ORDONANŢĂ nr. 64 din 30 august 2001 (*actualizată*)privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome(actualizată până la data de 22 noiembrie 2004*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 1 septembrie 2001. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 22 noiembrie 2004, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 769 din 29 decembrie 2001; ORDONANŢA nr. 61 din 5 august 2004; ORDONANŢA nr. 94 din 26 august 2004; LEGEA nr. 414 din 18 octombrie 2004; LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004.În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1 (1) Începând cu exerciţiul financiar al anului 2004, la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinaţii, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel: a) rezerve legale; b) alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege; c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi;c^1) constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;--------------Lit. c^1) a alin. (1) al art. 1 a fost modificată de pct. 31 al articolului unic din LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004. d) alte repartizări prevăzute de lege; e) participarea salariaţilor la profit; societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome care s-au angajat şi au stabilit prin bugetele de venituri şi cheltuieli obligaţia de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaţilor lor în relaţie cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exerciţiul financiar de referinţă;-------------Lit. e) a alin. (1) al art. 1 a fost modificată de articolul unic din LEGEA nr. 414 din 18 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 992 din 28 octombrie 2004. f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat; g) profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare.------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de art. I din ORDONANŢA nr. 61 din 5 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 17 august 2004. (2) Profitul se repartizează pentru destinaţiile şi în cuantumurile prevăzute la alin. (1) lit. e), f) şi g), după deducerea sumelor aferente destinaţiilor stabilite prin acte normative speciale prevăzute la lit. a), b), c) c^1 ) şi d) ale aceluiaşi alineat.------------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. XXXIV din Secţiunea a 21-a, Cap. II din ORDONANŢA nr. 94 din 26 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004. (3) Societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat au obligaţia sa vireze dividendele la instituţia publică implicata, definită potrivit art. 3 lit. g) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data termenului legal de depunere a bilanţului contabil, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel. (4) Regiile autonome virează vărsămintele la bugetul de stat sau local, după caz, la termenul prevăzut la alin. (3). (5) Sunt exceptate de la obligaţia repartizării profitului pentru destinaţia şi în cuantumul prevăzut la alin. (1) lit. f) societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, care se angajează prin împrumuturi externe contractate fără garanţia statului să nu distribuie dividende în situaţia neîndeplinirii anumitor parametri de performanţă financiară sau a altor angajamente prevăzute în aceste împrumuturi.--------------Alin. (5) al art. 1 a fost introdus de pct. 32 al articolului unic din LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004.  +  Articolul 2Începând cu exerciţiul financiar al anului 2001 regiile autonome constituie anual fond de rezerva prin aplicarea unei cote de 5% asupra profitului contabil neinfluentat de cheltuiala cu impozitul pe profit. Rezervele astfel calculate sunt deductibile fiscal până la a cincea parte din patrimoniul regiei autonome, exclusiv patrimoniul public.  +  Articolul 3 (1) Controlul, constatarea şi urmărirea modului de constituire şi virare a dividendelor sau vărsămintelor la bugetul de stat sau local, după caz, se efectuează: a) de organele de control ale Ministerului Finanţelor Publice, pentru agenţii economici de interes central; b) de organele de control ale administraţiei publice locale, pentru agenţii economici de interes local. (2) Penalităţile şi majorările de întârziere calculate pentru plata cu întârziere a obligaţiilor de plată urmează regimul juridic al creanţelor bugetare.  +  Articolul 4În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe Ministerul Finanţelor Publice va emite precizări privind determinarea sumelor care fac obiectul repartizării şi reflectarea în contabilitate a acestora.--------------Art. 4 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 769 din 29 decembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 15 ianuarie 2002.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga Ordonanţa Guvernului nr. 23/1996 privind repartizarea profitului la regiile autonome, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 5 august 1996, aprobată prin Legea nr. 41/1997, precum şi art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/1995 privind impozitul pe dividende, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 30 august 2001, aprobată şi modificată prin Legea nr. 101/1995.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuMinistrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuMinistrul dezvoltării şi prognozei,Gheorghe Romeo Leonard CazanMinistrul comunicaţiilor şi tehnologieiinformatiei,Dan Nica------