ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 13 iunie 2002 (*actualizată*)privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a unor centrale termice şi electrice de termoficare aflate în proprietatea consiliilor judeţene sau locale**)(actualizată până la data de 10 decembrie 2002*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 27 iunie 2002. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 10 decembrie 2002, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 643 din 7 decembrie 2002.**) Titlul ordonanţei de urgenţă a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 643 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 10 decembrie 2002.În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Consiliile judeţene Prahova, Giurgiu, Valcea şi consiliile locale Piteşti, Iaşi, Braşov, Bacău, Oradea, Suceava, Timişoara, Arad, Onesti, Brad, Calafat, Vaslui, Zalău şi Comăneşti vor proceda, în condiţiile legii, la înregistrarea ca societăţi comerciale la registrul comerţului a centralelor termice şi electrice de termoficare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.--------------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 643 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 10 decembrie 2002.  +  Articolul 2 (1) Activele şi pasivele aferente centralelor termice şi electrice de termoficare prevăzute în anexa, înregistrate în evidenţa contabilă la data de 31 mai 2002, se preiau în evidentele contabile ale societăţilor comerciale înregistrate potrivit art. 1. (2) Pentru Societatea Comercială <> - S.A. prevederile alin. (1) se aplică având ca referinţa data de 31 august 2002.--------------Alin. (2) al art. 2 a fost introdus de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 643 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 10 decembrie 2002.  +  Articolul 3 (1) Capitalul social iniţial al societăţilor comerciale înregistrate potrivit art. 1 se diminuează, în condiţiile legii, cu valoarea pierderilor înregistrate la data de 31 mai 2002. (2) Pentru Societatea Comercială <> - S.A. prevederile alin. (1) se aplică având ca referinţa pierderile înregistrate la data de 31 august 2002.--------------Alin. (2) al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 643 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 10 decembrie 2002.  +  Articolul 4 (1) Ratele de capital şi costurile aferente creditelor angajate de către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice <> S.A. pentru finanţarea achiziţionării combustibilului tehnologic, anterior datei de 31 mai 2002, necesar societăţilor comerciale înregistrate conform art. 1, vor fi suportate integral de către acestea în condiţiile legii, conform plăţilor efective, şi vor fi plătite de către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice <> - S.A. în calitate de parte în contractele în derulare.--------------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 643 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 10 decembrie 2002. (2) Costurile aferente creditelor contractate pentru reabilitarea grupurilor la Centrala Electrica de Termoficare Iaşi şi Centrala Electrica de Termoficare Suceava, cu garanţia statului, vor fi suportate integral de către acestea şi vor fi plătite de către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. în calitate de parte în contractele în derulare. (3) Societăţile comerciale înregistrate potrivit art. 1 vor transmite sumele necesare acoperirii plăţilor efectuate conform alin. (1) pe baza contractelor de împrumut încheiate cu Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. Societăţile comerciale prevăzute la art. 1 vor încheia în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă grafice de plată cu Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., corelate cu termenele de rambursare din contractele de credit. (4) Pentru rambursarea ratelor de capital şi plata costurilor aferente creditelor pentru reabilitarea grupurilor de la societăţile comerciale prevăzute la alin. (2) se aloca sume defalcate din impozitul pe venit către bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale respective.  +  Articolul 5Finanţarea aprovizionării cu combustibil a centralelor termice şi electrice de termoficare aflate în proprietatea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale se asigura din următoarele surse: a) credite bancare, cu sau fără garanţia statului, după caz; b) subvenţii acordate în avans, prin bugetele locale, potrivit legii; c) surse proprii.--------------Art. 5 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 643 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 10 decembrie 2002.  +  Articolul 6Pentru realizarea lucrărilor de modernizare şi retehnologizare a centralelor termice şi electrice de termoficare aflate în proprietatea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale se aloca sume de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei Publice, în conformitate cu programele de investiţii aprobate, potrivit legii, sau se acordă garanţii de stat pentru credite.--------------Art. 6 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 643 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 10 decembrie 2002.  +  Articolul 7Pentru asigurarea alimentării cu energie termica în condiţii de siguranţă a populaţiei societăţile comerciale care au ca acţionar unităţile administrativ-teritoriale şi care sunt înregistrate la registrul comerţului conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi cele care se vor înregistra în termen de 30 de zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, vor beneficia de facilităţile prevăzute la art. 5 şi 6 din prezenta ordonanţă de urgenţă.--------------Art. 7 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 643 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 10 decembrie 2002.  +  Articolul 8Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică în mod corespunzător şi altor centrale termice şi electrice de termoficare transferate, în condiţiile legii, în proprietatea consiliilor judeţene sau locale.--------------Art. 8 a fost introdus de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 643 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 10 decembrie 2002.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tănăsescu  +  AnexăLISTAcuprinzând centralele termice şi electrice de termoficarecare fac obiectul prevederilor art. 1din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/20021. CET Zalău2. CET Giurgiu3. CT Gura Barza4. CT Vaslui5. CT Calafat6. CT Comăneşti7. SE Arad8. SE Oradea9. CET Bacău10. CET Braşov11. SE Piteşti12. CET Suceava13. SE Timişoara14. CET Borzeşti15. SE Iaşi16. SE Brazi17. Societatea Comercială <> - S.A.--------------Pct. 17 din anexă a fost introdus de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 643 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 10 decembrie 2002.-----------