ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 29 martie 2006 (*actualizată*)privind salarizarea şi alte drepturi ale judecatorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei(actualizată până la data de 31 ianuarie 2008*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 7 aprilie 2006. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 31 ianuarie 2008, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 45 din 6 martie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 100 din 4 octombrie 2007; DECIZIA nr. 1.059 din 14 noiembrie 2007.Având în vedere ca asigurarea salarizarii adecvate şi nediscriminatorii a judecatorilor şi procurorilor este prevăzută la cap. VI pct. 3.3 din Planul de actiune pentru implementarea Strategiei de reforma a sistemului judiciar pe perioada 2005-2007, aprobata prin Hotărârea Guvernului nr. 232/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 1 aprilie 2005, măsura care avea ca termen de finalizare luna decembrie 2005,luand în considerare faptul ca atât judecatorii, cat şi procurorii care nu au beneficiat de sporul de 40% pentru judecarea şi urmarirea penala a infracţiunilor de corupţie, criminalitate organizata şi terorism au actionat în judecata Ministerul Justiţiei, iar efortul bugetar pentru punerea în executare a hotărârilor judecătorești prin care s-au admis cererile acestora este de circa 4 ori mai mare decat cel rezultat din aplicarea prezentei ordonante de urgenta,ţinând seama de Hotărârea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminarii nr. 185 din 22 iulie 2005, prin care s-a constatat existenta unei discriminari directe între judecatorii şi procurorii care beneficiaza de sporul de 40% şi cei care nu beneficiaza de acest spor, recomandand Ministerului Justiţiei iniţierea unor modificari în sensul eliminarii acestei inegalitati,luand în considerare ca actuala grila de salarizare a judecatorilor şi procurorilor este intemeiata pe vechea reglementare abrogata prin intrarea în vigoare a Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin care au fost aduse modificari substantiale ale prevederilor referitoare la cariera judecatorilor şi procurorilor cu incidenţa asupra salarizarii,ţinând cont de faptul ca prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare, au fost aduse modificari în ceea ce priveste organizarea şi functionarea Consiliului Superior al Magistraturii, ca organ cu activitate permanenta,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementeaza salarizarea şi alte drepturi ale membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, ale judecatorilor de la Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie, de la curtile de apel, tribunale şi judecatorii, ale procurorilor de la parchetele de pe lângă aceste instante, ale magistratilor-asistenti de la Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie, ale personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor şi procurorilor, potrivit Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi salarizarea şi unele drepturi ale asistentilor judiciari. (2) Salarizarea şi celelalte drepturi ale judecatorilor şi procurorilor militari se asigura de Ministerul Apararii Naţionale, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta şi reglementarilor referitoare la drepturile materiale şi banesti specifice calităţii de militar activ. Salarizarea şi celelalte drepturi ale procurorilor militari din cadrul Directiei Naţionale Anticoruptie se asigura de aceasta, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta şi reglementarilor referitoare la drepturile materiale şi banesti specifice calităţii de militar activ.  +  Articolul 2Salarizarea şi celelalte drepturi ale judecatorilor, ale procurorilor, ale personalului asimilat acestora şi ale magistratilor-asistenti se stabilesc ţinându-se seama de locul şi rolul justiţiei în statul de drept, de raspunderea, complexitatea şi riscurile functiei, de incompatibilităţile şi interdicţiile prevăzute de lege pentru aceste categorii de personal.  +  Capitolul II Salarizarea  +  Articolul 3 (1) Judecatorii, procurorii, personalul asimilat acestora şi magistratii-asistenti au dreptul pentru activitatea desfăşurată la o indemnizatie de încadrare bruta lunara stabilita în raport cu nivelul instanţelor sau parchetelor, cu functia deţinută şi cu vechimea în magistratura prevăzută de art. 86 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza valorii de referinţa sectoriala şi a coeficientilor de multiplicare prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Pentru judecatorii şi procurorii militari, indemnizatia de încadrare bruta lunara stabilita potrivit prezentei ordonante de urgenta reprezinta solda de functie.  +  Articolul 4 (1) Judecatorii, procurorii, personalul asimilat acestora şi magistratii-asistenti beneficiaza, în raport cu vechimea numai în functiile de judecator, procuror, magistrat-asistent la Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie sau de personal asimilat judecatorilor şi procurorilor, de o majorare a indemnizatiei stabilite potrivit art. 3 alin. (1), calculată în procente la indemnizatia de încadrare bruta lunara, după cum urmeaza:- de la 3 la 5 ani - 10%;- de la 5 la 10 ani - 15%;- de la 10 la 15 ani - 20%;- de la 15 la 20 de ani - 25%;- peste 20 de ani - 30%. (2) Indemnizatia de încadrare majorata potrivit alin. (1) se acordă de la data de întâi a lunii urmatoare celei în care s-a implinit vechimea numai în functiile prevăzute la alin. (1) şi constituie indemnizatia de încadrare bruta lunara. (3) Indemnizatia de încadrare majorata potrivit alin. (1) se ia în calcul la stabilirea pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale, la stabilirea, recalcularea şi actualizarea pensiei de serviciu, precum şi a oricăror alte drepturi ce se determina pe baza veniturilor salariale.  +  Articolul 4^1 (1) Pentru vechimea în munca, judecatorii, procurorii, personalul asimilat acestora şi magistratii-asistenti beneficiaza de un spor de vechime calculat la indemnizatia de încadrare bruta lunara, corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel:- de la 3 la 5 ani - 5%;- de la 5 la 10 ani - 10%;- de la 10 la 15 ani - 15%;- de la 15 la 20 ani - 20%;- peste 20 ani - 25%. (2) Sporul de vechime în munca se plateste cu incepere de la data de întâi a lunii urmatoare celei în care s-a implinit vechimea în munca şi se ia în calcul la acordarea, recalcularea şi actualizarea pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale, precum şi a oricăror alte drepturi ce se determina pe baza veniturilor salariale.-----------Art. 4^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 45 din 6 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 9 martie 2007.  +  Articolul 5Judecatorii, procurorii, personalul asimilat acestora şi magistratii-asistenti care poseda titlul ştiinţific de doctor sau doctor docent beneficiaza de un spor de 15% din indemnizatia de încadrare bruta lunara, care se acordă de la data de întâi a lunii urmatoare celei în care s-a solicitat.-----------Art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 45 din 6 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 9 martie 2007.  +  Articolul 6 (1) Judecatorii şi procurorii care funcţionează la instantele şi parchetele din mediul rural, situate în comune, beneficiaza de indemnizatii de încadrare brute lunare majorate cu până la 10%. Majorarea se stabileste în functie de gradul de izolare a localităţii şi de condiţiile concrete de viaţa, prin ordin al ministrului justiţiei sau, după caz, al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii. (2) Indemnizatia de încadrare bruta lunara majorata potrivit alin. (1) se ia în calcul la stabilirea pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale, la stabilirea, recalcularea şi actualizarea pensiei de serviciu, precum şi a oricăror alte drepturi ce se determina pe baza veniturilor salariale.  +  Articolul 7 (1) Pentru condiţii deosebite de muncă, grele, vatamatoare sau periculoase, judecatorilor, procurorilor, magistratilor-asistenti şi personalului asimilat acestora li se acordă un spor de 15% din indemnizatia de încadrare bruta lunara, proportional cu timpul efectiv lucrat în aceste condiţii. (2) Condiţiile de acordare a sporului prevăzut la alin. (1) se aproba de ordonatorul principal de credite sau, după caz, de procurorul sef al Directiei Naţionale Anticoruptie, în functie de condiţiile deosebite, grele, vatamatoare sau periculoase stabilite potrivit legii.  +  Articolul 8 (1) Personalul asimilat judecatorilor şi procurorilor, precum şi personalul de specialitate juridica din cadrul Scolii Naţionale de Grefieri se salarizeaza în raport cu vechimea în magistratura sau, după caz, în specialitate, potrivit prevederilor lit. B din anexa. (2) Salarizarea magistratilor-asistenti se face potrivit prevederilor lit. A din anexa, în baza coeficientilor de multiplicare prevăzuţi la nr. crt. 20, 21 şi 22 pentru magistratii-asistenti gradele I, II şi III, la nr. crt. 14, 15 şi 16 pentru magistratii-asistenti şefi gradele I, II şi III şi la nr. crt. 14 pentru prim-magistratul-asistent. (3) Bursele auditorilor de justiţie se stabilesc potrivit lit. A din anexa, în baza coeficientilor de multiplicare prevăzuţi la nr. crt. 30 şi 31, în raport cu vechimea pe care o au ca auditori.  +  Articolul 9Indemnizatiile de încadrare brute lunare şi celelalte drepturi ale judecatorilor, procurorilor, personalului asimilat acestora şi ale magistratilor-asistenti se stabilesc, după caz, de ministrul justiţiei, de preşedintele Inaltei Curti de Casatie şi Justiţie, de preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii sau de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie, cu excepţia cazurilor în care prin lege speciala sau prin prezenta ordonanţă de urgenţă se prevede altfel.-----------Art. 9 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 45 din 6 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 9 martie 2007.  +  Articolul 10 (1) Pe perioada mandatului, preşedintele şi vicepresedintele Consiliului Superior al Magistraturii primesc o indemnizatie bruta lunara egala cu cea a presedintelui, respectiv a vicepresedintelui Inaltei Curti de Casatie şi Justiţie. (2) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii care desfăşoară activitate permanenta, cu excepţia celor prevăzuţi la alin. (1), primesc lunar pentru activitatea desfăşurată o indemnizatie bruta lunara egala cu cea a unui presedinte de secţie al Inaltei Curti de Casatie şi Justiţie. (3) La calculul indemnizatiei prevăzute la alin. (1) şi (2) se includ majorarea prevăzută la art. 4 şi celelalte sporuri, care se acordă în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. (4) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii prevăzuţi la alin. (1) şi (2) beneficiaza şi de o indemnizatie de membru egala cu 25% din indemnizatia bruta lunara a judecatorului de la Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie. (5) Membrii aleşi ai Consiliului Superior al Magistraturii fără activitate permanentă beneficiază, pe lângă indemnizaţia brută lunară corespunzătoare funcţiei avute în cadrul instanţei sau parchetului, şi de o indemnizaţie de membru egală cu 55% din indemnizaţia brută lunară a judecătorului de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie*).--------------Alin. (5) al art. 10 a fost modificat de pct. 1 al art. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 100 din 4 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 8 octombrie 2007.--------------*) Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 1.059 din 14 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 17 decembrie 2007 a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei, constatându-se că acestea sunt neconstituţionale în măsura în care instituie discriminări, în ceea ce priveşte salarizarea, între membrii Consiliului Superior al Magistraturii cu activitate permanentă şi membrii Consiliului Superior al Magistraturii fără activitate permanentă.Prin urmare, conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.În consecinţă, în intervalul 17 decembrie 2007-30 ianuarie 2008, dispoziţiile art. 10 alin. (5), în măsura în care instituie discriminări, în ceea ce priveşte salarizarea, între membrii Consiliului Superior al Magistraturii cu activitate permanentă şi membrii Consiliului Superior al Magistraturii fără activitate permanentă, din acest act normativ, sunt suspendate de drept, iar începând cu data de 31 ianuarie 2008 acestea şi-au încetat efectele juridice. (6) Membrii de drept ai Consiliului Superior al Magistraturii şi reprezentantii societatii civile beneficiaza de o indemnizatie de membru egala cu 50% din indemnizatia bruta lunara a judecatorului de la Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie. (7) În baza de calcul a indemnizatiei de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, prevăzută la alin. (4), (5) şi (6), nu se includ majorarea prevăzută la art. 4 şi nici celelalte sporuri stabilite de prezenta ordonanţă de urgenţă ori de acte normative speciale. (8) Preşedintele, vicepreşedintele şi membrii Consiliului Superior al Magistraturii, dacă nu au domiciliul în municipiul Bucureşti, beneficiază de drepturile prevăzute la art. 13, precum şi de prevederile art. 22 sau, după caz, ale art. 23.--------------Alin. (8) al art. 10 a fost modificat de pct. 1 al art. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 100 din 4 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 8 octombrie 2007.  +  Articolul 11 (1) Procurorii din cadrul Directiei Naţionale Anticoruptie şi cei din cadrul Directiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizata şi Terorism sunt salarizati potrivit nr. crt. 6-13 de la lit. A din anexa, în raport cu functiile pe care le deţin sau cu care sunt asimilati potrivit legii. (2) Salariul de bază pentru specialiştii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi pentru specialiştii în domeniul informatic din aparatul propriu al Ministerului Justiţiei, al Consiliului Superior al Magistraturii şi al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se stabileşte potrivit nr. crt. 28 de la lit. A din anexă. Specialiştii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi specialiştii în domeniul informatic din aparatul propriu al Ministerului Justiţiei, al Consiliului Superior al Magistraturii şi al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie beneficiază şi de celelalte drepturi salariale prevăzute de lege pentru funcţionarii publici. Specialiştii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism beneficiază şi de prevederile art. 23*).--------------Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 2 al art. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 100 din 4 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 8 octombrie 2007.-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 100 din 4 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 8 octombrie 2007, prezenta ordonanţă de urgenţă a Guvernului intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia punctului 2 al articolului VI, care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2008. (3) Salariul de baza se stabileste potrivit nr. crt. 31 de la lit. A din anexa pentru agentii de politie judiciara din cadrul Directiei Naţionale Anticoruptie, nr. crt. 28 pentru ofiterii de politie judiciara, nr. crt. 27 pentru sefii de birou şi nr. crt. 26 pentru sefii de serviciu. Ofiterii şi agentii de politie judiciara din Directia Naţionala Anticoruptie beneficiaza de drepturile prevăzute în anexa nr. 4 la Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003privind salarizarea şi alte drepturi ale politistilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 353/2003, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Ofiterii şi agentii de politie judiciara, precum şi specialistii din cadrul Directiei Naţionale Anticoruptie şi al Directiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizata şi Terorism beneficiaza în mod corespunzător de drepturile prevăzute la art. 13. (5) Indemnizatiile de încadrare brute lunare sau salariile de baza brute, precum şi alte drepturi salariale ale personalului din cadrul Directiei Naţionale Anticoruptie se stabilesc de procurorul sef al Directiei Naţionale Anticoruptie, potrivit legii.-----------Art. 11 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 45 din 6 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 9 martie 2007.  +  Capitolul III Drepturile acordate în cazul delegării şi detaşării  +  Articolul 12 (1) Pe perioada delegării şi a detaşării, judecatorii, procurorii, personalul asimilat acestora şi magistratii-asistenti beneficiaza de toate drepturile prevăzute de lege pentru functia în care sunt delegaţi sau detasati. Dacă indemnizatia şi celelalte drepturi salariale prevăzute pentru functia în care sunt delegaţi sau detasati sunt mai mici, acestia îşi păstrează indemnizatia de încadrare bruta lunara şi celelalte drepturi banesti. (2) Drepturile care se acordă pe timpul detaşării se suporta de institutia în care persoana în cauza îşi desfăşoară activitatea.  +  Articolul 13 (1) Judecatorii, procurorii, personalul asimilat acestora şi magistratii-asistenti, care sunt detasati sau delegaţi în alta localitate decat cea de domiciliu, beneficiaza, pe toata durata delegării sau detaşării, de urmatoarele drepturi: a) diurna în cuantum de 2% din indemnizatia de încadrare bruta lunara, dar nu mai puţin decat cuantumul prevăzut pentru personalul din unitatile bugetare; b) decontarea cheltuielilor de cazare la structuri turistice de categoria până la 3 stele inclusiv. În situaţia în care nu beneficiaza de cazare în aceste condiţii, au dreptul la o sumă egala cu 0,5% din indemnizatia de încadrare bruta lunara pentru fiecare noapte, pe toata durata delegării sau detaşării în alta localitate; c) decontarea, în limita a 4 calatorii dus-intors, pe luna, a transportului aerian, naval, auto sau pe calea ferata clasa I, inclusiv vagon de dormit clasa I, ori, după caz, a 7,5 litri carburant la suta de kilometri, în situaţia în care deplasarea se face cu autoturismul. Decontarea transportului nu se acordă în cazul în care deplasarea se face cu autoturismul ce aparţine institutiei.-----------Alin. (2) al art. 13 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 45 din 6 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 9 martie 2007. (3) Prevederile alin. (1) se completeaza, după caz, cu reglementarile aplicabile personalului din instituţiile publice.-----------Alin. (3) al art. 13 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 45 din 6 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 9 martie 2007.  +  Articolul 14 (1) Judecatorii, procurorii şi personalul asimilat acestora, detasati în functii de conducere din Administratia Naţionala a Penitenciarelor, beneficiaza, pe durata detaşării, pe lângă indemnizatia de încadrare bruta lunara a functiei de execuţie corespunzătoare nivelului instanţei sau al parchetului şi vechimii pe care o au la data detaşării, şi de indemnizatia de conducere prevăzută de lege pentru functia de conducere pe care sunt detasati, precum şi de drepturile prevăzute în legile speciale. (2) Judecatorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, precum şi alte categorii de personal salarizate potrivit prezentei ordonante de urgenta, delegate sau detasate în sistemul penitenciar, beneficiaza pe durata delegării sau detaşării şi de drepturile prevăzute de legile speciale pentru activitatea desfăşurată efectiv în penitenciar.-----------Alin. (2) al art. 14 a fost introdus de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 45 din 6 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 9 martie 2007.  +  Articolul 15 (1) Judecatorii, procurorii şi personalul asimilat acestora, numiti temporar intr-o functie de conducere, în cazul în care titularul acesteia lipseste din institutie o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice şi nu beneficiaza de salariu sau indemnizatie pe perioada respectiva, au dreptul la indemnizatia de încadrare bruta lunara corespunzătoare functiei pe care o preiau. (2) Judecatorii şi procurorii numiti, în urma concursurilor, în functii de conducere în cadrul instanţelor şi parchetelor îşi păstrează indemnizatia şi celelalte drepturi salariale corespunzătoare functiei de execuţie pe care o deţin, dacă acestea sunt mai favorabile.-----------Alin. (2) al art. 15 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 45 din 6 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 9 martie 2007.  +  Capitolul IV Salarizarea şi alte drepturi ale asistentilor judiciari  +  Articolul 16 (1) Asistenţii judiciari numiti în condiţiile Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicată, cu modificările ulterioare, sunt salarizati cu o indemnizatie de încadrare bruta lunara potrivit coeficientilor de multiplicare prevăzuţi, după caz, la lit. A din anexa, nr. crt. 28-31, în raport cu vechimea în functii juridice. (2) Asistenţii judiciari beneficiaza în mod corespunzător de drepturile prevăzute la art. 4^1 , 5, 7, 18, 24 şi 25.-----------Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 45 din 6 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 9 martie 2007. (3) Indemnizatiile de încadrare brute lunare şi celelalte drepturi ale asistentilor judiciari se acordă prin ordin al ministrului justiţiei.  +  Articolul 17În cazul în care asistenţii judiciari sunt delegaţi sau detasati la instante care au sediul în alte localităţi decat cele în care îşi au domiciliul, acestia beneficiaza de decontarea cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi de diurna, potrivit dispoziţiilor legale aplicabile personalului din unitatile bugetare.  +  Capitolul V Alte drepturi ale judecatorilor, ale procurorilor şi ale celuilalt personal  +  Articolul 18 (1) Pentru activitatea desfăşurată personalul prevăzut la art. 1 beneficiaza la sfârşitul anului calendaristic de un premiu anual egal cu indemnizatia de încadrare bruta din ultima luna a anului pentru care se face premierea. (2) Pentru cei care nu au lucrat tot timpul anului premiul se acordă proportional cu perioada în care au lucrat, luandu-se în calcul indemnizatia de încadrare bruta din ultima luna de activitate. (3) Premiile anuale pot fi reduse sau nu se acordă persoanelor care au obţinut calificativul "nesatisfacator" ori au savarsit abateri pentru care au fost sanctionate disciplinar în anul pentru care se face premierea. Aceste drepturi nu se acordă în cazul persoanelor care au fost suspendate sau inlaturate din functie pentru fapte imputabile lor.  +  Articolul 19 (1) În cazul în care ordonatorul principal de credite bugetare realizează economii prin reducerea cheltuielilor cu salariile, acesta poate acorda premii în cursul anului, în limita a 5% din fondul de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli, personalului care asigură realizarea activităţii ce revenea posturilor din care au provenit economiile. (2) În cazul în care procurorul sef al Directiei Naţionale Anticoruptie realizează economii în bugetul distinct de venituri şi cheltuieli prin reducerea cheltuielilor cu salariile, acesta poate acorda premii în cursul anului, în limita a 5% din fondul de salarii, personalului care asigură realizarea activităţii ce revenea posturilor din care au provenit economiile.  +  Articolul 20Ministerul Justiţiei, Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie, Consiliul Superior al Magistraturii, Parchetul de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie şi Directia Naţionala Anticoruptie pot constitui un fond de premiere lunar prin aplicarea unei cote de până la 2% asupra fondului de salarii prevăzut în bugetele de venituri şi cheltuieli ale fiecarei unităţi. Din acest fond sunt acordate premii în cursul anului personalului care a realizat sau a participat direct la obtinerea unor rezultate în activitate apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile urmatoare în cadrul aceluiasi an bugetar.  +  Articolul 21Criteriile pentru acordarea premiilor prevăzute la art. 18-20 se aproba de ordonatorul principal de credite sau, după caz, de procurorul sef al Directiei Naţionale Anticoruptie.  +  Articolul 22Judecatorii, procurorii şi personalul asimilat acestora, precum şi magistratii-asistenti au dreptul la atribuirea unei locuinte de serviciu dacă, în localitatea unde îşi desfăşoară activitatea, acestia, sotul/sotia sau copiii aflati în întreţinerea lor nu beneficiaza de locuinta proprietate personala ori nu li s-a atribuit locuinta de către autorităţile administraţiei publice locale.  +  Articolul 23 (1) Judecatorii, procurorii, personalul asimilat acestora şi magistratii-asistenti, cărora nu li s-a acordat locuinta de serviciu de către ordonatorii principali de credite, au dreptul, în condiţiile art. 22, la compensarea diferenţei dintre chiria ce s-ar stabili pentru o locuinta de serviciu, potrivit legii, şi chiria plătită pe baza unui contract de închiriere incheiat în condiţiile legii. Acest drept nu are caracter salarial şi nu se impoziteaza. Compensarea nu se acordă în cazul în care contractul de închiriere este incheiat cu rude de gradul I sau II. În situaţii excepţionale, determinate de inexistenta unui fond locativ adecvat în localitatea unde îşi desfăşoară activitatea, contractul de închiriere poate avea ca obiect o locuinta situata în alta localitate din circumscripţia aceluiasi tribunal.-----------Alin. (1) al art. 23 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 45 din 6 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 9 martie 2007. (2) Plafonul anual în limita caruia se poate deconta chiria în condiţiile alin. (1) se stabileste prin ordin comun al ministrului justiţiei, al presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, al presedintelui Inaltei Curti de Casatie şi Justiţie, al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie şi al procurorului sef al Directiei Naţionale Anticoruptie. (3) Au dreptul la locuinta de serviciu potrivit art. 22 sau, după caz, la compensarea chiriei în condiţiile alin. (1) şi (2) şi cei delegaţi, detasati sau transferati în alta localitate decat cea de domiciliu, dacă ei, sotul/sotia sau copiii aflati în întreţinerea lor nu au în proprietate o locuinta în localitatea în care sunt delegaţi, detasati sau transferati. În acest caz, personalul delegat sau detasat nu mai beneficiaza de dreptul prevăzut la art. 13 alin. (1) lit. b). (4) Judecatorii, procurorii, personalul asimilat acestora şi magistratii-asistenti, care nu beneficiaza de locuinta proprietate personala ori cărora nu li s-a acordat locuinta de serviciu în condiţiile art. 22 sau compensarea chiriei în condiţiile alin. (1), în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea, au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport între localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi localitatea unde se afla sediul unităţii. În situaţia în care deplasarea se face cu autoturismul, acestia beneficiaza de decontarea contravalorii a 7,5 litri carburant la suta de kilometri, pentru perioada în care au lucrat efectiv. (5) Locuintele de serviciu nu pot fi vandute judecatorilor, procurorilor, personalului asimilat acestora şi nici altor categorii de personal din sistemul justiţiei. (6) Dacă judecatorii, procurorii, personalul asimilat acestora şi magistratii-asistenti, inclusiv sotul/sotia acestora sau copiii aflati în întreţinerea lor, au înstrăinat o locuinta proprietate personala după data numirii în functie în localitatea în care solicită drepturile prevăzute la alin. (1)-(3) şi la art. 22, nu mai beneficiaza de aceste drepturi. (7) În cazul pensionarii, titularul contractului de închiriere şi sotul ori sotia acestuia îşi păstrează drepturile locative pe tot parcursul vietii.  +  Articolul 24Judecatorii, procurorii, personalul asimilat acestora şi magistratii-asistenti, precum şi familiile acestora beneficiaza, ca măsura de protecţie sociala, de inlesniri stabilite prin ordin al ministrului justiţiei sau al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie, după caz, cu privire la folosirea caselor de odihnă, a sanatoriilor şi a altor amenajari recreative şi sportive aflate în proprietatea sau în administrarea Ministerului Justiţiei şi, respectiv, a Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie.  +  Articolul 24^1La plecarea în concediu de odihnă, personalul salarizat potrivit prezentei ordonante de urgenta are dreptul, în condiţiile legii, pe lângă indemnizatia de concediu aferenta acestei perioade, şi la o primă de concediu egala cu indemnizatia de încadrare bruta lunara din luna anterioara plecarii în concediu. Indemnizatia de concediu şi prima de concediu se platesc cumulat, cu cel mult 5 zile inaintea datei plecarii în concediu. În cazul în care concediul de odihnă se efectueaza fractionat, prima de concediu şi indemnizatia de concediu se acordă o singură dată.-----------Art. 24^1 a fost introdus de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 45 din 6 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 9 martie 2007.  +  Articolul 25 (1) Judecatorii, procurorii, personalul asimilat acestora şi magistratii-asistenti, în activitate sau pensionari, beneficiaza în mod gratuit de asistenţa medicală, medicamente şi proteze, în condiţiile respectarii dispoziţiilor legale privind plata contributiei pentru asigurarile sociale de sănătate.-----------Alin. (1) al art. 25 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 45 din 6 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 9 martie 2007. (2) Condiţiile de acordare gratuita a asistentei medicale, medicamentelor şi protezelor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Aceste drepturi nu au caracter salarial şi nu se impoziteaza.  +  Articolul 26 (1) Absolventii, la incadrarea ca judecatori, procurori sau personal asimilat acestora, imediat după terminarea studiilor superioare juridice sau, după caz, a Institutului Naţional al Magistraturii, în unităţi din alta localitate decat cea de domiciliu, beneficiaza de o indemnizatie de instalare egala cu indemnizatia de încadrare bruta lunara corespunzătoare functiei în care sunt incadrati. (2) În cazul în care absolventul este incadrat intr-o unitate din mediul rural, indemnizatia va fi egala cu doua indemnizatii de încadrare brute lunare. (3) Prin ordin al ministrului justiţiei sau al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie, după caz, se poate aproba acordarea indemnizatiei prevăzute la alin. (2) şi în cazul încadrării în localităţi în care atragerea juristilor se face cu dificultate. (4) Cel care a beneficiat de acordarea indemnizatiilor prevăzute la alin. (1)-(3) este obligat să îşi exercite functia în care a fost numit în unitate pentru o perioadă de cel puţin 2 ani. În cazul nerespectarii acestei obligaţii, drepturile acordate potrivit alin. (1)-(3) se restituie.-----------Art. 26 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 45 din 6 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 9 martie 2007.  +  Articolul 27 (1) Judecatorii, procurorii, personalul asimilat acestora şi magistratii-asistenti, care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă, fiind incadrati în gradul I sau II de invaliditate, în urma savarsirii împotriva lor a unor fapte prevăzute de legea penala, în timpul sau în legătură cu serviciul, vor primi pe perioada invaliditatii o pensie egala cu indemnizatia de încadrare bruta lunara avuta la data survenirii invaliditatii şi vor beneficia o singură dată de o compensatie egala cu de cinci ori aceeasi indemnizatie bruta. (2) Judecatorii, procurorii, personalul asimilat acestora şi magistratii-asistenti, care şi-au pierdut parţial capacitatea de muncă, în condiţiile alin. (1), fiind incadrabili în gradul III de invaliditate, şi care nu îşi mai pot exercita în continuare profesia vor beneficia de o pensie egala cu cel puţin jumătate din indemnizatia de încadrare bruta avuta în ultima luna de activitate, de o compensatie egala cu de trei ori aceeasi indemnizatie bruta, precum şi de dreptul de a cumula, în condiţiile legii, pensia cu salariul pe care îl pot primi dintr-o alta activitate desfăşurată.(2^1) Dacă pierderea totala sau parţială a capacităţii de muncă a survenit din alte cauze decat cele prevăzute la alin. (1) şi (2), neimputabile salariatului, persoanele din categoriile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă vor beneficia pe perioada invaliditatii, la cerere, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 19/2000privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, de o pensie egala cu 80% din indemnizatia de încadrare bruta lunara avuta la data survenirii invaliditatii. La data indeplinirii condiţiilor prevăzute de Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiarii pensiei de invaliditate pot solicita pensie de serviciu.-----------Alin. (2^1) al art. 27 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 45 din 6 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 9 martie 2007. (3) Urmasii celor decedati în condiţiile prevăzute la alin. (1): sotul supravietuitor/sotia supravietuitoare, copiii minori şi copiii majori aflati la studii până la implinirea varstei de 26 de ani beneficiaza, pe perioada cat indeplinesc condiţiile prevăzute de reglementarile legale referitoare la pensiile de asigurări sociale din sistemul public, de o sumă unica egala cu indemnizatia de încadrare bruta lunara pe care a avut-o persoană respectiva la data decesului, plătită de angajator. (4) Partea din pensia de invaliditate prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă, care depăşeşte nivelul pensiei de invaliditate din sistemul public al asigurarilor sociale, se suporta din bugetul de stat.  +  Articolul 28În caz de deces al judecatorului, procurorului, personalului asimilat acestora şi magistratului-asistent, membrii familiei care au dreptul, potrivit legii, la pensie de urmas primesc pe o perioadă de 3 luni echivalentul indemnizatiei de încadrare brute din ultima luna de activitate a celui decedat.-----------Art. 28 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 45 din 6 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 9 martie 2007.  +  Articolul 29 (1) Pentru acordarea de ajutoare, recompense şi contribuţii la acţiuni umanitare se constituie Fondul presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, al presedintelui Inaltei Curti de Casatie şi Justiţie, al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie, al procurorului sef al Directiei Naţionale Anticoruptie şi al ministrului justiţiei, cu incadrarea în creditele bugetare aprobate. (2) Pentru primirea delegatiilor straine şi a invitatilor din tara şi din strainatate se constituie Fondul de protocol al Consiliului Superior al Magistraturii, al Inaltei Curti de Casatie şi Justiţie, al Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie şi al Directiei Naţionale Anticoruptie, cu incadrarea în creditele bugetare aprobate. (3) Baremurile de cheltuieli pentru actiunile prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al conducătorului institutiei.  +  Articolul 30 (1) Judecatorii, procurorii şi personalul asimilat acestora, trimisi în strainatate pentru acţiuni în interesul serviciului, au drepturile şi oblibaţiile stabilite prin regulamentul aprobat, după caz, de ministrul justiţiei, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, preşedintele Inaltei Curti de Casatie şi Justiţie, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie, cu excepţia situaţiilor în care prin lege speciala se prevede altfel, cu respectarea dispoziţiilor în vigoare referitoare la drepturile şi oblibaţiile personalului trimis în strainatate. (2) Cheltuielile de deplasare în strainatate - diurna în valută, cheltuieli de transport şi cazare - se aproba de conducatorul institutiei şi se acordă potrivit dispoziţiilor prevăzute de lege pentru secretarii de stat.  +  Articolul 30^1 (1) Judecatorii, procurorii şi personalul de specialitate juridica, membri ai unor comisii de examinare, de solutionare a contestatiilor ori de organizare a unor examene sau concursuri, sunt remunerati prin plata cu ora pentru timpul efectiv lucrat în cadrul acestor comisii. (2) Calculul tarifului orar pentru plata membrilor comisiilor prevăzute la alin. (1) se face luandu-se în considerare indemnizatia de încadrare lunara bruta a functiei în care este incadrat cel în cauza. (3) Drepturile prevăzute la alin. (1) se impoziteaza separat. (4) Membrii comisiilor prevăzute la alin. (1), care se deplaseaza în alta localitate decat cea în care îşi au locul de muncă, beneficiaza de diurna, cheltuieli de transport şi cazare, potrivit legii.-----------Art. 30^1 a fost introdus de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 45 din 6 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 9 martie 2007.  +  Articolul 31Parcul auto, consumul de carburanti şi modul de utilizare a parcului auto din dotarea instanţelor judecătorești, a parchetelor, a unităţilor subordonate Ministerului Justiţiei şi a Consiliului Superior al Magistraturii se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, cu excepţia situaţiilor în care prin lege speciala se prevede altfel.  +  Articolul 32Judecatorii, procurorii, personalul asimilat acestora şi magistratii-asistenti beneficiaza şi de drepturile stabilite în mod expres pentru acestia prin alte acte normative speciale.  +  Capitolul VI Dispozitiile tranzitorii şi finale  +  Articolul 33Judecatorii, procurorii, personalul asimilat acestora şi magistratii-asistenti, aflati în activitate la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se considera ca indeplinesc condiţiile legale pentru functia în care sunt incadrati.  +  Articolul 34Statele de personal şi statele de functii se intocmesc în limita numarului de posturi legal aprobat.-----------Art. 35 a fost abrogat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 45 din 6 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 9 martie 2007.  +  Articolul 36 (1) Personalul salarizat potrivit prezentei ordonante de urgenta, nemultumit de modul de stabilire a drepturilor salariale, poate face contestaţie, în termen de 15 zile de la data comunicarii, la organele de conducere ale Ministerului Justiţiei, Consiliului Superior al Magistraturii, Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie şi ale Directiei Naţionale Anticoruptie ori, după caz, la Colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie şi Justiţie. Contestaţiile se solutioneaza în termen de cel mult 30 de zile. (2) Împotriva hotărârilor organelor prevăzute la alin. (1) se poate face plangere, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Sectia de contencios administrativ şi fiscal a Inaltei Curti de Casatie şi Justiţie, pentru hotărârile Colegiului de conducere al Inaltei Curti de Casatie şi Justiţie, sau, după caz, a Curtii de Apel Bucureşti, pentru celelalte hotărâri. Hotărârile pronuntate sunt irevocabile.  +  Articolul 37Coeficienţii de multiplicare prevăzuţi în anexa se aplică în mod corespunzător altor categorii de personal care au fost salarizate în baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea şi alte drepturi ale magistratilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 347/2003, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 38Valoarea de referinţa sectoriala prevăzută în anexa se majoreaza cu 4% începând cu data de 1 aprilie 2006 şi cu 5% începând cu data de 1 septembrie 2006 faţă de nivelul din luna august 2006.  +  Articolul 39Valoarea de referinţa sectoriala prevăzută în anexele nr. 2, 4 şi 5 la Legea nr. 50/1996privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătorești, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu majorarile şi indexarile ulterioare, se majoreaza cu 4% începând cu data de 1 aprilie 2006, faţă de nivelul din luna martie 2006, şi cu 5% începând cu data de 1 septembrie 2006, faţă de nivelul din luna august 2006.-----------Art. 39 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 45 din 6 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 9 martie 2007.  +  Articolul 40Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta se aplică începând cu luna aprilie 2006.  +  Articolul 41La data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga: a) Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea şi alte drepturi ale magistratilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 924 din 18 decembrie 2002, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 347/2003, cu modificările şi completările ulterioare; b) prevederile referitoare la salarizarea şi alte drepturi ale judecatorilor Inaltei Curti de Casatie şi Justiţie şi ale magistratilor-asistenti, cuprinse în Legea nr. 56/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecatorilor Curtii Supreme de Justiţie, ale magistratilor-asistenti şi ale celorlalte categorii de personal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 4 iulie 1996, cu modificările şi completările ulterioare; c) dispozitiile privind salarizarea presedintelui, vicepresedintelui, presedintilor de sectii şi judecatorilor Inaltei Curti de Casatie şi Justiţie, cuprinse în Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 16 iulie 1998, cu modificările şi completările ulterioare; d) art. 56 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005; e) art. 28 alin. (1)-(5), (7) şi (9) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Naţionala Anticoruptie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 503/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 24 alin. (1), (3)-(5), (7) şi (8) din Legea nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi functionarea în cadrul Ministerului Public a Directiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizata şi Terorism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.089 din 23 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare; f) orice alte dispozitii contrare.--------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Art. II din LEGEA nr. 45 din 6 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 9 martie 2007 prevede:"Art. II (1) Procurorii din cadrul Directiei Naţionale Anticoruptie beneficiaza de toate drepturile stabilite de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecatorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei, astfel cum a fost aprobata cu modificari şi completari prin prezenta lege, de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Naţionala Anticoruptie, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 503/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de drepturi stabilite expres pentru acestia prin alte acte normative. (2) Procurorii din cadrul Directiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizata şi Terorism beneficiaza de toate drepturile stabilite de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 27/2006, astfel cum a fost aprobata cu modificari şi completari prin prezenta lege, de Legea nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi functionarea în cadrul Ministerului Public a Directiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizata şi Terorism, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de drepturi stabilite expres pentru acestia prin alte acte normative."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Monica Luisa MacoveiMinistrul muncii,solidaritatii sociale şi familiei,Gheorghe Barbup. Ministrul finanţelor publice,Catalin Doica,secretar de statBucureşti, 29 martie 2006.Nr. 27.  +  AnexăINDEMNIZATIILEjudecatorilor, procurorilor şi ale personalului de specialitate juridicaasimilat judecatorilor şi procurorilorpotrivit Legii nr. 303/2004 privind statutuljudecatorilor şi procurorilor,republicată, cu modificările şi completările ulterioareValoarea de referinţa sectoriala: 257 RONA. Coeficienţii de multiplicare─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Functia Coeficient de multiplicare crt.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Presedinte 26,000  2. Vicepresedinte 25,000  3. Presedinte de secţie 24,000  4. Judecator 23,000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        Parchetul de pe lângă Înaltă Curte de                 Casatie şi Justiţie───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  5. Procuror general 24,000  6. Prim adjunct al procurorului general 23,000  7. Adjunct al procurorului general 22,500  8. Consilier al procurorului general 22,000  9. Procuror sef secţie 21,500 10. Procuror sef secţie adjunct 21,000 11. Procuror sef serviciu 20,500 12. Procuror sef birou 20,000 13. Procuror 19,000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        Curti de apel, parchete de pe lângă             curtile de apel─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 14. Presedinte, procuror general 19,000 15. Vicepresedinte, procuror general adjunct 18,500 16. Presedinte secţie, procuror sef secţie 18,000 17. Procuror sef serviciu 17,500 18. Procuror sef birou 17,250 19. Judecator, procuror 17,000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────             Tribunale, tribunale specializate,             parchete de pe lângă tribunale şi                    tribunale specializate─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 20. Presedinte, prim-procuror 17,000 21. Vicepresedinte, prim-procuror adjunct 16,500 22. Presedinte secţie, procuror sef secţie 16,000 23. Procuror sef birou 15,500 24. Judecator, procuror 15,000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────            Judecatorii, parchete de pe lângă                    judecatorii─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 25. Presedinte, prim-procuror 15,000 26. Vicepresedinte, prim-procuror adjunct 14,500 27. Presedinte secţie, procuror sef secţie 14,000 28. Judecator, procuror, peste 3 ani vechime 13,500 29. Judecator, procuror, 2-3 ani vechime 9,000 30. Judecator, procuror, auditor de justiţie, 1-2 8,000     ani vechime 31. Judecator, procuror, auditor de justiţie, 0-1 7,000     an vechime───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────B. Coeficienţii de multiplicare pentru personalul de specialitate juridica asimilat judecatorilor şi procurorilor, precum şi pentru personalul de specialitate din Şcoala Naţionala de Grefieri ┌────┬─────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐ │Nr. │ Functia │ Coeficient de multiplicare │ │crt.│ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 1. │Secretar general în aparatul Consi- │Coeficientul de multiplicare │ │ │liului Superior al Magistraturii, │prevăzut la lit. A nr. crt. 8 │ │ │director general în cadrul Ministe- │ │ │ │rului Justiţiei, consilier al │ │ │ │ministrului justiţiei │ │ ├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 2. │Secretar general adjunct în aparatul │Coeficientul de multiplicare │ │ │Consiliului Superior al Magistraturii│prevăzut la lit. A nr. crt. 9, │ │ │ │majorat cu 0,250 │ ├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 3. │Director la direcţii de specialitate │Coeficientul de multiplicare │ │ │Consiliului Superior al Magistraturii│prevăzut la lit. A nr. crt. 9 │ │ │juridica din cadrul aparatului Consi-│ │ │ │liului Superior al Magistraturii şi │ │ │ │Ministerului Justiţiei, directorul │ │ │ │Institutului Naţional al Magistra- │ │ │ │turii, directorul Scolii Naţionale de│ │ │ │Grefieri │ │ ├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 4. │Director adjunct la direcţii de spe- │Coeficientul de multiplicare │ │ │cialitate juridica din Ministerul │prevăzut la lit. A nr. crt. 10 │ │ │Justiţiei sau din aparatul Consiliu- │ │ │ │lui Superior al Magistraturii, │ │ │ │director adjunct al Institutului │ │ │ │Naţional al Magistraturii, director │ │ │ │adjunct al Scolii Naţionale de │ │ │ │Grefieri │ │ ├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 5. │Inspector sef în Ministerul Justiţiei│Coeficientul de multiplicare │ │ │şi în Consiliul Superior al │prevăzut la lit. A nr. crt. 9 │ │ │Magistraturii │ │ ├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 6. │Inspector sef serviciu în Consiliul │Coeficientul de multiplicare │ │ │Superior al Magistraturii │prevăzut la lit. A nr. crt. 10, │ │ │ │majorat cu 0,250 │ ├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 7. │Inspector în Ministerul Justiţiei şi │Coeficientul de multiplicare │ │ │în Consiliul Superior al │prevăzut la lit. A nr. crt. 10 │ │ │Magistraturii │ │ ├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 8. │Sef serviciu de specialitate juridica│Coeficientul de multiplicare │ │ │ │prevăzut la lit. A nr. crt. 11 │ ├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 9. │Sef birou de specialitate juridica │Coeficientul de multiplicare │ │ │ │prevăzut la lit. A nr. crt. 12 │ ├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │10. │Personal de specialitate juridica │Coeficientul de multiplicare │ │ │asimilat judecatorilor şi procurori- │prevăzut la lit. A nr. crt. 13, │ │ │lor cu peste 3 ani vechime │19, 24, 28 │ ├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │11. │Personal de specialitate juridica │Coeficientul de multiplicare │ │ │asimilat judecatorilor şi procurori- │prevăzut la lit. A nr. crt. 29 │ │ │lor cu peste 1-3 ani vechime │ │ ├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │12. │Personal de specialitate juridica │Coeficientul de multiplicare │ │ │asimilat judecatorilor şi procurori- │prevăzut la lit. A nr. crt. 31 │ │ │lor cu 0-1 an vechime │ │ ├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │13. │Personal de instruire de specialitate│Coeficientul de multiplicare │ │ │juridica la Şcoala Naţionala de │prevăzut la lit. A nr. crt. 13, │ │ │Grefieri │19, 24, 28-31 │ └────┴─────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘-------------Litera B din anexa a fost modificata de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 45 din 6 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 9 martie 2007.NOTĂ:1. Condiţiile de numire şi promovare în functie a judecatorilor, procurorilor şi personalului asimilat acestora sunt cele prevăzute de Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor şi procurorilor, republicată.2. Prin "vechime", în sensul lit A, pct. 28-31 şi lit. B, pct. 10-12 din prezenta anexa, se înţelege vechimea în magistratura prevăzută la art. 86 din Legea nr. 303/2004, republicată.3. După validarea examenului de capacitate, inclusiv în perioada prevăzută la art. 31 alin. (5) din Legea nr. 303/2004, republicată, judecatorilor şi procurorilor li se aplică coeficientul prevăzut la lit A, pct. 28. Acelasi coeficient se aplică şi judecatorilor şi procurorilor definitivi la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, cu o vechime mai mica de 3 ani.4. După validarea examenului de capacitate, personalului de specialitate juridica asimilat i se aplică coeficientii prevăzuţi la lit. B, pct. 10 şi 11, în functie de vechime. Personalul de specialitate juridica asimilat, aflat în functie la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, îşi menţine coeficientul de multiplicare avut la această dată, dacă este mai mare decat cel prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă, până la indeplinirea condiţiilor legale pentru aplicarea noilor coeficienti.--------------