LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 (**republicată**)(*actualizată*)a contabilităţii(actualizată până la data de 18 aprilie 2008*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ──────────
 • **) Republicată în temeiul art. IV din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2004 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 773 din 24 august 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 420/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 993 din 28 octombrie 2004, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea contabilităţii nr. 82/1991 a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 26 august 2002.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile cooperatiste şi celelalte persoane juridice au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară, potrivit prezentei legi, şi contabilitatea de gestiune adaptată la specificul activităţii. (2) Instituţiile publice, asociaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial, precum şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi producătoare de venituri au, de asemenea, obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară şi, după caz, contabilitatea de gestiune. (3) Subunităţile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparţin persoanelor prevăzute la alin. (1) şi (2), cu sediul sau domiciliul în România, precum şi subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie, potrivit prezentei legi.--------------Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 259 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 27 iulie 2007.  +  Articolul 2 (1) Contabilitatea, ca activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor obţinute din activitatea persoanelor juridice şi fizice prevăzute la art. 1 trebuie să asigure înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară, performanţa financiară şi fluxurile de trezorerie, atât pentru cerinţele interne ale acestora, cât şi în relaţiile cu investitorii prezenţi şi potenţiali, creditorii financiari şi comerciali, clienţii, instituţiile publice şi alţi utilizatori. (2) Contabilitatea publică cuprinde: a) contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor bugetare, care să reflecte încasarea veniturilor şi plata cheltuielilor aferente exerciţiului bugetar; b) contabilitatea trezoreriei statului; c) contabilitatea generală bazată pe principiul constatării drepturilor şi obligaţiilor, care să reflecte evoluţia situaţiei financiare şi patrimoniale, precum şi a excedentului sau a deficitului patrimonial; d) contabilitatea destinată analizării costurilor programelor aprobate*). (3) Contabilitatea instituţiilor publice asigura informaţii ordonatorilor de credite cu privire la execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli, patrimoniul aflat în administrare, precum şi pentru întocmirea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat, fondurilor speciale, precum şi a conturilor anuale de execuţie ale bugetelor locale.  +  Articolul 3 (1) Contabilitatea se ţine în limba română şi în moneda naţională. (2) Contabilitatea operaţiunilor efectuate în valută se ţine atât în moneda naţională, cât şi în valută, potrivit reglementarilor elaborate în acest sens. (3) Pentru necesităţile proprii de informare, persoanele prevăzute la art. 1 pot opta pentru întocmirea situaţiilor financiare şi într-o altă monedă.  +  Articolul 4 (1) Ministerul Finanţelor Publice elaborează şi emite norme şi reglementari în domeniul contabilităţii, planul de conturi general, modelele situaţiilor financiare, registrelor şi formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă, normele metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora. (2) Ministerul Finanţelor Publice elaborează şi emite norme privind contabilitatea în partidă simplă. (3) Normele şi reglementările contabile pentru instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, definite potrivit reglementarilor legale, înscrise în Registrul general, Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, societăţile de asigurare-reasigurare autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, precum şi pentru entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare se elaborează şi se emit corespunzător de Banca Naţională a României, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private şi Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, cu avizul Ministerului Economiei şi Finanţelor.--------------Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 259 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 27 iulie 2007. (4) Elaborarea reglementarilor prevăzute la alin. (1), (2) şi (3) se face cu consultarea organismelor profesionale de profil.  +  Articolul 5 (1) Persoanele prevăzute la art. 1 au obligaţia să conducă contabilitatea în partidă dublă şi să întocmească situaţii financiare anuale. (2) Categoriile de persoane care pot ţine contabilitatea în partidă simplă se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice. (3) Pentru organizaţii patronale şi sindicale, precum şi pentru alte categorii de organizaţii fără scop patrimonial, care nu desfăşoară activităţi economice, Ministerul Finanţelor Publice aprobă un sistem simplificat de raportare financiară, având în vedere şi cerinţele organismelor europene de profil.  +  Articolul 6 (1) Orice operaţiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ. (2) Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz.  +  Articolul 7 (1) Persoanele prevăzute la art. 1 au obligaţia să efectueze inventarierea generală a elementelor de activ şi de pasiv deţinute la începutul activităţii, cel puţin o dată pe an pe parcursul funcţionării lor, în cazul fuziunii sau încetării activităţii, precum şi în alte situaţii prevăzute de lege. (2) Ministerul Finanţelor Publice poate aproba excepţii de la regula inventarierii anuale pentru unele bunuri cu caracter special aflate în administrarea instituţiilor publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite. (3) Rezultatul inventarierii se înregistrează în contabilitate potrivit reglementarilor contabile aplicabile.  +  Articolul 8 (1) Evaluarea elementelor deţinute cu ocazia inventarierii şi prezentarea acestora în situaţiile financiare anuale se fac potrivit reglementarilor contabile aplicabile. (2) Reevaluarea imobilizărilor corporale se face la valoarea justă de la data bilanţului. Valoarea justă se determină pe baza unor evaluări efectuate, de regulă, de evaluatori autorizaţi conform reglementarilor legale în vigoare. (3) Evaluarea elementelor monetare în valută şi a celor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, se efectuează potrivit reglementarilor contabile şi aplicabile. (4) Valoarea activelor şi datoriilor, cu ocazia reorganizărilor efectuate potrivit legii, se determină, de regulă, de evaluatori autorizaţi conform reglementarilor legale în vigoare.--------------Art. 8 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 259 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 27 iulie 2007.  +  Articolul 9 (1) Documentele oficiale de prezentare a situaţiei economico-financiare a persoanelor prevăzute la art. 1 sunt situaţiile financiare anuale, stabilite potrivit legii, care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziţiei financiare, performantei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată. (2) Pentru instituţiile publice documentul oficial de prezentare a situaţiei patrimoniului aflat în administrarea statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale şi a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli este situaţia financiară trimestrială şi anuală. (3) Societăţile-mamă, definite astfel în reglementările contabile aplicabile grupurilor de societăţi, întocmesc şi prezintă şi situaţii financiare anuale consolidate.  +  Capitolul II Organizarea şi conducerea contabilităţii  +  Articolul 10 (1) Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii la persoanele prevăzute la art. 1 revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionarii unităţii respective. (2) Contabilitatea se organizează şi se conduce, de regulă, în compartimente distincte, conduse de către directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie. Aceste persoane trebuie să aibă studii economice superioare.--------------Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 259 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 27 iulie 2007. (3) Contabilitatea poate fi organizată şi condusă pe bază de contracte de prestări de servicii în domeniul contabilităţii, încheiate cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.--------------Alin. (3) al art. 10 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 259 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 27 iulie 2007. (4) Răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementarilor contabile revine directorului economic, contabilului-sef sau altei persoane împuternicite să îndeplinească această funcţie, împreună cu personalul din subordine. În cazul în care contabilitatea este condusă pe bază de contract de prestări de servicii, încheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, răspunderea pentru conducerea contabilităţii revine acestora, potrivit legii şi prevederilor contractuale.--------------Alin. (4) al art. 10 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 259 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 27 iulie 2007. (5) Instituţiile publice la care contabilitatea nu este organizată în compartimente distincte sau care nu au personal încadrat cu contract individual de muncă, potrivit legii, pot încheia contracte de prestări de servicii, pentru conducerea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, cu societăţi comerciale de expertiză contabilă sau cu persoane fizice autorizate, conform legii. Încheierea contractelor se face cu respectarea reglementarilor privind achiziţiile publice de bunuri şi servicii. Plata serviciilor respective se face din fonduri publice cu această destinaţie.  +  Articolul 11Deţinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, titluri de valoare, numerar şi alte drepturi şi obligaţii, precum şi efectuarea de operaţiuni economice, fără să fie înregistrate în contabilitate, sunt interzise.  +  Articolul 12 (1) Contabilitatea imobilizărilor se ţine pe categorii şi pe fiecare obiect de evidenţă. (2) Contabilitatea stocurilor se ţine cantitativ şi valoric sau numai valoric, în condiţiile stabilite de reglementările legale.  +  Articolul 13Înregistrarea în contabilitate a elementelor de activ se face la costul de achiziţie, de producţie sau la valoarea justă pentru alte intrări decât cele prin achiziţie sau producţie, după caz.  +  Articolul 14Creanţele şi datoriile se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală.  +  Articolul 15Valoarea acţiunilor emise sau a altor titluri, precum şi vărsămintele efectuate în contul capitalului subscris se reflectă distinct în contabilitate.  +  Articolul 16Contabilitatea clienţilor şi furnizorilor, a celorlalte creanţe şi obligaţii se ţine pe categorii, precum şi pe fiecare persoană fizică sau juridică.  +  Articolul 17 (1) Contabilitatea cheltuielilor se ţine pe feluri de cheltuieli, după natura sau destinaţia lor, după caz. (2) Contabilitatea veniturilor se ţine pe feluri de venituri, după natura sau sursa lor, după caz. (3) Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor bugetului general consolidat se ţine pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare.  +  Articolul 18Contabilitatea instituţiilor publice asigura înregistrarea drepturilor constatate, veniturilor încasate, angajamentelor bugetare, angajamentelor legale, plăţilor de casă şi a cheltuielilor efective, pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, potrivit bugetului aprobat şi normelor metodologice elaborate de Ministerul Economiei şi Finanţelor.--------------Art. 18 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 259 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 27 iulie 2007.  +  Articolul 19 (1) În contabilitate, profitul sau pierderea se stabileşte cumulat de la începutul exerciţiului financiar. Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli se efectuează, de regulă, la sfârşitul exerciţiului financiar. (2) Rezultatul definitiv al exerciţiului financiar se stabileşte la închiderea acestuia. (3) Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinaţii, după aprobarea situaţiilor financiare anuale. (4) Pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exerciţiului financiar şi cel reportat, din rezerve, prime de capital şi capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor.--------------Alin. (4) al art. 19 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 259 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 27 iulie 2007. (5) La instituţiile publice rezultatul execuţiei bugetare se stabileşte anual prin închiderea conturilor care reflectă încasarea veniturilor şi plata cheltuielilor aferente exerciţiului bugetar.--------------Alin. (5) al art. 19 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 259 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 27 iulie 2007. (6) Excedentul sau deficitul patrimonial se determină de către instituţiile publice în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Economiei şi Finanţelor.--------------Alin. (6) al art. 19 a fost introdus de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 259 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 27 iulie 2007.  +  Capitolul III Registrele de contabilitate  +  Articolul 20Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar şi Cartea mare. Întocmirea, editarea şi păstrarea registrelor de contabilitate se efectuează conform normelor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice.  +  Articolul 21Registrele de contabilitate se utilizează în strictă concordanţă cu destinaţia acestora şi se prezintă în mod ordonat şi astfel completate încât să permită, în orice moment, identificarea şi controlul operaţiunilor contabile efectuate.  +  Articolul 22Pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a operaţiunilor efectuate se întocmeşte balanţa de verificare, cel puţin anual, la încheierea exerciţiului financiar sau la termenele de întocmire a raportărilor contabile stabilite potrivit legii.--------------Art. 22 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 259 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 27 iulie 2007.  +  Articolul 23Persoanele prevăzute la art. 1 care utilizează sisteme informatice de prelucrare automată a datelor au obligaţia să asigure prelucrarea datelor înregistrate în contabilitate în conformitate cu normele contabile aplicate, controlul şi păstrarea acestora pe suporturi tehnice.  +  Articolul 24Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor determinate de fuziunea, divizarea sau încetarea, potrivit legii, a activităţii persoanelor prevăzute la art. 1 se face pe baza documentelor corespunzătoare întocmite în asemenea situaţii.  +  Articolul 25 (1) Registrele de contabilitate obligatorii şi documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează în arhiva persoanelor prevăzute la art. 1 timp de 10 ani, cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite, cu excepţia statelor de salarii, care se păstrează timp de 50 de ani. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) se pot stabili, în mod justificat, prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor, registrele de contabilitate şi documentele justificative care se păstrează timp de 5 ani.--------------Art. 25 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 259 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 27 iulie 2007.  +  Articolul 26În caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente contabile se vor lua masuri de reconstituire a acestora în termen de maximum 30 de zile de la constatare, potrivit reglementarilor emise în acest scop.  +  Capitolul IVSituaţii financiare--------------Titlul Cap. IV a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 259 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 27 iulie 2007.  +  Articolul 27 (1) Exerciţiul financiar reprezintă perioada pentru care trebuie întocmite situaţiile financiare anuale şi, de regulă, coincide cu anul calendaristic. (2) Durata exerciţiului financiar este de 12 luni. (3) Exerciţiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic: a) pentru sucursalele cu sediul în România, care aparţin unei persoane juridice străine, cu excepţia instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare, definite potrivit legii, înscrise în Registrul general, entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, societăţilor de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare, entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, dacă exerciţiul financiar diferă pentru societate; b) pentru filialele consolidate ale societăţii-mamă, precum şi pentru filialele filialelor, cu excepţia instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare, definite potrivit legii, înscrise în Registrul general, entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, societăţilor de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare, entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, dacă exerciţiul financiar diferă pentru societatea-mamă*).--------------Alin. (3) al art. 27 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 259 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 27 iulie 2007. (4) Exerciţiul financiar al unităţilor nou-înfiinţate începe la data înfiinţării, potrivit legii. (5) Exerciţiul financiar al unei persoane juridice care se lichidează începe la data încheierii exerciţiului financiar anterior şi se încheie în ziua precedentă datei când începe lichidarea. Perioada de lichidare este considerată un exerciţiu financiar, indiferent de durata sa. (6) Situaţiile financiare anuale consolidate ale unei societăţi-mamă se întocmesc pentru acelaşi exerciţiu financiar aplicabil situaţiilor financiare anuale ale societăţii-mamă. Dacă exerciţiul financiar al filialelor diferă de exerciţiul financiar aplicabil societăţii-mamă, situaţiile financiare anuale consolidate pot fi întocmite la o altă dată pentru a ţine cont de exerciţiul financiar al majorităţii sau al celor mai importante dintre societăţile consolidate. (7) Exerciţiul financiar pentru instituţiile publice este anul bugetar.  +  Articolul 28 (1) Persoanele prevăzute la art. 1 au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale, inclusiv în situaţia fuziunii, divizării sau încetării activităţii acestora, în condiţiile legii. (2) Ministerul Economiei şi Finanţelor poate stabili întocmirea şi depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor a situaţiilor financiare sau a unor raportări contabile şi la alte perioade decât anual, în cadrul exerciţiului financiar.--------------Alin. (2) al art. 28 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 259 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 27 iulie 2007. (3) Pentru persoanele juridice care aplică Standardele internaţionale de raportare financiară (IFRS), situaţiile financiare au componentele prevăzute de aceste standarde.--------------Alin. (3) al art. 28 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 259 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 27 iulie 2007. (4) Persoanele juridice care aplică reglementările contabile conforme cu directivele europene întocmesc situaţii financiare anuale, care au componentele prevăzute de reglementările contabile aplicabile.--------------Alin. (4) al art. 28 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 259 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 27 iulie 2007. (5) Categoriile de persoane juridice care aplică reglementările contabile conforme cu directivele europene şi/sau Standardele internaţionale de raportare financiară (IFRS) se stabilesc prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor.--------------Alin. (5) al art. 28 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 259 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 27 iulie 2007. (6) Pentru persoanele juridice fără scop patrimonial situaţiile financiare anuale se compun din bilanţ, contul rezultatului exerciţiului, politici contabile şi note explicative. (7) Situaţiile financiare anuale constituie un tot unitar şi sunt însoţite de raportul administratorilor. (8) Pentru sucursalele din România ale instituţiilor de credit şi ale altor instituţii financiare cu sediul în străinătate, instituţiile prevăzute la art. 4 alin. (3) stabilesc conţinutul situaţiilor financiare anuale care trebuie publicate de aceste sucursale. Instituţiile respective stabilesc şi cerinţele referitoare la informaţiile privind activitatea proprie a sucursalelor, care trebuie publicate de sucursalele respective în situaţia în care acestea nu sunt obligate să publice situaţii financiare anuale referitoare la activitatea proprie. (9) Instituţiile publice întocmesc situaţii financiare trimestriale şi anuale, conform normelor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice.  +  Articolul 29 (1) Situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, şi de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile. (2) O societate-mamă trebuie să întocmească atât situaţii financiare anuale pentru propria activitate, cât şi situaţii financiare anuale consolidate, în condiţiile prevăzute de reglementările contabile aplicabile.--------------Art. 29 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 259 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 27 iulie 2007.  +  Articolul 30Situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de o declaraţie scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi confirmă că: a) politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile; b) situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată; c) persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.  +  Articolul 30^1Situaţiile financiare anuale consolidate trebuie să fie însoţite de o declaraţie scrisă a administratorului societăţii-mamă prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale consolidate şi confirmă că: a) politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale consolidate sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile; b) situaţiile financiare anuale consolidate oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, a performantei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea grupului.--------------Art. 30^1 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 259 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 27 iulie 2007.  +  Articolul 30^2 (1) Membrii organelor de administraţie, de conducere şi supraveghere ale persoanelor juridice au obligaţia de a asigura ca situaţiile financiare anuale şi raportul administratorilor să fie întocmite şi publicate în conformitate cu legislaţia naţională. (2) Membrii organelor de administraţie, de conducere şi supraveghere ale societăţii-mamă au obligaţia de a asigura ca situaţiile financiare anuale consolidate şi raportul consolidat al administratorilor să fie întocmite şi publicate în conformitate cu legislaţia naţională.--------------Art. 30^2 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 259 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 27 iulie 2007.  +  Articolul 31Abrogat.--------------Art. 31 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 259 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 27 iulie 2007.  +  Articolul 32 (1) Obiectivul situaţiilor financiare anuale consolidate este de a oferi o imagine fidelă a poziţiei financiare, performantei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea grupului, potrivit reglementarilor contabile aplicabile. (2) Situaţiile financiare anuale consolidate constituie un tot unitar şi se întocmesc în termen de 8 luni de la încheierea exerciţiului financiar al societăţii-mamă. Acestea cuprind bilanţul consolidat, contul de profit şi pierdere consolidat, precum şi celelalte componente, respectiv informaţii referitoare la activitatea grupului, potrivit reglementarilor contabile aplicabile, şi note explicative la situaţiile financiare anuale consolidate.--------------Alin. (2) al art. 32 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 259 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 27 iulie 2007.  +  Articolul 33 (1) Situaţiile financiare anuale ale persoanelor juridice de interes public sunt supuse auditului financiar, care se efectuează de către auditori financiari, persoane fizice sau juridice autorizate, în condiţiile legii. (2) În înţelesul prezentei legi, prin persoane juridice de interes public se înţelege: instituţiile de credit; instituţiile financiare nebancare, definite potrivit reglementarilor legale, înscrise în Registrul general; societăţile de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare; entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private; societăţile de servicii de investiţii financiare, societăţile de administrare a investiţiilor şi organismelor de plasament colectiv, autorizate/avizate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare; societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementata; companiile şi societăţile naţionale; persoanele juridice care aparţin unui grup de societăţi şi intră în perimetrul de consolidare de către o societate-mamă care aplică Standardele internaţionale de raportare financiară. (3) Sunt auditate şi situaţiile financiare întocmite de entităţile care au această obligaţie conform legislaţiei specifice acestora. (4) Sunt supuse, de asemenea, auditului financiar situaţiile financiare întocmite în vederea efectuării operaţiunilor de fuziune, divizare sau a încetării activităţii persoanelor care au obligaţia auditării situaţiilor financiare anuale. (5) Prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor pot fi stabilite şi alte cazuri în care situaţiile financiare anuale sunt supuse auditului financiar.--------------Art. 33 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 259 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 27 iulie 2007.  +  Articolul 34 (1) Persoanele juridice care organizează contabilitatea în partidă dublă trebuie să publice, potrivit prevederilor legale, situaţiile financiare anuale. Fac obiectul publicării situaţiile financiare anuale, raportul administratorilor şi raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz.Aceste prevederi se aplică şi sucursalelor înregistrate în România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, precum şi societăţilor-mamă care întocmesc situaţii financiare anuale consolidate.--------------Alin. (1) al art. 34 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 259 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 27 iulie 2007. (2) Acţionarii şi angajaţii unei societăţi au dreptul să se informeze în legătură cu situaţiile financiare anuale la sediul social al societăţii sau al societăţii-mamă, fără nici o discriminare. (3) Situaţiile financiare anuale se păstrează timp de 10 ani.--------------Alin. (3) al art. 34 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 259 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 27 iulie 2007. (4) În caz de încetare a activităţii persoanelor prevăzute la art. 1, situaţiile financiare anuale, precum şi registrele şi celelalte documente la care se referă art. 25 se predau la arhivele statului, în conformitate cu prevederile legale în materie.  +  Articolul 35 (1) Termenele pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt următoarele: a) pentru societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar; b) pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1, 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar."--------------Alin. (1) al art. 35 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 259 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 27 iulie 2007.(1^1) Termenele pentru depunerea situaţiilor financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor sunt: a) 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, pentru persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a), cu excepţia societăţilor comerciale; b) 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, pentru persoanele prevăzute la alin. (1) lit. b).--------------Alin. (1^1) al art. 35 a fost introdus de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 259 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 27 iulie 2007.(1^2) Persoanele care de la constituire nu au desfăşurat activitate, cu excepţia societăţilor comerciale, precum şi cele aflate în lichidare, potrivit legii, vor depune o declaraţie în acest sens, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, la unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor.--------------Alin. (1^2) al art. 35 a fost introdus de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 259 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 27 iulie 2007. (2) Instituţiile publice şi celelalte persoane juridice, ai căror conducători au calitatea de ordonator de credite, depun un exemplar din situaţiile financiare trimestriale şi anuale la organul ierarhic superior, la termenele stabilite de acesta. (3) Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice, instituţiile publice autonome şi unităţile administrativ-teritoriale, ai căror conducători au calitatea de ordonator principal de credite, depun la Ministerul Finanţelor Publice un exemplar din situaţiile financiare trimestriale şi anuale, potrivit normelor şi la termenele stabilite de acesta.  +  Articolul 35^1 (1) Pentru asigurarea informaţiilor destinate sistemului instituţional al statului, societăţile comerciale depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor o raportare anuală, al carei conţinut se stabileşte prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor. (2) Raportarea anuală se depune la unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor, în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, însoţită de dovada predării situaţiilor financiare anuale la oficiul registrului comerţului, pentru publicare.--------------Art. 35^1 a fost introdus de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 259 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 27 iulie 2007.  +  Capitolul V Contabilitatea trezoreriei statului şi a instituţiilor publice  +  Articolul 36 (1) Contabilitatea trezoreriei statului se organizează şi funcţionează pe principiul execuţiei de casa şi asigura înregistrarea operaţiunilor de încasări şi plăţi în conturi de venituri şi cheltuieli deschise pe bugete, ordonatori de credite şi subdiviziunile clasificaţiei bugetare stabilite de Ministerul Finanţelor Publice. (2) În contabilitatea trezoreriei statului se deschid, pe seama ordonatorilor de credite, conturi distincte pentru creditele deschise şi repartizate şi pentru cheltuielile efectuate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetele locale, precum şi conturi de disponibilităţi din care se pot efectua plăţi. (3) Contabilitatea trezoreriei statului asigura informaţii cu privire la derularea execuţiei bugetare în condiţii de echilibru financiar, aprobată anual prin lege pentru fiecare buget, precum şi în limita disponibilităţilor aflate în conturi. (4) În contabilitatea trezoreriei statului se reflectă, în conturi distincte, împrumuturile de stat interne şi externe primite pentru finanţarea deficitelor bugetare, precum şi pentru alte acţiuni prevăzute de lege, plasamentele financiare efectuate din contul curent general al trezoreriei statului, precum şi depozitele atrase de la instituţiile financiare şi de la persoane fizice. (5) Contabilitatea trezoreriei statului se organizează în cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi al unităţilor sale subordonate şi cuprinde operaţiunile privind execuţia de casa a bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului asigurărilor pentru şomaj şi bugetelor locale, gestiunea datoriei publice interne şi externe, precum şi alte operaţiuni financiare efectuate în contul organelor administraţiei publice centrale şi locale. (6) Organizarea şi conducerea contabilităţii trezoreriei statului se efectuează potrivit normelor emise de Ministerul Finanţelor Publice.--------------Alin. (7) al art. 36 a fost abrogat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 259 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 27 iulie 2007.  +  Articolul 37Abrogat.--------------Art. 37 a fost abrogat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 259 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 27 iulie 2007.  +  Articolul 38Abrogat.--------------Art. 38 a fost abrogat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 259 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 27 iulie 2007.  +  Articolul 39 (1) La încheierea exerciţiului financiar, în contabilitatea Trezoreriei Statului se procedează la încheierea execuţiei bugetare potrivit normelor metodologice emise de Ministerul Economiei şi Finanţelor, după cum urmează: a) încheierea execuţiei bugetului de stat se efectuează de către unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului; b) încheierea execuţiei bugetului asigurărilor sociale de stat se efectuează de către unităţile Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse; c) încheierea execuţiei bugetelor locale se efectuează de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale. (2) Ministerul Economiei şi Finanţelor întocmeşte trimestrial şi anual bilanţul general al Trezoreriei Statului, în structura stabilită de acesta, care se aprobă în condiţiile legii.--------------Art. 39 a fost modificat de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 259 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 27 iulie 2007.  +  Articolul 40 (1) Ministerul Economiei şi Finanţelor întocmeşte anual bilanţul instituţiilor publice. (2) Bilanţul anual al instituţiilor publice, în structura stabilită de Ministerul Economiei şi Finanţelor, se prezintă Guvernului pentru adoptare odată cu contul general anual de execuţie a bugetului de stat.--------------Art. 40 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 259 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 27 iulie 2007.  +  Capitolul VI Contravenţii şi infracţiuni  +  Articolul 41Constituie contravenţii la prevederile prezentei legi următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni:1. deţinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, titluri de valoare, numerar şi alte drepturi şi obligaţii, precum şi efectuarea de operaţiuni economice, fără să fie înregistrate în contabilitate;2. nerespectarea reglementarilor emise de Ministerul Finanţelor Publice cu privire la: a) utilizarea şi ţinerea registrelor de contabilitate; b) întocmirea şi utilizarea documentelor justificative şi contabile pentru toate operaţiunile efectuate, înregistrarea în contabilitate a acestora în perioada la care se referă, păstrarea şi arhivarea acestora, precum şi reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse; c) efectuarea inventarierii; d) întocmirea şi auditarea situaţiilor financiare anuale;d^1) depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor a situaţiilor financiare anuale;--------------Lit. d^1) a pct. 2 al art. 41 a fost introdusă de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 259 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 27 iulie 2007. e) întocmirea şi depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor a situaţiilor financiare periodice sau a raportărilor contabile stabilite potrivit legii.--------------Lit. e) a pct. 2 al art. 41 a fost modificată de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 259 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 27 iulie 2007. f) nedepunerea declaraţiei din care să rezulte ca persoanele prevăzute la art. 1 nu au desfăşurat activitate; g) publicarea situaţiilor financiare anuale, potrivit legii.3. prezentarea de situaţii financiare care conţin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare.4. nerespectarea prevederilor referitoare la întocmirea declaraţiilor prevăzute la art. 30 şi 30^1;--------------Pct. 4 al art. 41 a fost introdus de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 259 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 27 iulie 2007.5. nerespectarea prevederilor referitoare la obligaţia membrilor organelor de administraţie, conducere şi supraveghere de a întocmi şi publica situaţiile financiare anuale;--------------Pct. 5 al art. 41 a fost introdus de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 259 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 27 iulie 2007.6. nerespectarea prevederilor referitoare la obligaţia membrilor organelor de administraţie, conducere şi supraveghere ale societăţii-mamă de a întocmi şi publica situaţiile financiare anuale consolidate.--------------Pct. 6 al art. 41 a fost introdus de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 259 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 27 iulie 2007.  +  Articolul 42 (1) Contravenţia prevăzută la art. 41 pct. 2 lit. g) se sancţionează cu amenda de la 2.000 lei la 30.000 lei, cea prevăzută la pct. 1, cu amenda de la 1.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la pct. 2 lit. c), d), d1) , pct. 4 şi 5, cu amenda de la 400 lei la 5.000 lei, cea prevăzută la pct. 6, cu amenda de la 10.000 lei la 30.000 lei, cele prevăzute la pct. 2 lit. a) şi b), cu amenda de la 300 lei la 4.000 lei, cea prevăzută la pct. 2 lit. e), cu amenda de la 500 lei la 1.500 lei, cea prevăzută la pct. 3, cu amenda de la 200 lei la 1.000 lei, iar cea prevăzută la pct. 2 lit. f), cu amenda de la 100 lei la 200 lei. Criteriile în funcţie de care se stabileşte nivelul amenzii se corelează cu nivelul cifrei de afaceri, după caz.--------------Alin. (1) al art. 42 a fost modificat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 259 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 27 iulie 2007. (2) Amenda pentru neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 41 pct. 2 lit. e) este de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere pentru întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare periodice este cuprinsă între 15 şi 30 de zile lucrătoare, şi de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depăşeşte 30 de zile lucrătoare.--------------Alin. (2) al art. 42 a fost modificat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 259 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 27 iulie 2007. (3) Guvernul, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice, poate modifica nivelul amenzilor prevăzute la alin. (1) în funcţie de rata inflaţiei. (4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de persoanele cu atribuţii de inspecţie fiscală şi de comisarii Gărzii Financiare, precum şi de personalul altor direcţii din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, stabilit prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor.-------------Alin. (4) al art. 42 a fost modificat a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 86 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 15 aprilie 2008.(4^1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor în cazul asociaţiilor de proprietari se fac de persoanele cu atribuţii de control din cadrul consiliilor locale ale municipiilor, oraşelor, comunelor şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi de alte persoane anume împuternicite de consiliile judeţene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti.--------------Alin. (4^1) al art. 42 a fost introdus de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 259 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 27 iulie 2007. (5) Amenzile contravenţionale prevăzute la alin. (1) şi (2) se suporta de persoanele vinovate. (6) Contravenţiilor prevăzute la art. 41 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor*).-----------*) Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 180/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002, cu modificările ulterioare. (7) În situaţia în care în termen de 10 zile lucrătoare de la aplicarea amenzii prevăzute la alin. (2) nu se depun situaţiile financiare prevăzute la art. 35 alin. (3), Ministerul Economiei şi Finanţelor va lua următoarele măsuri: a) blocarea deschiderilor de credite bugetare pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj, bugetului Fondului naţional unic de asigurări de sănătate şi ai bugetelor locale; b) blocarea conturilor de disponibilităţi deschise la unităţile Trezoreriei Statului pe numele autorităţilor şi instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii.-----------Alin. (7) al art. 42 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 4 octombrie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 10 octombrie 2007. (8) Se exceptează de la prevederile alin. (7) următoarele operaţiuni: a) plăţile din fonduri externe nerambursabile sau finanţări primite de la instituţii ori organizaţii internaţionale pentru derularea unor programe şi proiecte, precum şi fondurile de cofinanţare şi prefinanţare aferente; b) plata drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente, precum şi a drepturilor de asigurări şi asistenţă socială; c) rambursările de credite interne şi externe, comisioanele şi alte costuri aferente; d) contribuţii şi cotizaţii către organizaţii internaţionale; e) plăţile din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului şi din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, potrivit legii.------------Alin. (8) al art. 42 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 4 octombrie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 10 octombrie 2007.  +  Articolul 43Efectuarea cu ştiinţă de înregistrări inexacte, precum şi omisiunea cu ştiinţă a înregistrărilor în contabilitate, având drept consecinţă denaturarea veniturilor, cheltuielilor, rezultatelor financiare, precum şi a elementelor de activ şi de pasiv ce se reflectă în bilanţ, constituie infracţiunea de fals intelectual şi se pedepseşte conform legii.  +  Capitolul VII Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 44(1) Abrogat.--------------Alin. (1) al art. 44 a fost abrogat de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 259 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 27 iulie 2007. (2) Ministerul Finanţelor Publice şi instituţiile prevăzute la art. 4 alin. (3) din prezenta lege vor elabora şi vor actualiza permanent reglementările contabile aplicabile persoanelor prevăzute la art. 1.  +  Articolul 45Ministerul Finanţelor Publice exercită controlul asupra modului în care se aplică prevederile prezentei legi.  +  Articolul 46Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 1992*).----------*) A se vedea şi datele de intrare în vigoare a actelor normative modificatoare.  +  Articolul 47Prevederile prezentei legi se aplică şi subunităţilor fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, ce aparţin persoanelor prevăzute la art. 1, cu sediul sau domiciliul în România, cât şi subunităţilor cu sediul în România, ce aparţin unor persoane juridice ori fizice cu sediul sau domiciliul în străinătate.  +  Articolul 48 (1) Dezvoltarea cadrului instituţional în domeniul contabilităţii şi al profesiei contabile se realizează prin Consiliul Contabilităţii şi Raportărilor Financiare. Modul de organizare şi funcţionare, atribuţiile şi sursele de finanţare ale acestuia se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a acestuia, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (2) Directorul Direcţiei de reglementari contabile, precum şi directorul general al Direcţiei generale a contabilităţii publice şi a sistemului de decontări în sectorul public sunt membri de drept ai Consiliului Contabilităţii şi Raportărilor Financiare.--------------Art. 48 a fost modificat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 259 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 27 iulie 2007.  +  Articolul 49Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:- Decretul nr. 375/1956 privind reconstituirea actelor, documentelor şi evidenţelor cu conţinut financiar pierdute, sustrase sau distruse, publicat în Buletinul Oficial nr. 22 din 4 august 1956;- Hotărârea nr. 1.885 din 28 decembrie 1970 cu privire la organizarea şi conducerea contabilităţii, atribuţiile şi răspunderile conducătorului compartimentului financiar-contabil, publicată în Buletinul Oficial nr. 156 din 29 decembrie 1970;- Hotărârea nr. 1.533/1973 privind formularele cu regim special, publicată în Buletinul Oficial nr. 189 din 2 decembrie 1973;- Hotărârea nr. 1.116/1975 privind îmbunătăţirea analizei pe bază de bilanţ, creşterea operativităţii şi calităţii informaţiilor cu privire la rezultatele economico-financiare ale unităţilor socialiste de stat, publicată în Buletinul Oficial nr. 127 din 5 decembrie 1975;- Hotărârea Guvernului nr. 252/1996 privind regimul diferenţelor de curs valutar aferente capitalului social în devize şi alte operaţiuni aplicabile începând cu bilanţul contabil cu termen de depunere până la 15 aprilie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 11 aprilie 1996, cu modificările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 483/1996 privind prestarea serviciilor în domeniul contabilităţii, verificarea şi certificarea bilanţului contabil în baza prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 2 iulie 1996, cu modificările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 22/1998 privind unele masuri pentru reflectarea în contabilitatea agenţilor economici a unor operaţiuni economico-financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 29 ianuarie 1998;- orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei legi. Notă

  NOTĂ:

  Reproducem mai jos prevederile art. II şi ale art. III din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2004 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, aprobată cu modificări prin Legea nr. 420/2004, care nu sunt încorporate în textul republicat al Legii nr. 82/1991:

  "Art. II. - Reglementările contabile emise anterior în temeiul Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, aplicabile fiecărei categorii de entităţi, sunt în vigoare până la data de 31 decembrie 2005. Situaţiile financiare anuale se întocmesc conform acestor reglementari şi se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în termenele prevăzute la art. 29 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.**)

  Art. III. - Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005, cu următoarele excepţii:

  - prevederile art. 2 alin. (1^1) lit. c) şi d), art. 26 alin. (3) şi (4), ale art. 26^3 şi 26^4 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2006;

  - prevederile art. 25^1 alin. (3) şi (6) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.***)".

  -------------

  **) Art. 29 alin. (1) a devenit, în forma republicată, art. 35 alin. (1).

  ***) Art. 2 alin. (1^1) lit. c) şi d), art. 26 alin. (3) şi (4), art. 26^3, art. 26^4, art. 25^1 alin. (3) şi (6) au devenit, în forma republicată, art. 2 alin. (2) lit. c) şi d), art. 28 alin. (3) şi (4), art. 31, art. 32, art. 27 alin. (3) şi (6).
  -----------