ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 16 aprilie 2008 (*actualizată*)privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene(actualizată până la data de 6 noiembrie 2008*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 23 aprilie 2008. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 6 noiembrie 2008, cu modificările şi completările aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 140 din 28 octombrie 2008.Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2006 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României pentru integrarea în Uniunea Europeană, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2008, şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2007 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene, aprobată cu modificări prin Legea nr. 236/2007, au fost aprobate unele măsuri administrative necesare asigurării capacităţii de absorbţie ridicată a fondurilor comunitare.Avându-se în vedere faptul că în perioada 2007-2013 România va fi beneficiara unor importante transferuri financiare în cadrul politicii de coeziune a Uniunii Europene, se impune cu necesitate continuarea aplicării acestor măsuri, astfel încât toate structurile responsabile cu integrarea în Uniunea Europeană şi cu gestionarea fondurilor comunitare să beneficieze de un număr sporit de personal calificat.Aplicarea termenelor destul de îndelungate prevăzute în legislaţia naţională în vigoare la acest moment ar conduce la întârzieri în realizarea structurilor responsabile pentru întărirea capacităţii administrative a României şi, implicit, la întârzieri în ceea ce priveşte capacitatea de absorbţie a fondurilor comunitare.Se impune astfel adoptarea în regim de urgenţă a prezentului act normativ, care are drept scop consolidarea capacităţii administrative de gestionare a instrumentelor structurale, prin întărirea structurii de personal, creându-se în acest fel premisele îndeplinirii angajamentelor României asumate ca stat membru al Uniunii Europene.Acestea reprezintă elemente care vizează interesul public şi constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin funcţii publice cu atribuţii în îndeplinirea obligaţiilor ce revin României în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene se înţelege: a) funcţiile publice aferente structurilor cu sarcini privind gestionarea fondurilor comunitare; b) funcţiile publice din autorităţile şi instituţiile publice cu atribuţii în implementarea angajamentelor asumate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.346/2007 privind aprobarea Planului de acţiune pentru îndeplinirea condiţionalităţilor din cadrul mecanismului de cooperare şi verificare a progresului realizat de România în domeniul reformei sistemului judiciar şi al luptei împotriva corupţiei. (2) Pentru asigurarea organizării şi desfăşurării concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice vacante prevăzute la alin. (1) în condiţiile şi în termenele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici este autorizată să planifice organizarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice vacante, altele decât cele prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 2 (1) Prin derogare de la prevederile art. 57 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, condiţiile de desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice vacante prevăzute la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, cu cel puţin 10 zile înainte de data desfăşurării concursului. (2) Ocuparea posturilor prevăzute la art. 1 se va face în condiţiile legii.  +  Articolul 3 (1) Procedura de organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru funcţiile publice prevăzute la art. 1 este cea stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, cu următoarele excepţii: a) autorităţile şi instituţiile publice în ale căror state de funcţii se află postul scos la concurs au obligaţia să solicite avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici cu cel puţin 13 zile înainte de data susţinerii concursului; b) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici are obligaţia să emită, în condiţiile legii, avizul prevăzut la lit. a) şi să transmită numele, prenumele şi funcţia deţinută de reprezentantul acesteia în comisia de concurs, în termen de două zile de la data primirii solicitării; c) autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului are obligaţia de a constitui comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor cu cel puţin 10 zile înainte de data susţinerii concursului; d) autoritatea sau instituţia publică în al cărei stat de funcţii se află postul scos la concurs are obligaţia de a afişa la sediul său, precum şi, după caz, de a publică în presă şi, acolo unde există, pe pagina de internet, cu cel puţin 10 zile înainte de data susţinerii concursului, următoarele informaţii: denumirea instituţiei, data organizării concursului, numărul funcţiilor publice vacante pentru care se organizează concursul şi datele de contact pentru obţinerea de informaţii suplimentare; e) candidaţii depun la secretariatul comisiei de concurs dosarul de concurs, în termen de 8 zile de la data publicării anunţului prevăzut la art. 2 alin. (1); f) comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs, pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs, în termen de 24 de ore de la data expirării termenului prevăzut la lit. e).------------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de articolul unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 140 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 6 noiembrie 2008. (2) Pentru funcţiile publice din cadrul compartimentelor implicate în implementarea angajamentelor asumate prin negocierile pentru aderarea României la Uniunea Europeană, care necesită un nivel ridicat de cunoaştere a unei limbi de circulaţie internaţională, se stabileşte o probă de limbă străină la solicitarea justificată a autorităţii sau a instituţiei publice şi cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. În acest caz, modalitatea de evaluare a probei se propune odată cu solicitarea avizului de către autoritatea sau instituţia publică şi se aprobă de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:------------Ministrul internelor şi reformei administrative,Cristian DavidPreşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,Jozsef BirtalanDepartamentul pentru Afaceri Europene,Adrian Ciocănea,secretar de statMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 16 aprilie 2008.Nr. 45.------