HOTĂRÂRE nr. 941 din 14 august 2003 (*actualizată*)privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa şi utilizare repetată a echipamentelor sub presiune transportabile(actualizată până la data de 29 noiembrie 2004*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 5 septembrie 2003. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 29 noiembrie 2004, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 1.941 din 10 noiembrie 2004.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.941 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.119 din 29 noiembrie 2004 prevede:"Art. IIÎn cuprinsul hotărârii următoarele sintagme se înlocuiesc după cum urmează:- "recipiente-butelii" cu "butelii";- "recipiente-butoi" cu "butoaie";- "baterii de recipiente-butelii" cu "cadre de butelii";- "examinare CE de tip" cu "examinare EC de tip";- "cererea pentru examinarea CE de tip" cu "cererea pentru examinarea EC de tip";- "certificat de examinare CE de tip" cu "certificat de examinare EC de tip";- "examinare CE a proiectului" cu "examinare EC a proiectului";- "cererea pentru examinarea CE a proiectului" cu "cererea pentru examinarea EC a proiectului";- "certificat de examinare CE a proiectului" cu "certificat de examinare EC a proiectului";- "verificare CE a unităţii de produs" cu "verificare EC a unităţii de produs".În temeiul art. 107 din Constituţie şi având în vedere prevederile Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.Domeniul de aplicare  +  Articolul 1 (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică echipamentelor sub presiune transportabile, aprobate pentru transportul rutier şi feroviar terestru al mărfurilor periculoase, având ca scop sporirea siguranţei şi asigurarea liberei circulaţii a acestor echipamente pe teritoriul României şi al Comunităţii Europene. (2) Prezenta hotărâre reglementează condiţiile de introducere pe piaţa şi aspectele privind punerea în funcţiune în mod repetat şi utilizarea repetată a echipamentelor sub presiune transportabile, prevăzute la art. 2.  +  Articolul 2Prevederile prezentei hotărâri se aplică: a) în scopul introducerii pe piaţa a echipamentelor sub presiune transportabile noi, prevăzute la art. 4 lit. a); b) în scopul reevaluarii conformităţii echipamentelor sub presiune transportabile existente, prevăzute la art. 4 lit. a), care satisfac cerinţele tehnice prevăzute în:- Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase, încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994 şi care se aplică transporturilor interne în baza Ordonanţei Guvernului nr. 48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase, aprobată cu modificări prin Legea nr. 122/2002, denumit în continuare ADR; şi- Regulamentul privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase, Apendicele C la Convenţia cu privire la transporturile internaţionale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980, ratificată de România prin Decretul nr. 100/1983, care se aplică transporturilor interne în baza Ordonanţei Guvernului nr. 49/1999privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 788/2001, denumit în continuare RID;------------Liniuţa a doua de la lit. b) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.941 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.119 din 29 noiembrie 2004. c) în scopul utilizării repetate şi al inspecţiilor periodice:(i) echipamentelor sub presiune transportabile, prevăzute la lit. a) şi b);(îi) buteliilor existente, care poarta marcajul de conformitate prevăzut în Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 113/2001privind aprobarea unor reglementări tehnice pentru recipiente-butelii, cu modificările ulterioare.-------------Pct. (îi) de la lit. c) a art. 2 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.941 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.119 din 29 noiembrie 2004, prin înlocuirea sintagmei "recipiente-butelii" cu termenul "butelii".  +  Articolul 3Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică: a) echipamentelor sub presiune transportabile, care au fost introduse pe piaţă până la data de 31 decembrie 2004 sau, în cazul prevăzut la art. 28 alin. (2) şi (3), până la data de 31 decembrie 2005 şi care nu au fost reevaluate pentru a se constata dacă mai sunt conforme cu cerinţele ADR şi RID;------------Lit. a) a art. 3 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.941 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.119 din 29 noiembrie 2004. b) echipamentelor sub presiune transportabile, utilizate exclusiv pentru transportul mărfurilor periculoase între România şi Comunitatea Europeană, pe de o parte, şi terţe tari, pe de altă parte, efectuat în conformitate cu ADR şi RID.Definiţii  +  Articolul 4În sensul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel: a) echipamente sub presiune transportabile:(i) toate recipientele, cum ar fi: buteliile, tuburile, butoaiele, recipientele criogenice, cadrele de butelii, definite în ADR;------------Pct. (i) de la lit. a) a art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.941 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.119 din 29 noiembrie 2004.(îi) toate cisternele, inclusiv cisternele demontabile, cisternele-container, cum ar fi cisternele mobile, cisternele vagoanelor-cisterna, cisternele sau recipientele montate în baterie pe vagoane de cale ferată sau pe sasiu auto, cisternele autocisternelor care sunt utilizate pentru transportul gazelor din clasa a 2-a, potrivit clasificării prevăzute în ADR şi RID, şi pentru transportul anumitor substanţe periculoase încadrate în alte clase prevăzute în anexa nr. 1, incluzând armaturile şi alte accesorii ale acestora utilizate în transport.Sunt excluse din aceasta definiţie echipamentele supuse principiilor generale de exceptare aplicabile pentru cantităţi mici şi pentru cazuri speciale prevăzute în ADR şi RID, precum şi recipientele pulverizatoare de aerosoli reglementate de Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 595/2002 pentru aprobarea Reglementărilor tehnice cu privire la recipientele pulverizatoare de aerosoli, RT 75/324, şi buteliile de gaz pentru aparatele de respirat; b) marcaj - simbolul prevăzut la art. 12; c) proceduri de evaluare a conformităţii - procedurile prevăzute în anexa nr. 2 partea I; d) reevaluarea conformităţii - procedura pentru evaluarea ulterioară a conformităţii echipamentelor sub presiune transportabile deja fabricate şi puse în funcţiune până la data de 31 decembrie 2004 sau pentru echipamentele sub presiune transportabile introduse pe piaţa până la data de 31 decembrie 2005, care se efectuează la cererea proprietarului sau a reprezentantului autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, sau a deţinătorului; e) organism notificat - organism de inspecţie desemnat de Ministerul Economiei şi Comerţului în conformitate cu prevederile art. 10 şi cu respectarea criteriilor prevăzute în anexele nr. 3 şi 4 sau de autoritatea naţionala competenţa dintr-un stat membru al Uniunii Europene; f) organism aprobat - organism de inspecţie desemnat de Ministerul Economiei şi Comerţului în conformitate cu prevederile art. 11 şi cu respectarea criteriilor prevăzute în anexele nr. 3 şi 5 sau de autoritatea naţionala competenţa dintr-un stat membru al Uniunii Europene.Evaluarea conformităţii pentru introducerea pe piaţa a echipamentelor sub presiune transportabile noi  +  Articolul 5 (1) Recipientele şi cisternele noi trebuie să respecte prevederile aplicabile din ADR şi RID. Conformitatea unor astfel de echipamente sub presiune transportabile cu respectivele prevederi se stabileşte de către un organism notificat, numai prin aplicarea exclusiva a procedurilor de evaluare a conformităţii prevăzute în anexa nr. 2 partea I şi în anexa nr. 6. (2) Armaturile şi alte accesorii noi utilizate în transport trebuie să respecte prevederile relevante din ADR şi RID. (3) Armaturile şi alte accesorii care au funcţie directa de securitate pentru echipamentele sub presiune transportabile, în special supapele de siguranţă, armaturile de umplere şi golire şi armaturile buteliilor, trebuie supuse unei proceduri de evaluare a conformităţii cel puţin la fel de severă ca cea aplicată recipientelor şi cisternelor pe care sunt montate. Astfel de armături şi alte accesorii utilizate în transport pot fi supuse unei proceduri de evaluare a conformităţii diferite faţă de procedura utilizata pentru recipiente sau cisterne. (4) Armăturile şi accesoriile prevăzute la alin. (3), cu excepţia celor pentru care ADR şi RID conţin prevederi tehnice detaliate, trebuie să respecte cerinţele Hotărârii Guvernului nr. 584/2004privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune şi, conform prevederilor acesteia, trebuie supuse unei proceduri de evaluare a conformităţii pentru categoriile II, III sau IV, stabilite în art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 584/2004, în funcţie de încadrarea recipientelor sau cisternelor în categoria 1, 2 sau 3, conform prevederilor din anexa nr. 6.------------Alin. (4) al art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.941 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.119 din 29 noiembrie 2004. (5) Introducerea pe piaţa şi punerea în funcţiune a echipamentelor sub presiune transportabile, prevăzute la art. 2 lit. a), care satisfac cerinţele prezentei hotărâri şi poarta marcajul prevăzut la art. 12 alin. (1) şi (2), nu pot fi interzise, limitate sau impiedicate.  +  Articolul 6 (1) Prin derogare de la prevederile art. 5, se admit introducerea pe piaţa, transportul şi punerea în funcţiune de către utilizatori a recipientelor sub presiune, incluzând armaturile şi alte accesorii ale acestora utilizate pentru transport, prevăzute la art. 2 lit. a), a căror conformitate a fost evaluată de către un organism aprobat. (2) Echipamentele sub presiune transportabile a căror conformitate a fost evaluată de către un organism aprobat nu pot sa poarte marcajul prevăzut la art. 12 alin. (1). (3) Organismul aprobat activează în exclusivitate pentru grupul de firme din care face parte. (4) Procedurile care se aplică în scopul evaluării conformităţii de către organisme aprobate sunt modulele A1, C1, F şi G, prevăzute în anexa nr. 2 partea I.Reevaluarea conformităţii echipamentelor sub presiune transportabile existente  +  Articolul 7 (1) Conformitatea echipamentelor sub presiune transportabile, prevăzute la art. 2 lit. b), cu prevederile aplicabile din anexele la ADR şi RID se stabileşte de un organism notificat, în conformitate cu procedura de reevaluare a conformităţii prevăzută în anexa nr. 2 partea a II-a. Dacă astfel de echipamente au fost fabricate în serie, se poate autoriza reevaluarea conformităţii recipientelor sub presiune, incluzând armaturile şi alte accesorii ale acestora utilizate în transport, de către un organism aprobat în condiţiile în care conformitatea cu tipul este reevaluata de un organism notificat. (2) Introducerea pe piaţa şi punerea în funcţiune a echipamentelor sub presiune transportabile, prevăzute la art. 2 lit. b), care satisfac cerinţele prezentei hotărâri şi poarta marcajul prevăzut la art. 12 alin. (1), nu pot fi interzise, limitate sau impiedicate.Inspecţia periodică şi utilizarea repetată  +  Articolul 8 (1) Inspecţiile periodice ale recipientelor sub presiune, incluzând armaturile şi accesoriile acestora utilizate în transport, prevăzute la art. 2 lit. c), trebuie stabilite de către un organism notificat sau de către un organism aprobat, în conformitate cu procedura prevăzută în anexa nr. 2 partea a III-a. Inspecţiile periodice ale cisternelor, incluzând armaturile şi alte accesorii ale acestora utilizate în transport, trebuie stabilite de către un organism notificat, în conformitate cu procedura prevăzută în anexa nr. 2 partea a III-a modulul 1. Este permisă efectuarea inspecţiilor periodice ale cisternelor pe teritoriul României şi de către organisme aprobate, recunoscute pentru efectuarea de inspecţii periodice ale cisternelor şi care funcţionează sub supravegherea unui organism notificat, potrivit procedurii prevăzute în anexa nr. 2 partea a III-a modulul 2 - Inspecţia periodică prin asigurarea calităţii. (2) Echipamentele sub presiune transportabile, prevăzute la art. 2, pot fi supuse inspecţiei periodice în România sau în orice stat membru al Uniunii Europene. (3) Utilizarea, inclusiv umplerea, depozitarea, golirea sau reumplerea: a) echipamentelor sub presiune transportabile, prevăzute la art. 2 lit. a), b) şi c), care satisfac cerinţele prezentei hotărâri şi poarta marcajul prevăzut la art. 12 alin. (1); b) buteliilor existente, care poarta marcajul prevăzut în Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 113/2001, cu modificările ulterioare, precum şi marcajul şi numărul de identificare prevăzut la art. 12 alin. (3), care indica faptul ca buteliile au fost supuse unei inspecţii periodice, nu poate fi interzisă, limitată sau împiedicată din considerente referitoare la echipamentul sub presiune transportabil ca atare.-------------Lit. b) a alin. (3) al art. 8 a fost modificată de art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.941 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.119 din 29 noiembrie 2004, prin înlocuirea sintagmei "recipiente-butelii" cu termenul "butelii". (4) În România echipamentele sub presiune transportabile, cu excepţia echipamentului sub presiune transportabil ca atare sau a accesoriilor necesare în timpul transportului, trebuie să respecte cerinţele aplicabile pentru depozitare sau utilizare cuprinse în reglementări tehnice specifice elaborate în acest scop, care se aproba prin ordin al ministrului economiei şi comerţului şi care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Dispoziţii naţionale  +  Articolul 9 (1) Pentru dispozitivele destinate a fi conectate la alt echipament şi pentru codurile de culoare aplicabile la echipamentele sub presiune transportabile se aplică prevederile în vigoare ale cap. 6 pct. 2 din anexa A la ADR şi din RID. Dacă apar probleme de siguranţă la transportul sau la utilizarea anumitor tipuri de gaz, este permisă o perioadă scurta de tranzitie, astfel încât reglementările naţionale aplicabile să poată fi menţinute chiar şi după adăugarea standardelor europene la ADR şi RID. (2) În condiţiile în care temperatura mediului ambiant este de obicei mai mica de -20°C pot fi impuse standarde mai severe cu privire la temperatura de funcţionare a materialelor destinate a fi utilizate în transportul naţional al mărfurilor periculoase, până la includerea în anexele la ADR şi RID a dispoziţiilor referitoare la temperaturile de referinţa corespunzătoare pentru anumite zone climatice.Organisme notificate  +  Articolul 10 (1) Ministerul Economiei şi Comerţului evaluează competenţa organismelor din România care solicită să fie notificate conform prevederilor prezentei hotărâri, pe baza normelor metodologice elaborate avându-se în vedere criteriile enunţate în anexele nr. 3 şi 4, aprobate prin ordin al ministrului economiei şi comerţului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Fiecare organism care doreşte să fie desemnat comunică Ministerului Economiei şi Comerţului informaţii complete şi dovezi privind respectarea criteriilor prevăzute în anexele nr. 3 şi 4. (2) Ministerul Economiei şi Comerţului va comunică Comisiei Europene şi statelor membre lista organismelor notificate pe care le-a desemnat să efectueze procedurile de evaluare a conformităţii prevăzute în anexa nr. 2 partea I, pentru echipamente sub presiune transportabile noi, sa reevalueze conformitatea tipurilor sau a echipamentelor existente conform anexei nr. 2 partea a II-a cu cerinţele din anexele la ADR şi RID şi/sau să efectueze inspecţii periodice conform anexei nr. 2 partea a III-a modulul 1 şi/sau să efectueze funcţia de supraveghere conform anexei nr. 2 partea a III-a modulul 2. Ministerul Economiei şi Comerţului va comunică şi numărul de identificare alocat acestor organisme anterior de către Comisia Europeană. (3) Lista organismelor notificate şi numărul alocat acestora, precum şi sarcinile specifice pentru care au fost notificate se publică şi se actualizează în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene. (4) În condiţiile în care se constată că un organism notificat nu mai întruneşte criteriile prevăzute la alin. (1), Ministerul Economiei şi Comerţului retrage notificarea acestuia. (5) Ministerul Economiei şi Comerţului va informa imediat Comisia Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene cu privire la deciziile adoptate conform alin. (4).Organisme aprobate  +  Articolul 11 (1) Ministerul Economiei şi Comerţului evaluează competenţa organismelor din România care solicită sa activeze ca organisme aprobate conform prevederilor prezentei hotărâri, pe baza normelor metodologice elaborate avându-se în vedere criteriile enunţate în anexele nr. 3 şi 5, aprobate prin ordin al ministrului economiei şi comerţului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Fiecare organism care doreşte să fie recunoscut comunică Ministerului Economiei şi Comerţului informaţii complete şi dovezi privind respectarea criteriilor prevăzute în anexele nr. 3 şi 5. (2) Ministerul Economiei şi Comerţului va comunică Comisiei Europene şi statelor membre organismele aprobate, pe care le-a desemnat conform alin. (1) să efectueze inspecţiile periodice ale recipientelor sub presiune, inclusiv ale armaturilor şi ale altor accesorii utilizate în transport, prevăzute la art. 4 lit. a) pct. (i), sau pentru reevaluarea conformităţii recipientelor sub presiune transportabile existente, incluzând armaturile şi alte accesorii utilizate în transport, care corespund unui tip reevaluat de un organism notificat, pentru a asigura respectarea continua a prevederilor aplicabile din ADR şi RID în conformitate cu procedurile stabilite în anexa nr. 2 partea a III-a modulul 1. Ministerul Economiei şi Comerţului va comunică şi numărul de identificare alocat acestor organisme anterior de către Comisia Europeană. (3) Ministerul Economiei şi Comerţului va comunică Comisiei Europene şi statelor membre organismele aprobate, pe care le-a desemnat conform alin. (1) să efectueze inspecţiile periodice ale cisternelor în condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (1). Ministerul Economiei şi Comerţului va comunică şi numărul de identificare alocat acestor organisme anterior de către Comisia Europeană. (4) Lista organismelor aprobate şi numărul alocat acestora, precum şi sarcinile specifice pentru care au fost recunoscute se publică şi se actualizează în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene. (5) În condiţiile în care constata ca un organism recunoscut nu mai întruneşte criteriile prevăzute la alin. (1), Ministerul Economiei şi Comerţului retrage aprobarea acestuia. (6) Ministerul Economiei şi Comerţului va informa imediat Comisia Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene cu privire la deciziile adoptate conform alin. (5).Marcare  +  Articolul 12 (1) Fără a aduce atingere cerinţelor privind marcarea recipientelor sub presiune şi cisternelor din cadrul echipamentelor sub presiune transportabile, prevăzute în ADR şi RID, cisternele şi recipientele sub presiune care satisfac prevederile art. 5 alin. (1) şi ale art. 7 alin. (1) trebuie să poarte marcaj aplicat conform prevederilor din anexa nr. 2 partea I. Elementele de identificare ale marcajului care trebuie utilizat sunt prevăzute în anexa nr. 7. Acest marcaj se aplică în mod vizibil, lizibil şi durabil şi trebuie să fie însoţit de numărul de identificare al organismului notificat care a efectuat procedura de evaluare a conformităţii recipientelor sub presiune şi cisternelor. În cazul unei reevaluari acest marcaj trebuie însoţit de numărul de identificare al organismului notificat sau al organismului aprobat. Pentru echipamentele sub presiune transportabile, care respecta prevederile art. 9 alin. (2), numărul de identificare al organismului notificat sau al organismului aprobat trebuie să fie urmat de inscripţia "-40°C". (2) Armaturile noi şi alte accesorii, care au o funcţie directa de siguranţă, trebuie să poarte marcajul prevăzut în anexa nr. 7 sau marcajul european de conformitate CE, ale cărui elemente de identificare sunt prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor. Aceste marcaje nu trebuie să fie însoţite de numărul de identificare al organismului notificat care efectuează evaluarea conformităţii la armături şi alte accesorii utilizate pentru transport. Celelalte armături şi accesorii nu vor fi supuse nici unei cerinţe speciale de marcare. (3) Fără a aduce atingere cerinţelor referitoare la marcarea recipientelor sub presiune şi cisternelor stabilite în ADR şi RID, în scopul inspecţiilor periodice, toate echipamentele sub presiune transportabile, prevăzute la art. 8 alin. (1), trebuie să poarte numărul de identificare al organismului care a efectuat inspecţiile periodice ale echipamentului, pentru a indica faptul ca acesta poate să fie utilizat în continuare. Pentru buteliile reglementate prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 113/2001, cu modificările ulterioare, atunci când se efectuează prima inspecţie periodică, conform prevederilor prezentei hotărâri, numărul de identificare mai sus menţionat trebuie să fie precedat de marcajul prevăzut în anexa nr. 7.-------------Alin. (3) al art. 12 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.941 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.119 din 29 noiembrie 2004, prin înlocuirea sintagmei "recipiente-butelii" cu termenul "butelii". (4) Atât în cazul evaluării conformităţii, cat şi în cazul reevaluarii şi al inspecţiilor periodice, numărul de identificare al organismului notificat sau al organismului aprobat se aplică în mod vizibil şi durabil pe propria răspundere de către organism sau sub responsabilitatea acestuia:(i) de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene; sau(îi) de proprietar sau de reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene; sau(iii) de către deţinător. (5) Este interzisă aplicarea marcajelor pe echipamentele sub presiune transportabile care ar putea sa induca în eroare părţile terţe în privinţa semnificaţiei sau a reprezentării grafice a marcajului prevăzute de prezenta hotărâre. Orice alt marcaj se poate aplica pe echipamente, cu condiţia ca vizibilitatea şi lizibilitatea marcajului prevăzut în anexa nr. 7 sa nu fie astfel reduse.  +  Articolul 13 (1) În situaţia în care care organismul de control prevăzut la art. 15 constata ca echipamentele sub presiune transportabile, atunci când sunt întreţinute corect şi utilizate conform scopului prevăzut, ar putea sa pună în pericol sănătatea şi/sau securitatea persoanelor şi, după caz, a animalelor domestice ori a proprietăţii în timpul transportului şi/sau utilizării, deşi poarta un marcaj, aceasta poate: a) limita sau interzice introducerea pe piaţa, transportul sau utilizarea echipamentului respectiv; sau b) retrage de pe piaţa sau din circulaţie echipamentul. (2) Organismul de control prevăzut la alin. (1) informează într-un interval de 72 de ore Ministerul Economiei şi Comerţului în legătură cu luarea oricăreia dintre măsurile prevăzute la alin. (1), precizând motivele deciziei sale. (3) Atunci când organismul de control constata ca echipamentele sub presiune care nu sunt conforme poarta marcajul prevăzut la art. 12, ia măsuri corespunzătoare împotriva celui care a aplicat marcajul şi informează Ministerul Economiei şi Comerţului într-un interval de 72 de ore cu privire la orice decizie adoptată. (4) Ministerul Economiei şi Comerţului va informa imediat Comisia Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene asupra oricărei decizii adoptate conform prevederilor alin. (1) şi (3).Marcarea necorespunzătoare  +  Articolul 14 (1) Dacă organismul de control constata ca marcajul prevăzut în anexa nr. 7 este aplicat necorespunzător, fără a aduce atingere prevederilor art. 13, acesta obliga: a) pe proprietar sau pe reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene; sau b) pe deţinător sau pe producător ori pe reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, sa aducă echipamentele sub presiune transportabile în stare de conformitate cu cerinţele referitoare la marcare şi sa înceteze încălcarea prevederilor prezentei hotărâri. (2) Dacă neconformitatea continua, organismul de control ia toate măsurile corespunzătoare pentru: a) a limita sau a interzice introducerea pe piaţa, transportul ori utilizarea echipamentului în cauza; sau b) a asigura retragerea de pe piaţa sau din circulaţie a acestuia, conform procedurii stabilite la art. 13. (3) Organismul de control prevăzut la alin. (1) informează într-un interval de 72 de ore Ministerul Economiei şi Comerţului în legătură cu luarea oricăreia dintre măsurile prevăzute la alin. (2), precizând motivele deciziei sale. (4) Ministerul Economiei şi Comerţului va informa imediat Comisia Europeană asupra oricărei decizii adoptate conform prevederilor alin. (1) şi (2).Raspunderi şi sancţiuni  +  Articolul 15Organismul de control care verifica respectarea prevederilor prezentei hotărâri este Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - Departamentul supraveghere piaţa - ISCIR-SP.  +  Articolul 16 (1) Încălcarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz, a celor vinovaţi, în condiţiile legii. (2) Următoarele fapte constituie contravenţii: a) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1)-(4), referitoare la cerinţele aplicabile din ADR şi RID, se sancţionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei şi se aplică măsuri conform prevederilor art. 13 alin. (1); b) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (1), referitoare la reevaluarea echipamentelor sub presiune transportabile, prevăzute la art. 4 lit. a), se sancţionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei şi se aplică măsuri conform prevederilor art. 13 alin. (1); c) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1) şi (2), referitoare la inspecţia periodică şi utilizarea repetată, se sancţionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei şi se aplică măsuri conform prevederilor art. 13 alin. (1); d) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1), art. 7 alin. (1) şi art. 8 alin. (1), referitoare la deţinerea documentaţiei tehnice prevăzute în modulele de evaluare a conformităţii aplicabile din anexa nr. 2 partea I sau în anexa nr. 2 partea a III-a, se sancţionează cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei şi se aplică măsuri conform prevederilor art. 13 alin. (1) lit. a), până la o dată stabilită de organismul de inspecţie de comun acord cu producătorul, deţinătorul sau utilizatorul echipamentelor sub presiune transportabile, după caz, sau cu reprezentantul autorizat al acestora, persoana juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, în scopul eliminării neconformitatilor; e) nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (1)-(4), referitoare la aplicarea marcajului, se sancţionează cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei şi se aplică măsuri conform prevederilor art. 14 alin. (1) şi (2). (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (2) se realizează de către persoane împuternicite din cadrul Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - Departamentul supraveghere piaţa - ISCIR-SP. (4) Dispoziţiile referitoare la contravenţii prevăzute la alin. (2) şi (3) se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 17Orice decizie luată în baza prezentei hotărâri de către Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - Departamentul supraveghere piaţa - ISCIR-SP, din care rezultă sancţiuni şi restricţii de introducere pe piaţa, transport sau utilizare a echipamentelor sub presiune transportabile ori retragerea de pe piaţa sau din circulaţie a acestora, trebuie să menţioneze:- temeiul legal al deciziei, în condiţiile prezentei hotărâri;- căile de atac împotriva deciziei Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - Departamentul supraveghere piaţa - ISCIR-SP, în condiţiile legii;- termenele pentru exercitarea căilor de atac şi se aduce la cunoştinţa celui sancţionat într-un interval de 72 de ore.Aplicabilitatea prevederilor altor acte normative care transpun în legislaţia română directive ale Uniunii Europene  +  Articolul 18 (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2005, Reglementările tehnice cu privire la prevederi comune pentru butelii şi metode de verificare a acestora - RT 76/767, aprobate prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 113/2001, astfel cum a fost modificat prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 59/2002, îşi încetează aplicabilitatea pentru echipamentele sub presiune transportabile reglementate de prezenta hotărâre, cu excepţia prevederilor:-------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 18 a fost modificată de art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.941 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.119 din 29 noiembrie 2004, prin înlocuirea sintagmei "recipiente-butelii" cu termenul "butelii".- art. 1 şi celor din anexa nr. 2A pct. 1-3;- art. 1 şi celor din anexa nr. 3A pct. 1-3;- art. 1 şi celor din anexa nr. 4A pct. 1-3,ale fiecăreia dintre anexele nr. 2, 3 şi, respectiv, 4 la ordinul sus-menţionat. (2) De la data prevăzută la alin. (1) certificatele de aprobare de model CS pentru butelii, emise în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului industriei şi resurselor nr. 113/2001privind aprobarea unor reglementări tehnice pentru recipiente-butelii, cu modificările ulterioare, sunt recunoscute ca fiind echivalente cu certificatele de examinare EC de tip prevăzute în prezenta hotărâre, emise de către organismele prevăzute la art. 20.------------Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.941 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.119 din 29 noiembrie 2004. (3) Certificatele de aprobare de model EEC emise pentru butelii în baza legislaţiei naţionale a statelor membre ale Uniunii Europene care transpune Directiva 84/525/CEE, Directiva 84/526/CEE şi Directiva 84/527/CEE sunt recunoscute ca fiind echivalente cu certificatele de examinare EC de tip prevăzute de prezenta hotărâre.------------Alin. (3) al art. 18 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.941 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.119 din 29 noiembrie 2004.Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 19 (1) Până la data aderării României la Uniunea Europeană se admit introducerea pe piaţa şi punerea în funcţiune în mod repetat şi a echipamentelor sub presiune transportabile care, conform prevederilor art. 5 alin. (4), cuprind armături şi alte accesorii care poarta marcajul naţional de conformitate CS. Elementele de identificare ale marcajului naţional de conformitate CS sunt prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 608/2001. (2) De la data aderării României la Uniunea Europeană se admit introducerea pe piaţa şi punerea în funcţiune în mod repetat numai a echipamentelor sub presiune transportabile care, conform prevederilor art. 5 alin. (4), cuprind armături şi alte accesorii care poarta marcajul CE. (3) Se interzice aplicarea pe armături şi alte accesorii a marcajului CS concomitent cu marcajul CE, în condiţiile prezentei hotărâri.  +  Articolul 20 (1) Până la data aderării României la Uniunea Europeană, pentru realizarea procedurilor de evaluare a conformităţii prevăzute de prezenta hotărâre, Ministerul Economiei şi Comerţului recunoaşte şi desemnează organismele care realizează evaluarea conformităţii potrivit prevederilor art. 5 şi 6. (2) Recunoaşterea şi desemnarea organismelor prevăzute la alin. (1) se realizează conform normelor metodologice elaborate avându-se în vedere criteriile minime enunţate în anexele nr. 3, 4 şi 5, după caz, aprobate prin ordin al ministrului economiei şi comerţului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) Lista cuprinzând organismele prevăzute la alin. (1), sarcinile specifice pentru care acestea au fost desemnate şi numerele lor de identificare se aproba şi se actualizează, ori de câte ori este necesar, prin ordin al ministrului economiei şi comerţului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 21În situaţia în care evaluarea conformităţii echipamentelor sub presiune transportabile, destinate pieţei naţionale, se realizează prin utilizarea procedurilor prevăzute de prezenta hotărâre de către organisme recunoscute şi desemnate la nivel naţional, în condiţiile prezentei hotărâri, producătorul, proprietarul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România, trebuie să aplice marcajul prevăzut la art. 12 alin. (1) ori marcajul naţional de conformitate CS, în cazul prevăzut la art. 12 alin. (2).  +  Articolul 22 (1) Până la data aderării României la Uniunea Europeană prevederile referitoare la marcajul CE sunt aplicabile şi pentru marcajul CS. (2) Sancţiunile şi măsurile prevăzute la art. 16 se aplică şi în cazul produselor reglementate de prezenta hotărâre, care sunt introduse pe piaţa cu marcaj CS.------------Art. 23 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.941 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.119 din 29 noiembrie 2004.------------Art. 24 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.941 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.119 din 29 noiembrie 2004.  +  Articolul 25La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice alte dispoziţii contrare se abrogă.------------Art. 25 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.941 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.119 din 29 noiembrie 2004.  +  Articolul 26Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.------------Art. 26 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.941 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.119 din 29 noiembrie 2004.  +  Articolul 27Prezenta hotărâre transpune în legislaţia naţională Directiva 1999/36/EC a Consiliului Uniunii Europene din 29 aprilie 1999 privind echipamentele sub presiune transportabile, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L nr. 138, pag. 20-56, cu modificările introduse de: a) Directiva 2001/2/EC a Comisiei Comunităţilor Europene din 4 ianuarie 2001, care adaptează la progresul tehnic Directiva 1999/36/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L nr. 5 din 10 ianuarie 2001, pag. 4; b) Decizia 2001/107/EC a Comisiei Comunităţilor Europene din 25 ianuarie 2001, prin care pentru anumite echipamente sub presiune transportabile se amână data implementării Directivei 1999/36/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L nr. 39 din 9 februarie 2001, pag. 43; c) Directiva 2002/50/EC a Comisiei Comunităţilor Europene din 6 iunie 2002, care adaptează la progresul tehnic Directiva 1999/36/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L nr. 149 din 7 iunie 2002, pag. 28; d) Corrigendum 31999L0036R(3), publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L nr. 168 din 27 iunie 2002, pag. 58; e) Decizia 2003/525/EC a Comisiei Comunităţilor Europene din 18 iulie 2003 pentru amânarea intrării în vigoare a Directivei 1999/36/CE a Consiliului pentru anumite echipamente sub presiune transportabile, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 183 din 22 iulie 2003, pag. 45.------------Art. 27 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.941 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.119 din 29 noiembrie 2004.  +  Articolul 28 (1) Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005, cu excepţia prevederilor referitoare la butoaie, cadre de butelii şi cisterne, pentru care termenul de intrare în vigoare este 1 iulie 2005. (2) Până la data de 31 decembrie 2005 se admit introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune şi a echipamentelor sub presiune transportabile, cu excepţia butoaielor, cadrelor de butelii şi cisternelor, care au fost realizate în conformitate cu Reglementările tehnice pentru recipiente-butelii şi metode de verificare a acestora - RT 76/767, aprobate prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 113/2001, cu modificările ulterioare, care se aflau în proces de fabricaţie la data de 1 ianuarie 2005. (3) Ulterior datei de 31 decembrie 2005, se admite punerea în funcţiune a echipamentelor sub presiune transportabile, prevăzute la alin. (2), numai dacă acestea au fost introduse pe piaţă până la data de 31 decembrie 2005. (4) Până la data de 1 iulie 2007 se admit introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune şi a butoaielor, cadrelor de butelii şi cisternelor, realizate în conformitate cu Prescripţia tehnică PT C 12, Colecţia Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - ISCIR, aplicabilă. (5) Ulterior datei de 1 iulie 2007, se admite punerea în funcţiune a echipamentelor sub presiune transportabile, prevăzute la alin. (4), numai dacă acestea au fost introduse pe piaţă până la data de 1 iulie 2007. (6) Prevederile art. 10 alin. (5), ale art. 11 alin. (6), ale art. 13 alin. (4) şi ale art. 14 alin. (4) vor intra în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.------------Art. 28 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.941 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.119 din 29 noiembrie 2004.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul economiei şi comerţului,Mihai Berinde,secretar de statMinistrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Miron Tudor MitreaBucureşti, 14 august 2003.Nr. 941.  +  Anexa 1                                     LISTA          substanţelor periculoase, altele decât cele din clasa a 2-a──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Numărul UN Clasa Cifrele ADR/RID Substanţele periculoase──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    1.051 6.1 1 Acid cianhidric stabilizat    1.052 8 6 Acid fluorhidric anhidru    1.790 8 6 Acid fluorhidric──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 2  +  Partea I Proceduri de evaluare a conformităţiiModulul A - Controlul intern al producţiei1. Controlul intern al producţiei este procedura prin care producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, care îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2, garantează şi declara ca echipamentele sub presiune transportabile satisfac cerinţele prezentei hotărâri. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, trebuie să aplice marcajul "'f0" pe toate echipamentele sub presiune transportabile şi sa întocmească o declaraţie de conformitate scrisă.2. Producătorul trebuie să întocmească documentaţia tehnica descrisă la pct. 3 şi producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, după caz, trebuie să ţină la dispoziţia autorităţilor de control, în scopul efectuării controlului, aceasta documentaţie o perioadă de 10 ani de la fabricarea ultimului echipament sub presiune transportabil. Dacă nici producătorul, nici reprezentantul autorizat al acestuia nu este persoana juridică cu sediul în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, obligaţia de a tine disponibilă documentaţia tehnica revine persoanei care introduce pe piaţa echipamentele sub presiune transportabile.3. Documentaţia tehnica trebuie să permită efectuarea unei evaluări a conformităţii echipamentelor sub presiune transportabile cu cerinţele prezentei hotărâri. În măsura în care este necesar pentru o astfel de evaluare, documentaţia tehnica trebuie să cuprindă proiectul, fabricaţia şi funcţionarea echipamentelor sub presiune transportabile şi sa conţină următoarele: a) o descriere generală a echipamentelor sub presiune transportabile; b) proiectul, planuri de fabricaţie şi diagrame ale componentelor, subansamblurilor, scheme electrice etc.; c) descrieri şi explicaţii necesare pentru înţelegerea desenelor şi diagramelor menţionate şi a modului de funcţionare a echipamentelor sub presiune transportabile; d) descrierea soluţiilor adoptate pentru a satisface cerinţele prezentei hotărâri; e) rezultatele calculelor de proiectare, examinările efectuate etc.; f) rapoarte de încercări.4. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, trebuie să păstreze împreună cu documentaţia tehnica o copie a declaraţiei de conformitate.5. Producătorul trebuie să ia toate măsurile necesare ca să asigure ca procesul de fabricaţie impune ca echipamentele sub presiune transportabile fabricate să fie conforme cu documentaţia tehnica prevăzută la pct. 2 şi cu cerinţele aplicabile din prezenta hotărâre.Modulul A1 - Verificări interne ale fabricaţiei suplimentate cu monitorizarea evaluării finaleModulul A1 consta din modulul A, la care se adauga următoarele cerinţe suplimentare:Evaluarea finala trebuie să fie efectuată de producător şi supravegheată prin vizite inopinate de către un organism notificat ales de producător.În timpul acestor vizite organismul notificat trebuie: a) să se asigure ca producătorul realizează efectiv evaluarea finala; b) sa preleveze mostre de echipamente sub presiune transportabile din secţiile de fabricaţie sau din depozite pentru a efectua verificări. Organismul notificat decide asupra numărului mostrelor de echipamente sub presiune transportabile pe care le preleveaza, precum şi dacă este necesar să efectueze sau sa dispună efectuarea evaluării finale, parţial ori în întregime, pe mostrele de echipament.În caz de neconformitate a unuia sau a mai multor echipamente sub presiune transportabile, organismul notificat trebuie să adopte măsurile necesare pentru obţinerea conformităţii.Sub responsabilitatea organismului notificat producătorul trebuie să aplice numărul de identificare al organismului notificat pe fiecare echipament sub presiune transportabil.Modulul B - Examinarea EC de tip-------------Titlul Modulului B din Partea I a anexei 2 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.941 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.119 din 29 noiembrie 2004, prin înlocuirea sintagmei "examinare CE de tip" cu sintagma "examinare EC de tip".1. Examinarea EC de tip este procedura prin care un organism notificat constata şi atesta ca un exemplar reprezentativ din producţia avută în vedere îndeplineşte prevederile aplicabile din prezenta hotărâre.-------------Pct. 1 al Modulului B din Partea I a anexei 2 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.941 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.119 din 29 noiembrie 2004, prin înlocuirea sintagmei "examinare CE de tip" cu sintagma "examinare EC de tip".2. Cererea pentru efectuarea examinării EC de tip trebuie înaintată de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, unui singur organism notificat ales de acesta.-------------Pct. 2 al Modulului B din Partea I a anexei 2 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.941 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.119 din 29 noiembrie 2004, prin înlocuirea sintagmei "cererea pentru examinarea CE de tip" cu sintagma "cererea pentru examinarea EC de tip".Cererea trebuie să cuprindă următoarele: a) denumirea şi adresa producătorului şi denumirea şi adresa reprezentantului autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, dacă cererea este înaintată de către acesta; b) o declaraţie scrisă din care să rezulte ca aceeaşi cerere nu a fost înaintată nici unui alt organism notificat; c) documentaţia tehnica prevăzută la pct. 3.Solicitantul trebuie să pună la dispoziţie organismului notificat un exemplar reprezentativ din producţia avută în vedere, denumit în continuare tip. Organismul notificat poate să solicite un număr rezonabil de exemplare, dacă considera ca sunt necesare pentru realizarea programului de încercări.Un tip poate să acopere câteva variante de echipamente sub presiune transportabile, cu condiţia ca diferenţele dintre variante sa nu afecteze nivelul de securitate.3. Documentaţia tehnica trebuie să permită efectuarea unei evaluări a conformităţii echipamentelor sub presiune transportabile cu cerinţele aplicabile din prezenta hotărâre. În măsura în care este necesar pentru o astfel de evaluare, documentaţia tehnica trebuie să acopere proiectarea, fabricaţia şi modul de funcţionare a echipamentelor sub presiune transportabile şi trebuie să cuprindă următoarele: a) o descriere generală a tipului; b) proiectul şi desenele de execuţie, diagramele componentelor, subansamblurilor, circuitelor etc.; c) descrieri şi explicaţii necesare pentru înţelegerea desenelor prevăzute la lit. b) şi a funcţionarii echipamentelor sub presiune transportabile; d) o descriere a soluţiilor adoptate pentru a satisface cerinţele prezentei hotărâri; e) rezultatele calculelor de proiectare, examinările efectuate etc.; f) rapoarte de încercări; g) informaţii referitoare la încercările prevăzute în procesul de fabricaţie; h) informaţii referitoare la calificări sau aprobări.4. Organismul notificat trebuie:4.1. sa examineze documentaţia tehnica, sa verifice dacă tipul a fost fabricat în conformitate cu aceasta şi sa identifice componentele proiectate în conformitate cu prevederile relevante ale prezentei hotărâri.Organismul notificat trebuie să efectueze, în special, următoarele activităţi: a) sa examineze documentaţia tehnica referitoare la proiectare şi procedeele de fabricaţie; b) sa evalueze materialele utilizate, în cazul în care acestea nu sunt în conformitate cu prevederile relevante ale prezentei hotărâri, şi sa verifice certificatul emis de către producătorul materialelor; c) sa aprobe procedurile pentru imbinarile nedemontabile ale părţilor echipamentelor sub presiune sau sa verifice dacă aceste proceduri au fost aprobate anterior; d) sa verifice dacă personalul care efectuează imbinarile nedemontabile ale părţilor de echipamente sub presiune şi examinările nedistructive este calificat sau aprobat;4.2. să efectueze sau sa dispună efectuarea examinărilor corespunzătoare şi a încercărilor necesare pentru a stabili dacă soluţiile adoptate de către producător îndeplinesc cerinţele prezentei hotărâri;4.3. să efectueze sau sa dispună efectuarea examinărilor corespunzătoare şi a încercărilor necesare pentru a stabili dacă au fost aplicate prevederile relevante ale prezentei hotărâri;4.4. sa stabilească, de acord cu solicitantul, locul unde se vor efectua examinările şi încercările necesare.5. În cazul în care tipul respecta prevederile prezentei hotărâri aplicabile acestuia, organismul notificat trebuie să elibereze solicitantului un certificat de examinare EC de tip. Acest certificat, care poate avea o valabilitate de 10 ani, ce poate fi prelungită, trebuie să conţină denumirea şi adresa producătorului, concluziile examinării şi datele necesare pentru identificarea tipului aprobat.-------------Alin. 1 al pct. 5 al Modulului B din Partea I a anexei 2 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.941 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.119 din 29 noiembrie 2004, prin înlocuirea sintagmei "certificat de examinare CE de tip" cu sintagma "certificat de examinare EC de tip".O lista cu cele mai importante părţi din documentaţia tehnica se anexează la certificatul de examinare EC de tip, iar o copie se păstrează de către organismul notificat.-------------Alin. 2 al pct. 5 al Modulului B din Partea I a anexei 2 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.941 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.119 din 29 noiembrie 2004, prin înlocuirea sintagmei "certificat de examinare CE de tip" cu sintagma "certificat de examinare EC de tip".Dacă organismul notificat refuza acordarea certificatului de examinare EC de tip producătorului sau reprezentantului autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, organismul respectiv trebuie să prezinte motivele detaliate ale acestui refuz. În situaţia în care i se refuza unui producător certificarea unui proiect, organismul notificat trebuie să indice căile legale de atac împotriva deciziei adoptate.-------------Alin. 3 al pct. 5 al Modulului B din Partea I a anexei 2 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.941 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.119 din 29 noiembrie 2004, prin înlocuirea sintagmei "certificat de examinare CE de tip" cu sintagma "certificat de examinare EC de tip".6. Solicitantul trebuie să informeze organismul notificat, care deţine documentaţia tehnica referitoare la certificatul de examinare EC de tip, asupra tuturor modificărilor aduse echipamentului sub presiune transportabil aprobat. Organismul notificat va emite o completare la certificatul de examinare EC de tip original, în cazul în care modificările aduse pot afecta conformitatea cu cerinţele prezentei hotărâri sau cu condiţiile prescrise pentru utilizarea echipamentului.-------------Pct. 6 al Modulului B din Partea I a anexei 2 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.941 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.119 din 29 noiembrie 2004, prin înlocuirea sintagmei "certificat de examinare CE de tip" cu sintagma "certificat de examinare EC de tip".7. Fiecare organism notificat trebuie să comunice Ministerului Economiei şi Comerţului, iar de la data aderării României la Uniunea Europeană şi statelor membre ale Uniunii Europene informaţiile relevante referitoare la certificatele de examinare EC de tip pe care le-a retras şi, la cerere, pe care le-a acordat.Fiecare organism notificat trebuie să comunice, de asemenea, şi celorlalte organisme notificate informaţii relevante referitoare la certificatele de examinare EC de tip pe care le-a retras sau le-a refuzat.-------------Pct. 7 al Modulului B din Partea I a anexei 2 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.941 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.119 din 29 noiembrie 2004, prin înlocuirea sintagmei "certificat de examinare CE de tip" cu sintagma "certificat de examinare EC de tip".8. Celelalte organisme notificate pot primi copii ale certificatelor de examinare EC de tip şi/sau ale completărilor la acestea. Anexele la certificate trebuie puse la dispoziţie celorlalte organisme notificate.-------------Pct. 8 al Modulului B din Partea I a anexei 2 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.941 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.119 din 29 noiembrie 2004, prin înlocuirea sintagmei "certificat de examinare CE de tip" cu sintagma "certificat de examinare EC de tip".9. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie să păstreze împreună cu documentaţia tehnica copii ale certificatelor de examinare EC de tip şi completările la acestea, o perioadă de 10 ani de la data fabricării ultimului echipament sub presiune transportabil.-------------Alin. 1 al pct. 9 al Modulului B din Partea I a anexei 2 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.941 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.119 din 29 noiembrie 2004, prin înlocuirea sintagmei "certificat de examinare CE de tip" cu sintagma "certificat de examinare EC de tip".În situaţia în care nici producătorul, nici reprezentantul autorizat al acestuia nu este persoana juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, obligaţia de a păstra disponibilă documentaţia tehnica îi revine persoanei care introduce produsul pe piaţa.Modulul B1 - Examinarea EC a proiectului-------------Titlul Modulului B1 din Partea I a anexei 2 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.941 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.119 din 29 noiembrie 2004, prin înlocuirea sintagmei "examinare CE a proiectului" cu sintagma "examinare EC a proiectului".1. Examinarea EC a proiectului este procedura prin care organismul notificat verifica şi confirma ca proiectul unui echipament sub presiune transportabil corespunde prevederilor aplicabile acestuia din prezenta hotărâre.-------------Pct. 1 din Modulul B1 din Partea I a anexei 2 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.941 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.119 din 29 noiembrie 2004, prin înlocuirea sintagmei "examinare CE a proiectului" cu sintagma "examinare EC a proiectului".2. Cererea pentru examinarea EC a proiectului trebuie transmisă de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, numai unui singur organism notificat.Cererea pentru examinarea EC a proiectului trebuie să cuprindă următoarele: a) denumirea şi adresa producătorului, iar dacă cererea este înaintată de către reprezentantul autorizat al acestuia, denumirea şi adresa reprezentantului autorizat; b) o declaraţie scrisă din care să rezulte ca aceeaşi cerere nu a mai fost înaintată nici unui alt organism notificat; c) documentaţia tehnica prevăzută la pct. 3.Cererea pentru examinarea EC a proiectului poate să acopere mai multe variante ale echipamentului sub presiune transportabil, cu condiţia ca diferenţele dintre variante sa nu afecteze nivelul de securitate.-------------Pct. 2 din Modulul B1 din Partea I a anexei 2 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.941 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.119 din 29 noiembrie 2004, prin înlocuirea sintagmei "examinare CE a proiectului" cu sintagma "examinare EC a proiectului".3. Documentaţia tehnica trebuie să permită evaluarea conformităţii echipamentului sub presiune transportabil cu cerinţele aplicabile din prezenta hotărâre. În măsura în care este necesar pentru evaluare, documentaţia tehnica trebuie să acopere proiectarea, fabricaţia şi modul de funcţionare a echipamentului sub presiune transportabil şi trebuie să cuprindă următoarele: a) o descriere generală a echipamentului sub presiune transportabil; b) proiectul şi desenele de execuţie, diagramele componentelor, subansamblurilor, circuitelor etc.; c) descrieri şi explicaţii necesare pentru înţelegerea desenelor prevăzute la lit. b) şi a funcţionarii echipamentelor sub presiune transportabile; d) o descriere a soluţiilor adoptate pentru îndeplinirea cerinţelor prezentei hotărâri; e) dovezile necesare prin care se demonstreaza ca soluţiile alese pentru proiectare sunt adecvate. Aceste dovezi trebuie să includă şi rezultatele încercărilor care au fost efectuate în laboratoare adecvate ale producătorului sau au fost efectuate în numele sau; f) rezultatele calculelor de proiectare, ale examinărilor efectuate etc.; g) informaţii privind calificările sau aprobările.4. Organismul notificat trebuie:4.1. sa examineze documentaţia tehnica şi sa identifice componentele care au fost proiectate în conformitate cu prevederile relevante ale hotărârii.Organismul notificat are, în special, următoarele sarcini: a) sa evalueze materialele utilizate, dacă acestea nu sunt în conformitate cu prevederile relevante ale hotărârii; b) sa aprobe procedurile pentru imbinarile nedemontabile ale părţilor echipamentelor sub presiune sau sa verifice dacă aceste proceduri au fost aprobate anterior; c) sa verifice dacă personalul care efectuează imbinarile nedemontabile ale părţilor de echipamente sub presiune şi examinările nedistructive este calificat sau aprobat.4.2. să efectueze examinările necesare, pentru a constata dacă soluţiile adoptate de producător satisfac cerinţele prezentei hotărâri.4.3. să efectueze examinările necesare, pentru a constata dacă prevederile relevante ale hotărârii au fost într-adevăr aplicate.5. În cazul în care proiectul corespunde prevederilor aplicabile din prezenta hotărâre, organismul notificat trebuie să elibereze solicitantului un certificat de examinare EC a proiectului. Acest certificat trebuie să conţină denumirea şi adresa producătorului, concluziile examinărilor şi condiţiile de valabilitate a certificatului, precum şi datele necesare identificarii proiectului aprobat.-------------Alin. 1 al pct. 5 din Modulul B1 din Partea I a anexei 2 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.941 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.119 din 29 noiembrie 2004, prin înlocuirea sintagmei "examinare CE a proiectului" cu sintagma "examinare EC a proiectului".O lista cu cele mai importante documente din documentaţia tehnica se anexează la certificat şi o copie se păstrează de către organismul notificat.În cazul în care organismul notificat refuza acordarea certificatului de examinare EC a proiectului pentru producător sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, organismul notificat trebuie să furnizeze solicitantului motivele detaliate ale acestui refuz. În situaţia în care i se refuza unui producător certificarea unui proiect, organismul notificat trebuie să indice căile legale de atac împotriva deciziei adoptate.-------------Alin. 3 al pct. 5 din Modulul B1 din Partea I a anexei 2 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.941 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.119 din 29 noiembrie 2004, prin înlocuirea sintagmei "examinare CE a proiectului" cu sintagma "examinare EC a proiectului".6. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie să informeze organismul notificat, care deţine documentaţia referitoare la certificatul de examinare EC a proiectului, asupra tuturor modificărilor pe care le-a efectuat la proiectul aprobat. Organismul notificat va emite o completare la certificatul original de examinare EC a proiectului, în cazul în care modificările aduse pot afecta conformitatea cu cerinţele prezentei hotărâri sau cu condiţiile prescrise pentru utilizarea echipamentului.-------------Pct. 6 din Modulul B1 din Partea I a anexei 2 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.941 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.119 din 29 noiembrie 2004, prin înlocuirea sintagmei "examinare CE a proiectului" cu sintagma "examinare EC a proiectului".7. Fiecare organism notificat trebuie să comunice Ministerului Economiei şi Comerţului, iar de la data aderării României la Uniunea Europeană şi statelor membre ale Uniunii Europene informaţiile relevante referitoare la certificatele de examinare EC a proiectului pe care le-a retras şi, la cerere, pe care le-a acordat.Fiecare organism notificat trebuie să comunice, de asemenea, şi celorlalte organisme notificate informaţii relevante referitoare la certificatele de examinare EC a proiectului pe care le-a retras sau le-a refuzat.-------------Pct. 7 din Modulul B1 din Partea I a anexei 2 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.941 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.119 din 29 noiembrie 2004, prin înlocuirea sintagmei "examinare CE a proiectului" cu sintagma "examinare EC a proiectului".8. Celelalte organisme notificate pot să obţină, la cerere, informaţii relevante despre: a) certificatele de examinare EC a proiectului şi completările la acestea, care au fost acordate; b) certificatele de examinare EC a proiectului şi completările la acestea, care au fost retrase.-------------Pct. 8 din Modulul B1 din Partea I a anexei 2 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.941 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.119 din 29 noiembrie 2004, prin înlocuirea sintagmei "examinare CE a proiectului" cu sintagma "examinare EC a proiectului".9. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, pesoana juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie să păstreze împreună cu documentaţia tehnica prevăzută la pct. 3 copii ale certificatelor de examinare EC a proiectului emise şi ale completărilor la acestea o perioadă de 10 ani de la data fabricării ultimului echipament sub presiune transportabil.-------------Alin. 1 al pct. 9 din Modulul B1 din Partea I a anexei 2 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.941 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.119 din 29 noiembrie 2004, prin înlocuirea sintagmei "certificat de examinare CE a proiectului" cu sintagma "certificat de examinare EC a proiectului".În situaţia în care nici producătorul nici reprezentantul autorizat al acestuia nu este persoana juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, obligaţia de a păstra disponibilă documentaţia tehnica îi revine persoanei care introduce produsul pe piaţa.Modulul C1 - Conformitatea cu tipul1. Conformitatea cu tipul este procedura prin care producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, garantează şi declara ca echipamentul sub presiune transportabil este în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare EC de tip şi satisface cerinţele aplicabile din prezenta hotărâre. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie să aplice marcajul "'f0" pe toate echipamentele sub presiune transportabile şi sa întocmească o declaraţie de conformitate scrisă.-------------Pct. 1 din Modulul C1 din Partea I a anexei 2 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.941 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.119 din 29 noiembrie 2004, prin înlocuirea sintagmei "certificat de examinare CE de tip" cu sintagma "certificat de examinare EC de tip".2. Producătorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a garanta ca procesul de fabricaţie impune ca echipamentul sub presiune transportabil fabricat să fie în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare EC de tip şi cu cerinţele aplicabile din prezenta hotărâre.-------------Pct. 2 din Modulul C1 din Partea I a anexei 2 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.941 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.119 din 29 noiembrie 2004, prin înlocuirea sintagmei "certificat de examinare CE de tip" cu sintagma "certificat de examinare EC de tip".3. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie să păstreze o copie a declaraţiei de conformitate o perioadă de 10 ani de la fabricarea ultimului echipament sub presiune transportabil.Dacă nici producătorul nici reprezentantul autorizat al acestuia nu este persoana juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, obligaţia de a păstra la dispoziţie documentaţia tehnica revine persoanei responsabile cu introducerea pe piaţa a echipamentului sub presiune transportabil.4. Evaluarea finala trebuie să fie supusă unei supravegheri sub forma unor vizite inopinate efectuate de organismul notificat, ales de producător.În timpul acestor vizite organismul notificat trebuie: a) sa stabilească dacă producătorul efectuează într-adevăr evaluarea finala; b) sa preleveze mostre de echipamente sub presiune transportabile din secţiile de fabricaţie sau din depozite pentru a efectua verificări. Organismul notificat decide asupra numărului mostrelor de echipamente sub presiune transportabile, precum şi asupra faptului dacă este necesar să efectueze sau sa dispună să fie efectuată evaluarea finala, în întregime sau parţial.În caz de neconformitate a unuia sau a mai multor echipamente sub presiune transportabile, organismul notificat trebuie să adopte măsurile necesare.Producătorul trebuie să aplice numărul de identificare al organismului notificat pe fiecare echipament sub presiune transportabil, sub responsabilitatea organismului notificat.Modulul D - Asigurarea calităţii producţiei1. Asigurarea calităţii producţiei este procedura prin care producătorul care satisface obligaţiile prevăzute la pct. 2 garantează şi declara ca echipamentul sub presiune transportabil în cauza este în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare EC de tip sau de examinare EC a proiectului şi satisface cerinţele aplicabile din prezenta hotărâre.-------------Alin. 1 al pct. 1 din Modulul D din Partea I a anexei 2 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.941 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.119 din 29 noiembrie 2004, prin înlocuirea sintagmei "certificat de examinare CE de tip" cu sintagma "certificat de examinare EC de tip" şi a sintagmei "certificat de examinare CE a proiectului" cu sintagma "certificat de examinare EC a proiectului".Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie să aplice marcajul "'f0" pe toate echipamentele sub presiune transportabile şi sa întocmească o declaraţie de conformitate scrisă. Marcajul "'f0" trebuie să fie însoţit de numărul de identificare al organismului notificat responsabil cu supravegherea, conform prevederilor pct. 4.2. Producătorul trebuie să aplice un sistem al calităţii aprobat pentru producţie, inspecţie finala şi încercări, conform prevederilor pct. 3, şi să se supună supravegherii conform prevederilor pct. 4.3. Sistemul calităţii3.1. Producătorul trebuie să solicite unui organism notificat ales de acesta evaluarea propriului sistem al calităţii.Cererea pentru evaluarea sistemului calităţii trebuie să cuprindă: a) toate informaţiile relevante despre echipamentul sub presiune transportabil avut în vedere; b) documentaţia privind sistemul calităţii; c) documentaţia tehnica pentru tipul aprobat şi o copie a certificatului de examinare EC de tip sau a certificatului de examinare EC a proiectului.-------------Lit. c) a pct. 3.1. din Modulul D din Partea I a anexei 2 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.941 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.119 din 29 noiembrie 2004, prin înlocuirea sintagmei "certificat de examinare CE de tip" cu sintagma "certificat de examinare EC de tip" şi a sintagmei "certificat de examinare CE a proiectului" cu sintagma "certificat de examinare EC a proiectului".3.2. Sistemul calităţii trebuie să garanteze conformitatea echipamentului sub presiune cu tipul aprobat, asa cum este descris în certificatul de examinare EC de tip sau în certificatul de examinare EC a proiectului, şi cu cerinţele aplicabile din prezenta hotărâre.-------------Pct. 3.2. din Modulul D din Partea I a anexei 2 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.941 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.119 din 29 noiembrie 2004, prin înlocuirea sintagmei "certificat de examinare CE de tip" cu sintagma "certificat de examinare EC de tip" şi a sintagmei "certificat de examinare CE a proiectului" cu sintagma "certificat de examinare EC a proiectului".Toate elementele, cerinţele şi dispoziţiile adoptate de producător trebuie să fie reunite într-o documentaţie sistematica şi ordonată sub forma de măsuri, proceduri şi instrucţiuni scrise. Documentaţia privind sistemul calităţii trebuie să permită o interpretare uniforma a programelor, planurilor, manualelor şi înregistrărilor privind calitatea.Documentaţia privind sistemul calităţii trebuie să conţină, în special, o descriere corespunzătoare a următoarelor: a) obiectivele legate de calitatea şi structura organizatorică, responsabilităţile şi atribuţiile conducerii cu privire la calitatea echipamentelor sub presiune transportabile; b) tehnicile, procedurile şi măsurile sistematice care vor fi utilizate în procesul de fabricaţie, în special tehnicile de control şi de asigurare a calităţii; c) examinările şi încercările efectuate înainte, în timpul şi după fabricare, cu indicarea frecvenţei la care acestea se efectuează; d) înregistrările privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi rezultatele încercărilor, rezultatele etalonărilor, rapoartele privind calificarea sau aprobarea personalului implicat; e) mijloacele de supraveghere a realizării calităţii cerute şi funcţionarea efectivă a sistemului calităţii.3.3. Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul calităţii pentru a stabili dacă satisface cerinţele prevăzute la pct. 3.2.Echipa de audit trebuie să aibă cel puţin un membru cu experienţa în evaluarea echipamentului sub presiune transportabil în cauza. Procedura de evaluare trebuie să includă o vizita de inspectare la întreprinderea producătorului.Decizia motivată a echipei de audit, care trebuie să cuprindă şi concluziile examinării, trebuie adusă la cunoştinţa producătorului. Acesta trebuie să indice totodată căile legale de atac împotriva deciziei adoptate.3.4. Producătorul trebuie să se angajeze ca îndeplineşte obligaţiile care decurg din sistemul calităţii, asa cum a fost aprobat, şi trebuie să asigure ca acesta este menţinut la un nivel corespunzător şi eficient.Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie să informeze organismul notificat care a aprobat sistemul calităţii asupra oricărei intentii de modificare a acestuia.Organismul notificat trebuie să evalueze modificările propuse şi sa decidă dacă sistemul calităţii modificat va mai satisface în continuare cerinţele prevăzute la pct. 3.2 sau dacă este necesară o noua procedura de evaluare. Acesta trebuie să comunice producătorului decizia adoptată, care va cuprinde şi concluziile examinării şi decizia motivată a evaluării.4. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat4.1. Scopul supravegherii sistemului calităţii este acela de a asigura ca producătorul îndeplineşte în totalitate obligaţiile care îi revin din sistemul calităţii aprobat.4.2. Producătorul trebuie să permită accesul organismului notificat pentru efectuarea de inspecţii la locurile de fabricaţie, control, încercări şi depozitare şi trebuie să pună la dispoziţie acestuia toate informaţiile necesare, în special: a) documentaţia privind sistemul calităţii; b) înregistrările privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi rezultatele încercărilor, rezultatele etalonărilor, rapoartele privind calificările personalului implicat etc.4.3. Organismul notificat trebuie să efectueze audituri periodice pentru a se asigura ca producătorul menţine şi aplica sistemul calităţii şi trebuie să emita producătorului un raport de audit. Frecventa auditurilor periodice trebuie să fie stabilită astfel încât la fiecare 3 ani să se facă o reevaluare totală.4.4. Suplimentar faţă de auditurile periodice, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la producător. Necesitatea şi frecventa acestor vizite suplimentare vor fi determinate pe baza unui sistem de control al vizitelor aplicat de organismul notificat. În cadrul sistemului de control al vizitelor trebuie avute în vedere, în mod special, următoarele: a) categoria echipamentului; b) rezultatele vizitelor de supraveghere anterioare; c) necesitatea urmăririi acţiunilor corective; d) după caz, condiţii speciale legate de aprobarea sistemului calităţii; e) modificări esenţiale în organizarea, procedurile sau tehnicile de fabricaţie.În timpul unor astfel de vizite organismul notificat poate să efectueze sau să solicite să fie efectuate încercări pentru a verifica buna funcţionare a sistemului calităţii, dacă considera necesar. Organismul notificat trebuie să predea producătorului un raport al vizitei şi, dacă s-a efectuat o încercare, un raport de încercare.5. Producătorul trebuie să păstreze şi să poată pune la dispoziţie Ministerului Economiei şi Comerţului sau Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - Departamentul supraveghere piaţa - ISCIR-SP, pe o perioadă de 10 ani de la data la care a fost fabricat ultimul echipament sub presiune, următoarele documente: a) documentaţia prevăzută la pct. 3.1 lit. b); b) informaţiile privind modificarea sistemului calităţii, prevăzute la pct. 3.4 al doilea paragraf; c) deciziile şi rapoartele organismului notificat, prevăzute la pct. 3.3 ultimul paragraf, la pct. 3.4 ultimul paragraf şi la pct. 4.3 şi 4.4.6. Fiecare organism notificat trebuie să comunice Ministerului Economiei şi Comerţului, iar de la data aderării României la Uniunea Europeană şi statelor membre ale Uniunii Europene informaţiile relevante cu privire la aprobările sistemelor de calitate pe care le-a retras şi, la cerere, cu privire la cele pe care le-a acordat.De asemenea, fiecare organism notificat trebuie să comunice şi celorlalte organisme notificate informaţiile relevante cu privire la aprobările sistemelor de calitate pe care le-a retras sau le-a refuzat.Modulul D1 - Asigurarea calităţii producţiei1. Asigurarea calităţii producţiei este procedura prin care producătorul care satisface obligaţiile de la pct. 3 asigura şi declara ca echipamentul sub presiune transportabil în cauza satisface cerinţele aplicabile din prezenta hotărâre. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie să aplice marcajul "'f0" pe toate echipamentele sub presiune transportabile şi sa întocmească o declaraţie scrisă de conformitate. Marcajul "'f0" trebuie să fie însoţit de numărul de identificare al organismului notificat responsabil cu supravegherea prevederilor pct. 5.2. Producătorul trebuie să întocmească documentaţia tehnica descrisă în continuare.Documentaţia tehnica trebuie să permită efectuarea unei evaluări a conformităţii echipamentului sub presiune transportabil cu cerinţele aplicabile din prezenta hotărâre. În măsura în care este necesar pentru o astfel de evaluare, documentaţia tehnica trebuie să acopere proiectarea, fabricaţia şi modul de funcţionare a echipamentului sub presiune transportabil şi trebuie să cuprindă următoarele: a) o descriere generală a echipamentului în cauza; b) proiectul şi desenele de execuţie, diagramele componentelor, subansamblurilor, circuitelor etc.; c) descrieri şi explicaţii necesare pentru înţelegerea desenelor prevăzute la lit. b) şi a funcţionarii echipamentelor sub presiune transportabile; d) o descriere a soluţiilor adoptate pentru îndeplinirea cerinţelor prezentei hotărâri; e) rezultatele calculelor de proiectare, examinărilor efectuate etc.; f) rapoarte de încercări.3. Producătorul trebuie să aplice un sistem al calităţii aprobat pentru producţie, inspecţie finala şi încercări, conform prevederilor pct. 4, şi să se supună supravegherii conform prevederilor pct. 5.4. Sistemul calităţii4.1. Producătorul trebuie să solicite unui organism notificat ales de acesta evaluarea propriului sistem al calităţii.Cererea pentru evaluarea sistemului calităţii trebuie să cuprindă: a) toate informaţiile relevante despre echipamentul sub presiune transportabil avut în vedere; b) documentaţia privind sistemul calităţii.4.2. Sistemul calităţii trebuie să asigure conformitatea echipamentului sub presiune transportabil cu cerinţele aplicabile din prezenta hotărâre.Toate elementele, cerinţele şi dispoziţiile adoptate de un producător trebuie să fie reunite într-o documentaţie sistematica şi ordonată sub forma de măsuri, proceduri şi instrucţiuni scrise. Documentaţia privind sistemul calităţii trebuie să permită o interpretare uniforma a programelor, planurilor, manualelor şi înregistrărilor privind calitatea.Documentaţia privind sistemul calităţii trebuie să conţină, în special, o descriere corespunzătoare a următoarelor: a) obiectivele legate de calitate şi structura organizatorică, responsabilităţile şi atribuţiile conducerii cu privire la calitatea echipamentului sub presiune transportabil; b) tehnicile, procedurile şi măsurile sistematice care vor fi utilizate în procesul de fabricaţie, în special tehnicile de control şi de asigurare a calităţii; c) examinările şi încercările efectuate înainte, în timpul şi după fabricare, cu indicarea frecvenţei la care acestea se efectuează; d) înregistrările privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi rezultatele încercărilor, rezultatele etalonărilor, rapoarte privind calificările sau aprobările personalului implicat; e) mijloacele de supraveghere a realizării calităţii cerute şi funcţionarea efectivă a sistemului calităţii.4.3. Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul calităţii pentru a stabili dacă satisface cerinţele prevăzute la pct. 4.2.Echipa de audit trebuie să aibă cel puţin un membru cu experienţa în evaluarea echipamentului sub presiune transportabil în cauza. Procedura de evaluare trebuie să includă o vizita de inspectare la întreprinderea producătorului. Decizia motivată a echipei de audit, care trebuie să cuprindă şi concluziile examinării, trebuie adusă la cunoştinţa producătorului. Acesta trebuie să indice totodată căile legale de atac împotriva deciziei adoptate.4.4. Producătorul trebuie să se angajeze ca îndeplineşte obligaţiile care decurg din sistemul calităţii, asa cum a fost aprobat, şi trebuie să asigure ca acesta este menţinut la un nivel corespunzător şi eficient.Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie să informeze organismul notificat care a aprobat sistemul calităţii asupra oricărei intentii de modificare a sistemului calităţii.Organismul notificat trebuie să evalueze modificările propuse şi sa decidă dacă sistemul calităţii modificat continua sa satisfacă cerinţele prevăzute la pct. 4.2 sau dacă este necesară o noua procedura de evaluare.Decizia motivată a organismului notificat, care va cuprinde şi concluziile examinării, trebuie adusă la cunoştinţa producătorului.5. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat5.1. Scopul supravegherii sistemului calităţii este acela de a asigura ca producătorul îndeplineşte în totalitate obligaţiile care îi revin din sistemul calităţii aprobat.5.2. Producătorul trebuie să permită accesul organismului notificat pentru efectuarea de inspecţii la locurile de fabricaţie, control, încercări şi depozitare şi trebuie să pună la dispoziţie acestuia toate informaţiile necesare, în special: a) documentaţia privind sistemul calităţii; b) înregistrările privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi rezultatele încercărilor, rezultatele etalonărilor, rapoartele privind calificarea personalului implicat etc.5.3. Organismul notificat trebuie să efectueze audituri periodice, pentru a se asigura ca producătorul menţine şi aplica sistemul calităţii, şi trebuie să emita producătorului un raport de audit. Frecventa auditurilor periodice trebuie să fie stabilită astfel încât la fiecare 3 ani să se facă o reevaluare totală.5.4. Suplimentar faţă de auditurile periodice, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la sediul producătorului. Necesitatea şi frecventa acestor vizite suplimentare vor fi determinate pe baza unui sistem de control al vizitelor aplicat de organismul notificat. În cadrul sistemului de control al vizitelor trebuie avute în vedere, în mod special, următoarele: a) categoria echipamentului; b) rezultatele vizitelor de supraveghere anterioare; c) necesitatea urmăririi acţiunilor corective; d) după caz, condiţii speciale legate de aprobarea sistemului; e) modificări esenţiale în organizarea, procedurile sau tehnicile de fabricaţie.În timpul unor astfel de vizite organismul notificat poate să efectueze sau să solicite să fie efectuate încercări pentru a verifica buna funcţionare a sistemului calităţii, dacă considera necesar.Organismul notificat trebuie să predea producătorului un raport al vizitei şi, dacă s-a efectuat o încercare, un raport de încercare.6. Producătorul trebuie să păstreze şi să poată pune la dispoziţie Ministerului Economiei şi Comerţului sau Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - Departamentul supraveghere piaţa - ISCIR-SP, pe o perioadă de 10 ani de la data la care a fost fabricat ultimul echipament sub presiune transportabil, următoarele documente: a) documentaţia prevăzută la pct. 2; b) documentaţia prevăzută la pct. 4.1 lit. b); c) informaţiile privind modificarea sistemului calităţii, prevăzute la pct. 4.4 al doilea paragraf; d) deciziile şi rapoartele organismului notificat, prevăzute la pct. 4.3 ultimul paragraf, la pct. 4.4 ultimul paragraf şi la pct. 5.3 şi 5.4.7. Fiecare organism notificat trebuie să comunice Ministerului Economiei şi Comerţului, iar de la data aderării României la Uniunea Europeană şi statelor membre ale Uniunii Europene informaţiile relevante referitoare la toate aprobările privind sistemul calităţii pe care le-a retras şi, la cerere, despre cele pe care le-a emis.Fiecare organism notificat trebuie să comunice celorlalte organisme notificate informaţiile relevante referitoare la toate aprobările privind sistemul calităţii, retrase sau refuzate.Modulul E - Asigurarea calităţii produsului1. Asigurarea calităţii produsului este procedura prin care producătorul care îndeplineşte prevederile pct. 2 asigura şi declara ca echipamentul sub presiune transportabil este în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare EC de tip şi satisface cerinţele aplicabile din prezenta hotărâre. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie să aplice marcajul "'f0" pe fiecare produs şi sa întocmească în scris o declaraţie de conformitate. Marcajul "'f0" trebuie să fie însoţit de numărul de identificare al organismului notificat responsabil cu supravegherea, conform prevederilor pct. 4.-------------Pct. 1. din Modulul E din Partea I a anexei 2 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.941 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.119 din 29 noiembrie 2004, prin înlocuirea sintagmei "certificat de examinare CE de tip" cu sintagma "certificat de examinare EC de tip".2. Producătorul trebuie să aplice în procesul de producţie, la inspecţia finala şi la încercări, un sistem al calităţii aprobat conform prevederilor pct. 3, care trebuie să se supună supravegherii conform prevederilor pct. 4.3. Sistemul calităţii3.1. Producătorul trebuie să depună o cerere pentru evaluarea propriului sistem al calităţii la un organism de notificare ales de el.Cererea pentru evaluarea sistemului calităţii trebuie să cuprindă: a) toate informaţiile relevante pentru echipamentul sub presiune transportabil avut în vedere; b) documentaţia privind sistemul calităţii; c) documentaţia tehnica pentru tipul aprobat şi o copie a certificatului de examinare EC de tip.-------------Lit. c) a pct. 3.1. din Modulul E din Partea I a anexei 2 a fost modificată de art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.941 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.119 din 29 noiembrie 2004, prin înlocuirea sintagmei "certificat de examinare CE de tip" cu sintagma "certificat de examinare EC de tip".3.2. În cadrul sistemului calităţii trebuie examinat fiecare articol de echipament sub presiune transportabil şi trebuie efectuate încercările corespunzătoare pentru a se asigura conformitatea acestuia cu cerinţele aplicabile din prezenta hotărâre.Toate elementele, cerinţele şi deciziile adoptate de către producător trebuie să fie reunite într-o documentaţie sistematica şi ordonată sub forma de măsuri, proceduri şi instrucţiuni scrise. Documentaţia privind sistemul calităţii trebuie să asigure o înţelegere uniforma a programelor, planurilor, manualelor şi înregistrărilor privind calitatea.Documentaţia privind sistemul calităţii trebuie să conţină, în special, o descriere adecvată a următoarelor: a) obiectivele privind calitatea, structura organizatorică a întreprinderii, responsabilităţile şi atribuţiile conducerii întreprinderii în ceea ce priveşte calitatea echipamentului sub presiune transportabil; b) examinările şi încercările care vor fi efectuate după fabricaţie; c) mijloacele de supraveghere a funcţionarii efective a sistemului calităţii; d) înregistrările privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi rezultatele încercărilor, rezultatele etalonărilor, rapoartele, calificările sau aprobările personalului implicat.3.3. Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul calităţii pentru a stabili dacă acesta îndeplineşte cerinţele prevăzute la pct. 3.2.Echipa de audit trebuie să aibă cel puţin un membru cu experienţa în evaluarea echipamentului sub presiune transportabil în cauza. Procedura de evaluare trebuie să includă o vizita de inspecţie la întreprinderea producătorului.Decizia motivată a echipei de audit, care trebuie să cuprindă şi concluziile examinării, trebuie adusă la cunoştinţa producătorului. Acesta trebuie să indice totodată căile legale de atac împotriva deciziei adoptate.3.4. Producătorul trebuie să se angajeze ca îndeplineşte obligaţiile care decurg din sistemul calităţii, asa cum a fost aprobat, şi trebuie să asigure ca acesta este menţinut la un nivel corespunzător şi eficient.Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie să informeze organismul notificat care a aprobat sistemul calităţii asupra oricărei intentii de modificare a acestuia.Organismul notificat trebuie să evalueze modificările propuse şi sa decidă dacă sistemul calităţii modificat continua sa satisfacă cerinţele prevăzute la pct. 3.2 sau dacă este necesară o noua procedura de evaluare.Decizia motivată a echipei de audit, care trebuie să cuprindă şi concluziile examinării, trebuie adusă la cunoştinţa producătorului. Acesta trebuie să indice totodată căile legale de atac împotriva deciziei adoptate.4. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat4.1. Scopul supravegherii sistemului calităţii este acela de a asigura ca producătorul îndeplineşte în totalitate obligaţiile care îi revin din sistemul calităţii aprobat.4.2. Producătorul trebuie să permită accesul organismului notificat pentru efectuarea de inspecţii la locurile de fabricaţie, control, încercări şi depozitare şi trebuie să pună la dispoziţie acestuia toate informaţiile necesare, în special următoarele: a) documentaţia privind sistemul calităţii; b) documentaţia tehnica; c) înregistrările privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi rezultatele încercărilor, rezultatele etalonărilor, rapoartele privind calificarea personalului implicat etc.4.3. Organismul notificat trebuie să efectueze audituri periodice pentru a se asigura ca producătorul menţine şi aplica sistemul calităţii şi trebuie să emita producătorului un raport de audit. Frecventa auditurilor periodice trebuie să fie stabilită astfel încât la fiecare 3 ani să se facă o reevaluare totală.4.4. Suplimentar faţă de auditurile periodice, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la sediul producătorului. Necesitatea şi frecventa acestor vizite suplimentare vor fi determinate pe baza unui sistem de control al vizitelor aplicat de organismul notificat. În cadrul sistemului de control al vizitelor trebuie avute în vedere, în mod special, următoarele: a) categoria echipamentului; b) rezultatele vizitelor de supraveghere anterioare; c) necesitatea urmăririi acţiunilor corective; d) după caz, condiţii speciale legate de aprobarea sistemului; e) modificări esenţiale în organizarea, procedurile sau tehnicile de fabricaţie.În timpul unor astfel de vizite organismul notificat poate să efectueze sau să solicite să fie efectuate încercări pentru a verifica buna funcţionare a sistemului calităţii, dacă considera necesar. Organismul notificat trebuie să predea producătorului un raport al vizitei şi, dacă s-a efectuat o încercare, un raport de încercare.5. Producătorul trebuie să păstreze şi sa pună la dispoziţie Ministerului Economiei şi Comerţului sau Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - Departamentul supraveghere piaţa - ISCIR-SP, pe o perioadă de 10 ani de la data la care a fost fabricat ultimul echipament sub presiune transportabil, următoarele documente: a) documentaţia prevăzută la pct. 3.1 lit. b); b) informaţiile privind modificarea sistemului calităţii, prevăzute la pct. 3.4 al doilea paragraf; c) deciziile şi rapoartele organismului notificat, prevăzute la pct. 3.3 ultimul paragraf, la pct. 3.4 ultimul paragraf şi la pct. 4.3 şi 4.4.6. Fiecare organism notificat trebuie să comunice Ministerului Economiei şi Comerţului, iar de la data aderării României la Uniunea Europeană şi statelor membre ale Uniunii Europene informaţiile relevante referitoare la toate aprobările privind sistemul calităţii pe care le-a retras şi, la cerere, despre cele pe care le-a emis.Fiecare organism notificat trebuie să comunice şi celorlalte organisme notificate informaţiile relevante referitoare la toate aprobările privind sistemul calităţii, retrase sau refuzate.Modulul E1 - Asigurarea calităţii produsului1. Asigurarea calităţii produsului este procedura prin care producătorul care îndeplineşte prevederile pct. 3 asigura şi declara ca echipamentul sub presiune transportabil satisface cerinţele aplicabile din prezenta hotărâre. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie să aplice marcajul "'f0" pe fiecare echipament sub presiune transportabil şi sa întocmească în scris o declaraţie de conformitate. Marcajul "'f0" trebuie să fie însoţit de numărul de identificare al organismului notificat responsabil cu supravegherea, conform prevederilor pct. 5.2. Producătorul trebuie să întocmească documentaţia tehnica descrisă în continuare.Documentaţia tehnica trebuie să permită evaluarea conformităţii echipamentului sub presiune transportabil cu cerinţele aplicabile din prezenta hotărâre. În măsura în care este necesar pentru evaluare, documentaţia tehnica trebuie să acopere proiectarea, fabricaţia şi modul de funcţionare a echipamentului sub presiune transportabil şi trebuie să cuprindă următoarele: a) o descriere generală a echipamentului în cauza; b) proiectul şi desenele de execuţie, diagramele componentelor, subansamblurilor, circuitelor etc.; c) descrieri şi explicaţii necesare pentru înţelegerea desenelor prevăzute la lit. b) şi a funcţionarii echipamentelor sub presiune transportabile; d) o descriere a soluţiilor adoptate pentru îndeplinirea cerinţelor prezentei hotărâri; e) rezultatele calculelor de proiectare, ale examinărilor efectuate etc.; f) rapoarte de încercări.3. Producătorul trebuie să aplice un sistem al calităţii aprobat pentru inspecţia finala şi încercări, conform prevederilor pct. 4, şi trebuie să se supună supravegherii prevăzute la pct. 5.4. Sistemul calităţii4.1. Producătorul trebuie să solicite unui organism notificat ales de acesta evaluarea propriului sistem al calităţii.Cererea pentru evaluarea sistemului calităţii trebuie să cuprindă: a) toate informaţiile relevante despre echipamentul sub presiune transportabil avut în vedere; b) documentaţia privind sistemul calităţii.4.2. În cadrul sistemului calităţii, fiecare articol de echipament sub presiune transportabil trebuie examinat şi trebuie efectuate încercările corespunzătoare pentru a se garanta conformitatea echipamentului sub presiune transportabil cu cerinţele aplicabile din prezenta hotărâre.Toate elementele, cerinţele şi dispoziţiile adoptate de un producător trebuie să fie reunite într-o documentaţie sistematica şi ordonată sub forma de măsuri, proceduri şi instrucţiuni scrise. Documentaţia privind sistemul calităţii trebuie să permită o interpretare uniforma a programelor, planurilor, manualelor şi înregistrărilor privind calitatea.Documentaţia privind sistemul calităţii trebuie să conţină, în special, o descriere corespunzătoare a următoarelor: a) obiectivele legate de calitate şi structura organizatorică, responsabilităţile şi atribuţiile conducerii cu privire la calitatea echipamentului sub presiune transportabil; b) procedurile utilizate la asamblarea părţilor; c) examinările şi încercările care se efectuează după fabricaţie; d) mijloacele de supraveghere a funcţionarii eficiente a sistemului calităţii; e) înregistrările privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi rezultatele încercărilor, rezultatele etalonărilor, rapoartele privind calificarea sau aprobarea personalului implicat.4.3. Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul calităţii pentru a stabili dacă satisface cerinţele prevăzute la pct. 4.2.Echipa de audit trebuie să aibă cel puţin un membru cu experienţa în evaluarea echipamentului sub presiune transportabil în cauza. Procedura de evaluare trebuie să includă o vizita de inspecţie la întreprinderea producătorului.Decizia motivată a echipei de audit, care trebuie să cuprindă şi concluziile examinării, trebuie adusă la cunoştinţa producătorului. Acesta trebuie să indice totodată căile legale de atac împotriva deciziei adoptate.4.4. Producătorul trebuie să se angajeze ca îndeplineşte obligaţiile care decurg din sistemul calităţii, asa cum a fost aprobat, şi trebuie să asigure ca acesta este menţinut la un nivel corespunzător şi eficient.Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie să informeze organismul notificat care a aprobat sistemul calităţii asupra oricărei intentii de modificare a sistemului calităţii.Organismul notificat trebuie să evalueze modificările propuse şi sa decidă dacă sistemul calităţii modificat continua sa satisfacă cerinţele prevăzute la pct. 2 sau dacă este necesară o noua procedura de evaluare.Decizia motivată a echipei de audit, care va cuprinde şi concluziile evaluării, trebuie adusă la cunoştinţa producătorului.5. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat5.1. Scopul supravegherii sistemului calităţii este acela de a asigura ca producătorul îndeplineşte în totalitate obligaţiile care îi revin din sistemul calităţii aprobat.5.2. Producătorul trebuie să permită accesul organismului notificat pentru efectuarea de inspecţii la locurile de fabricaţie, control, încercări şi depozitare şi trebuie să pună la dispoziţie acestuia toate informaţiile necesare, în special: a) documentaţia privind sistemul calităţii; b) documentaţia tehnica; c) înregistrările privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi rezultatele încercărilor, rezultatele etalonărilor, rapoartele privind calificarea personalului implicat etc.5.3. Organismul notificat trebuie să efectueze audituri periodice, pentru a se asigura ca producătorul menţine şi aplica sistemul calităţii, şi trebuie să emita producătorului un raport de audit. Frecventa auditurilor periodice trebuie să fie stabilită astfel încât la fiecare 3 ani să se facă o reevaluare totală.5.4. Suplimentar faţă de auditurile periodice, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la sediul producătorului. Necesitatea şi frecventa acestor vizite suplimentare vor fi determinate pe baza unui sistem de control al vizitelor aplicat de organismul notificat. În cadrul sistemului de control al vizitelor trebuie avute în vedere, în mod special, următoarele: a) categoria echipamentului; b) rezultatele vizitelor de supraveghere anterioare; c) necesitatea urmăririi acţiunilor corective; d) după caz, condiţii speciale legate de aprobarea sistemului; e) modificări esenţiale în organizarea, procedurile sau tehnicile de fabricaţie.În timpul unor astfel de vizite organismul notificat poate să efectueze sau să solicite să fie efectuate încercări pentru a verifica buna funcţionare a sistemului calităţii, dacă considera necesar. Organismul notificat trebuie să predea producătorului un raport al vizitei şi, dacă s-a efectuat o încercare, un raport de încercare.6. Producătorul trebuie să păstreze şi sa pună la dispoziţie Ministerului Economiei şi Comerţului sau Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - Departamentul supraveghere piaţa - ISCIR - SP, pe o perioadă de 10 ani de la data la care a fost fabricat ultimul echipament sub presiune transportabil, următoarele documente: a) documentaţia prevăzută la pct. 2; b) documentaţia prevăzută la pct. 4.1 lit. b); c) informaţiile privind modificarea sistemului calităţii prevăzute la pct. 4.4 al doilea paragraf; d) deciziile şi rapoartele organismului notificat prevăzute la pct. 4.3 ultimul paragraf, la pct. 4.4 ultimul paragraf şi la pct. 5.3 şi 5.4.7. Fiecare organism notificat trebuie să comunice Ministerului Economiei şi Comerţului, iar de la data aderării României la Uniunea Europeană şi statelor membre ale Uniunii Europene informaţiile relevante referitoare la toate aprobările privind sistemul calităţii pe care le-a retras şi, la cerere, despre cele pe care le-a emis.Fiecare organism notificat trebuie să comunice celorlalte organisme notificate informaţiile relevante referitoare la toate aprobările privind sistemul calităţii, retrase sau refuzate.Modulul F - Verificarea produsului1. Verificarea produsului este procedura prin care producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, asigura şi declara faptul ca echipamentele sub presiune transportabile care se supun prevederilor pct. 3 sunt în conformitate cu tipul descris în: a) certificatul de examinare EC de tip; sau b) certificatul de examinare EC a proiectului şi ca satisfac cerinţele aplicabile din prezenta hotărâre.-------------Pct. 1. din Modulul F din Partea I a anexei 2 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.941 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.119 din 29 noiembrie 2004, prin înlocuirea sintagmei "certificat de examinare CE de tip" cu sintagma "certificat de examinare EC de tip" şi a sintagmei "certificat de examinare CE a proiectului" cu sintagma "certificat de examinare EC a proiectului".2. Producătorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a garanta ca procesul de fabricaţie impune ca echipamentele sub presiune transportabile fabricate să fie conforme cu tipul, asa cum este descris în: a) certificatul de examinare EC de tip; sau b) certificatul de examinare EC a proiectului şi cu cerinţele aplicabile din prezenta hotărâre.Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie să aplice marcajul "'f0" pe toate echipamentele sub presiune transportabile şi sa întocmească în scris o declaraţie de conformitate.-------------Pct. 2. din Modulul F din Partea I a anexei 2 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.941 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.119 din 29 noiembrie 2004, prin înlocuirea sintagmei "certificat de examinare CE de tip" cu sintagma "certificat de examinare EC de tip" şi a sintagmei "certificat de examinare CE a proiectului" cu sintagma "certificat de examinare EC a proiectului".3. Organismul notificat trebuie să efectueze examinările şi încercările adecvate, pentru a verifica conformitatea echipamentului sub presiune transportabil cu cerinţele aplicabile din prezenta hotărâre, prin examinarea şi încercarea fiecărui produs, conform prevederilor pct. 4. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie să păstreze o copie a declaraţiei de conformitate pe o perioadă de 10 ani de la data fabricaţiei ultimului echipament sub presiune transportabil.4. Verificarea prin examinarea şi încercarea fiecărui echipament sub presiune transportabil4.1. Toate echipamentele sub presiune trebuie să fie examinate individual şi trebuie supuse unor examinări şi încercări adecvate, în scopul verificării conformităţii acestora cu tipul şi cu cerinţele aplicabile din prezenta hotărâre.Organismului notificat îi revin, în special, următoarele sarcini: a) sa verifice dacă personalul responsabil cu efectuarea asamblarilor nedemontabile ale părţilor şi cu încercările nedistructive este calificat sau aprobat; b) sa verifice certificatele emise de producătorul de materiale; c) să efectueze sau sa dispună efectuarea inspecţiei finale şi a incercarii de rezistenta şi, după caz, sa examineze dispozitivele de securitate.4.2. Organismul notificat trebuie să aplice sau sa dispună aplicarea numărului sau de identificare pe fiecare echipament sub presiune transportabil şi sa întocmească în scris un certificat de conformitate pentru încercările efectuate.4.3. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie să fie în măsura să prezinte, la cerere, certificatele de conformitate emise de organismul notificat.Modulul G - Verificarea EC a unităţii de produs-------------Titlul Modulul G din Partea I a anexei 2 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.941 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.119 din 29 noiembrie 2004, prin înlocuirea sintagmei "verificare CE a unităţii de produs" cu sintagma "verificare EC a unităţii de produs".1. Verificarea EC a unităţii de produs este procedura prin care producătorul asigura şi declara ca echipamentul sub presiune transportabil, pentru care a fost eliberat certificatul prevăzut la pct. 4.1, satisface prevederile aplicabile din prezenta hotărâre. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie să aplice marcajul "'f0" pe echipament şi sa întocmească în scris o declaraţie de conformitate.-------------Pct. 1 din Modulul G din Partea I a anexei 2 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.941 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.119 din 29 noiembrie 2004, prin înlocuirea sintagmei "verificare CE a unităţii de produs" cu sintagma "verificare EC a unităţii de produs".2. Cererea pentru efectuarea verificării unităţii de produs se înaintează de către producător unui singur organism notificat ales de către acesta. Cererea trebuie să cuprindă următoarele: a) denumirea şi adresa producătorului şi locul unde se afla echipamentul sub presiune transportabil; b) o declaraţie scrisă din care să rezulte ca cererea nu a mai fost înaintată nici unui alt organism notificat; c) documentaţia tehnica.3. Documentaţia tehnica trebuie să permită evaluarea conformităţii echipamentului sub presiune transportabil cu cerinţele aplicabile din prezenta hotărâre şi înţelegerea proiectului, fabricaţiei şi modului de funcţionare a echipamentului sub presiune transportabil. Documentaţia tehnica trebuie să cuprindă următoarele: a) o descriere generală a echipamentului în cauza; b) proiectul şi desenele de execuţie, diagramele componentelor, subansamblurilor, circuitelor etc.; c) descrieri şi explicaţii necesare pentru înţelegerea desenelor prevăzute la lit. b) şi a funcţionarii echipamentului; d) rezultatele calculelor de proiectare, ale examinărilor efectuate etc.; e) rapoarte de încercări; f) detalii corespunzătoare privind aprobarea tehnologiei de fabricaţie şi a metodelor de încercare şi calificările sau aprobările personalului implicat.4. Organismul notificat trebuie să examineze proiectul şi construcţia fiecărui echipament sub presiune transportabil şi în timpul procesului de fabricaţie să efectueze încercările corespunzătoare pentru a asigura conformitatea acestuia cu cerinţele aplicabile din prezenta hotărâre.4.1. Organismul notificat trebuie să aplice numărul sau de identificare pe echipamentul sub presiune transportabil sau sa dispună aplicarea acestuia şi sa întocmească un certificat de conformitate cu privire la încercările efectuate. Acest certificat se păstrează o perioadă de 10 ani.4.2. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie să fie în măsura să prezinte, la cerere, declaraţia de conformitate şi certificatul de conformitate emise de organismul notificat.Organismul notificat are, în special, următoarele sarcini: a) sa verifice documentaţia tehnica cu privire la proiectare şi la tehnologia de fabricaţie; b) sa evalueze materialele utilizate, dacă acestea nu sunt în conformitate cu prevederile relevante din prezenta hotărâre, şi sa verifice certificatele emise de producătorul de materiale; c) sa aprobe procedurile pentru asamblarea nedemontabila a părţilor de echipament sub presiune; d) sa verifice calificările sau aprobările cerute; e) să efectueze inspecţia finala şi să efectueze sau sa impună efectuarea incercarii de rezistenta şi, după caz, sa examineze dispozitivele de securitate.Modulul H - Asigurarea totală a calităţii1. Asigurarea calităţii este procedura prin care producătorul care îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2 asigura şi declara ca echipamentele sub presiune transportabile în cauza satisfac cerinţele aplicabile din prezenta hotărâre. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie să aplice marcajul "'f0" pe fiecare echipament sub presiune şi sa întocmească în scris o declaraţie de conformitate. Marcajul "'f0" trebuie să fie însoţit de numărul de identificare al organismului notificat responsabil cu supravegherea, conform prevederilor pct. 4.2. Producătorul trebuie să aplice un sistem al calităţii aprobat pentru fazele de proiectare, fabricaţie, inspecţie finala şi încercări, conform prevederilor pct. 3, şi să se supună supravegherii conform prevederilor pct. 4.3. Sistemul calităţii3.1. Producătorul trebuie să solicite unui organism notificat ales de acesta evaluarea propriului sistem al calităţii. Cererea pentru evaluarea sistemului calităţii trebuie să cuprindă: a) toate informaţiile relevante privind echipamentul sub presiune transportabil în cauza; b) documentaţia privind sistemul calităţii.3.2. Sistemul calităţii trebuie să asigure conformitatea echipamentelor sub presiune transportabile cu cerinţele aplicabile din prezenta hotărâre.Toate elementele, cerinţele şi deciziile adoptate de către producător trebuie să fie reunite într-o documentaţie sistematica şi ordonată sub forma de măsuri, proceduri şi instrucţiuni scrise. Documentaţia privind sistemul calităţii trebuie să permită o interpretare uniforma a măsurilor procedurale sau privind calitatea, cum ar fi programele, planurile, manualele şi înregistrările referitoare la acestea.Documentaţia privind sistemul calităţii trebuie să cuprindă o descriere adecvată a următoarelor: a) obiectivele legate de calitate şi structura organizatorică, responsabilităţile şi atribuţiile conducerii cu privire la calitatea proiectului şi a echipamentului sub presiune transportabil; b) specificaţii tehnice pentru proiectare, inclusiv standardele care se aplică; c) tehnicile de control şi verificare ale proiectului, procedurile şi măsurile sistematice care se utilizează la proiectarea echipamentului sub presiune transportabil; d) procesul de fabricaţie, tehnicile de control şi de asigurare a calităţii corespunzătoare, precum şi procesele şi măsurile sistematice care vor fi utilizate; e) examinările şi încercările efectuate înainte, în timpul şi după fabricaţie, cu indicarea frecvenţei la care acestea se efectuează; f) înregistrările privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi rezultatele încercărilor, rezultatele etalonărilor, rapoartele privind calificarea sau aprobarea personalului implicat; g) mijloacele de supraveghere a realizării proiectului şi calităţii, cerute pentru echipamentul sub presiune transportabil, şi a funcţionarii efective a sistemului calităţii.3.3. Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul calităţii pentru a stabili dacă satisface cerinţele prevăzute la pct. 3.2.Echipa de audit trebuie să aibă cel puţin un membru cu experienţa în evaluarea echipamentului sub presiune transportabil în cauza. Procedura de evaluare trebuie să includă o vizita de inspectare la întreprinderea producătorului.Decizia motivată a echipei de audit, care trebuie să cuprindă şi concluziile examinării, trebuie adusă la cunoştinţa producătorului. Acesta trebuie să indice totodată căile legale de atac împotriva deciziei adoptate.3.4. Producătorul trebuie să se angajeze ca îndeplineşte obligaţiile care decurg din sistemul calităţii, asa cum a fost aprobat, şi trebuie să asigure ca acesta este menţinut la un nivel corespunzător şi eficient.Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie să informeze organismul notificat care a aprobat sistemul calităţii asupra oricărei intentii de modificare a sistemului calităţii.Organismul notificat trebuie să evalueze modificările propuse şi sa decidă dacă sistemul calităţii modificat continua sa satisfacă cerinţele prevăzute la pct. 3.2 sau dacă este necesară o noua procedura de evaluare.Decizia motivată a echipei de audit, care va cuprinde şi concluziile evaluării, trebuie adusă la cunoştinţa producătorului.4. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat4.1. Scopul supravegherii sistemului calităţii este acela de a asigura ca producătorul îndeplineşte în totalitate obligaţiile care îi revin din sistemul calităţii aprobat.4.2. Producătorul trebuie să permită accesul organismului notificat pentru efectuarea de inspecţii la locurile de proiectare, fabricaţie, control, încercări şi depozitare şi trebuie să pună la dispoziţie acestuia toate informaţiile necesare, în special: a) documentaţia privind sistemul calităţii; b) înregistrările privind calitatea, prevăzute în capitolul referitor la proiectare din cadrul sistemului calităţii, cum ar fi rapoartele analizelor, calculelor şi încercărilor etc.; c) înregistrările privind calitatea, prevăzute în capitolul referitor la fabricaţie din cadrul sistemului calităţii, cum ar fi rapoartele inspecţiilor şi rezultatele încercărilor, rezultatele etalonărilor, rapoartele privind calificarea personalului implicat etc.4.3. Organismul notificat trebuie să efectueze audituri periodice, pentru a se asigura ca producătorul menţine şi aplica sistemul calităţii, şi trebuie să emita producătorului un raport de audit. Frecventa auditurilor periodice trebuie să fie stabilită astfel încât la fiecare 3 ani să se facă o reevaluare totală.4.4. Suplimentar faţă de auditurile periodice, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la sediul producătorului. Necesitatea şi frecventa acestor vizite suplimentare vor fi determinate pe baza unui sistem de control al vizitelor aplicat de organismul notificat. În cadrul sistemului de control al vizitelor trebuie avute în vedere, în mod special, următoarele: a) categoria echipamentului; b) rezultatele vizitelor de supraveghere anterioare; c) necesitatea urmăririi acţiunilor corective; d) după caz, condiţii speciale legate de aprobarea sistemului; e) modificări esenţiale în organizarea, procedurile şi tehnologiile de fabricaţie.În timpul unor astfel de vizite organismul notificat poate să efectueze sau să solicite să fie efectuate încercări pentru a verifica buna funcţionare a sistemului calităţii, dacă considera necesar. Organismul notificat trebuie să predea producătorului un raport al vizitei şi, dacă s-a efectuat o încercare, un raport de încercare.5. Producătorul trebuie să păstreze şi sa pună la dispoziţie Ministerului Economiei şi Comerţului sau Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - Departamentul supraveghere piaţa - ISCIR-SP, pe o perioadă de 10 ani de la data la care a fost fabricat ultimul echipament sub presiune transportabil, următoarele documente: a) documentaţia prevăzută la pct. 3.1 lit. b); b) informaţiile privind modificarea sistemului calităţii, prevăzute la pct. 3.4 al doilea paragraf; c) deciziile şi rapoartele organismului notificat, prevăzute la pct. 3.3 ultimul paragraf, la pct. 3.4 ultimul paragraf şi la pct. 4.3 şi 4.4.6. Fiecare organism notificat trebuie să comunice Ministerului Economiei şi Comerţului, iar de la data aderării României la Uniunea Europeană şi statelor membre ale Uniunii Europene informaţii referitoare la toate aprobările privind sistemul calităţii pe care le-a retras şi, la cerere, despre cele pe care le-a emis.Fiecare organism notificat trebuie să comunice celorlalte organisme notificate informaţiile relevante referitoare la toate aprobările privind sistemul calităţii, retrase sau refuzate.Modulul H1 - Asigurarea totală a calităţii, cu examinarea proiectului şi supravegherea specială a incercarii finale1. Modulul H1 consta din modulul H, la care se adauga următoarele cerinţe suplimentare: a) producătorul trebuie să înainteze organismului notificat o solicitare pentru examinarea proiectului; b) solicitarea trebuie să permită înţelegerea proiectului, fabricaţiei şi funcţionarii echipamentului sub presiune transportabil şi să permită evaluarea conformităţii cu cerinţele relevante din prezenta hotărâre.Solicitarea trebuie să cuprindă:(i) specificaţiile tehnice pentru proiectare, inclusiv indicarea standardelor care au fost aplicate;(îi) dovezile necesare prin care se demonstreaza ca soluţiile alese sunt adecvate. Aceste dovezi trebuie să includă şi rezultatele încercărilor care au fost efectuate în laboratoarele adecvate ale producătorului sau au fost efectuate în numele sau; c) organismul notificat trebuie să analizeze solicitarea şi, în situaţia în care proiectul respecta prevederile aplicabile din prezenta hotărâre, trebuie să emita un certificat de examinare EC a proiectului pentru solicitant. Certificatul de examinare EC a proiectului trebuie să conţină concluziile examinării, condiţiile de valabilitate a acestuia şi datele necesare pentru identificarea proiectului aprobat şi, după caz, o descriere a modului de funcţionare a echipamentului sub presiune transportabil;-------------Lit. c) a pct. (îi) al pct. 1. din Modulul H1 din Partea I a anexei 2 a fost modificată de art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.941 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.119 din 29 noiembrie 2004, prin înlocuirea sintagmei "certificat de examinare CE a proiectului" cu sintagma "certificat de examinare EC a proiectului". d) solicitantul trebuie să informeze organismul notificat care i-a acordat certificatul de examinare EC a proiectului cu privire la toate modificările aduse la proiectul aprobat. Modificările aduse la proiectul aprobat trebuie să primească o aprobare suplimentară care se emite de către organismul notificat care a acordat certificatul de examinare EC a proiectului, în cazul în care aceste modificări pot afecta conformitatea cu cerinţele prezentei hotărâri sau cu condiţiile prescrise pentru utilizarea echipamentului sub presiune transportabil. Aceasta aprobare suplimentară se emite sub forma unui act adiţional la certificatul original de examinare EC a proiectului;-------------Lit. d) a pct. 1. din Modulul H1 din Partea I a anexei 2 a fost modificată de art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.941 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.119 din 29 noiembrie 2004, prin înlocuirea sintagmei "certificat de examinare CE a proiectului" cu sintagma "certificat de examinare EC a proiectului". e) fiecare organism notificat trebuie să comunice celorlalte organisme notificate toate informaţiile necesare cu privire la certificatele de examinare EC a proiectului retrase sau refuzate.-------------Lit. e) a pct. 1. din Modulul H1 din Partea I a anexei 2 a fost modificată de art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.941 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.119 din 29 noiembrie 2004, prin înlocuirea sintagmei "certificat de examinare CE a proiectului" cu sintagma "certificat de examinare EC a proiectului".2. Evaluarea finala este supusă unei supravegheri mai severe, care consta în vizite inopinate efectuate de organismul notificat. În timpul acestor vizite organismul notificat efectuează controlul echipamentelor sub presiune transportabile.  +  Partea a II-a Procedura de reevaluare a conformităţii1. Procedura de reevaluare a conformităţii descrie metoda prin care se asigura ca echipamentele sub presiune transportabile introduse pe piaţa, prevăzute la art. 2 lit. b) din hotărâre, corespund cerinţelor relevante din ADR şi RID.2. Utilizatorul trebuie să pună la dispoziţie unui organism notificat informaţii referitoare la echipamentele sub presiune transportabile introduse pe piaţa, care să permită organismului identificarea cu precizie a echipamentului privind: originea, regulile de proiectare şi, în cazul buteliilor de acetilena, masa poroasa. Acolo unde este cazul, utilizatorul trebuie să indice orice restricţii prescrise pentru utilizare şi sa transmită rapoarte referitoare la orice defectiune aparuta sau despre reparaţiile care au fost efectuate.De asemenea, organismul notificat trebuie să verifice dacă armaturile şi alte accesorii care au o funcţie de securitate directa asigura un grad de securitate echivalent cu cel prevăzut la art. 5 din hotărâre.3. Organismul notificat trebuie să verifice dacă echipamentele sub presiune transportabile, care au fost introduse pe piaţa, asigura cel puţin acelaşi grad de securitate cu echipamentele sub presiune transportabile, prevăzute în ADR şi RID.Verificarea trebuie să fie efectuată pe baza documentelor elaborate în conformitate cu pct. 2 şi, dacă este cazul, pe baza inspecţiilor suplimentare.4. Dacă rezultatele verificărilor de mai sus sunt satisfăcătoare, echipamentele sub presiune transportabile trebuie supuse inspecţiilor periodice prevăzute în partea a III-a.5. Pentru recipientele sub presiune fabricate în serie, incluzând armaturile şi alte accesorii utilizate în transport, operaţiunile relevante de reevaluare a conformităţii legate de inspecţiile individuale ale echipamentelor, conform prevederilor pct. 3 şi 4, pot fi efectuate de către un organism aprobat, cu condiţia ca un organism notificat sa fi efectuat anterior operaţiunile relevante de reevaluare a conformităţii cu tipul, prevăzute la pct. 3.  +  Partea a III-a Procedurile pentru inspecţia periodicăModulul 1 - Inspecţia periodică a produselor1. Inspecţia periodică a produselor este procedura prin care un proprietar sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, sau deţinătorul asigura faptul ca echipamentul sub presiune transportabil supus procedurii prevăzute de la pct. 3 continua sa satisfacă cerinţele prezentei hotărâri.2. Pentru a satisface cerinţele prevăzute la pct. 1, proprietarul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, sau deţinătorul trebuie să ia toate măsurile necesare astfel încât condiţiile de utilizare şi întreţinere să asigure în permanenta conformitatea echipamentului sub presiune transportabil cu cerinţele prezentei hotărâri şi, în special, trebuie să se asigure următoarele:- echipamentul sub presiune transportabil să fie utilizat în scopul prevăzut;- să fie umplut în centre de umplere corespunzătoare;- după caz, sunt efectuate lucrările de întreţinere sau reparare; şi- sunt efectuate inspecţiile periodice necesare.Toate măsurile aplicate trebuie să fie înregistrate în documente care trebuie ţinute şi puse la dispoziţie Ministerului Economiei şi Comerţului sau Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - Departamentul supraveghere piaţa - ISCIR-SP de către proprietar sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, sau de către deţinător.3. Organismul de inspecţie trebuie să efectueze examinările şi încercările corespunzătoare, pentru a verifica conformitatea echipamentului sub presiune transportabil cu cerinţele relevante din prezenta hotărâre, prin examinarea şi încercarea fiecărui produs.3.1. Toate echipamentele sub presiune transportabile trebuie examinate în mod individual şi trebuie efectuate încercările corespunzătoare, conform prevederilor din anexele la ADR şi RID, pentru a se verifica dacă echipamentul satisface cerinţele cuprinse în reglementările respective.3.2. Organismul de inspecţie trebuie să aplice sau sa dispună aplicarea numărului sau de identificare pe fiecare produs inspectat periodic, imediat după data efectuării inspecţiei periodice, şi sa întocmească în scris un certificat de inspecţie periodică. Acest certificat poate acoperi un număr de exemplare de echipamente, în astfel de situaţii fiind certificat de grup.3.3. Proprietarul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, sau deţinătorul trebuie să păstreze certificatul de inspecţie periodică prevăzut la pct. 3.2, precum şi documentele prevăzute la pct. 2, cel puţin până la următoarea inspecţie periodică.Modulul 2 - Inspecţia periodică prin asigurarea calităţii1. Inspecţia periodică prin asigurarea calităţii descrie următoarele proceduri: a) procedura prin care proprietarul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, care satisface obligaţiile prevăzute la pct. 2, asigura şi declara ca echipamentul sub presiune transportabil continua sa satisfacă cerinţele prezentei hotărâri. Proprietarul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, sau deţinătorul trebuie să aplice pe toate echipamentele sub presiune transportabile data inspecţiei periodice şi sa întocmească o declaraţie scrisă de conformitate. Data inspecţiei periodice trebuie să fie însoţită de numărul de identificare al organismului notificat responsabil cu supravegherea, conform prevederilor pct. 4; b) procedura prin care, în cazul inspecţiei periodice a cisternelor, efectuată de către organismul aprobat conform prevederilor art. 8 alin. (1) a treia fraza din hotărâre, organismul aprobat care satisface obligaţiile de la pct. 2 ultimul paragraf certifica faptul ca echipamentul sub presiune transportabil continua sa satisfacă cerinţele prezentei hotărâri. Organismul aprobat trebuie să aplice data inspecţiei periodice pe toate echipamentele sub presiune transportabile şi sa întocmească în scris un certificat de inspecţie periodică. Data inspecţiei periodice trebuie să fie însoţită de numărul de identificare al organismului aprobat.2. Proprietarul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, sau deţinătorul trebuie să ia toate măsurile necesare astfel încât condiţiile de utilizare şi întreţinere să asigure în permanenta conformitatea echipamentului sub presiune transportabil cu cerinţele prezentei hotărâri şi, în special, trebuie să se asigure următoarele:- echipamentul sub presiune transportabil să fie utilizat în scopul prevăzut;- să fie umplut în centre de umplere corespunzătoare;- după caz, sunt efectuate lucrările de întreţinere sau reparare; şi- sunt efectuate inspecţiile periodice necesare.Toate măsurile aplicate trebuie să fie înregistrate în documente care trebuie ţinute şi puse la dispoziţie Ministerului Economiei şi Comerţului sau Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - Departamentul supraveghere piaţa - ISCIR-SP de către proprietar sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, sau de către deţinător.Proprietarul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, sau deţinătorul trebuie să asigure ca are la dispoziţie personalul calificat şi dotările necesare, conform prevederilor din anexa nr. 3 pct. 3-6, pentru inspecţiile periodice.Proprietarul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, sau deţinătorul ori organismul aprobat trebuie să aplice un sistem al calităţii aprobat pentru inspecţiile şi încercările periodice ale echipamentului, conform prevederilor pct. 3, şi să se supună supravegherii, conform prevederilor pct. 4.3. Sistemul calităţii3.1. Proprietarul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, sau deţinătorul ori organismul aprobat trebuie să solicite unui organism notificat ales de acesta evaluarea propriului sistem al calităţii.Cererea pentru evaluarea sistemului calităţii trebuie să cuprindă: a) toate informaţiile relevante privind echipamentul sub presiune transportabil supus inspecţiei periodice; b) documentaţia privind sistemul calităţii.3.2. În cadrul sistemului calităţii trebuie examinat fiecare echipament sub presiune transportabil şi trebuie efectuate încercări adecvate pentru a asigura conformitatea acestuia cu cerinţele prevăzute în anexele la ADR şi RID.Toate elementele, cerinţele şi deciziile adoptate de către producător trebuie să fie reunite într-o documentaţie sistematica şi ordonată sub forma de măsuri, proceduri şi instrucţiuni scrise. Documentaţia privind sistemul calităţii trebuie să permită o interpretare uniforma a măsurilor privind calitatea, cum ar fi programele, planurile, manualele şi înregistrările referitoare la acestea.Documentaţia privind sistemul calităţii trebuie să cuprindă o descriere adecvată a următoarelor: a) obiectivele legate de calitate şi structura organizatorică, responsabilităţile şi atribuţiile conducerii cu privire la calitatea proiectului şi a echipamentului sub presiune transportabil; b) examinările şi încercările care se efectuează pentru inspecţia periodică; c) mijloacele de supraveghere a funcţionarii efective a sistemului calităţii; d) înregistrările privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi rezultatele încercărilor, rezultatele etalonărilor, rapoartele privind calificarea sau aprobarea personalului implicat.3.3. Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul calităţii pentru a stabili dacă satisface cerinţele prevăzute la pct. 3.2.Echipa de audit trebuie să aibă cel puţin un membru cu experienţa în evaluarea echipamentului sub presiune transportabil în cauza. Procedura de evaluare trebuie să includă o vizita de inspecţie la proprietar sau la reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, sau la deţinător ori la organismul aprobat.Decizia motivată a echipei de audit, care trebuie să cuprindă şi concluziile examinării, trebuie adusă la cunoştinţa proprietarului sau reprezentantului autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, sau deţinătorului ori organismului aprobat.3.4. Proprietarul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, sau deţinătorul ori organismul aprobat trebuie să îşi asume angajamentul ca îndeplineşte obligaţiile ce decurg din sistemul calităţii, asa cum a fost aprobat, şi să se asigure ca acesta este menţinut la un nivel satisfăcător şi eficient.Proprietarul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, sau deţinătorul ori organismul aprobat trebuie să informeze organismul notificat care a aprobat sistemul calităţii despre orice intenţie de modificare a sistemului calităţii.Organismul notificat trebuie să evalueze modificările propuse şi sa decidă dacă sistemul calităţii modificat continua sa satisfacă cerinţele prevăzute la pct. 3.2 sau dacă este necesară o noua procedura de evaluare.Decizia motivată a organismului notificat trebuie să cuprindă concluziile examinării şi trebuie adusă la cunoştinţa proprietarului sau reprezentantului autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, sau deţinătorului ori organismului aprobat.4. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat4.1. Scopul supravegherii este de a se asigura ca proprietarul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, sau deţinătorul ori organismul aprobat îndeplineşte în totalitate obligaţiile ce decurg din sistemul calităţii aprobat.4.2. Proprietarul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, sau deţinătorul ori organismul aprobat trebuie să permită organismului notificat accesul în scopuri de inspecţie la locurile de inspecţie, încercare şi depozitare şi sa pună la dispoziţie acestuia toate informaţiile necesare, în special cele referitoare la: a) documentaţia privind sistemul calităţii; b) documentaţia tehnica; c) înregistrările privind calitatea, cum ar fi rapoartele inspecţiilor şi rezultatele încercărilor, rezultatele etalonărilor, rapoartele privind calificarea personalului implicat etc.4.3. Organismul notificat trebuie să efectueze audituri periodice pentru a se asigura ca proprietarul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, sau deţinătorul ori organismul aprobat menţine şi aplica sistemul calităţii şi sa emita un raport de audit proprietarului sau reprezentantului autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, sau deţinătorului ori organismului aprobat.4.4. În plus, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la proprietar sau la reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, sau la deţinător ori la organismul aprobat. În timpul acestor vizite organismul notificat poate să efectueze, dacă este necesar, încercări sau sa dispună efectuarea lor pentru a verifica dacă sistemul calităţii funcţionează corect. Organismul notificat trebuie să predea proprietarului sau reprezentantului autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, sau deţinătorului ori organismului aprobat un raport al vizitei şi, dacă s-a efectuat o încercare, un raport de încercare.5. Proprietarul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, sau deţinătorul ori organismul aprobat trebuie să păstreze şi sa pună la dispoziţie Ministerului Economiei şi Comerţului sau Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - Departamentul supraveghere piaţa - ISCIR-SP, pe o perioadă de 10 ani de la data la care a fost efectuată ultima inspecţie periodică a echipamentului sub presiune transportabil, următoarele: a) documentaţia prevăzută la pct. 3.1 lit. b); b) informaţiile privind modificarea sistemului calităţii, prevăzute la pct. 3.4 al doilea paragraf; c) deciziile şi rapoartele organismului notificat, prevăzute la pct. 3.3 ultimul paragraf, la pct. 3.4 ultimul paragraf şi la pct. 4.3 şi 4.4.  +  Anexa 3CRITERII MINIMEcare trebuie îndeplinite de către organismelenotificate sau aprobate1. Un organism de inspecţie notificat sau un organism de inspecţie aprobat, care face parte dintr-o organizaţie implicata în alte activităţi decât cea de inspecţie, trebuie să fie identificabil în cadrul organizaţiei respective.2. Organismul de inspecţie şi personalul acestuia nu trebuie să se angajeze în nici un fel de activităţi care pot fi incompatibile cu independenta în luarea deciziilor şi cu integritatea referitoare la activităţile lor de inspecţie. În special, personalul organismului de inspecţie nu trebuie să fie supus la presiuni de natura comercială, financiară sau de alt tip, care ar putea afecta luarea deciziilor, în special din partea persoanelor sau organizaţiilor din exteriorul organismului de inspecţie, care sunt interesate de rezultatele inspecţiilor efectuate. Trebuie garantată imparţialitatea personalului de inspecţie al organismului.3. Organismul de inspecţie trebuie să aibă la dispoziţie personalul necesar şi sa dispună de dotările necesare pentru a-şi îndeplini în mod corespunzător sarcinile tehnice şi administrative legate de operaţiunile de inspecţie şi de verificare. De asemenea, acesta trebuie să aibă acces la echipamentul necesar pentru efectuarea de verificări speciale.4. Personalul organismului de inspecţie care răspunde de inspecţie trebuie să aibă calificare adecvată, un înalt grad de specializare profesională şi tehnica, precum şi cunoştinţe satisfăcătoare cu privire la cerinţele inspecţiilor care trebuie efectuate şi experienţa adecvată în astfel de activităţi.Pentru a garanta un nivel înalt de securitate organismul de inspecţie trebuie să poată asigura expertiza în domeniul securităţii echipamentelor sub presiune transportabile.Personalul trebuie să aibă capacitatea de a face aprecieri profesionale privind conformitatea cu cerinţele generale, utilizând rezultatele examinării, şi să raporteze cu privire la acestea. De asemenea, personalul organismului trebuie să aibă capacitatea necesară pentru a întocmi certificate, înregistrări şi rapoarte prin care să demonstreze ca inspecţiile au fost efectuate.5. Personalul trebuie, de asemenea, sa deţină cunoştinţe necesare cu privire la tehnologia utilizata la fabricarea echipamentului sub presiune transportabil, incluzând accesoriile, pe care îl inspecteaza, despre modul în care echipamentul supus inspecţiilor sale este utilizat sau se intenţionează a fi utilizat şi cu privire la defectele care pot aparea în timpul utilizării sau funcţionarii.6. Organismul de inspecţie şi personalul acestuia trebuie să efectueze evaluările şi verificările cu cel mai înalt grad de integritate profesională şi competenţa tehnica. Organismul de inspecţie trebuie să asigure confidenţialitatea informaţiilor obţinute în cursul activităţilor sale de inspecţie. Drepturile de proprietate trebuie protejate.7. Remunerarea persoanelor angajate în activităţi de inspecţie nu trebuie să depindă direct de numărul de inspecţii efectuate şi în nici un caz de rezultatele unor astfel de inspecţii.8. Organismul de inspecţie trebuie să încheie o asigurare de răspundere civilă corespunzătoare, în conformitate cu legislaţia naţionala în domeniu, cu excepţia situaţiei în care răspunderea civilă revine prin lege statului.9. În mod normal organismul de inspecţie trebuie să efectueze el însuşi inspecţiile pe care le-a contractat. Dacă un organism de inspecţie subcontracteaza oricare parte a inspecţiei, acesta trebuie să garanteze şi să poată demonstra ca subcontractantul sau este competent pentru a efectua serviciile în cauza şi trebuie să îşi asume întreaga responsabilitate pentru acea subcontractare.  +  Anexa 4CRITERII SUPLIMENTAREcare trebuie îndeplinite de organismele notificate1. Un organism notificat trebuie să fie independent de părţile implicate şi prin urmare să ofere servicii de inspecţie de tipul "terta parte".Organismul notificat şi personalul responsabil cu efectuarea inspecţiei trebuie să fie alţii decât proiectantul, producătorul, furnizorul, cumpărătorul, proprietarul, deţinătorul, utilizatorul sau cel care asigura întreţinerea echipamentelor sub presiune transportabile, incluzând accesoriile, pe care organismul respectiv le inspecteaza, şi decât reprezentantul autorizat al oricăreia dintre aceste părţi. Aceştia nu trebuie să fie direct implicaţi în proiectarea, fabricaţia, marketingul sau întreţinerea echipamentelor sub presiune transportabile, incluzând accesoriile, nici sa reprezinte părţile angajate în aceste activităţi. Aceasta nu exclude posibilitatea schimburilor de informaţii tehnice între producătorul de echipamente sub presiune transportabile şi organismul de inspecţie.2. Toate părţile interesate trebuie să aibă acces la serviciile organismului de inspecţie. Acesta nu trebuie să impună nici o condiţie abuzivă de ordin financiar sau de alta natură. Organismul notificat trebuie să aplice în mod nediscriminatoriu procedurile sale de operare.  +  Anexa 5CRITERII SUPLIMENTAREcare trebuie îndeplinite de organismele aprobate1. Organismul aprobat trebuie să constituie o parte separată şi identificabila dintr-o organizaţie implicata în proiectarea, fabricaţia, furnizarea, utilizarea sau întreţinerea produselor pe care le inspecteaza.2. Organismul aprobat nu trebuie să devină direct implicat în proiectarea, fabricaţia, furnizarea sau utilizarea echipamentelor sub presiune transportabile, incluzând accesoriile inspectate, sau a echipamentelor similare concurente.3. Trebuie sa existe o diferentiere clara a responsabilităţilor personalului de inspecţie de cele ale personalului angajat în alte funcţii; diferenţierea trebuie stabilită prin structura organizatorică şi prin metodele de raportare ale organismului de inspecţie aprobat în cadrul organizaţiei din care face parte.  +  Anexa 6MODULELEcare trebuie aplicate pentru evaluarea conformităţiiUrmătorul tabel indica modulele pentru evaluarea conformităţii, descrise în anexa nr. 2 partea I, care trebuie aplicate echipamentelor sub presiune transportabile, definite la art. 4 lit. a) din hotărâre.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Categoriile de echipament sub presiune transportabil Modulele───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Recipiente sub presiune pentru care produsul dintre A1 sau   presiunea de încercare şi volum nu depăşeşte D1 sau   30 MPa x litru (300 bar x litru) E1───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. Recipiente sub presiune pentru care produsul dintre H sau   presiunea de încercare şi volum este mai mare de B în combinaţie cu E   30 MPa x litru, dar nu depăşeşte 150 MPa x litru sau   (300 şi, respectiv, 1.500 bar x litru) B în combinaţie cu C1                                                          sau                                                          B1 în combinaţie cu F                                                          sau                                                          B1 în combinaţie cu D───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3. Recipiente sub presiune pentru care produsul dintre G sau   presiunea de încercare şi volum este mai mare de H1 sau   150 MPa x litru (1.500 bar x litru) şi, în mod B în combinaţie cu D   similar, pentru cisterne sau                                                          B în combinaţie cu F───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA 1:La alegerea producătorului, echipamentele sub presiune transportabile trebuie supuse unei proceduri de evaluare a conformităţii, stabilită pentru categoria în care sunt clasificate. În cazul recipientelor sub presiune sau în cazul armaturilor ori al altor accesorii folosite în transport, producătorul poate să aleagă aplicarea unei proceduri sau a unui set de proceduri pentru categorii mai severe.NOTA 2:Ca parte a procedurilor de asigurare a calităţii, atunci când se efectuează vizite neanuntate, organismele notificate trebuie să preleveze o mostra de echipament din faza de producţie sau depozitare în scopul efectuării unei verificări ori pentru a dispune efectuarea unei verificări, pentru a determina conformitatea cu cerinţele prezentei hotărâri. În acest scop, producătorul trebuie să informeze organismul notificat în legătură cu programul de producţie planificat.Organismul notificat va efectua cel puţin două vizite în decursul primului an de fabricaţie.Frecventa vizitelor ulterioare va fi determinata de organismul notificat, pe baza criteriilor prevăzute la pct. 4.4 al modulelor relevante din anexa nr. 2 partea I.  +  Anexa 7MARCAJ DE CONFORMITATEMarcajul de conformitate "'f0" consta în simbolul 'f0 având următoarea forma de prezentare:În cazul în care marcajul este redus sau mărit, este necesar să se respecte proportiile prezentate în figura de mai sus.Componentele marcajului trebuie să aibă în mare măsura aceeaşi dimensiune pe verticala, dar aceasta nu trebuie să fie mai mica de 5 mm.În cazul dispozitivelor mici, se poate renunţa la aceasta dimensiune minima.------------Anexa 8 a fost abrogată de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.941 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.119 din 29 noiembrie 2004.-------------