ORDIN nr. 219 din 1 aprilie 2008 pentru stabilirea modelului-cadru al contractelor de gestionare a faunei cinegetice de pe suprafața fondurilor cinegetice și al actelor adiționale
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 297 din 16 aprilie 2008  (la 05-02-2018, Titlul ordinului a fost modificat de Punctul 1, Articolul I ORDINUL nr. 1.620 din 27 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 ) Având în vedere Avizul Consiliului Național de Vânătoare nr. 2/2007 și Referatul de aprobare nr. 248.413 din 18 iulie 2007,în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) lit. x) și ale art. 9 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,luând în considerare Procesul-verbal de negociere nr. 248.559 din 18 septembrie 2007,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se stabilește modelul-cadru al contractului de gestionare a faunei cinegetice de pe suprafața fondurilor cinegetice, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin. (la 05-02-2018, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.620 din 27 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 )  +  Articolul 1^1Se stabilește modelul-cadru al contractului de gestionare temporară a faunei cinegetice de pe suprafața fondurilor cinegetice, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin. (la 05-02-2018, Actul a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.620 din 27 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 )  +  Articolul 1^2Se stabilește modelul-cadru al actelor adiționale care se încheie la contractul de gestionare a faunei cinegetice, prevăzut în anexele nr. 3-5, care fac parte integrantă din prezentul ordin (la 05-02-2018, Actul a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.620 din 27 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 )  +  Articolul 2(1) Contractul prevăzut la art. 1 și actele adiționale la acesta se încheie între autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare, denumită în continuare administrator, prin structurile teritoriale de specialitate ale acesteia, și gestionarii faunei cinegetice, așa cum sunt definiți de Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare.(2) Rezilierea contractelor încheiate potrivit prevederilor de la alin. (1) se realizează de către structurile teritoriale de specialitate ale administratorului, cu acordul administratorului, în condițiile legii și ale contractului de gestionare.(3) Contractul prevăzut la art. 1^1 se încheie între administrator, prin structurile teritoriale de specialitate ale acestuia, și administratorul fondului forestier proprietate publică a statului.(4) În cazul în care pentru majoritatea fondului forestier proprietate publică a statului din cuprinsul fondului cinegetic administratorul este, potrivit legii, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură «Marin Drăcea», contractul prevăzut la alin. (3) se încheie cu acesta. În toate celelalte cazuri contractul de gestionare temporară a faunei cinegetice se încheie cu Regia Națională a Pădurilor – Romsilva. (la 05-02-2018, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.620 din 27 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 )  +  Articolul 3(1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 126/2004 pentru aprobarea modelului de contract-cadru de gestionare a fondurilor de vânătoare specifice fiecărei categorii de gestionari prevăzute de Legea fondului cinegetic și a protecției vânatului nr. 103/1996, republicată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 4 martie 2004, se abrogă.(2) Contractele de gestionare a fondurilor cinegetice aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentului ordin se modifică potrivit anexei la prezentul ordin, prin încheierea de acte adiționale.-------------Sintagma "fond de vânătoare" a fost înlocuită cu sintagma "fond cinegetic" potrivit pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 1.431 din 20 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 24 mai 2011.  +  Articolul 3^1 Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin. (la 05-02-2018, Actul a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.620 din 27 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 )  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Gheorghe Albu,
  secretar de stat
  București, 1 aprilie 2008.Nr. 219.  +  Anexa nr. 1CONTRACTnr. ..../.......de gestionare a faunei cinegetice din fondulcinegetic nr. ....., denumit ........, din județul ........-------------Sintagma "fond de vânătoare" a fost înlocuită cu sintagma "fond cinegetic" potrivit pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 1.431 din 20 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 24 mai 2011.  +  Capitolul I Părțile contractante  +  Articolul 1............................*), cu sediul în .........., str. ......... nr. .., județul ........., prin reprezentanții săi legali, având cod fiscal .............., denumită în continuare administrator; și Notă
  ──────────
  *) Autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare prin structurile teritoriale de specialitate.
  ──────────----------Nota de la art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 222 din 11 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 22 februarie 2016.
   +  Articolul 2.....................**), cu sediul în ............., str. .................. nr. ......, contul nr. ............, deschis la ........................, codul de identificare .................., prin reprezentanții săi legali .................., având funcția de ................, denumită în continuare gestionar, Notă
  ──────────
  **) Persoana juridică română care a fost licențiată în condițiile legii și căreia i se atribuie în gestiune fauna de interes cinegetic din cuprinsul fondului cinegetic.
  ──────────----------Nota de la art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 222 din 11 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 22 februarie 2016.
  în temeiul art. 9 și al art. 15 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, încheie prezentul contract de gestionare.
   +  Capitolul II Obiectul contractului  +  Articolul 3(1) Administratorul atribuie, în condițiile stabilite prin prezentul contract, gestiunea faunei cinegetice din fondul cinegetic nr. ............, denumit ..................., situat în județul ......................, în suprafață de .......... ha, având limitele marcate și descrise în fișa fondului cinegetic anexată, aprobată prin Ordinul conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură nr. ............./............, gestionarului, care se obligă să respecte toate clauzele înscrise în acesta.(2) Dreptul de a gestiona fauna cinegetică de pe acest fond cinegetic aparține exclusiv gestionarului și nu poate fi închiriat, cedat sau înstrăinat, în tot sau în parte, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 9 alin. (5) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 , cu modificările și completările ulterioare, și a cazurilor prevăzute la art. 232, 233 și 241 din Legea nr. 287/2009  privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.----------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 222 din 11 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 22 februarie 2016.(3) Prezentul contract asigură gestionarului dreptul de a organiza și desfășura acțiuni de vânătoare, de a valorifica în fiecare an cotele de recoltă aprobate și de a folosi pentru vânătoare, în condițiile legii, terenurile ce sunt cuprinse în fondul cinegetic, fără a fi necesare alte avize, acorduri sau autorizări. (la 05-02-2018, Articolul 3 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.620 din 27 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 )  +  Articolul 4(1) Suprafețele cuprinse în interiorul fondului cinegetic și structura acestora pe destinații, folosințe și proprietăți, precum și efectivele de faună cinegetică stabilite prin lucrarea de evaluare a acestora din primăvara anului ........ sunt cele pe care gestionarul le primește în folosință, odată cu preluarea fondului cinegetic, de la .......................... .(2) Instalațiile, amenajările și construcțiile vânătorești pot fi preluate de la vechiul gestionar, contra cost, prin acordul părților, odată cu preluarea fondului cinegetic.-------------Sintagma "fond de vânătoare" a fost înlocuită cu sintagma "fond cinegetic" potrivit pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 1.431 din 20 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 24 mai 2011.  +  Articolul 5(1) Din cadrul suprafeței productive cinegetic se stabilește și se declară zonă de liniște a faunei cinegetice (minimum 10% din cea totală), în suprafață de ........... ha, ale cărei limite sunt marcate pe schița fondului cinegetic.(2) Suprafața prevăzută la alin. (1) trebuie să asigure condiții optime de existență pentru speciile principale de faună cinegetică din fondul cinegetic.(3) Zona de liniște prevăzută la alin. (1) poate fi în suprafață compactă sau constituită în mai multe amplasamente.(4) Constituirea zonei de liniște se realizează de către administrator împreună cu gestionarul, iar materializarea acesteia pe schița fondului cinegetic se va face de către gestionar, în termen de 60 de zile de la preluarea gestiunii faunei cinegetice.(5) În cazul modificării condițiilor ecologice din cuprinsul fondului cinegetic sau a mișcărilor naturale de efective, la inițiativa administratorului sau la solicitarea gestionarului ori a administratorului/custodelui ariei naturale protejate, amplasamentul zonei de liniște se poate modifica cu acordul părților.(6) Pentru fondurile cinegetice în care sunt constituite și arii naturale protejate, delimitarea zonei de liniște se realizează în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (3) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 , cu modificările și completările ulterioare, și cu consultarea administratorului sau a custodelui ariei naturale protejate.-------------Art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.431 din 20 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 24 mai 2011.  +  Capitolul III Obligațiile și responsabilitățile părților  +  Articolul 6Administratorul, prin structura teritorială de specialitate prevăzută la art. 1: (la 05-02-2018, Partea introductivă a articolului 6 din Capitolul III a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 1.620 din 27 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 ) (1) Să asigure predarea fondului cinegetic de la vechiul gestionar noului gestionar, pe baza procesului-verbal de predare-primire, conform fișei fondului actualizate în condițiile art. 4.-------------Sintagma "fond de vânătoare" a fost înlocuită cu sintagma "fond cinegetic" potrivit pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 1.431 din 20 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 24 mai 2011.(2) a) Să asigure, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (7) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, în pădurile proprietate a statului, prin administratorul pădurilor proprietate publică a statului ............, o suprafață de ..............ha terenuri libere de vegetație forestieră, cu titlu de folosință gratuită pe durata derulării contractului.c) Suprafața prevăzută la lit. a) se predă pe bază de protocol cu preluarea efectivă în teren în prezența reprezentantului administratorului.-------------Lit. c) a alin. (2) al art. 6 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.431 din 20 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 24 mai 2011.(3) Să comunice gestionarului în timp util perioadele în care trebuie să organizeze acțiunile de evaluare a vânatului, să verifice prin sondaj modul cum acesta le efectuează și să dispună refacerea lucrărilor, atunci când constată nerespectarea reglementărilor în vigoare.(4) Să stabilească, să aprobe și să comunice gestionarului, anual, cotele de recoltă aprobate pentru fiecare specie de faună de interes cinegetic.(5) Să transmită gestionarului orice informații utile de care dispune, care nu se publică în Monitorul Oficial al României, referitoare la gestionarea faunei de interes cinegetic.(6) Să actualizeze, împreună cu gestionarul fondului cinegetic, la solicitarea proprietarului, pe baza documentelor care dovedesc proprietatea, situația proprietății funciare din cuprinsul fondului cinegetic.-------------Alin. (6) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.431 din 20 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 24 mai 2011.(7) Să coordoneze acțiunile necesare ameliorării fondului genetic al populațiilor de vânat, refacerii bonității fondului cinegetic afectat de calamități naturale, atunci când acțiunile sunt finanțate de stat.-------------Sintagma "fond de vânătoare" a fost înlocuită cu sintagma "fond cinegetic" potrivit pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 1.431 din 20 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 24 mai 2011.(8) Să organizeze direct și să coordoneze acțiunile de combatere a braconajului pe fondul cinegetic.-------------Sintagma "fond de vânătoare" a fost înlocuită cu sintagma "fond cinegetic" potrivit pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 1.431 din 20 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 24 mai 2011.(9) Să controleze modul de gestionare a fondului cinegetic și să dispună prin documentul încheiat în urma controlului, acolo unde este cazul, termene și măsuri imediate de remediere a deficiențelor constatate, în scopul bunei gestionări a faunei de interes cinegetic din fondul cinegetic.-------------Sintagma "fond de vânătoare" a fost înlocuită cu sintagma "fond cinegetic" potrivit pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 1.431 din 20 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 24 mai 2011.(10) Să identifice, împreună cu gestionarul, măsuri specifice de gospodărire cinegetică (populări, repopulări, împrospătări de sânge, vânătoare rațională, combatere braconaj) pentru evitarea efectelor de consangvinizare și de degenerare a populațiilor de faună cinegetică și pentru creșterea efectivelor și menținerea acestora la nivelele optime stabilite de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.-------------Alin. (10) al art. 6 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 1.431 din 20 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 24 mai 2011.  +  Articolul 7Gestionarul:(1) Să asigure, în termen de .... zile de la încheierea prezentului contract, prin personal de specialitate angajat potrivit criteriilor de acordare a licenței, preluarea pe bază de protocol, conform fișei fondului cinegetic completate potrivit art. 4, a efectivelor de faună cinegetică, a construcțiilor, instalațiilor și amenajărilor vânătorești și întreținerea acestora.-------------Sintagma "fond de vânătoare" a fost înlocuită cu sintagma "fond cinegetic" potrivit pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 1.431 din 20 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 24 mai 2011.(2) Să asigure în termen de 30 de zile de la preluarea fondului cinegetic construcțiile, amenajările și instalațiile vânătorești conform necesarului stabilit și menționat în fișa fondului cinegetic anexată la contract. Până la aceeași dată se vor completa pe schița fondului cinegetic toate instalațiile vânătorești, care se vor numerota pe schiță și pe teren în scopul întreținerii și verificării lor în mod corespunzător.-------------Sintagma "fond de vânătoare" a fost înlocuită cu sintagma "fond cinegetic" potrivit pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 1.431 din 20 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 24 mai 2011.(3) Să respecte toate reglementările legale referitoare la gestionarea fondului cinegetic și a vânatului, la autorizarea, organizarea și practicarea vânătorii, la restrângerea sau extinderea perioadelor de vânătoare, la cotele anuale de recoltă, comunicate de administrator.-------------Sintagma "fond de vânătoare" a fost înlocuită cu sintagma "fond cinegetic" potrivit pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 1.431 din 20 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 24 mai 2011.(4) Să asigure paza faunei cinegetice din fondul cinegetic cu cel puțin un paznic de vânătoare pe care să îl doteze corespunzător și care să aibă atribuții principale în domeniul ocrotirii faunei de interes cinegetic, prevenirii și combaterii braconajului cinegetic, angajat cu normă întreagă și contract individual de muncă, avizat în acest sens în termen de maximum 120 de zile de la data încheierii prezentului contract----------Alin. (4) al art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 222 din 11 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 22 februarie 2016.(5) Să folosească numai în scopul pentru care au fost destinate suprafețele din fondul forestier puse în mod gratuit la dispoziție.(6) Să asigure în fiecare sezon de vânătoare, pentru perioada 1 noiembrie - 31 martie, pe bază de documente, conforme cu reglementările legale în domeniul financiar, înregistrate în contabilitate, următoarele cantități minime de hrană complementară, prin administrarea căreia să prevină producerea unor pierderi faunei de interes cinegetic, astfel:a) furaje fibroase (fân, lucernă, frunzare și altele): câte 75 kg pentru fiecare exemplar de cerb comun sau cerb lopătar, câte 25 kg pentru fiecare căprior și câte 1,5 kg pentru fiecare iepure;b) furaje concentrate (cereale, semințe, furaje combinate etc.): pentru fiecare exemplar de cerb comun și cerb lopătar câte 25 kg, pentru fiecare mistreț câte 60 kg și pentru fazan și potârniche câte 6 kg;c) suculente (fructe proaspete sau conservate, sfeclă, napi, cartofi, gulii, morcovi etc.) în proporție de 30% din cantitățile de furaje concentrate prevăzute la lit. b), pentru speciile cerb comun, cerb lopătar și mistreț, cu posibilitatea compensării acestei cantități cu furaje concentrate.(7) Cantitățile prevăzute la alin. (6) se asigură până la data de 31 octombrie în proporție de 50%.(8) Prin excepție de la prevederile alin. (6), în anii în care se constată fructificație abundentă la speciile forestiere sau cantități de furaje fibroase, suculente sau verzi accesibile faunei cinegetice în fondul cinegetic respectiv, pe bază de documente încheiate în prealabil de gestionar împreună cu reprezentanții administratorului, cantitățile de hrană pot fi diminuate cu maximum 50%, asigurându-se conform prevederilor alin. (7).----------Alin. (8) al art. 7 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 222 din 11 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 22 februarie 2016.(9) Cantitățile prevăzute la alin. (6) nu cuprind necesarul de hrană care trebuie administrată în teren, în scopul abaterii faunei cinegetice de la frecventarea culturilor agricole, pentru prevenirea pagubelor sau pentru hrănirea acestora în cazul producerii unor calamități naturale.(10) Să asigure și să organizeze anual evaluarea efectivelor de faună cinegetică conform reglementărilor emise de administrator. În situația în care se constată inadvertențe în înscrisuri (fișe de observație, centralizatoare), precum și între înscrisuri și realitatea din teren, gestionarul este obligat să efectueze, dacă este posibil, o nouă evaluare pentru speciile în cauză.(11) Să organizeze practicarea vânătorii care are ca scop dobândirea vânatului, în limitele cotelor de recoltă aprobate, în conformitate cu legea și cu normele emise în acest scop.(12) Să nu dăuneze, prin organizarea și practicarea vânătorii sau prin modul de gospodărire a fondului cinegetic, folosinței de bază a terenului și să suporte, în condițiile legii, toate pagubele produse față de terți din vina sa.-------------Sintagma "fond de vânătoare" a fost înlocuită cu sintagma "fond cinegetic" potrivit pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 1.431 din 20 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 24 mai 2011.(13) Să ia măsurile privind sarcinile ce îi revin potrivit legii pentru prevenirea producerii de către fauna cinegetică a unor pagube culturilor agricole, silvice sau animalelor domestice și să suporte pagubele în cazul nerespectării prevederilor legale emise în acest sens.(14) Să acționeze cu toate mijloacele de care dispune, inclusiv la solicitarea justificată a administratorului, pentru prevenirea și combaterea actelor de braconaj sau pentru diminuarea efectelor unor factori negativi care acționează asupra faunei cinegetice.(15) Să sesizeze imediat administratorul la apariția oricărui factor dăunător faunei cinegetice despre care a luat cunoștință: epizootii, calamități naturale, incendii, inundații etc.(16) Să facă demersurile legale necesare pentru soluționarea de către organele în drept a cazurilor de braconaj descoperite.(17) Să completeze și să transmită la solicitarea administratorului, după două luni de la încheierea sezonului de vânătoare, evidențele statistice cu privire la fauna de interes cinegetic și fondul cinegetic, prevăzute de actele normative în vigoare și de fișa fondului cinegetic.-------------Alin. (17) al art. 7 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 1.431 din 20 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 24 mai 2011.(18) Să participe o dată la 2 ani sau ori de câte ori este solicitat, ca urmare a unor sesizări, prin personal specializat și împuternicit, la data și în locul stabilite de administrator, la controlul modului de gestionare a faunei de interes cinegetic de pe fondul cinegetic și să aplice, în termenele menționate în procesul-verbal de control, toate măsurile stabilite de administrator potrivit legii și prezentului contract.-------------Sintagma "fond de vânătoare" a fost înlocuită cu sintagma "fond cinegetic" potrivit pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 1.431 din 20 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 24 mai 2011.(19) Să rețină permisele de vânătoare ale posesorilor care au săvârșit pe acest fond cinegetic fapte constatate de personalul propriu și sancționate ca infracțiuni sau contravenții de Legea nr. 407/2006 , cu modificările și completările ulterioare.-------------Sintagma "fond de vânătoare" a fost înlocuită cu sintagma "fond cinegetic" potrivit pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 1.431 din 20 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 24 mai 2011.(20) Să rețină, în vederea confiscării, bunurile și mijloacele care au servit la săvârșirea faptelor constatate de personalul propriu și sancționate ca infracțiuni prevăzute de Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, și să le predea organelor de cercetare penală.(21) Să ia măsurile prevăzute de lege împotriva persoanelor care încalcă prevederile actelor normative privind organizarea și practicarea vânătorii.(22) Abrogat. (la 05-02-2018, Alineatul (22) din Articolul 7 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 1.620 din 27 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 ) (23) Să implementeze, în termenele stabilite, măsurile de gospodărire identificate potrivit prevederilor art. 6 alin. (10).-------------Alin. (23) al art. 7 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 1.431 din 20 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 24 mai 2011.(24) Să actualizeze, împreună cu administratorul, la solicitarea proprietarului, pe baza documentelor care dovedesc proprietatea, situația proprietății funciare din cuprinsul fondului cinegetic.-------------Alin. (24) al art. 7 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 1.431 din 20 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 24 mai 2011.  +  Capitolul IV Termenele contractuale  +  Articolul 8Prezentul contract se încheie pe o perioadă de ...... ani, respectiv de la ....................... până la ........................, inclusiv (la 05-02-2018, Articolul 8 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 1.620 din 27 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 )  +  Capitolul VModalitățile de plată a sumelor datorate pentru folosirea fondului cinegetic-------------Sintagma "fond de vânătoare" a fost înlocuită cu sintagma "fond cinegetic" potrivit pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 1.431 din 20 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 24 mai 2011.  +  Articolul 9(1) Pentru gestionarea faunei de interes cinegetic din fondul cinegetic gestionarul va plăti, anual, un tarif de gestionare de ........... euro, determinat în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) din Legea nr. 407/2006 , cu modificările și completările ulterioare.(2) Plata tarifului stabilit la alin. (1), de către gestionar, se va face potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) din Legea nr. 407/2006 , cu modificările și completările ulterioare, astfel:a) .......................... proprietarilor terenurilor incluse în fondurile cinegetice;b) ...................... bugetului de stat, în contul nr. ...................... constituit la .......................................... .c) ...................... Fondului pentru mediu, în contul nr. ............. constituit la ........................................... .(3) Plata sumei prevăzute la alin. (2) lit. a) se realizează potrivit prevederilor art. 15 alin. (4) din Legea nr. 407/2006 , cu modificările și completările ulterioare.(4) Plata directă în condițiile alin. (3) se face de gestionar, în temeiul facturilor emise de persoanele juridice sau pe baza dispoziției de plată către casieria gestionarului în cazul persoanelor fizice care fac dovada proprietății, la solicitarea acestora.(5) Plata sumelor prevăzute la alin. (2) lit. c) se realizează de către gestionar, la inițiativa acestuia, în condițiile legii.(6) Tarifele unitare pe unitatea de suprafață (ha), corespunzătoare categoriilor de teren, au valori după cum urmează:a) egale cu tarifele unitare prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 407/2006 , cu modificările și completările ulterioare, în cazul fondurilor cinegetice atribuite direct;b) egale cu produsul dintre tarifele unitare prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 407/2006 , cu modificările și completările ulterioare, și coeficientul de multiplicare rezultat prin raportul dintre tariful de atribuire reieșit din licitația publică și tariful de pornire la licitație calculat în funcție de tarifele unitare din anexa nr. 3 la Legea nr. 407/2006 , cu modificările și completările ulterioare, în cazul fondurilor cinegetice atribuite prin licitație publică.(7) În cazul în care situația proprietății asupra terenurilor pe care s-a constituit fondul cinegetic se schimbă, gestionarul este obligat să recalculeze și să achite corespunzător sumele datorate fiecăruia dintre cei prevăzuți la alin. (2) lit. a).(8) Plata tarifului prevăzut la alin. (1) se face în lei la cursul zilei în care se emite factura sau dispoziția de plată, în două tranșe egale, prima până la data de 30 noiembrie a anului în curs și a doua până la data de 15 mai a anului următor.(9) Tarifele prevăzute la alin. (1) se achită conform prevederilor legale.(10) Scutirea de la plata tarifelor de gestionare prevăzute la art. 11 alin. (3) și art. 15 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 407/2006 , cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.----------Alin. (10) al art. 9 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 222 din 11 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 22 februarie 2016.(11) Încasarea sumelor cuvenite bugetului de stat reprezentând cotele din tariful de gestionare prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 407/2006 , cu modificările și completările ulterioare, se realizează prin intermediul structurilor teritoriale ale autorității publice centrale care răspunde de vânătoare, care vor emite documente fiscale în acest scop.----------Alin. (11) al art. 9 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 222 din 11 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 22 februarie 2016.----------Art. 9 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.431 din 20 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 24 mai 2011.  +  Articolul 10Neplata sumelor înscrise în facturi și dispoziții de plată generează penalizări de 0,12%/zi de întârziere din suma neachitată, în situația în care gestionarul nu achită suma în termen de 30 de zile de la primirea facturilor sau a dispozițiilor de plată.  +  Articolul 11Abrogat.----------Art. 11 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 222 din 11 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 22 februarie 2016.  +  Capitolul VI Alte clauze  +  Articolul 12Abrogat.-------Art. 12 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 1.431 din 20 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 24 mai 2011.  +  Articolul 13În situația în care se constată că evaluarea efectivelor speciilor de faună cinegetică ce populează fondul cinegetic nu s-a efectuat conform instrucțiunilor în vigoare și nu mai este posibilă refacerea acesteia, administratorul nu aprobă cota de recoltă sau o anulează pe cea aprobată, pentru una sau mai multe specii de faună de interes cinegetic de pe acest fond cinegetic, după caz.-------------Sintagma "fond de vânătoare" a fost înlocuită cu sintagma "fond cinegetic" potrivit pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 1.431 din 20 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 24 mai 2011.  +  Articolul 14(1) În executarea prezentului contract, administratorul, prin structura teritorială de specialitate prevăzută la art. 1, controlează, cel puțin o dată la 2 ani sau ori de câte ori este necesar, modul în care gestionarul își îndeplinește obligațiile contractuale. (la 05-02-2018, Alineatul (1) din Articolul 14 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 1.620 din 27 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 ) (2) Aspectele constatate cu ocazia controlului se vor consemna într-un document semnat de ambele părți.(3) Declararea, potrivit legii, a unor părți din acest fond cinegetic ca arii naturale protejate care nu se includ în fonduri cinegetice sau în care vânătoarea nu este permisă va produce efecte în momentul declarării.-------------Sintagma "fond de vânătoare" a fost înlocuită cu sintagma "fond cinegetic" potrivit pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 1.431 din 20 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 24 mai 2011.(4) Abrogat.-------------Alin. (4) al art. 14 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 1.431 din 20 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 24 mai 2011.  +  Capitolul VII Încetarea raporturilor contractuale  +  Articolul 15Prezentul contract își încetează aplicabilitatea, de drept, la expirarea termenului prevăzut la art. 8.  +  Articolul 16Încetarea raporturilor contractuale înainte de termenul prevăzut în contract poate fi solicitată oricând de către gestionar sau poate fi stabilită de către administrator, în condițiile prevăzute de art. 18.-------------Art. 16 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 1.431 din 20 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 24 mai 2011.  +  Articolul 17(1) Raporturile contractuale, în condițiile art. 16, încetează din momentul în care fondul cinegetic a fost contractat cu alt gestionar și predat în condițiile legii.-------------Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 1.431 din 20 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 24 mai 2011.(2) Încetarea raporturilor contractuale nu exonerează gestionarul de răspundere față de administrator și de terți pentru perioada în care a fost parte în contract.  +  Articolul 18(1) Rezilierea de drept a contractului se realizează de către structura teritorială de specialitate a administratorului prevăzută la art. 1, cu acordul scris al administratorului, fără sesizarea instanței și fără punerea în întârziere, în următoarele cazuri: (la 05-02-2018, Partea introductivă a alineatului (1) din Articolul 18 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 1.620 din 27 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 ) a) gestionarul nu își îndeplinește obligația de plată a tarifului de gestionare conform legii și prezentului contract, într-o perioadă de 30 de zile calendaristice de la expirarea termenului de plată și după împlinirea unui termen de 10 zile lucrătoare de la primirea notificării din partea administratorului pentru achitarea tarifului de gestionare sau a penalităților;b) gestionarul nu și-a îndeplinit oricare dintre obligațiile contractuale prevăzute la art. 7 alin. (1), (2), (4), (6), (10), (16), (17), (18) și (23); (la 05-02-2018, Litera b), alin. (1) din Articolul 18 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 1.620 din 27 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 ) c) înscrierea de la data încheierii prezentului contract de membri vânători peste numărul maxim determinat în funcție de suprafața minimă prevăzută la art. 5 alin. (3) din Legea nr. 407/2006 , cu modificările și completările ulterioare;d) scăderea nejustificată a populațiilor de faună de interes cinegetic la care sunt stabilite efective optime cu mai mult de 20% față de momentul preluării gestiunii, dacă efectivele preluate în gestiune au fost mai mici decât efectivele optime, sau cu mai mult de 10% față de efectivele optime, dacă efectivele preluate în gestiune au fost mai mari sau egale cu efectivele optime. Sunt considerate motive justificative următoarele: epizootiile declarate oficial, calamitățile declarate oficial, migrarea pe alte fonduri, creșterea efectivelor de specii prădătoare, creșterea efectivelor speciilor concurente, modificarea semnificativă a condițiilor de biotop;e) gestionarului i se retrage ulterior licența;f) săvârșirea de către aceeași persoană angajată a gestionarului, în decurs de 6 luni, pe același fond cinegetic, a cel puțin două fapte de braconaj prevăzute și sancționate de Legea nr. 407/2006 , cu modificările și completările ulterioare;g) gestionarul refuză actualizarea prevederilor prezentului contract, prin încheierea de acte adiționale impuse de legislația în vigoare.(2) Contractul încetează de drept, după notificarea în acest sens adresată gestionarului de către structura teritorială de specialitate a administratorului prevăzută la art. 1, cu acordul scris al administratorului, în următoarele cazuri: (la 05-02-2018, Partea introductivă a alineatului (2) din Articolul 18 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 1.620 din 27 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 ) a) în situația în care, prin hotărâre judecătorească definitivă și executorie, administratorul este obligat să încheie cu un alt gestionar un contract de gestionare pentru același fond cinegetic;b) în situația în care, prin hotărâre judecătorească definitivă și executorie, se constată că hotărârea de atribuire a dreptului de gestionare sau încheierea contractului de gestionare s-a realizat în baza unor documente întocmite cu încălcarea prevederilor legale;c) în situația în care prin hotărâre judecătorească definitivă și executorie se dispune anularea/desființarea hotărârilor de atribuire a dreptului de gestionare pentru fondul cinegetic în cauză.(3) Eventuale sesizări privind calculul și plata tarifului de gestionare de către gestionarul faunei cinegetice proprietarilor terenurilor cuprinse în suprafața fondului cinegetic se verifică și se soluționează de către structura teritorială de specialitate a administratorului, iar eventualele litigii se soluționează de către instanța de judecată competentă teritorial. (la 05-02-2018, Articolul 18 din Capitolul VII a fost completat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 1.620 din 27 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 ) (4) Pentru situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b), c) și g) se acordă un termen de 30 de zile pentru remedierea deficiențelor. (la 05-02-2018, Articolul 18 din Capitolul VII a fost completat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 1.620 din 27 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 ) ----------Art. 18 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 222 din 11 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 22 februarie 2016.  +  Capitolul VIII Forța majoră  +  Articolul 19(1) Forța majoră este constatată de autoritatea competentă.(2) Forța majoră este un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinovăției acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului și care face imposibilă îndeplinirea obligațiilor contractuale.(3) Sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei epizootii.(4) Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract care sunt afectate de evenimentul ce constituie forța majoră, pe toată perioada în care aceasta acționează.(5) Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.(6) Partea contractantă care este afectată și/sau care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și de a lua toate măsurile care se impun și care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.(7) Partea afectată de un asemenea eveniment are obligația să remită documentația care atestă apariția cazului de forță majoră în termen de cel mult 30 de zile de la apariție. Încetarea cazului de forță majoră se comunică în termen de 15 zile de la încetare.  +  Capitolul IX Daune  +  Articolul 20Eventualele daune produse de către gestionar prin acțiunile pe care le întreprinde pe acest fond cinegetic faunei cinegetice, culturilor agricole, silvice sau animalelor domestice, precum și unor terțe persoane se suportă de către acesta, potrivit legii.-------------Sintagma "fond de vânătoare" a fost înlocuită cu sintagma "fond cinegetic" potrivit pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 1.431 din 20 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 24 mai 2011.  +  Articolul 21Cheltuielile generate de refacerea potențialului cinegetic al acestui fond cinegetic la nivelul la care a fost preluat de către gestionar sunt suportate de către acesta, la rezilierea sau la încetarea contractului, numai în măsura în care se dovedește că a încălcat, cu vinovăție, clauzele contractuale.-------------Sintagma "fond de vânătoare" a fost înlocuită cu sintagma "fond cinegetic" potrivit pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 1.431 din 20 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 24 mai 2011.  +  Capitolul X Litigii  +  Articolul 22Eventualele litigii între gestionar și administrator se soluționează de către instanțele judecătorești competente.  +  Capitolul XI Dispoziții finale  +  Articolul 23(1) Prezentul contract intră în vigoare la data predării gestiunii de către fostul gestionar, respectiv la data primirii acesteia de către actualul gestionar.(2) Prezentul contract a fost încheiat astăzi, ........., în 3 exemplare, dintre care două exemplare pentru administrator și unul pentru gestionar.ADMINISTRATOR GESTIONARReprezentanți legali: Reprezentanți legali:.......................... .................................................... .................................................... ..........................(nume, prenume, funcția) (nume, prenume, funcția)-------
   +  Anexa nr. 2
  CONTRACT
  nr. ............../................ de gestionare temporară a faunei cinegetice
   din Fondul cinegetic nr. ........, denumit ................, din județul ..............
   +  Capitolul I Părțile contractante  +  Articolul 1.........................................*), cu sediul în ........................., str. ...................... nr. ....., județul ......................, având codul fiscal ..........................., prin reprezentanții săi legali ............................., având funcția de ............................, și ......................., având funcția de ........................, denumit în continuare administrator, Notă
  *) Autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare, prin structurile teritoriale de specialitate ale acesteia.
   +  Articolul 2...............................**), cu sediul în .........................., str. .................. nr. ....., județul ......................, având contul nr. ......................., deschis la ............................., codul unic de identificare ............................, prin reprezentanții săi legali ................................., având funcția de .........................., și ........................., având funcția de ........................., denumit/ă în continuare gestionar temporar,în temeiul art. 12 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 219/2008 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de gestionare a faunei cinegetice de pe suprafața fondurilor de vânătoare, cu modificările și completările ulterioare, încheie prezentul contract de gestionare temporară a faunei cinegetice. Notă
  **) Persoana juridică română care este administratorul fondului forestier proprietate publică a statului, în condițiile legii, și căreia i se atribuie în gestionare temporară fauna de interes cinegetic din cuprinsul fondului cinegetic.
   +  Capitolul II Obiectul contractului  +  Articolul 3(1) Administratorul încredințează, în condițiile stabilite prin prezentul contract, gestionarea temporară a faunei cinegetice din Fondul cinegetic nr. ..........., denumit ..................., situat în județul .................., în suprafață de ............... ha, având limitele marcate și descrise în fișa fondului cinegetic anexată, aprobată prin Ordinul .................................. nr. .........../.............., gestionarului temporar, care se obligă să respecte toate clauzele înscrise în acesta.(2) Dreptul de a gestiona fauna cinegetică de pe acest fond cinegetic aparține exclusiv gestionarului temporar și nu poate fi închiriat, cedat sau înstrăinat, în tot sau în parte.(3) Prezentul contract asigură gestionarului temporar dreptul de a organiza și desfășura acțiuni de vânătoare pentru recoltarea probelor biologice solicitate de autoritatea sanitară veterinară, pentru recoltarea și valorificarea exemplarelor de vânat care produc pagube și a celor care fac obiectul selecției cinegetice și de a folosi pentru vânătoare, în condițiile legii, terenurile ce sunt cuprinse în fondul cinegetic.  +  Articolul 4(1) Suprafețele cuprinse în interiorul fondului cinegetic și structura acestora pe destinații, folosințe și proprietăți, precum și efectivele de faună cinegetică stabilite prin lucrarea de evaluare a acestora din primăvara anului ........... sunt cele pe care gestionarul temporar le primește în gestiune, odată cu preluarea fondului cinegetic, de la ................................(2) Instalațiile, amenajările și construcțiile vânătorești pot fi preluate de gestionarul temporar de la fostul gestionar, prin acordul părților, odată cu preluarea fondului cinegetic.  +  Articolul 5(1) Zona de liniște a faunei cinegetice (minimum 10% din suprafață totală a fondului cinegetic), în suprafață de ........... ha, este marcată pe schița fondului cinegetic.(2) În suprafața prevăzută la alin. (1) recoltarea vânatului se poate face doar cu aprobarea prealabilă a administratorului.  +  Capitolul III Obligațiile și responsabilitățile părților  +  Articolul 6Administratorul, prin structura teritorială de specialitate prevăzută la art. 1, are următoarele obligații și responsabilități:a) să asigure predarea fondului cinegetic de la actualul gestionar către gestionarul temporar, pe baza procesului-verbal de predare-primire, conform fișei fondului actualizate în condițiile art. 4;b) să comunice gestionarului temporar, în timp util, perioadele în care trebuie să organizeze acțiunile de evaluare a speciilor de faună cinegetică admise la vânătoare, să verifice, prin sondaj, modul cum acesta le efectuează și să dispună refacerea lucrărilor, atunci când constată nerespectarea reglementărilor în vigoare;c) să stabilească, să aprobe și să comunice gestionarului temporar cotele de recoltă pentru fiecare specie de faună de interes cinegetic;d) să transmită gestionarului temporar orice informații utile de care dispune, care nu se publică în Monitorul Oficial al României, referitoare la gestionarea faunei cinegetice;e) să coordoneze acțiunile necesare ameliorării fondului genetic al populațiilor de vânat, refacerii bonității fondului cinegetic afectat de calamități naturale, atunci când acțiunile sunt finanțate de stat;f) să controleze modul de gestionare a faunei cinegetice și să dispună prin documentul încheiat în urma controlului, acolo unde este cazul, termene și măsuri imediate de remediere a deficiențelor constatate, în scopul bunei gestionări a faunei cinegetice.  +  Articolul 7Gestionarul temporar are următoarele obligații și responsabilități:a) să asigure, în termenul stabilit de administrator, prin personal de specialitate angajat potrivit criteriilor de acordare a licenței, preluarea pe bază de protocol, conform fișei fondului cinegetic completate potrivit art. 4, a efectivelor de faună cinegetică, a construcțiilor, instalațiilor și amenajărilor vânătorești și întreținerea acestora;b) să respecte toate reglementările legale referitoare la gestionarea faunei cinegetice și a vânatului, la autorizarea, organizarea și practicarea vânătorii, la restrângerea sau extinderea perioadelor de vânătoare, la cotele anuale de recoltă, comunicate de administrator;c) să asigure paza faunei cinegetice cu cel puțin o persoană care este angajată cu normă întreagă, pe care să o doteze corespunzător și care va avea atribuții în domeniul ocrotirii faunei de interes cinegetic, prevenirii și combaterii braconajului cinegetic, avizată în acest sens;d) să administreze hrană în scopul îndepărtării faunei cinegetice de la culturile agricole frecventate, pentru prevenirea pagubelor sau pentru hrănirea acesteia în perioadele critice;e) să organizeze evaluarea efectivelor de faună cinegetică admisă la vânătoare conform reglementărilor emise de administrator. În situația în care se constată inadvertențe în înscrisuri (fișe de observație, centralizatoare), precum și între înscrisuri și realitatea din teren, gestionarul temporar este obligat să efectueze, dacă este posibil, o nouă evaluare pentru speciile în cauză;f) să organizeze practicarea vânătorii care are ca scop dobândirea vânatului, în limitele cotelor de recoltă aprobate, în conformitate cu legea și cu normele emise în acest scop, coroborat cu prevederile art. 3 alin. (3);g) să nu dăuneze, prin organizarea și practicarea vânătorii sau prin modul de gospodărire a fondului cinegetic, folosinței de bază a terenului și să suporte, în condițiile legii, toate pagubele produse față de terți din vina sa;h) să ia măsurile privind sarcinile ce îi revin potrivit legii pentru prevenirea producerii de către fauna cinegetică a unor pagube culturilor agricole, silvice și/sau animalelor domestice și să suporte pagubele în cazul nerespectării prevederilor legale emise în acest sens;i) să acționeze cu toate mijloacele de care dispune, inclusiv la solicitarea justificată a administratorului, pentru prevenirea și combaterea actelor de braconaj sau pentru diminuarea efectelor unor factori negativi care acționează asupra faunei cinegetice;j) să sesizeze, imediat, administratorul la apariția oricărui factor dăunător faunei cinegetice despre care a luat cunoștință: epizootii, calamități naturale, incendii, inundații etc.;k) să facă demersurile legale necesare pentru soluționarea de către organele în drept a cazurilor de braconaj descoperite;l) să completeze și să transmită, la solicitarea administratorului, evidențe statistice cu privire la fauna de interes cinegetic și fondul cinegetic, prevăzute de actele normative în vigoare și de fișa fondului cinegetic;m) să participe ori de câte ori este solicitat, prin personal specializat și împuternicit, la data și în locul stabilite de administrator, la controlul modului de gestionare a faunei cinegetice și să aplice, în termenele menționate în procesul-verbal de control, toate măsurile stabilite de administrator potrivit legii și prezentului contract;n) să rețină permisele de vânătoare ale vânătorilor care au săvârșit pe acest fond cinegetic fapte constatate de personalul propriu și sancționate ca infracțiuni sau contravenții de Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare;o) să rețină, în vederea confiscării, bunurile și mijloacele care au servit la săvârșirea faptelor constatate de personalul propriu și sancționate ca infracțiuni prevăzute de Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, și să le predea organelor de cercetare penală;p) să ia măsurile prevăzute de lege împotriva persoanelor care încalcă prevederile actelor normative privind organizarea și practicarea vânătorii.  +  Capitolul IV Termenele contractuale  +  Articolul 8Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la atribuirea în gestiune a faunei cinegetice conform legii și predarea acesteia de către gestionarul temporar către noul gestionar.  +  Capitolul V Modalitățile de plată a sumelor datorate pentru folosirea fondului cinegetic  +  Articolul 9Pentru gestionarea temporară a faunei cinegetice gestionarul temporar este scutit de plata tarifului de gestionare.  +  Capitolul VI Alte clauze  +  Articolul 10În situația în care se constată că evaluarea efectivelor speciilor de faună cinegetică nu s-a efectuat conform instrucțiunilor în vigoare și nu mai este posibilă refacerea acesteia, administratorul nu aprobă cota de recoltă sau o anulează pe cea aprobată, pentru una sau mai multe specii de faună de interes cinegetic, după caz.  +  Articolul 11(1) În executarea prezentului contract administratorul, prin structura teritorială de specialitate prevăzută la art. 1, controlează, ori de câte ori este necesar, modul în care gestionarul temporar își îndeplinește obligațiile contractuale.(2) Aspectele constatate cu ocazia controlului se vor consemna într-un document semnat de ambele părți.(3) Declararea, potrivit legii, a unor părți din fondul cinegetic ca arii naturale protejate care nu se includ în fonduri cinegetice sau în care vânătoarea nu este permisă va produce efecte din momentul declarării.  +  Capitolul VII Încetarea raporturilor contractuale  +  Articolul 12Prezentul contract își încetează aplicabilitatea, de drept, la expirarea termenului prevăzut la art. 8.  +  Articolul 13Încetarea raporturilor contractuale înainte de termenul prevăzut în contract poate fi stabilită de către administrator, în condițiile legii.  +  Articolul 14(1) Raporturile contractuale, în condițiile art. 12 și 13, încetează din momentul în care gestionarea faunei cinegetice a fost contractată cu alt gestionar și predată acestuia, în condițiile legii.(2) Încetarea raporturilor contractuale nu exonerează gestionarul temporar de răspundere față de administrator și față de terți pentru perioada în care a fost parte în contract.  +  Capitolul VIII Forța majoră  +  Articolul 15(1) Forța majoră este constatată de autoritatea competentă.(2) Forța majoră este un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinovăției acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului și care face imposibilă îndeplinirea obligațiilor contractuale.(3) Sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, precum și restricțiile stabilite, în condițiile legii, ca urmare a apariției unei epizootii.(4) Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract care sunt afectate de evenimentul ce constituie forța majoră, pe toată perioada în care aceasta acționează.(5) În perioada de acțiune a forței majore îndeplinirea obligațiilor și responsabilităților părților poate fi suspendată, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.(6) Partea contractantă care este afectată și/sau care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și de a lua toate măsurile care se impun și care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.(7) Partea afectată de un asemenea eveniment are obligația să transmită celeilalte părți documentația care atestă apariția cazului de forță majoră în termen de cel mult 30 de zile de la apariție. Încetarea acțiunii forței majore se comunică în termen de maximum 15 zile de la încetare.  +  Capitolul IX Daune  +  Articolul 16Eventualele daune produse de către gestionarul temporar prin acțiunile pe care le întreprinde pe acest fond cinegetic faunei cinegetice, culturilor agricole, silvice și/sau animalelor domestice, precum și unor terțe persoane se suportă de către acesta, potrivit legii.  +  Articolul 17Cheltuielile generate de refacerea potențialului cinegetic al fondului cinegetic la nivelul la care a fost preluat de către gestionarul temporar sunt suportate de către acesta, la încetarea contractului, numai în măsura în care se dovedește că nu a respectat, cu vinovăție, clauzele contractuale.  +  Capitolul X Litigii  +  Articolul 18Eventualele litigii între gestionarul temporar și administrator se soluționează de către instanțele judecătorești competente teritorial.  +  Capitolul XI Dispoziții finale  +  Articolul 19(1) Prezentul contract intră în vigoare la data predării gestiunii de către fostul gestionar, respectiv la data primirii acesteia de către actualul gestionar temporar.(2) Prezentul contract a fost încheiat astăzi, .................., în 3 exemplare, dintre care două exemplare pentru administrator și unul pentru gestionar.Administrator,prin reprezentanții legali ai structurii teritoriale de specialitate a acestuia:..............................................................................................................................................................................(numele și prenumele, funcția, semnătura, ștampila)Gestionar temporar,Reprezentanți legali:..............................................................................................................................................................................(numele și prenumele, funcția, semnătura ștampila) (la 05-02-2018, Actul a fost completat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 1.620 din 27 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 )
   +  Anexa nr. 3
  Act adițional nr. ........./................ la Contractul de gestionare a faunei cinegetice
   din cuprinsul Fondului cinegetic nr. ......, denumit ............., din județul .............,
   înregistrat cu nr. ......./.......
  Părțile în contract:1. Administratorul*), prin ................................................................., reprezentat legal de ........................................, având funcția ................, de .................................., având funcția ................ și de ................................., având funcția ................................., Notă
  *) Autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare prin structurile teritoriale de specialitate.
  și2. Gestionarul**) ..........................................., reprezentat legal de .................................., având funcția ........................., și de ................................., având funcția ...................., Notă
  **) Persoana juridică română care a fost licențiată în condițiile legii și căreia i se atribuie în gestiune fauna cinegetică din cuprinsul fondului cinegetic.
  în temeiul prevederilor Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului ministrului apelor și pădurilor nr. ......./..........,încheie prezentul act adițional.  +  Articolul IContractul de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul Fondului cinegetic nr. ....., denumit .................., din județul ..................., înregistrat cu nr. .........../.............., se modifică și se completează după cum urmează:1. Alineatul (3) al articolului 3 se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Prezentul contract asigură gestionarului dreptul de a organiza și desfășura acțiuni de vânătoare, de a valorifica în fiecare an cotele de recoltă aprobate și de a folosi pentru vânătoare, în condițiile legii, terenurile ce sunt cuprinse în fondul cinegetic, fără a fi necesare alte avize, acorduri sau autorizări.2. La articolul 6, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6Administratorul, prin structura teritorială de specialitate prevăzută la art. 1:3. Alineatul (22) al articolului 7 se abrogă.4. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8Prezentul contract se încheie pe o perioadă de ........ ani, respectiv de la ....................... până la ........................., inclusiv.5. Alineatul (1) al articolului 14 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) În executarea prezentului contract, administratorul, prin structura teritorială de specialitate prevăzută la art. 1, controlează, cel puțin o dată la 2 ani sau ori de câte ori este necesar, modul în care gestionarul își îndeplinește obligațiile contractuale.6. La articolul 18, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18(1) Rezilierea de drept a contractului se realizează de către structura teritorială de specialitate a administratorului prevăzută la art. 1, cu acordul scris al administratorului, fără sesizarea instanței și fără punerea în întârziere, în următoarele cazuri:7. La articolul 18, litera b) a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:b) gestionarul nu și-a îndeplinit oricare dintre obligațiile contractuale prevăzute la art. 7 alin. (1), (2), (4), (6), (10), (16), (17), (18) și (23);8. La articolul 18, partea introductivă a alineatului (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Contractul încetează de drept, după notificarea în acest sens adresată gestionarului de către structura teritorială de specialitate a administratorului prevăzută la art. 1, cu acordul scris al administratorului, în următoarele cazuri:9. La articolul 18, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) Eventuale sesizări privind calculul și plata tarifului de gestionare de către gestionarul faunei cinegetice proprietarilor terenurilor cuprinse în fondul cinegetic se verifică și se soluționează de către structura teritorială de specialitate a administratorului, iar eventualele litigii se soluționează de instanța de judecată competentă teritorial.(4) Pentru situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b), c) și g) se acordă un termen de 30 de zile pentru remedierea deficiențelor.  +  Articolul IIPrezentul act adițional a fost încheiat astăzi, ................................., în trei exemplare originale din care două pentru administrator și unul pentru gestionar.Administrator: ............................................................................................................................................................................................................................................................................(numele și prenumele, semnătura, ștampila)Gestionar:............................................................................................................................................................................................................................................................................(numele și prenumele, semnătura, ștampila)NOTĂ: Actul adițional se înregistrează, în ziua semnării, atât la structura administratorului, cât și la gestionar. (la 05-02-2018, Actul a fost completat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 1.620 din 27 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 )
   +  Anexa nr. 4
  Act adițional nr. ....../....... la Contractul de gestionare a faunei cinegetice
  din cuprinsul Fondului cinegetic nr. ..... denumit ............., din județul ...............,
  înregistrat cu nr. ......../.........
  Părțile în contract:1. Administratorul*), prin ................................................................, reprezentat legal de ........................................, având funcția ................, de .................................., având funcția ..........., și de ................................., având funcția ................................., Notă
  *) Autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare prin structurile teritoriale de specialitate.
  și2. Gestionarul**) .............................., reprezentat legal de ................., având funcția ..................., și de ....................., având funcția .................., Notă
  **) Persoana juridică română care a fost licențiată în condițiile legii și căreia i se atribuie în gestiune fauna cinegetică din cuprinsul fondului cinegetic.
  în temeiul prevederilor Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 219/2008, cu modificările și completările ulterioare,văzând acordul gestionarului transmis prin Adresa nr. ............/............. (ziua/luna/anul),văzând Scrisoarea de garanție bancară de bună execuție nr. .................. emisă de către ........................................, valabilă până la data de ..............................,încheie prezentul act adițional.  +  Articolul IValabilitatea Contractului de gestionare nr. .........../............ a faunei cinegetice din cuprinsul Fondului cinegetic nr. ....., denumit .................., din județul .............., se prelungește de la 10 la 16 ani, respectiv de la data ........... ***) până la data de ........... ****). Notă
  ***) Se va completa data semnării contractului la momentul atribuirii.
  ****) Se va completa data împlinirii termenului de 16 ani de la momentul atribuirii.
   +  Articolul IIPrezentul act adițional a fost încheiat astăzi, ......................., în trei exemplare originale, din care două exemplare pentru administrator și un exemplar pentru gestionar.Administrator: ............................................................................................................................................................................................................................................................................(numele și prenumele, semnătura, ștampila)Gestionar:............................................................................................................................................................................................................................................................................(numele și prenumele, semnătura, ștampila)NOTĂ: Actul adițional se înregistrează, în ziua semnării, atât la structura administratorului, cât și la gestionar. (la 05-02-2018, Actul a fost completat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 1.620 din 27 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 )
   +  Anexa nr. 5Act adițional nr. .........../................. la Contractul de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul Fondului cinegetic nr. ....., denumit ....................., din județul ..................., înregistrat cu nr. ........../............Părțile în contract:1. Administratorul*), prin ..............................................................., reprezentat legal de ........................................, având funcția ................, de .................................., având funcția ………., și de ................................., având funcția ................................, Notă
  *) Autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare prin structurile teritoriale de specialitate.
  și2. Gestionarul**) ....................................................., reprezentat legal de ........................, având funcția ........................, și de .............................., având funcția ...................., Notă
  **) Persoana juridică română care a fost licențiată în condițiile legii și căreia i se atribuie în gestiune fauna cinegetică din cuprinsul fondului cinegetic.
  în temeiul prevederilor Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 219/2008, cu modificările și completările ulterioare,văzând solicitarea gestionarului transmisă prin Adresa nr. ......./......... (ziua/luna/anul),văzând Scrisoarea de garanție bancară de bună execuție nr. .................. emisă de către ........................................, valabilă până la data de ..............................,încheie prezentul act adițional.  +  Articolul IValabilitatea Contractului de gestionare nr. ....../........... a faunei cinegetice din cuprinsul Fondului cinegetic nr. ......., denumit ...................., din județul .............., se prelungește cu 16 ani, respectiv de la data ............. ***) până la data de ............. ****). Notă
  ***) Se va completa data expirării contractului.
  ****) Se va completa data împlinirii termenului de 16 ani de la data expirării contractului a cărui prelungire se solicită.
   +  Articolul IIPrezentul act adițional a fost încheiat astăzi, ................, în trei exemplare originale, din care două pentru administrator și unul pentru gestionar.Administrator: ............................................................................................................................................................................................................................................................................(numele și prenumele, semnătura, ștampila)Gestionar:............................................................................................................................................................................................................................................................................(numele și prenumele, semnătura, ștampila)NOTĂ: Actul adițional se înregistrează, în ziua semnării, atât la structura administratorului, cât și la gestionar. (la 05-02-2018, Actul a fost completat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 1.620 din 27 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 )