REGLEMENTĂRI TEHNICE din 21 septembrie 2006"Specificaţie tehnică privind protecţiile elementelor de construcţii din lemn împotriva agenţilor agresivi - cerinţe şi criterii de performanţă", indicativ ST 049-06
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 16 noiembrie 2006  ────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────SPECIFICAŢIE TEHNICĂ PRIVIND │ Indicativ: ST 049-06PROTECŢIILE ELEMENTELOR DE │CONSTRUCŢII DIN LEMN ÎMPOTRIVA │AGENŢILOR AGRESIVI - CERINŢE ŞI │CRITERII DE PERFORMANTĂ │────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────1. PREVEDERI GENERALE1.1.Obiect şi domeniu de aplicare1.1.1. Prezenta specificaţie tehnică are ca obiect stabilirea cerinţelor şi criteriilor de performanţă ale protecţiilor elementelor de construcţii din lemn utilizate la construcţii civile, industriale şi agrozootehnice împotriva agenţilor agresivi.Prevederile specifice din prezenta specificaţie tehnică se aplică pentru a răspunde cerinţei implicite privind durabilitatea, cu referire în special la cerinţa esenţială "rezistenţă şi stabilitate", respectiv menţinerea valorilor caracteristicilor implicate în această cerinţă ale elementelor structurale din lemn, în condiţiile acţiunii agenţilor agresivi din mediul înconjurător.1.1.2. Specificaţia tehnică stabileşte cerinţele, criteriile şi nivelurile de performanţă privind sistemele de protecţie aplicate pe suprafaţa elementelor de construcţii din lemn expuse acţiunii mediilor agresive atmosferice.1.1.3. Specificaţia tehnică nu se referă la:- construcţiile/elementele din lemn îngropate în sol;- construcţiile/elementele din lemn imersate parţial sau total în soluţii sau lichide agresive.1.1.4. Specificaţia tehnică nu are ca obiect sisteme speciale de protecţie a elementelor de construcţii din lemn împotriva focului (protecţia ignifugă).1.1.5. Specificaţia tehnică se adresează în principal specialiştilor din unităţile de proiectare, verificatorilor de proiecte, executanţilor lucrărilor de protecţie, putând fi utilizată şi de către producătorii de materiale de protecţie pentru adaptarea produselor la nivelul cerinţelor din domeniul construcţiilor.1.2. Terminologie1.2.1. În prezenta specificaţie tehnică sunt utilizaţi următorii termeni de specialitate:- agent agresiv: factor de mediu, de natură fizică, chimică sau biologică, ce acţionează distructiv asupra construcţiei din lemn sau a diverselor sale părţi componente, provocând degradarea lemnului;- ciuperci lignicole: ciuperci capabile de a degrada lemnul;- ciuperci xilofage: ciuperci lignicole capabile de a scinda celuloza şi lignina, producând degradarea lemnului;- degradarea lemnului: alterarea caracteristicilor fizico-chimice, mecanice şi/sau biochimice ale lemnului sub acţiunea agenţilor agresivi fizici, chimici şi biologici;- durabilitatea lemnului, ansamblu de proprietăţi (fizice, chimice, mecanice etc.) naturale sau conferite printr-un procedeu oarecare, pe care le posedă lemnul de o anumită specie şi care îi permite să reziste la un atac, de o anumită intensitate, provocat de anumiţi agenţi fizici, chimici şi biologici;- durabilitate naturală: rezistenţa intrinsecă a lemnului la atacurile unor agenţi agresivi, în absenţa oricărui tratament de protecţie;- durabilitatea sistemelor de protecţie : durata de viaţă estimată a unui sistem de protecţie aplicat pe suprafaţa suportului până la prima lucrare de refacere completă a protecţiei.Notă : Durata de viaţă estimată nu constituie o durată de garanţie.- insecte xilofage: insecte capabile de a degrada lemnul;- mediu agresiv: mediu care conţine unul sau mai mulţi agenţi agresivi;- prag de eficacitate mediu : valoare aritmetică medie între limitele superioară şi inferioară ale pragului de eficacitate definite în standardul european de încercare biologică la care se referă ;- preconizare de aplicare dată de producător : cantitate de produs de protecţie a lemnului impregnată în epruvetă corespunzătoare cantităţii medii de produs pe care o recomandă producătorul ca necesară şi posibilă de aplicare în zona (zonele) analizată (analizate);- procedeu de tratament de suprafaţă: procedeu care nu conţine nici o caracteristică sau tehnologie specială care să aibă ca obiect modificarea rezistenţei naturale a lemnului la pătrunderea unui produs de protecţie a lemnului pregătit pentru întrebuinţare;Notă: Astfel de procedee includ de exemplu peliculizarea şi procedeele tip stropire şi imersie de scurtă durată în care contactul lemnului cu produsul de protecţie durează numai câteva minute;- procedeu de tratament prin impregnare: procedeu care are caracteristici sau tehnologii destinate să modifice rezistenţa naturală a lemnului la pătrunderea unui produs de protecţie a lemnului pregătit pentru întrebuinţare;Notă: Astfel de procedee includ de exemplu tehnicile utilizate în mod curent cum ar fi procedeele de tratament prin difuzie şi procedeul dublu-vid şi vid-presiune.- produs de protecţie: produs lichid sau sub formă de pastă sau pulbere, care aplicat pe un suport formează un film cu calităţi de protecţie, decorative şi/sau specifice;- sistem de protecţie: ansamblul straturilor din produsele de protecţie aplicate pe o suprafaţă suport, pentru a realiza protecţia acesteia împotriva agenţilor agresivi;- strat de finisare: ultimul strat al unui sistem de protecţie;- strat intermediar: strat situat între primul strat şi stratul de finisare;- strat primar: primul strat al unui sistem de protecţie aplicat pe un suport;- suport: suprafaţa pe care a fost sau trebuie să fie aplicat un produs/sistem de protecţie;- valoare de referinţă biologică : cantitate în grame pe metru pătrat sau în kilograme pe metru cub de produs de protecţie a lemnului determinată într-o încercare pentru a asigura o protecţie eficace împotriva agentului biologic specific la care se face referire.- valoare maximă de aplicare : cantitate maximă (în grame pe metru pătrat sau în kilograme pe metru cub) de produs de protecţie a lemnului care poate fi aplicată pe epruvetele de lemn într-o încercare biologică specială;1.2.2. În SR EN 1001-1 şi 2, SR EN 599-1, SR EN 927 şi STAS 9302/7, sunt definiţi alţi termeni de specialitate privind protecţia lemnului împotriva agenţilor biologici1.3. Lista documentelor normative de referinţă1.3.1. Standardele la care se face referire în această specificaţie tehnică, standarde care se referă la clasificări, criterii de performanţă, metode de determinare/încercare ş.a. sunt prezentate în continuare, în ordine alfanumerică.1. SR 9302/2-94 - Protecţia lemnului. Impregnare la presiuni diferite de presiunea atmosferică cu produse de protecţie chimică solubile în apă.2. SR 9302/8 - 1994: Protecţia lemnului. Prelevarea eşantioanelor de lemn impregnat industrial şi confecţionarea epruvetelor în vederea încercărilor biologice.3. SR EN 20-1: 1998 - Produse de protecţie a lemnului. Determinarea eficacităţii protectoare faţă de Lyctus brunneus (Stephens). Partea 1: Aplicare prin tratament de suprafaţă (Metodă de laborator).4. SR EN 20-2: 2002 - Produse de protecţie a lemnului. Determinarea eficacităţii protectoare faţă de Lyctus brunneus (Stephens). Partea 1: Aplicare prin tratament în profunzime (Metodă de laborator).5. SR EN 46-1:2005 - Produse de protecţie a lemnului. Determinarea eficacităţii preventive împotriva larvelor recent ecluzate de Hylotrupes bajulus (Linnaeus). (Metodă de laborator).6. SR EN 47: 2005 - Produse de protecţie a lemnului. Determinare a pragului de eficacitate împotriva larvelor Hylotrupes bajulus (Linnaeus). (Metodă de laborator).7. SR EN 49-1: 2005 - Produse de protecţie a lemnului. Determinarea eficacităţii de protecţie faţă de Anobium punctatum (De Geer) prin observarea pontei şi a procentului de supravieţuire a larvelor. Partea 1: Aplicare prin tratament de suprafaţă. (Metodă de laborator).8. SR EN 49-2: 2005 - Produse de protecţie a lemnului. Determinarea eficacităţii de protecţie faţă de Anobium punctatum (De Geer) prin observarea pontei şi a procentului de supravieţuire a larvelor. Partea 2: Tratament în profunzime. (Metodă de laborator).9. SR EN 73:1995 împreună cu SR EN 73 :1995/AC :2003- Produse de protecţie a lemnului. Incercări de îmbătrânire accelerată a lemnului tratat înainte de încercări biologice. Incercare de evaporare.10. SR EN 84:2000 - Produse de protecţie a lemnului. Incercări de îmbătrânire accelerată a lemnului tratat înainte de încercări biologice. Incercare la spălare.11. SR EN 113:2003 împreună cu SR EN 113 :2003/A1 :2004 - Produse de protecţie a lemnului. Metoda de încercare pentru determinarea eficacităţii protectoare faţă de ciupercile basidiomycetes lignicole. Determinarea pragului de eficacitate.12. SR EN 117:2005 - Produse de protecţie a lemnului. Determinarea pragului de eficacitate împotriva speciilor de Reticulitermes (termite europene). (Metodă de laborator).13. SR EN 152-1:1995 - Metode de încercare ale produselor de protecţie a lemnului. Metodă de laborator pentru determinarea eficacităţii preventive a unui tratament de protecţie a lemnului prelucrat împotriva albăstrelii fungicide. Partea 1: Aplicare prin periere.14. SREN 152-2:1995 împreună cu SR EN 152-2 :1995/AC1:2004-Metode de încercare ale produselor de protecţie a lemnului. Metodă de laborator pentru determinarea eficacităţii preventive a unui tratament de protecţie a lemnului prelucrat împotriva albăstrelii fungicide. Partea 2: Aplicare prin alte metode decât perierea.15. SR EN 252:1995 împreună cu SR EN 252:1995/AC:2003 - Încercarea în poligon pentru determinarea eficacităţii de protecţie a unui produs de protecţie a lemnului în contact cu solul.16. SR EN 275:1995 - Produse de protecţie a lemnului. Determinare a eficacităţii de protecţie împotriva organismelor marine sfredelitoare.17. SR EN 322:1996 - Plăci pe bază de lemn. Determinare a umidităţii.18. SR EN 330:1997 - Produse de protecţie a lemnului. Incercări în câmp pentru determinare a eficacităţii de protecţie a unui produs de protecţie a lemnului pentru folosire cu o acoperire şi în afara contactului cu solul. Metodă cu îmbinare în L.19. SR EN 335-1:1997 - Durabilitatea lemnului şi a materialelor derivate din lemn. Definiţia claselor de risc de atac biologic. Partea 1: Generalităţi.20. SR EN 335-2:2002 - Durabilitatea lemnului şi a materialelor derivate din lemn. Definiţia claselor de risc de atac biologic. Partea 2: Aplicaţie la lemnul masiv.21. SR EN 350-1:1997 - Durabilitatea lemnului şi a materialelor derivate din lemn. Durabilitatea naturală a lemnului masiv. Partea 1: Ghid de principii de încercare şi de clasificare a durabilităţii naturale a lemnului.22. SR EN 350-2:1997 - Durabilitatea lemnului şi a materialelor derivate din lemn. Durabilitatea naturală a lemnului masiv. Partea 2: Ghid de durabilitate naturală a lemnului şi de impregnabilitate a esenţelor de lemn alese după importanţa lor europeană.23. SR EN 351-1:2001 - Durabilitatea lemnului şi a materialelor derivate din lemn. Lemn masiv tratat cu produse de protecţie. Partea 1: Clasificarea pătrunderii şi reţinerii de produse de protecţie.24. SR EN 351-2:2001 - Durabilitatea lemnului şi a materialelor derivate din lemn. Lemn masiv tratat cu produse de protecţie. Partea 2: Ghid de eşantionare pentru analiza lemnului tratat cu produse de protecţie.25. SR EN 599-1:1998 - Durabilitatea lemnului şi a materialelor derivate din lemn. Performanţe ale produselor de protecţie preventivă a lemnului stabilite prin încercări biologice. Partea 1: Specificaţii pentru clasele de risc.26. SR EN 599-2:1998 - Durabilitatea lemnului şi a materialelor derivate din lemn. Performanţe ale produselor de protecţie preventivă a lemnului stabilite prin încercări biologice. Partea 2: Clasificare şi etichetare.27. SR ENV 807:2003 - Produse de protecţie a lemnului. Determinare a eficacităţii faţă de microorganisme de putregai moale şi de alte microorganisme ale solului.28. SR ENV 839:2003 - Produse de protecţie a lemnului. Determinare a eficacităţii preventive faţă de ciuperci xilofage bazidiomycetes. Aplicare prin tratament de suprafaţă.29. SR EN 927-1:2002 - Vopsele şi lacuri. Produse de vopsire şi sisteme de vopsire pentru lemn în exterior. Partea 1: Clasificare şi selecţie.30. SR ENV 927-2:2002 - Vopsele şi lacuri. Produse de vopsire şi sisteme de vopsire pentru lemn în exterior. Partea 2: Criterii de performanţă.31. SR EN 927-3:2002 - Vopsele şi lacuri. Produse de vopsire şi sisteme de vopsire pentru lemn în exterior. Partea 3: Încercarea la îmbătrânire naturală.32. SR EN 927-4:2002 - Vopsele şi lacuri. Produse de vopsire şi sisteme de vopsire pentru lemn în exterior. Partea 4: Determinarea permeabilităţii la vapori de apă.33. SR EN 927-5:2002 - Vopsele şi lacuri. Produse de vopsire şi sisteme de vopsire pentru lemn în exterior. Partea 5: Determinarea permeabilităţii la apă lichidă.34. SR EN 971-1:2001 - Vopsele şi lacuri. Termeni şi definiţii pentru produsele de vopsire. Partea 1: Termeni generali.35. SR EN 1001-1:2006 - Durabilitatea lemnului şi a materialelor derivate din lemn. Terminologie. Partea 1 : Lista termenilor echivalenţi.36. SR EN 1001-2:2006 - Durabilitatea lemnului şi a materialelor derivate din lemn. Terminologie. Partea 2 : Vocabular.37. SR EN 13442:2003 - Pardoseli şi parchet de lemn şi lambriuri şi placări de lemn. Determinarea rezistenţei la agenţi chimici.38. SR EN 60068-2-5:2001 - Incercări de mediu. Partea 2: Incercări - Încercarea Sa: Radiaţie solară artificială la nivelul solului.39. SR EN 60068-2-14:2001 - Incercări de mediu. Partea 2: Incercări - Încercarea N: Variaţii de temperatură.40. SR EN 60068-2-33:2002 - Incercări de mediu. Partea 2: Incercări. Ghid pentru încercări la variaţii de temperatură.41. SR EN 60068-2-78:2004 - Incercări de mediu. Partea 2-78. Incercări. Încercarea Cab. Căldură umedă continuă.42. SR EN ISO 1518: 2003 - Vopsele şi lacuri. Încercarea la zgâriere.43. SR EN ISO 2409:2003 - Vopsele şi lacuri. Încercarea la caroiaj.44. SR EN ISO 2812-1:1996 - Vopsele şi lacuri. Determinarea rezistenţei la lichide. Metode generale.45. SR EN ISO 4624:2003 - Vopsele şi lacuri. Încercarea la tracţiune.46. SR EN ISO 4628-1: 2004 - Vopsele şi lacuri. Evaluarea degradării suprafeţelor acoperite. Aprecierea numărului şi dimensiunii defectelor şi a intensităţii modificărilor uniforme ale aspectului. Partea 1: Introducere generală şi sistemul de notare.47. SR EN ISO 4628-2:2004 - Vopsele şi lacuri. Evaluarea degradării suprafeţelor acoperite. Aprecierea numărului şi dimensiunii defectelor şi a intensităţii modificărilor uniforme ale aspectului. Partea 2: Evaluarea gradului de băşicare.48. SR EN ISO 4628-4: 2004 - Vopsele şi lacuri. Evaluarea degradării suprafeţelor acoperite. Aprecierea numărului şi dimensiunii defectelor şi a intensităţii modificărilor uniforme ale aspectului. Partea 4: Aprecierea gradului de fisurare.49. SR EN ISO 4628-5: 2004 - Vopsele şi lacuri. Evaluarea degradării suprafeţelor acoperite. Aprecierea numărului şi dimensiunii defectelor şi a intensităţii modificărilor uniforme ale aspectului. Partea 5: Aprecierea gradului de exfoliere.50. SR EN ISO 4628-6:2003 - Vopsele şi lacuri. Evaluarea degradării suprafeţelor acoperite. Aprecierea numărului şi dimensiunii defectelor şi a intensităţii modificărilor uniforme ale aspectului. Partea 6: Notarea gradului de cretare prin metoda benzii adezive.51. SR EN ISO 6270-1:2002 - Vopsele şi lacuri. Determinarea rezistenţei la umiditate. Partea 1: Condensarea continuă.52. SR EN ISO 6272-1:2004 - Vopsele şi lacuri. Incercări de deformare rapidă (rezistenţa la şoc). Partea 1 : Încercarea prin căderea unei mase cu penetrator cu suprafaţa mare.53. SR ISO 4618-1: 1994 - Vopsele şi lacuri. Vocabular. Termeni generali.54. SR ISO 11503:1997 - Vopsele lacuri. Determinarea rezistenţei la umiditate (condensare repetata).55. STAS 2925 - 86 - Protecţia lemnului din construcţii împotriva atacului ciupercilor şi insectelor xilofage.56. STAS 9302/1-88 - Protecţia lemnului. Prescripţii generale de protecţie chimică.57. STAS 9302/4 - 88 - Protecţia lemnului. Tratamente de suprafaţă. Prescripţii tehnice.58. STAS 9302/5 - 90 - Protecţia lemnului. Impregnare la presiuni diferite de presiunea atmosferică cu antiseptici uleioşi. Prescripţii tehnice.59. STAS 9302/7 - 88 - Protecţia lemnului. Terminologie.60. STAS 10787 - 77 - Protecţia lemnului. Determinarea eficacităţii substanţelor hidrofuge.1.3.2. Reglementările tehnice la care se face referire în această specificaţie tehnică sunt următoarele:- NP 005-03: Normativ privind proiectarea construcţiilor din lemn (revizuire NP 005-96);- GP 111-04: Ghid de proiectare privind protecţia împotriva coroziunii a construcţiilor din otel.- GE 053-04: Ghid de execuţie privind protecţia împotriva coroziunii a construcţiilor din otel.2. CONDIŢII DE EXPLOATARE ŞI DE EXPUNERE2.1. Agenţi agresivi care acţionează asupra construcţiilor din lemn2.1.1. Agenţii agresivi chimici şi biologici care acţionează asupra construcţiilor din lemn sau a elementelor sale componente se clasifică după natura şi sursa lor de producere, aşa cum se arată în mod explicativ, în tabelul 2.1.
  *Font 9*
                                                                               Tabelul 2.1.
  ┌────┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ Sursa: ││crt.│ ├────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤│ │ Natura │din interiorul construcţiei │ din exteriorul construcţiei*2) ││ │ │*1) ├─────────────────────┬─────────────────┤│ │ │ │ din atmosfera │din sol │├────┼───────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼───────────────┴────────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────┤│ 1. │Agenţi chimici │├────┼───────────────┬────────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────┤│1.1.│Apa │- apă de distribuţie │- umiditatea aerului │-ape de suprafaţă││ │ │- ape uzate │- precipitaţii │- ape subterane ││ │ │- condens │ │- ape minerale ││ │ │- infiltraţii │ │ │├────┼───────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤│1.2.│Acizi │gaze, vapori şi soluţii de: │gaze şi vapori de │- acid carbonic ││ │ │- clor, bioxid de sulf, │substanţe cu │- acid humic ││ │ │oxizi de azot │caracter acid (vezi │etc. ││ │ │- acizi minerali (acid sul- │col 3.) │ ││ │ │furic, acid clorhidric, │ │ ││ │ │acid azotic etc.) │ │ ││ │ │- acizi organici (acid ace- │ │ ││ │ │tic, acid formic, acid │ │ ││ │ │oxalic etc.) │ │ ││ │ │- fenoli │ │ ││ │ │- aldehide etc. │ │ │├────┼───────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤│1.3.│Baze │vapori, soluţii şi particule│vapori şi particule │soluţii şi părţi-││ │ │solide de: │solide de substanţe │cule solide de ││ │ │- hidroxid de sodiu │cu caracter bazic │substanţe cu ││ │ │- hidroxid de potasiu │(vezi col.3) │caracter bazic ││ │ │- leşii │ │(vezi col.3) ││ │ │- vâscoză, celuloză │ │ ││ │ │- uree │ │ ││ │ │- amine │ │ ││ │ │- detergenţi etc. │ │ │├────┼───────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤│1.4.│Săruri │vapori, soluţii şi particule│vapori şi particule │soluţii şi părţi-││ │(acide, │solide de: │solide de săruri │cule solide de ││ │neutre │- carbonati şi bicarbonati │(vezi col.3) │saruri. ││ │bazice) │- sulfati, sulfuri, sulfiţi │ │(vezi col.3) ││ │ │- cloruri, hipocloriţi, │ │ ││ │ │ cloraţi │ │ ││ │ │- fluoruri │ │ ││ │ │- azotaţi │ │ ││ │ │- cromaţi şi bicromaţi │ │ ││ │ │- cianuri │ │ ││ │ │- formiati │ │ ││ │ │- săruri complexe (NP, NPK) │ │ ││ │ │- dezinfectanţi etc. │ │ │├────┼───────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤│1.5.│Materii │ │particule solide de: │ ││ │chimice │particule solide de: │- zguri │ ││ │pulverulente │- zguri │- cenuşi │ ││ │ │- cenuşi │- negru de fum │ - ││ │ │- cărbune │- cărbune │ ││ │ │- pirite etc. │- pirite │ ││ │ │ │- fosforite etc. │ │├────┼───────────────┴────────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────┤│ 2. │Agenţi biologici (SR EN 335-1:1997, STAS 2925-86) │├────┼───────────────┬────────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────┤│2.1.│Ciuperci ligni-│ │ │ ││ │cole │ │ │ - ││ │a)Ciuperci care│ - │- ciuperci basidiomi-│ ││ │distrug lemnul │ │cete de putregai tare│ ││ │ │ │(cubic şi fibros) │ ││ │ │ │- ciuperci de putre- │ ││ │ │ │gai moale │ ││ ├───────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤│ │b)Ciuperci care│ │- ciuperci de albăs- │ ││ │colorează lem- │ - │trire │ ││ │nul │ │- ciuperci de mucegai│ │├────┼───────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤│2.2.│Insecte xilofa-│ │ │ - ││ │ge │ │ │ ││ │a) Coleoptera │ │- Hylotreupes bajulus│ ││ │(Coleoptere) │ │(Capricornul casei) │ ││ │ │ - │- Anobium punctatum │ ││ │ │ │(Carii mici) │ ││ │ │ │Xestobium rufovillo- │ ││ │ │ │sum (Carii mari) │ ││ │ │ │Lyctus brunneus │ ││ │ │ │(Lyctus) │ ││ │ │ │Hesperophanes spp. │ ││ ├───────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤│ │b) Isoptera │ │- Reticulitermes lu- │ ││ │(Termite) │ - │cifugus │ - ││ │ │ │- Reticulitermes │ ││ │ │ │santonensis │ │├────┼───────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤│2.3.│Daunatori ma- │ - │- Limooria spp. │ - ││ │rini │ │- Teredo spp. │ │└────┴───────────────┴────────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────┘------*1) agenţi agresivi proveniţi din procesul tehnologic*2) agenţi agresivi proveniţi din atmosferă şi din sol (surse de poluare)2.1.2. Stabilirea naturii şi gradului de agresivitate a mediului în care se va amplasa o construcţie nouă din lemn se face de către proiectant, pe baza analizei mediului exterior şi a datelor furnizate de proiectantul tehnolog privind existenţa, natura şi concentraţia agenţilor agresivi (chimici şi biologici, inclusiv umiditatea relativă şi temperatura aerului) care vor rezultă din procesul tehnologic, pentru mediul interior.2.1.3. Pentru stabilirea naturii şi gradului de agresivitate a mediului în care este amplasată o construcţie din lemn aflată în exploatare, vor fi precizate rezultatele analizelor calitative şi cantitative de agenţi agresivi (chimici şi biologici) şi ale umidităţii relative şi temperaturii aerului, atât pentru interior, cât şi pentru exterior, efectuate de un institut/laborator de specialitate în domeniu şi înscrise în buletine de analiză.2.1.4. Se vor prevedea măsuri pentru reducerea agresivităţii mediului prin schimbarea sau modernizarea tehnologiei de fabricaţie din interiorul construcţiei sau, în caz de imposibilitate, se va studia fiecare caz în parte.2.2. Clase de exploatare2.2.1. Din punctul de vedere al condiţiilor în care se exploatează elementele de construcţie din lemn, se definesc următoarele clase de exploatare (standardul de referinţă este SR EN 335-1, NP 005-03):- clasa 1 de exploatare, caracterizată prin umiditatea conţinută de materialul lemnos corespunzătoare unei temperaturi de 20 ± 2°C şi a unei umidităţi relative a aerului sub 65%;- clasa 2 de exploatare, caracterizată prin umiditatea conţinută de materialul lemnos corespunzătoare unei temperaturi de 20 ± 2°C şi a unei umidităţi relative a aerului între 65% şi 80%;- clasa 3 de exploatare, caracterizată prin umiditatea conţinută de materialul lemnos corespunzătoare unei temperaturi de 20 ± 2°C şi a unei umidităţi relative a aerului peste 80%.2.2.2. La elementele de construcţii din lemn exploatate în clasa 1, umiditatea de echilibru a lemnului nu va depăşi 12%, iar la cele din clasa 2, umiditatea de echilibru a lemnului nu va depăşi 20%.2.3. Condiţii de expunere2.3.1. Clasificarea produselor/sistemelor de protecţie prin vopsire a elementelor de construcţii din lemn trebuie să se facă conform condiţiilor de expunere care intervin prin factorii relativi la construcţia propriu-zisă şi la condiţiile climatice.Rezultă trei tipuri de expunere:- slabă;- medie;- puternică,cum se prezintă în tabelul 2.2. (standardul de referinţă este SR EN 927-1).
                                                                   Tabelul 2.2
  Tip de expunere în condiţii climatice
  Construcţie
  temperate aspre extreme
  Adăpostită slabă slabă medie
  Parţial adăpostită slabă medie puternică
  Neadăpostită medie puternică puternică
  2.4. Clase de risc de atac biologic2.4.1. Pentru lemnul utilizat în construcţii sunt definite cinci clase de risc de atac biologic (standardul de referinţă este SR EN 335-1, NP 005-03):- clasa de risc 1 - lemnul utilizat în interiorul construcţiilor, unde nu există pericolul de umezire care să favorizeze apariţia şi dezvoltarea ciupercilor xilofage (lemn utilizat la amenajări interioare, scări interioare, grinzi şi stâlpi aparenţi, parchet);- clasa de risc 2 - lemnul utilizat în interiorul construcţiilor, unde umiditatea ridicată a mediului poate conduce la o umezire ocazională, dar nepersistentă, respectiv unde sunt condiţii minime de degradare prin atacul ciupercilor xilofage (lemn utilizat la elemente situate sub acoperiş: căpriori, grinzi, stâlpi, astereală, şipci, pereţi interiori);- clasa de risc 3 - lemnul utilizat în construcţii cu risc de atac biologic de către ciupercile xilofage, în situaţii în care umiditatea acestuia poate atinge valoarea de 30% şi/sau alternarea umezirii cu uscarea (lemn utilizat la elementele de construcţie exterioare: lambriuri exterioare, traverse şi montanţi de pereţi exteriori, pereţi din lemn rotund sau ecarisat, balcoane, scări exterioare, balustrade etc);- clasa de risc 4 - lemnul utilizat în condiţii favorabile atacului biologic, care este în permanent contact cu solul (piloţi pentru fundaţii, tălpi inferioare pe pământ sau pe socluri de zidărie, grinzi, traverse) sau care este permanent expus la intemperii fără a fi protejat prin vopsire (şiţe şi şindrile de acoperişuri);- clasa de risc 5 - lemnul utilizat în condiţii favorabile atacului biologic, care este expus în permanenţă la apă sărată.2.4.2. În tabelul 2.3 se prezintă clasele de risc pentru domeniile de utilizare a lemnului.                                                                   Tabelul 2.3┌────┬──────────────────────────────┬─────────────┬────────────────────────────┐│Cla-│ Domenii de utilizare │ Condiţii de │Aparitia agentilor biologici││sa │ ale lemnului │ expunere la │ ││de │ │ umezire a ├────────┬───────┬───────────┤│risc│ │ lemnului │Ciuperci│Insecte│ Daunatori ││ │ │ în opera │ │ │ marini ││ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────┼───────────┤│ 1 │Fără contact cu solul, sub │ Nu │ - │ Da │ - ││ │adăpost, fără risc de umezire │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────┼───────────┤│ 2 │Fără contact cu solul, sub │ Ocazional │ Da │ Da │ - ││ │adăpost, cu risc de umezire │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────┼───────────┤│ 3 │Fără contact cu solul, │ │ │ │ ││ │neacoperit │ Frecvent │ Da │ Da │ - │├────┼──────────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────┼───────────┤│ 4 │În contact cu solul sau cu apa│ Permanent │ Da │ Da │ - ││ │dulce │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────┼───────────┤│ 5 │În apă sărată │ Permanent │ - │ - │ Da │└────┴──────────────────────────────┴─────────────┴────────┴───────┴───────────┘3. CERINŢE PRIVIND SISTEMELE DE PROTECŢIE APLICATE PE SUPRAFAŢA ELEMENTELOR DE CONSTRUCŢII DIN LEMN ÎMPOTRIVA AGENŢILOR AGRESIVICerinţele privind sistemele de protecţie aplicate pe suprafaţa elementelor de construcţii din lemn împotriva agenţilor agresivi se referă la toate componentele care intervin în realizarea protecţiilor, precum şi în asigurarea durabilităţii acestora, şi anume: a) elementele pe care se aplică sistemul de protecţie; b) sistemul de protecţie în sine; c) produsele de protecţie utilizate;Aceste cerinţe se prezintă în trei categorii principale:(i) cerinţe esenţiale;(îi) cerinţe funcţionale;(iii) cerinţe privind punerea în operă (tehnologice).3.1.Cerinţe esenţialeDintre cele şase cerinţe esenţiale, trei au obiect în ceea ce priveşte sistemele de protecţie aplicate pe suprafaţa elementelor de construcţii din lemn împotriva agenţilor agresivi: a) securitate în incendiu; b) igienă, sănătate şi mediu înconjurător; c) siguranţă în exploatare.Celelalte trei cerinţe esenţiale (rezistenţă mecanică şi stabilitate; protecţie împotriva zgomotului şi economie de energie şi izolare termică) nu au obiect în acest domeniu.3.2. Cerinţe funcţionale privind sistemele de protecţie aplicate pe suprafaţa elementelor de construcţiiCerinţele funcţionale privind sistemele de protecţie aplicate pe suprafaţa elementelor de construcţii din lemn împotriva agenţilor agresivi sunt următoarele: a) rezistenţă la agenţi agresivi biologici; b) rezistenţă la agenţi agresivi fizico-chimici; c) rezistenţă la solicitări mecanice; d) impregnabilitate; e) aspect corespunzător; f) compatibilitate alimentară (dacă este cazul).3.3.Cerinţe privind punerea în operă (tehnologice) a sistemelor de protecţieCerinţele privind punerea în operă se referă la ansamblul activităţilor şi rezultatelor acestora privind realizarea sistemelor de protecţie a elementelor de construcţii din lemn împotriva agenţilor agresivi. Aceste cerinţe sunt: a) asigurarea condiţiilor prealabile pentru executarea lucrărilor; b) conformitatea frontului de lucru; c) conformitatea modului de lucru cu tehnologiile şi/sau procedeele prevăzute; d) conformarea la prevederile legale privind agrementul tehnic şi atestarea conformităţii produselor utilizate.Criteriile de performanţă asociate acestor categorii de cerinţe sunt prezentate în tabelul 3.1.
  *Font 9*
                                                                              Tabelul 3.1.
  ┌───┬────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬────────────┐│Nr.│ Cerinţe şi criterii de │ Modul de determinare │Observaţii ││crt│ performantă │ │ │├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├───┴────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴────────────┤│ I. CERINŢE ESENŢIALE │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ a) Securitate la incendiu │├───┬────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬────────────┤│1. │Reacţie la foc │încadrarea în Euroclase de reacţie la │pct. 1.3.1d)││ │ │foc A1-F sau A1(FL)-F(FL) (după caz) │ │├───┴────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴────────────┤│ b) Igienă, sănătate şi mediu înconjurător │├───┬────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬────────────┤│2. │Permeabilitate la apă │tabelul 4.2, nr.crt. 6 │ │├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┤│3. │Rezistenţă la umiditate │tabelul 4.2, nr.crt. 7 │ │├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┤│4. │Emisii de substanţe periculoase │declaraţia producătorului produselor de│ ││ │ │protecţie │ │├───┴────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴────────────┤│ c) Siguranţă în exploatare │├───┬────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬────────────┤│5. │Rezistentă la alunecare │ │în cazul ││ │ │ │utilizării ││ │ │ │la pardoseli│├───┴────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴────────────┤│ II. CERINŢE FUNCŢIONALE │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ a) Rezistenţă la agenţi biologici │├───┬────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬────────────┤│6. │Eficacitate │Tabelele 4.3 - 4.7 │ │├───┴────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴────────────┤│ b) Rezistenţă la agenţi fizico-chimici │├───┬────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬────────────┤│7. │Rezistenţă la umiditate │tabelul 4.2, nr.crt. 7 │şi la ││ │ │ │cerinţa B, ││ │a) în general │ │nr.crt.4 ││ │b) în zonele de contact cu │ │ ││ │piesele metalice de asamblare │ │ ││ │şi de prindere │ │ │├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┤│8. │Rezistenţă la spălare │pct.5.7 │ │├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┤│9. │Rezistenţă la căldură │tabelul 4.2, nr.crt. 8 │ │├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┤│10.│Rezistenţă la variaţii de │ │ ││ │temperatură │tabelul 4.2, nr.crt. 9 │ │├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┤│11.│Rezistenţă la radiaţii UV │tabelul 4.2, nr.crt. 10 │ │├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┤│12.│Rezistenţă la agenţi agresivi │tabelul 4.2, nr.crt. 11 │ ││ │chimici │ │ │├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┤│13.│Rezistenţă la îmbătrânire │ │ ││ │naturală │tabelul 4.2, nr.crt. 5 │ │├───┴────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴────────────┤│ c) Rezistenţă la solicitări mecanice │├───┬────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬────────────┤│14.│Aderenţă la suport │tabelul 4.2, nr.crt. 1 şi 2 │se referă │├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤numai la ││15.│Rezistenţă la lovire │tabelul 4.2, nr.crt. 3 │protectiile │├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤prin vopsi- ││16.│Rezistenţă la zgâriere │tabelul 4.2, nr.crt. 4 │re │├───┴────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴────────────┤│ d) Impregnabilitate │├───┬────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬────────────┤│17.│Pătrundere │SR EN 351-1 │se referă │├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤numai la ││18.│Retinere │tabelele 4.6 şi 4.7 (SR EN 351-1, │protectiile ││ │ │SR EN 599-1) │prin impreg-││ │ │ │nare │├───┴────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴────────────┤│ e) Aspect │├───┬────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬────────────┤│19.│Uniformitatea culorii │ │ │├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┤│20.│Textură/luciu suprafaţă │ │ │├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┤│21.│Posibilitatea curatarii, între- │conform prescripţiei date de │ ││ │tinerii │producătorul produsului de protecţie │ │├───┴────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴────────────┤│ f) Compatibilitate alimentară │├───┬────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬────────────┤│ │ │ │în cazul ││22.│Conformitatea cu cerinţele │aviz sanitar, │contactului ││ │sanitare │ │cu produse ││ │ │ │alimentare │├───┴────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┼────────────┤│ III. CERINŢE PRIVIND PUNEREA ÎN OPERĂ (TEHNOLOGICE) │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┤│ a) Asigurarea condiţiilor prealabile pentru executarea lucrărilor │├───┬────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬────────────┤│23.│Existenta documentaţiei tehnice │- verificare expert │ ││ │ │- însuşire beneficiar şi executant │ │├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┤│24.│Aprovizionarea produselor de │- conformitatea cu prevederile din │ ││ │protecţie │proiect │ ││ │ │- documente privind calitatea şi, după │ ││ │ │caz, agrementul tehnic │ │├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┤│25.│Asigurare accese, facilităţi şi │organizare lucrări de către executant, │ ││ │măsuri de igienă, protecţia │verificată de beneficiar │ ││ │muncii şi PSI │ │ │├───┴────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴────────────┤│ b) Conformitatea frontului de lucru │├───┬────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬────────────┤│26.│Starea suprafeţei │conform proiectului şi prescripţiilor │ ││ │a) formă │producătorului produselor de protecţie │ ││ │b) rugozitate │ │ ││ │c) umiditate │ │ │├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┤│27.│Integritatea materialului │conform proiect sau, după caz, │ ││ │(suportului) │expertizare tehnică │ │├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┤│28.│Condiţionări prealabile (suport │conform proiectului şi prescripţiilor │ ││ │şi materiale de protecţie) │producătorului produselor de protecţie │ │├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┤│29.│Documente privind calitatea │recepţia frontului de lucru, conform │ ││ │ │condiţiilor din proiect şi celor din │ ││ │ │specificaţia producătorului produselor │ ││ │ │de protecţie │ │├───┴────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴────────────┤│ c) Conformitatea modului de lucru cu tehnologiile şi/sau procedeele prevăzute │├───┬────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬────────────┤│30.│Caracteristicile echipamentelor,│conform prescripţiilor producătorului │ ││ │a utilajelor şi a dispozitivelor│produselor de protecţie şi │ ││ │utilizate │reglementărilor aplicabile │ │├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┤│31.│Clasificarea/atestarea persona- │conform prescripţiilor producătorului │ ││ │lului │produselor de protecţie şi │ ││ │ │reglementărilor aplicabile │ │├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┤│32.│Respecatrea timpilor/duratelor │conform prescripţiilor producătorului │ ││ │tehnologice │produselor de protecţie │ │├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┤│33.│Respectarea tratamentelor │conform prescripţiilor producătorului │ ││ │specifice │produselor de protecţie │ │├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┤│34.│Asigurarea condiţiilor de mediu │conform prescripţiilor producătorului │ ││ │ambiant la executarea lucrări- │produselor de protecţie │ ││ │lor: │ │ ││ │a) temperatură │ │ ││ │b) umiditate │ │ ││ │c) alte condiţii │ │ │├───┴────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴────────────┤│ d) Conformarea la prevederile legale privind agrementul tehnic şi atestarea ││ conformităţii produselor utilizate │├───┬────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬────────────┤│35.│Existenţa standardului de produs│verificarea domeniului de utilizare cu │pct.1.3.1.b)││ │sau a agrementului tehnic (dacă │condiţiile din proiect │ ││ │este cazul) │ │ │├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┤│36.│Documente privind calitatea │verificare la aprovizionare (a se │ ││ │produselor de protecţie utili- │vedea şi nr. crt. 24) │ ││ │zate fac referire la sistemul │ │ ││ │de atestare a calităţii aplicat │ │ │└───┴────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴────────────┘3.4.Durabilitatea sistemelor de protecţie3.4.1. Sistemele de protecţie, care sunt utilizate pentru a asigura durabilitatea elementelor de construcţii pe care sunt aplicate, trebuie să aibă asigurată, la rândul lor, o bună durabilitate.În acest sens, pe lângă caracteristicile care permit evaluarea durabilităţii în condiţii normale, trebuie avute în vedere, prin măsuri constructive şi, după caz, măsuri suplimentare condiţiile şi zonele cu expunere deosebită, cu pericol mai mare, unele aspecte fiind arătate în cap. 5.3.4.2. Pentru elementele de construcţii din lemn, unele din zonele sensibile sub aspectul durabilităţii sunt cele în care se folosesc elemente metalice pentru îmbinări şi fixări/prinderi. Aceste zone sunt sensibile sub mai multe aspecte, astfel: a) contactul metal-lemn conduce la producerea condensului, la metal, la scăderea temperaturii, cu creşterea umidităţii în zona metalului; b) în spaţiul dintre metal şi lemn, care nu este etanş, umiditatea sporită se menţine, cu valori variabile, perioade mai îndelungate; c) în condiţiile arătate, sunt favorizate atât acţiunea agresivă asupra lemnului, cât şi coroziunea pieselor metalice în zona respectivă.Protecţia anticorozivă a elementelor metalice folosite pentru montajul sau solidarizarea elementelor de construcţii din lemn se va face în conformitate cu prevederile din "Ghidul de proiectare privind protecţia împotriva coroziunii a construcţiilor din oţel" - GP 111-04 şi din "Ghidul de execuţie privind protecţia împotriva coroziunii a construcţiilor din oţel" - GE 053-04. În cazul în care accesul pentru aplicarea sistemului de protecţie anticorozivă pe suprafaţa suportului de oţel nu este posibil, se vor prevedea alte măsuri, ca de exemplu: execuţia elementelor metalice dintr-un material rezistent la coroziune (oţeluri inoxidabile), supradimensionarea elementelor pentru compensarea pierderilor prin coroziune, asigurarea posibilităţii înlocuirii elementelor degradate datorită coroziunii.3.4.3. Realizarea sistemelor de protecţie trebuie să aibă în vedere, sub acest aspect, următoarele: a) executarea sistemelor de protecţie, pe elementele componente, înainte de montarea acestora; b) acordarea unei atenţii deosebite asupra zonelor care se vor acoperi la montare (părţi din lemn suprapuse şi cele pe care se montează plăci metalice), zone în care protecţiile devin lucrări ascunse.4.CRITERII ŞI NIVELURI DE PERFORMANŢĂ PENTRU SUPORTUL DIN LEMN ŞI PENTRU SISTEMELE DE PROTECŢIE4.1.Criterii şi niveluri de performanţă pentru stratul suportPrincipalele criterii şi niveluri de performanţă care trebuie satisfăcute de stratul suport de lemn pe suprafaţa căruia se aplică sistemele de protecţie împotriva agenţilor chimici şi biologici sunt prezentate în tabelul 4.1.
                                                                  Tabelul 4.1
  N r. C r t. Criterii de performanta Metoda de determi- nare (standard de refe- rinta) U.M. Niveluri de performanţă
  1. Rugozitatea suprafeţei - - corespunzătoare naturii suportului şi tipului de produs/sistem de protecţie
  2. Umiditate SR EN 322 % - max. 12*1)-clasa 1 de exploatare - max. 20*1)-clasa 2 de exploatare
  3. Temperatură - °C min.: + 5*1) max.: + 40*1)
  4. Conţinutul de impurităţi (praf, săruri, uleiuri, grăsimi etc.) vizual - lipsă
  5. Defecte de suprafaţă (fisuri, goluri etc.) vizual - lipsa
  -----*1) dacă în fişa produsului de protecţie nu se specifică altfel4.2. Criterii şi niveluri de performanţă pentru sistemele de protecţie împotriva agenţilor fizico-chimici4.2.1. Principalele criterii şi niveluri de performanţă pe care trebuie să le îndeplinească sistemele de protecţie împotriva agenţilor chimici aplicate pe suprafeţele de lemn, în funcţie de condiţiile de expunere, precum şi metodele de determinare (evaluare şi/sau verificare a performanţelor acestora), sunt prezentate în tabelul 4.2.În tabelul nr. 4.2 sunt prezentate nivelurile de performanţă sub formă de valori concrete pe care trebuie să le îndeplinească sistemul de protecţie. Experienţa a impus aceste valori ca fiind minimale, pentru a obţine o protecţie eficientă a lemnului împotriva agenţilor chimici.*Font 9*                                                                              Tabelul 4.2┌───┬─────────────────────────────┬───────────────┬────────┬──────────────────────────────┐│N │ Criterii de performanţă │Metoda de de- │ │Niveluri de performanţă pentru││r. │ │terminare │ U.M. │ condiţii de expunere ││C │ │(standard de │ ├─────────┬───────────┬────────┤│r │ │referinţa) │ │ │ │ ││t. │ │ │ │ slaba │ medie │puterni-││ │ │ │ │ │ │ca │├───┼─────────────────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ ││ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├───┼─────────────────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┤│1. │Aderentă la suport - metoda │ SR EN ISO │ nivel │ 1 │ 0 │ 0 ││ │grilei *1) │ 2409 │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┤│ │Aderentă la suport - metoda │ SR EN ISO │ │ │ │ ││2. │smulgerii*2) │ 4624 │ MPa │ min. 0,5│ min. 1,0 │min. 1,0│├───┼─────────────────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┤│ │Rezistenţă la lovire*3) │ │ │ │ │ ││ │(înălţimea minimă de cădere a│ SR EN ISO │ │ │ │ ││3. │masei de 500 g, la care apar │ 6272-1 │ cm │ min. 40 │ min. 60 │min. 60 ││ │amprente cu fisuri) │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┤│ │Rezistenţă la zgâriere │ SR EN ISO │ │ │ │ ││4. │(greutatea minimă la care │ 1518 │ g │ min.250 │ min. 300 │min. 400││ │apar fisuri fine) │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┤│5. │Rezistenţă la îmbătrânire │ │ │ │ │ ││ │naturala │ SR EN 927-3 │ luni │ 12 │ 12 │ 12 │├───┼─────────────────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┤│6. │Permeabilitate la apă lichidă│ SR EN 927-5 │ g/mp │ ≤250 │ ≤175 │ ≤175 ││ │(absorbţia de apa ) │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┤│ │ │ SR ISO 11503 │ │ │ │ ││7. │Rezistenţă la umiditate │ SR EN ISO │ ore │min. 240 │ min. 480 │min. 720││ │ │ 6270-1 │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┤│ │Rezistentă la căldură şi │ SR HD 323.2.3 │ │ │ │ ││8. │umiditate │ S2 │ ore │min. 240 │ min. 480 │min. 720│├───┼─────────────────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┤│ │ │ SR EN 60068- │ │ │ │ ││ │Rezistentă la variaţii de │ 2-14 │ │ │ │ ││9. │temperatura │ SR EN 60.068- │ ci- │ │ │ ││ │ │ 2-33 │ cluri │min. 25 │ min. 56 │min. 56 │├───┼─────────────────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┤│10.│Rezistenţă la radiaţii UV*4) │ SR EN 60068- │ ci- │ │ │ ││ │ │ 2-5 │ cluri │min. 56 │ min. 56 │min. 56 │├───┼─────────────────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┤│11.│Rezistenţă la agenţi agresivi│ SR EN ISO │ │ │ │ ││ │chimici │ 2812-1 │ ore │min. 24 │ min. 168 │min. 168│├───┼─────────────────────────────┼───────────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────┤│12.│Conformitate cu cerinţe │Necesar pentru protecţiile care pot veni în contact ││ │sanitare │direct cu produse alimentare │└───┴─────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘-----*1) Metoda grilei se utilizează pentru determinarea aderenţei acoperirilor de protecţie cu grosimi de până la 250 microni.*2) Metoda smulgerii se utilizează pentru determinarea aderenţei acoperirilor de protecţie cu grosimi de peste 250 microni.*3) Determinarea nu se efectuează pentru acoperiri de protecţie cu deformabilitate ridicată.*4) Determinarea se efectuează pentru acoperiri de protecţie aplicate la exterior sau la interior, dacă sunt supuse tehnologic, unor asemenea acţiuni.4.3. Criterii şi niveluri de performanţă pentru protecţiile împotriva agenţilor biologici4.3.1. Principalele criterii de performanţă pe care trebuie să le îndeplinească atât produsele de protecţie preventivă a lemnului împotriva agenţilor biologici, în funcţie de clasa de risc biologic, de tipul de procedeu de tratament (de suprafaţă, prin impregnare), de specia de lemn, precum şi de agentul agresiv biologic (ciuperci, insecte), cât şi metodele de determinare a performanţelor acestora, sunt prezentate în tabelele 4.3 .... 4.7 (standardul de referinţă este SR EN 599-1).Criterii de performanţă pentru încercările biologice pentru clasa de risc 1(standardul de referinţă este SR EN 599-1)
  *Font 8*
                                                                                               Tabelul 4.3
  ┌──────┬──────────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐│Clasa │Tip de proce- │ │Cerinţe minime pentru încercările cu insecte │Încercări suplimentare││de │deu de tra- │ │ spp. │ sau locale ││risc │tament propus │ ├───────────────────────────────────┬───────────┼──────────────────────┤│Cod │ │ │ Fie │ Sau │ ││ │ │ ├──────────┬───────────┬────────────┼───────────┼──────────────────────┤│ │ │ │Hylotrupes│Anobium │ Lyctus │ Alte │ Termite ││ │ │ │ bajulus │punctatum │ brunneuns │insecte spp│ ││ │ │ │ (H) │ (A) │ (L) │ (I) │ (T) │├──────┼──────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────────────────┤│ │ │Tip de în-│SR EN 46-1│SR EN 49-1 │SR EN 20-1 │SR EN 46-1 │ SR EN 118 ││ │ │cercare │ │ │ │sau (A) sau│ ││ │ │ │ │ │ │(L) │ ││ │ ├──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────────────────┤│ │ │Incercare │SR EN 73+ │SR EN 73+AC│SR EN 73+AC │SR EN 73+AC│ SR EN 73+AC ││ │ │la uzura │AC │ │ │ │ ││ │ ├──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────────────────┤│ │ │Valoare │ 200 g/mp │ 200 g/mp │ 200 g/mp │ 200 g/mp │ doza de aplicare ││ │ Tratament │maxima de │(cufundare│(cufundare │(cufundare │(cufundare │ ceruta 200 ml/mp ││ │ de │aplicare │ sau │ sau │ sau │ sau │ ││ │ suprafaţa │în incer- │ pipeta) │ pipeta) │ pipeta) │ pipeta) │ ││ │ │care │ │ │ │ │ ││ │ ├──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────────────────┤│ │ │Criteriu │100% mor- │nicio larva│nicio larva │100% morta-│niciun atac cu cotatie││ │ │pentru va-│talitate │vie la │vie sau în- │litate la │> 2; ││ │ │loarea de │la sfarsi-│sfârşitul │secta iesita│sfârşitul │unul singur = 2 ││ │ │referinţa │tul incer-│incercarii │sfârşitul │incercarii │ ││ │ │biologica │carii │ │incercarii │ │ ││ 1 ├──────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────────────────┤│ │ │Tip de în-│SR EN 47 │SR EN 49-2 │SR EN 20-2 │SR EN 47 │ SR EN 117 ││ │ │cercare │ │ │ │sau (A) sau│ ││ │ │ │ │ │ │(L) │ ││ │ Tratament ├──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────────────────┤│ │ prin │Incercare │SR EN73+AC│SR EN 73+AC│SR EN 73+AC │SR EN 73+AC│ SR EN 73+AC ││ │ impregnare │la uzura │ │ │ │ │ ││ │ ├──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────────────────┤│ │ │Valoare │p.a.p. │p.a.p pen- │p.a.p. pen- │p.a.p. pen-│p.a.f. pentru alburn ││ │ │maxima de │pentru al-│tru alburn │tru stejar │tru alburn │de pin silvestru ││ │ │aplicare │burn de │de pin sil-│ │de pin │ ││ │ │în incer- │pin │vestru │ │silvestru │ ││ │ │care │silvestru │ │ │ │ ││ │ ├──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────────────────││ │ │Criteriu │100% │nicio larva│nicio larva │100% morta-│niciun atac cu cotatie││ │ │pentru va-│mortali- │vie la │vie sau │litate │> 2; unul singur = 2 ││ │ │loarea de │tate │sfârşitul │insecta ie- │(b.s.e.) │ ││ │ │referinţa │(b.s.e) │incercarii │sita la │ │ ││ │ │biologica │ │(b.s.e.) │sfârşitul │ │ ││ │ │ │ │ │incercarii │ │ ││ │ │ │ │ │(b.s.e.) │ │ │└──────┴──────────────┴──────────┴──────────┴───────────┴────────────┴───────────┴──────────────────────┘Criterii de performanţă pentru încercările biologice pentru clasa de risc 2(standardul de referinţă este SR EN 599-1)
  *Font 8*
                                                                                              Tabelul 4.4
  ┌──────┬──────────────┬──────────┬──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐│Clasa │Tip de proce- │ │Cerinţe minime faţa │ Încercări suplimentare sau locale ││de │deu de tra- │ │de ciuperci │ ││risc │tament pro- │ ├──────────────────────┼────────────────────────┬─────────────┬────────┤│Cod │pus │ │ Bazidomicete │ Albastreala (B) │ Insecte spp │Termite ││ │ │ │ │ │ (I) │ (T) │├──────┼──────────────┼──────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┼────────┤│ │ │Tip de în-│ SR EN 113 │ SR EN 152-1 │ │ ││ │ │cercare │ (fără C.versicolor) │ │ │ ││ │ ├──────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤ │ ││ │ │Incercare │ SR EN 73+AC │ SR EN 73+AC │ Dacă este │ Dacă ││ │ │la uzura │ │ │ necesar se │este ne-││ │ ├──────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤ adauga cele │cesar se││ │ │Valoare │ │ │ de la │ adauga ││ │ Tratament │maxima de │ │ │ clasa 1 │cele de ││ │ de │aplicare │ 100kg/mc │ │ │ la ││ │ suprafaţa │în incer- │ │ │ │clasa 1 ││ │ │care │ │ │ │ ││ │ ├──────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤ │ ││ │ │Criteriu │ p.e.m. pentru ciuper-│la sfârşitul incercarii │ │ ││ │ │pentru va-│ca cea mai agresiva │nicio cotatie ≥2 zona │ │ ││ │ │loarea de │ │fără albastru min. │ │ ││ │ │referinţa │ │1,0 mm medie ≥ 1,5 mm │ │ ││ │ │biologica │ │ │ │ ││ 2 ├──────────────┼──────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┼────────┤│ │ │Tip de în-│ SR EN 113 │ SR EN 152-2 + AC1 │ │ ││ │ │cercare │(fără C.versicolor) │ │ │ ││ │ Tratament ├──────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤ │ ││ │ prin │Incercare │ SR EN 73 + AC │ SR EN 73 + AC │ │ ││ │ impregnare │la uzura │ │ │ │ ││ │ ├──────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤ │ ││ │ │Valoare │ p.a.p. pentru album │ conform specificatiilor│ Dacă este │ Dacă ││ │ │maxima de │ de pin silvestru │ comerciale ale │ necesar se │este ne-││ │ │aplicare │ │ fabricantului │ adauga cele │cesar se││ │ │în incer- │ │ │ de la │adauga ││ │ │care │ │ │ clasa 1 │cele de ││ │ ├──────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤ │ la ││ │ │Criteriu │p.e.m. pentru ciuperca│la sfârşitul incercarii │ │clasa 1 ││ │ │pentru va-│ cea mai agresiva │ nicio cotatie ≥2 zona │ │ ││ │ │loarea de │ │ fără albastru min. │ │ ││ │ │referinţa │ │ 1,0 mm │ │ ││ │ │biologica │ │ medie ≥ 1,5 mm │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │└──────┴──────────────┴──────────┴──────────────────────┴────────────────────────┴─────────────┴────────┘Criterii de performanţă pentru încercările biologice pentru clasa de risc 3(standardul de referinţă este SR EN 599-1)
  *Font 8*
                                                                                             Tabelul 4.5
  ┌────┬──────┬─────────┬───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐│Cla-│Tip de│ │Cerinţe minime faţă de │ Încercări suplimentare sau ││sa │proce-│ │ciuperci/încercări pe │ locale ││de │deu de│ │teren │ ││risc│trata-│ ├──────────┬────────────────────┤ ││Cod │ment │ │ Fie │Sau produse de pro- │ ││ │pro- │ │ │tectie utilizate cu │ ││ │pus │ │ │acoperire (C) │ ││ │ │ ├──────────┼──────────┬─────────┼─────────┬───────────┬───────────┬───────┬───────┤│ │ │ │ Bazidio- │Bazidio- │Incer- │Incer- │Coriolus │Albastru │Insecte│Termite││ │ │ │ micete │micete │cari pe │cari pe │versicolor │ (B) │spp │ ││ │ │ │ │ │teren │teren(FC)│ │ │ (I) │ (T) │├────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────┼───────┤│ │ │Tip de │SR EN 113 │SR EN 113 │ │ │ │ │ │ ││ │ │incercare│(fără │(fără │SR EN 330│SR EN 330│SR EN 113 │SR EN 152-1│ │ ││ │ │ │C.versico-│C.versico-│ │ │pe alburnde│ │ │ ││ │ │ │lor) │lor) │ │ │pin silves-│ │Dacă │Dacă ││ │ │ │ │ │ │ │tru şi/sau │ │este │este ││ │ │ │ │ │ │ │fag │ │necesar│necesar││ │ ├─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤se │se ││ │ │Incercare│SR EN 73+ │SR EN73+AC│≥5 ani de│≥ 5 ani │SR EN 73+AC│SR EN 152-1│adauga │adauga ││ │ │la uzura │AC şi SR │ │expunere │de expu- │şi SR EN 84│ │cele de│cele de││ │ │ │EN 84 │ │ │nere │separat │ │la cla-│la ││ │Trata-│ │separat │ │ │ │ │ │sa 1 + │clasa ││ │ment ├─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤SR EN84│1 + SR ││ │de │Valoare │100kg/mc │100kg/mc │ p.a.p. │ p.a.p. │ 100kg/mc │ 200 g/mp │ │EN 84 ││ │supra-│maxima de│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │faţa │aplicare │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │în incer-│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │care │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤ │ ││ │ │Criteriu │p.e.m. │p.e.m. │după 5ani│după 5ani│ │la sfarsi- │ │ ││ │ │pentru │pentru │pentru │V^n, V^e,│V^n, V^e,│ │tul incer- │ │ ││ │ │valoarea │ciuperca │ciuperca │V^i egale│V^i egale│ │carii nicio│ │ ││ │ │de refe- │cea mai │cea mai │sau mai │sau mai │ │cotatie ≥ 2│ │ ││ │ │rinta │agresiva │agresiva │bune de- │bune de- │ │zona fără │ │ ││ │ │biologica│ │ │cat pen- │cat pen- │ │albastru │ │ ││ │ │ │ │ │tru pro- │tru pro- │ p.e.m. │min. │ │ ││ │ │ │ │ │dusul de │dusul de │ │1,0 mm │ │ ││ │ │ │ │ │referinţa│referinţa│ │medie ≥ 1,5│ │ ││ │ │ │ │ │şi R2^TP │şi R2^TP │ │mm │ │ ││ │ │ │ │ │egal sau │egal sau │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │mai bun │mai bun │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ca R2^R │ca R2^R │ │ │ │ ││ 3 ├──────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────┼───────┤│ │ │Tip de │SR EN 113 │SR EN 113 │ │ │ │ │ │ ││ │ │incercare│(fără │(fără │SR EN 330│SR EN 330│SR EN 113 │SR EN 152-2│ │ ││ │ │ │C.versico-│C.versico-│ │ │pe alburnde│ │ │ ││ │ │ │lor) │lor) │ │ │pin silves-│ │Dacă │Dacă ││ │ │ │ │ │ │ │tru şi/sau │ │este │este ││ │ │ │ │ │ │ │fag │ │necesar│necesar││ │ ├─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤se │se ││ │ │Incercare│SR EN 73+ │SR EN73+AC│≥5 ani de│≥ 5 ani │SR EN 73+AC│SR EN 152-2│adauga │adauga ││ │ │la uzura │AC şi SR │ │expunere │de expu- │şi SR EN 84│ │cele de│cele de││ │ │ │EN 84 │ │ │nere │separat │ │la cla-│la ││ │Trata-│ │separat │ │ │ │ │ │sa 1 + │clasa ││ │ment ├─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤SR EN84│1 + SR ││ │prin │Valoare │p.a.p │p.a.p. │ │ │p.a.p. pen-│conform │ │EN 84 ││ │im- │maxima de│pentru al-│pentru al-│ │ │tru alburn │specifica- │ │ ││ │preg- │aplicare │burn de │burn de │ p.a.p. │p.a.p. │de pin de │tiilor co- │ │ ││ │nare │în incer-│pin │pin │ │ │fag │merciale │ │ ││ │ │care │silvestru │silvestru │ │ │ │ale fabri- │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │cantului │ │ ││ │ ├─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤ │ ││ │ │Criteriu │p.e.m. │p.e.m. │după 5ani│după 5ani│ │la sfarsi- │ │ ││ │ │pentru │pentru │pentru │V^n, V^e,│V^n, V^e,│ │tul incer- │ │ ││ │ │valoarea │ciuperca │ciuperca │V^i egale│V^i egale│ │carii nicio│ │ ││ │ │de refe- │cea mai │cea mai │sau mai │sau mai │ │cotatie ≥ 2│ │ ││ │ │rinta │agresiva │agresiva │bune de- │bune de- │ │zona fără │ │ ││ │ │biologica│ │ │cat pen- │cat pen- │ │albastru │ │ ││ │ │ │ │ │tru pro- │tru pro- │ p.e.m. │min. │ │ ││ │ │ │ │ │dusul de │dusul de │ │1,0 mm │ │ ││ │ │ │ │ │referinţa│referinţa│ │medie ≥ 1,5│ │ ││ │ │ │ │ │şi R2^TP │şi R2^TP │ │mm │ │ ││ │ │ │ │ │egal sau │egal sau │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │mai bun │mai bun │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ca R2^R │ca R2^R │ │ │ │ │└────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴─────────┴─────────┴───────────┴───────────┴───────┴───────┘Criterii de performanţă pentru încercările biologice pentru clasa de risc 4(standardul de referinţă este SR EN 599-1)*Font 8*                                                                                            Tabelul 4.6┌──────┬──────────────┬──────────┬──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐│Clasa │Tip de proce- │ │Cerinţe minime faţa │ Încercări suplimentare sau locale ││de │deu de tra- │ │de ciuperci │ ││risc │tament pro- │ ├──────────┬───────────┼────────────┬───────────┬─────────────┬────────┤│Cod │pus │ │Bazidiomi-│Putregai │Încercări de│Albastru(B)│ Insecte spp │Termite ││ │ │ │cete │moale │camp (F) │ │ (I) │ (T) │├──────┼──────────────┼──────────┼──────────┴───────────┴────────────┴───────────┴─────────────┴────────┤│ │ │Tip de în-│ ││ │ │cercare │ ││ │ ├──────────┤ ││ │ │Incercare │ ││ │ │la uzura │ ││ │ ├──────────┤ ││ │ │Valoare │ ││ │ Tratament │maxima de │ Procedeele prin tratament de suprafaţa nu sunt corespunzătoare ││ │ de │aplicare │ pentru clasa de risc 4 ││ │ suprafaţa │în incer- │ ││ │ │care │ ││ │ ├──────────┤ ││ │ │Criteriu │ ││ │ │pentru va-│ ││ │ │loarea de │ ││ │ │referinţa │ ││ │ │biologica │ ││ 4 ├──────────────┼──────────┼──────────┬───────────┬────────────┬───────────┬─────────────┬────────┤│ │ │Tip de în-│SR EN 113 │ │ │ │ │ ││ │ │cercare │cu C.ver- │ │ │ │ │ ││ │ │ │sicolor pe│ │ │ │ │ ││ │ │ │album de │SR ENV 807 │ SR EN │ │ │ ││ │ │ │pin sil- │ │ 252+AC │ │ │ ││ │ │ │vestru │ │ │ │ │ ││ │ │ │şi/sau fag│ │ │ │Dacă este │Dacă ││ │ Tratament ├──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤ Dacă este │necesar se │este ne-││ │ prin │Incercare │SR EN │ │ │ necesar se│adauga cele │cesar se││ │ impregnare │la uzura │73+AC şi │ │ ≥5 ani de │ adauga │de la clasa │adauga ││ │ │ │SR EN 84 │SR ENV 807 │ expunere │ cele de la│1+SR EN 84 │cele de ││ │ │ │separat │ │ │ clasa 3 │ │la clasa││ │ ├──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤ │ │1+SR ││ │ │Valoare │p.a.p. │ │ │ │ │EN 84 ││ │ │maxima de │pentru al-│ │ │ │ │ ││ │ │aplicare │burn de │ p.a.p. │ p.a.p. │ │ │ ││ │ │în incer- │pin │ │ │ │ │ ││ │ │care │silvestru │ │ │ │ │ ││ │ ├──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤ │ │ ││ │ │Criteriu │p.e.m. │Cel mai ri-│după 5 ani │ │ │ ││ │ │pentru va-│pentru │dicat din- │media rsn │ │ │ ││ │ │loarea de │ciuperca │tre r.e.m. │P/0,75 şi a │ │ │ ││ │ │referinţa │cea mai │dedus pen- │rin P/0,17 │ │ │ ││ │ │biologica │agresiva │tru incer- │ │ │ │ ││ │ │ │(inclusiv │carea I şi │ │ │ │ ││ │ │ │C.versi- │încercarea │ │ │ │ ││ │ │ │color) │II │ │ │ │ │└──────┴──────────────┴──────────┴──────────┴───────────┴────────────┴───────────┴─────────────┴────────┘Criterii de performanţă pentru încercările biologice pentru clasa de risc 5(standardul de referinţă este SR EN 599-1)*Font 8*                                                                                            Tabelul 4.7┌──────┬──────────────┬──────────┬──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐│Clasa │Tip de proce- │ │Cerinţe minime faţa │ Încercări suplimentare sau locale ││de │deu de tra- │ │de ciuperci/încercări │ ││risc │tament pro- │ │pe teren │ ││Cod │pus │ ├──────────┬───────────┼────────────┬───────────┬─────────────┬────────┤│ │ │ │Bazidiomi-│Putregai │Încercări de│Albastru(B)│ Insecte spp │Termite ││ │ │ │cete │moale │camp (F) │ │ (I) │ (T) ││ │ │ │ │ │FN şi/sau FS│ │ │ │├──────┼──────────────┼──────────┼──────────┴───────────┴────────────┴───────────┴─────────────┴────────┤│ │ │Tip de în-│ ││ │ │cercare │ ││ │ ├──────────┤ ││ │ │Incercare │ ││ │ │la uzura │ ││ │ ├──────────┤ ││ │ │Valoare │ ││ │ Tratament │maxima de │ Procedeele prin tratament de suprafaţa nu sunt corespunzătoare ││ │ de │aplicare │ pentru clasa de risc 5 ││ │ suprafaţa │în incer- │ ││ │ │care │ ││ │ ├──────────┤ ││ │ │Criteriu │ ││ │ │pentru va-│ ││ │ │loarea de │ ││ │ │referinţa │ ││ │ │biologica │ ││ 5 ├──────────────┼──────────┼──────────┬───────────┬────────────┬───────────┬─────────────┬────────┤│ │ │Tip de în-│SR EN 113 │ │ │ │ │ ││ │ │cercare │cu C.ver- │ │ │ │ │ ││ │ │ │sicolor pe│ │ │ │ │ ││ │ │ │alburn de │SR ENV 807 │ SR EN 275 │ │ │ ││ │ │ │pin sil- │ │ │ │ │ ││ │ │ │vestru │ │ │ │ │ ││ │ │ │şi/sau fag│ │ │ │Dacă este │Dacă ││ │ Tratament ├──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤ Dacă este │necesar se │este ne-││ │ prin │Incercare │SR EN │ │ │ necesar se│adauga cele │cesar se││ │ impregnare │la uzura │73+AC şi │ │ ≥5 ani de │ adauga │de la clasa │adauga ││ │ │ │SR EN 84 │SR ENV 807 │ expunere │ cele de la│1+SR EN 84 │cele de ││ │ │ │separat │ │ │ clasa 3 │ │la clasa││ │ ├──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤ │ │1+SR ││ │ │Valoare │p.a.p. │ │ │ │ │EN 84 ││ │ │maxima de │pentru al-│ │ │ │ │ ││ │ │aplicare │burn de │ p.a.p │ p.a.p. │ │ │ ││ │ │în incer- │pin │ │ │ │ │ ││ │ │care │silvestru │ │ │ │ │ ││ │ ├──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤ │ │ ││ │ │Criteriu │p.e.m. │Cel mai ri-│după 5 ani │ │ │ ││ │ │pentru va-│pentru │dicat din- │media rsn │ │ │ ││ │ │loarea de │ciuperca │tre r.e.m. │P/0,75 şi a │ │ │ ││ │ │referinţa │cea mai │dedus pen- │rin P/0,17 │ │ │ ││ │ │biologica │agresiva │tru incer- │ │ │ │ ││ │ │ │(inclusiv │carea I şi │ │ │ │ ││ │ │ │C.versi- │încercarea │ │ │ │ ││ │ │ │color) │II │ │ │ │ │└──────┴──────────────┴──────────┴──────────┴───────────┴────────────┴───────────┴─────────────┴────────┘Note:1. Simboluri şi abrevieri (standardul de referinţă este SR EN 599-1):spp - specii de insecte;p.a.p. - preconizare de aplicare dată de producător;b.s.e - limita superioară a pragului de eficacitate, aşa cum e definit în standardul armonizat de încercare biologică de referinţă;p.e.m. - prag de eficacitate mediu;V^n - clasificare medie nominală pentru repetiţiile după un examen nedistructiv (standardul de referinţă este SR EN 330);V^e - clasificare medie nominală pentru repetiţiile pentru suprafeţele exterioare şi a celor vizibile în interiorul asamblării după un examen nedistructiv (standardul de referinţă este SR EN 330);V^i - clasificare medie nominală pentru repetiţiile pentru suprafeţele realizate prin decupare după un examen distructiv (standardul de referinţă este SR EN 330);R2^TP - număr de repetiţii tratate cu produsul de protecţie a lemnului cu o clasificare 2 sau mai mare (standardul de referinţă este SR EN 330);R2^R - număr de repetiţii tratate cu produsul de protecţie de referinţă cu o clasificare 2 sau mai mare (standardul de referinţă este SR EN 330);rsnP - reţinere a produsului de protecţie a lemnului mai mare decât cea nominală;rinP - reţinere a produsului de protecţie a lemnului mai mică decât cea nominală.2. Dacă în tabelele 4.3...4.7 se prevede că produsul de protecţie a lemnului să fie rezistent la încercările de spălare şi/sau de evaporare, încercările prevăzute în standardul de referinţă SR EN 73 trebuie efectuate separat.3. Utilizând criteriul potrivit pentru valoarea de referinţă biologică (v.r.b.) precizată în tabelele 4.3... 4.7, v.r.b. trebuie stabilită pentru fiecare încercare cu un nivel de aplicare egal sau mai mic decât valoarea maximă de aplicare (v.m.a.) dată.4. În standardele armonizate de încercare biologică care prevăd calculul pragului de eficacitate, v.r.b. trebuie să fie pragul de eficacitate mediu (p.e.m.), cu excepţia următoarelor cazuri: a) în încercările cu insecte (standardele de referinţă sunt SR EN 20-2, SR EN 47 sau SR EN 49-2) dacă mortalitatea la limita inferioară a pragului de eficacitate este mai mică de 80%, limita superioară trebuie luată ca valoare de referinţă biologică (v.r.b.); b) în încercările prevăzute în standardul de referinţă SR EN 113 dacă pierderea de masă medie la limita inferioară a pragului de eficacitate este mai mare de 10%, limita superioară a pragului trebuie luată ca valoare de referinţă biologică (v.r.b.); c) în încercarea I prevăzută în standardul de referinţă SR ENV 807.5. Dacă condiţiile locale cer ca produsul de protecţie a lemnului să prezinte o eficacitate biologică suplimentară, sau trebuie să răspundă declaraţiilor producătorului sau condiţiilor celor care emit prescripţii, produsul trebuie încercat conform încercărilor suplimentare sau locale de referinţă din tabelele 4.3... 4.7.4.3.2. Pentru clasa de risc biologic 1, produsele de protecţie a lemnului, care pot fi aplicate prin procedee de tratament de suprafaţă sau prin impregnare, trebuie să prezinte eficacitate biologică faţă de unul din cazurile:a)- oricare din insectele pentru care protecţia este cerută;b)- insecta cea mai puţin sensibilă la acest produs;c)- Hylotrupes bajulus, în calitate de insectă reprezentativă.4.3.3. Pentru clasa de risc biologic 2, produsele de protecţie a lemnului, care pot fi aplicate prin procedee de tratament de suprafaţă sau prin impregnare, trebuie să prezinte eficacitate faţă de ciupercile bazidiomicete lignicole, după uzură (exclusiv Coriolus versicolor). Pentru toate produsele la care se cere o activitate insecticidă, ele trebuie să prezinte eficacitate faţă de agenţii biologici de referire, demonstrată prin încercările corespunzătoare pentru clasa de risc 1.4.3.4. Pentru clasa de risc biologic 3, produsele de protecţie a lemnului, care pot fi aplicate prin procedee de tratament de suprafaţă sau prin impregnare, trebuie să prezinte eficacitate pentru:a)- ciuperci lignicole bazidiomicete, exclusiv Coriolus versicolor;b)- agenţi biologici la care se referă produsul, demonstrată prin încercările pentru clasa de risc 2.4.3.5. Pentru clasa de risc biologic 4, produsele de protecţie a lemnului, care pot fi aplicate numai prin procedee de tratament prin impregnare, trebuie să prezinte eficacitate pentru:a)- ciuperci lignicole bazidiomicete, inclusiv Coriolus versicolor pe fag şi/sau pin silvestru;b)- putregai moale.4.3.6. Pentru clasa de risc biologic 5, produsele de protecţie a lemnului, care pot fi aplicate numai prin procedee de tratament prin impregnare, trebuie să prezinte eficacitate pentru:a)- ciuperci lignicole bazidiomicete inclusiv Coriolus versicolor pe fag şi/sau pin silvestru;b)- putregai moale;c)- dăunători marini după o perioadă minimă de 5 ani.4.3.7. În anexă (informativă) se prezintă un exemplu de sistem de descriere a eficacităţii produselor de protecţie a lemnului împotriva agenţilor biologici (standardul de referinţă este SR EN 599-2).5. PRINCIPII GENERALE DE ALCĂTUIRE A SISTEMELOR DE PROTECŢIE A ELEMENTELOR DE CONSTRUCŢII DIN LEMN SUPUSE ACŢIUNII AGENŢILOR AGRESIVI5.1. Sistemele de protecţie a elementelor de construcţii din lemn împotriva agenţilor chimici şi biologici se vor alege în funcţie de natura şi starea suportului de lemn, de natura şi agresivitatea mediului, de durabilitatea estimată a protecţiei şi de considerente economice.Protecţia elementelor de construcţii din lemn împotriva agenţilor chimici este, de regulă, cu atât mai economică, cu cât are o durabilitate mai ridicată, deoarece astfel se reduc la minimum lucrările de întreţinere/refacere a protecţiei pe durata de serviciu a construcţiei.5.2. Elementele de construcţii din lemn expuse la acţiunea agenţilor agresivi şi care, după montaj, nu mai sunt accesibile, se vor proteja în aşa fel încât, pe durata de serviciu a construcţiei să nu afecteze durabilitatea acesteia.În cazul în care accesul pentru aplicarea sistemului de protecţie pe suprafaţa suportului din lemn nu este posibil, se vor prevedea alte măsuri, ca de exemplu: execuţia elementelor de construcţii dintr-un material rezistent la acţiunea agenţilor chimici, asigurarea posibilităţii înlocuirii elementelor degradate ş.a.5.3. Principalele criterii şi niveluri de performanţă care trebuie satisfăcute de stratul suport de lemn pe suprafaţa căruia se aplică sistemele de protecţie sunt precizate la pct. 4.1. (tabelul 4.1)5.4. Principalele criterii şi niveluri de performanţă care trebuie îndeplinite de sistemele de protecţie, în funcţie de tipul agenţilor agresivi sunt precizate la pct. 4.2. şi 4.3 (tabelele 4.2 şi 4.3).5.5. Alcătuirea generală a sistemelor de protecţie prin vopsire a elementelor de construcţii din lemn împotriva agenţilor chimici include următoarele straturi succesive:a)- strat primar (grund);b)- strat(uri) intermediar(e) (strat de nivelare, vopsea);c)- strat(uri) final(e)/de finisare (vopsea, email).Stratul primar de grund are rolul de a pătrunde în stratul superficial al suportului de lemn şi de a îmbunătăţi aderenţa straturilor de protecţie ulterioare la suport.Stratul(urile) intermediar(e) de protecţie, are (au) rolul de a asigura o bună aderenţă şi o impermeabilitate la agenţi agresivi.Stratul(urile) final(e) de protecţie are (au) rolul de a asigura o rezistenţă chimică ridicată la acţiunea agenţilor agresivi şi o bună rezistenţă la radiaţii ultraviolete. Totodată are (au) un rol decorativ.5.6. Aplicarea produselor de protecţie (grund, vopsea, email) din alcătuirea sistemelor de protecţie se efectuează prin următoarele procedee principale:- aplicarea cu pensula;- aplicarea cu ruloul;- aplicarea prin pulverizare cu pistolul: pulverizare cu aer sub presiune, fără aer (airless).5.7. Produsele de protecţie a elementelor de construcţii din lemn împotriva agenţilor biologici (ciuperci lignicole şi insecte xilofage) sunt produse chimice sau combinaţii de produse chimice, cu acţiune fungicidă şi insecticidă.Din punct de vedere al caracteristicilor fizico-chimice ale solventului utilizat, produsele de protecţie a lemnului se clasifică în;- produse de protecţie solubile în apă;- produse de protecţie solubile în solvenţi organici.Din punct de vedere al lavabilităţii (după o perioadă de fixare de două...şase săptămâni), produsele de protecţie a lemnului se clasifică în:- produse lavabile;- produse greu lavabile;- produse nelavabile.Din punct de vedere al modului de aplicare, produsele de protecţie se clasifică conform tabelului 5.1. (standardul de referinţă este STAS 9302/1)
  *Font 9*
                                                                                Tabelul 5.1.
  Procedeu de protecţie chimică a lemnului Mod de aplicare Domeniul de aplicare Produse de protecţie utilizate
  Vid-presiune Vid-presiune-vid Vid-presiune atmosferică Vid-presiune atmosferică-vid Impregnare în profunzime la presiuni diferite de presiunea atmosferică În condiţii de utilizare în exterior, în aer liber, în contact cu solul, în subteran, în mediu acvatic, în condiţii de deteriorare accelerată, pentru materiale lemnoase uşor impregnabile cu grosime de maxim 30 mm Produse solubile în apă (nelavabile sau greu lavabile)
  Băi calde-reci Băi simple Impregnare în profunzime la presiune atmosferică În condiţii de umiditate relativă a aerului sub 70% sau fără contact cu solul Produse solubile în apă Produse solubile în solvenţi organici
  Imersie Pulverizare Pensulare Tratamente de suprafaţă În condiţii de utilizare în interior sau exterior sub protecţia unui acoperiş Produse solubile în apă Produse solubile în solvenţi organici
  5.8. La aplicarea produselor/sistemelor de protecţie a elementelor de construcţie din lemn trebuie să se respecte reglementările în vigoare privind protecţia mediului înconjurător, măsurile de protecţia muncii şi măsurile privind prevenirea incendiilor.5.9. Durabilitatea sistemelor de protecţie aplicate pe suprafaţa elementelor de construcţii din lemn împotriva agenţilor chimici este determinată de următorii factori:- concepţia structurii;- calitatea produselor folosite pentru protecţie;- starea iniţială a suportului;- eficacitatea pregătirii suportului;- condiţiile de aplicare;- calitatea aplicării;- condiţiile de expunere după aplicare.  +  Anexa ------(informativă)-------------EXEMPLUL UNUI SISTEM DE DESCRIERE A EFICACITĂŢII PRODUSELOR DE PROTECŢIE A LEMNULUIÎMPOTRIVA AGENŢILOR BIOLOGICI (standardul de referinţă este SR EN 599-2)
  *Font 9*
  NUMELE PRODUSULUI DE PROTECŢIE..........................................
  1. Condiţii minime de încercare cerute*1) CLASA DE RISC
  1 2 3 4 5
  Lemn corespunzător: Răşinoase Foioase [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
  Incercare în câmp - - [] []*2) - [] - [] *3)
  2. Eficacitate suplimentară 2.1. Ciuperci - Coriolus versicolor - Foioase Lemn corespunzător - Răşinoase - Albăstrire pe timpul cât lemnul este pus în operă 2.2. Insecte - Hylotrupes bajulus - Lyctus brunneus - Anobium punctatum 2.3. Termite 2.4. Incercări în câmp SR EN 330 clasă 3 (FC) SR EN 252 clasă 4 (F)Thh - - - [] - [] [] [] [] [] - - - - [] [] [] - - [] [] [] [] [] - - [] [] [] [] [] [] [] - - [] [] [] [] [] [] [] - [] [] [] [] [] [] [] - - [] [] [] [] [] - [] [] [] [] [] [] [] [] [] - - [] [] [] [] [] - -
  3. Spălare la alegere SR EN 84 numai pentru tratament de suprafaţă (toate încercările biologice) [] [] [] [] - - -
  4. Procedee de aplicare*4) - Tratament de suprafaţă Valoare critică g/mp [] [] xx xx [] [] xx xx [] [] xx xx - -
  -Impregnare Valoare critică kg/mc [] [] xx xx [] [] xx xx [] [] xx xx [] [] xx xx [] [] xx xx
  ------[] Se marchează căsuţele corespunzătoare în cazul clasei de risc, cu eficacitate corespunzătoare.- Nu se aplică la această clasă de risc.*1) A se vedea tabelul 4.3.*2) Produsele de încercare în câmp (standardul de referinţă este SR EN 330) pentru întrebuinţare în clasa 3 cu acoperire sunt codificate FC*3) Produsele de încercare în câmp (standardul de referinţă este SR EN 275) pentru încercare în clasa 5 ape de Nord sunt codificate FNProdusele de încercare în câmp (standardul de referinţă este SR EN 275) pentru încercare în clasa 5 ape de Sud sunt codificate FS*4) Punct 4: Se înscriu valorile cerute în locul xx.---------