că nu sunt îndeplinite în totalitate cerinţele prevăzute de prezenta reglementare. d) Deţinătorul unei licenţe de personal tehnic aeronautic are dreptul să solicite odată cu prelungirea valabilităţii acesteia orice modificare a licenţei, cu respectarea cerinţelor prevăzute de prezenta reglementare.III.8. Dispoziţii finaleAACR va dezvolta o procedură internă care să cuprindă minimum următoarele elemente:- formularul de cerere pentru examinarea teoretică şi practică în vederea obţinerii licenţei de personal tehnic aeronautic, precum şi instrucţiunile de completare a acestuia;- modelul brevetului de personal tehnic aeronautic, tipurile de ştampile aplicate, precum şi instrucţiunile de completare a acestuia;- cerinţe şi niveluri pentru cunoştinţele de bază, necesare pentru obţinerea licenţei de personal tehnic aeronautic.După elaborare, procedura va fi făcută publică prin intermediul paginii de internet oficiale a AACR.----------