HOTĂRÂRE din 10 martie 1993privind modul de aplicare a hotărârii de revenire la "â" şi "sunt" în grafia limbii române
EMITENT
  • ACADEMIA ROMÂNĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 22 martie 1993    Ca urmare a Hotărârii Academiei Române din 17 februarie 1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 8 martie 1993, Prezidiul Academiei Române, cu acordul Ministerului Culturii şi Ministerului Învăţământului, hotărăşte următoarele:1. Lucrările aflate în prezent la edituri în proces tehnico-industrial, cu apariţie în anul 1993, precum şi cele în lucru redacţional prevăzute la predare la sectoarele tehnice ale editurilor, în cursul acestui an, se vor tipări cu grafia folosită de autori.2. Manuscrisele aflate în portofoliile editurilor, inclusiv cele depuse cu 4-5 ani în urmă, precum şi cele ce se vor preda după data prezentei hotărâri vor fi revăzute de autori pentru a introduce peste tot grafia cu â şi sunt.3. Publicaţiile periodice vor trece complet la grafia cu â şi sunt până la data de 1 ianuarie 1994.4. Ziarele vor trece complet la grafica cu â şi sunt până la data de 1 mai 1993.5. Pentru unele lucrări de mari dimensiuni şi complexitate, în general dicţionare şi atlase lingvistice, cu manuscrise predate la edituri până la 17 februarie 1993, se va putea păstra ortografia din 1953, chiar dacă au fost predate cu mai mulţi ani în urmă.6. Nu se va retipări nici o carte şi nici o lucrare din motive de schimbare de grafie, decât numai şi numai din raţiuni editoriale, în care caz se va utiliza grafia cu â şi sunt.7. Pentru editări prin copiere fotografică, acestea vor fi publicate cu grafia în care au fost iniţial tipărite.8. Toate documentele oficiale ale instituţiilor din România vor fi scrise cu grafia â şi sunt, începând, cel mai târziu, de la data de 15 aprilie 1993.9. În învăţământul preuniversitar se va trece treptat la grafia cu â şi sunt, începând cu clasa I şi continuând apoi cu celelalte clase şcolare, conform dispoziţiilor ce vor fi date de Ministerul Învăţământului, care va încheia această trecere în decursul a 2 ani.10. În învăţământul universitar se va trece la grafia cu â şi sunt începând cu anul universitar 1993/1994, aplicându-se, pentru cărţi şi lucrări, prevederile de la pct. 1, 2 şi 3 de mai sus.11. Secţia de filologie şi literatură a Academiei Române se va îngriji de editarea unui nou dicţionar ortografic, de volum redus, pentru a fi tipărit până la 1 februarie 1994.Preşedintele Academiei Române,academician Mihai Drăgănescu,Bucureşti, 10 martie 1993.  +  Anexa Regulile"Sextil Puşcariu" pentru scrierea literelor: "â" şi "î"Literele â şi î corespund aceluiaşi sunet, întrebuinţându-se după următoarele reguli: a) î se scrie întotdeauna la începutul şi la sfârşitul nemijlocit al cuvântului: îl, îmbărbătez, împărat, înger, îşi, îţi; amărî, coborî, hotărî, târî, urî ...; b) tot î scriem şi în corpul cuvintelor, când, prin compunere, î de la începutul cuvintelor ajunge medial: neîmpăcat, neîndurat, neînsemnat, preaînălţat, preîntâmpinat.Vom scrie într-însul, dar dânsul; c) în toate celelalte cazuri se scrie, în corpul cuvintelor, â: bând, când, făcând, gât, mormânt, râu, român, sfânt, vânt.--------