HOTĂRÂRE nr. 309 din 6 mai 1996 (*actualizată*)privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local în comun, de suprafaţă şi subteran*), precum şi pentru transportul intern auto, feroviar*) şi naval, de care beneficiază elevii şi studenţii din învăţământul de stat şi din învăţământul particular acreditat(actualizată până la data de 1 februarie 2017*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În aplicarea prevederilor art. 174 alin. (1) şi (2) din Legea învăţămîntului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, din 5 ianuarie 1996,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Elevii şi studenţii din învăţământul de stat şi din învăţământul particular acreditat beneficiază de tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţă şi subteran*), precum şi pentru transportul intern auto, feroviar*) şi naval, în tot timpul anului calendaristic.Elevii şi studenţii orfani sau proveniţi din casele de copii beneficiază de gratuitate pentru aceste categorii de transport.  +  Articolul 2Regia Autonomă "Societatea Naţională a Căilor Ferate Române" va elibera, contra cost, prin casele de bilete C.F.R., beneficiarilor prevăzuţi la art. 1 din prezenta hotărâre, legitimaţii de călătorie speciale cu reducere de 50% din tariful trenurilor de persoane clasa a II-a, având menţiunea "Elevi şi studenţi".Acordarea de tarife reduse cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţă şi subteran*), se face pe baza de abonamente lunare eliberate elevilor şi studenţilor de către regiile autonome de transport, societăţile comerciale şi serviciile publice de specialitate ale consiliilor locale din localităţile respective şi de către Regia Autonomă de Exploatare a Metroului "Metrorex" Bucureşti.  +  Articolul 3Eliberarea biletelor speciale de călătorie şi a abonamentelor lunare pentru elevi şi studenţi, cu tarife reduse cu 50%, se face contra cost, în baza carnetului de elev sau a legitimaţiei de identitate pentru studenţi, vizate la zi de către conducătorii instituţiilor de învăţământ.  +  Articolul 4Ministerul Învăţământului asigură tipărirea legitimaţiilor de identitate pentru studenţi, care se repartizează instituţiilor de învăţământ superior.  +  Articolul 5 (1) Pentru reducerile de tarif acordate elevilor şi studenţilor, potrivit legii, pentru transportul pe calea ferată*), precum şi pentru reducerile de tarif şi gratuităţile acordate pentru transportul subteran cu metroul*), Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători «C.F.R. - Călători» - S.A., operatorii de transport feroviar de călători, respectiv Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti «Metrorex» - S.A., vor primi lunar din bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului sumele justificate prin deconturi, în limita creditelor alocate de la bugetul de stat cu această destinaţie.----------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.468 din 24 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.087 din 2 decembrie 2005. (2) Reducerea de tarif cu 50% a abonamentelor lunare eliberate elevilor şi studenţilor, precum şi gratuităţile de transport acordate elevilor şi studenţilor orfani sau proveniţi din casele de copii, pentru transportul local, în comun, de suprafaţă, se asigură din bugetul Ministerului Învăţământului prin serviciile publice descentralizate ale acestuia. (3) Elevii şi studenţii care beneficiază de gratuitate pentru transportul pe cale ferată*) vor prezenta bilete speciale cu reducere 50% din tariful trenurilor de persoane, pentru "Elevi şi studenţi", la unităţile de învăţământ pentru decontare. (4) Pentru transportul feroviar, studenţii din învăţământul universitar de stat şi din învăţământul particular acreditat, cursuri de zi, beneficiază de 24 de călătorii simple pe an calendaristic, cu reducere de 50% din tariful trenurilor accelerate şi rapide, clasa a II-a.*)----------Alin. (4) al art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.468 din 24 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.087 din 2 decembrie 2005. (5) Facilităţile prevăzute de prezenta hotărâre se acordă în raport cu durata normală a studiilor, respectiv echivalentul a două călătorii simple pe lună.----------Alin. (5) al art. 5 a fost introdus de art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.367 din 27 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 29 noiembrie 2003. (6) Cheltuielile aferente facilităţilor prevăzute la alin. (4) şi (5) se finanţează de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.----------Alin. (6) al art. 5 a fost introdus de art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.367 din 27 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 29 noiembrie 2003.  +  Articolul 6 (1) Pentru elevii şi studenţii care beneficiază de gratuitate pentru transportul local în comun, abonamentele vor fi achiziţionate de către unităţile de învăţământ sau aceştia vor primi sume în avans, care vor fi decontate lunar pe baza abonamentului nominal. (2) Pentru biletele şi abonamentele elevilor şi studenţilor pentru transportul naval şi auto între localităţi, elevii şi studenţii vor achită integral costul călătoriei şi se vor prezenta la unităţile de învăţământ, pentru decontare.  +  Articolul 7Ministrul învăţământului va aproba, prin ordin, norme pentru aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.

  PRIM-MINISTRU

  NICOLAE VĂCĂROIU

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul învăţământului,

  Liviu Maior

  Ministru de stat, ministrul finanţelor,

  Florin Georgescu

  Ministrul transporturilor,

  Aurel Novac
  ------------