ORDIN nr. 261 din 3 martie 2008 (*actualizat*)privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltarea regională prin sprijinirea investiţiilor în turism din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013(actualizat până la data de 23 aprilie 2014*)
EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR
  • Având în vedere prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007,în temeiul art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor,ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1La data intrării în vigoare a prezentului ordin se aprobă Schema de ajutor de stat pentru dezvoltarea regională prin sprijinirea investiţiilor în turism din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării.p. Ministrul dezvoltării, lucrărilorpublice şi locuinţelor,Anna Horvath,secretar de statBucureşti, 3 martie 2008.Nr. 261.  +  AnexăSCHEMĂde ajutor de stat pentru dezvoltarea regională prinsprijinirea investiţiilor în turism din cadrulProgramului operaţional regional 2007-2013  +  Capitolul IBaza legală  +  Articolul 1Acordarea ajutoarelor de stat pentru investiţii în turism, în cadrul prezentei scheme, se face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de stat regional pentru investiţii stipulate în Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 214 din 9 august 2008, denumit în continuare Regulament.  +  Articolul 2Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative: a) Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 din 29 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare; b) Recomandarea Comisiei Europene nr. 361 din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 124 din 20 mai 2003, denumită în continuare Recomandarea CE nr. 361/2003 ; c) Decizia Comisiei Europene C (2007) 3.470 din 12 iulie 2007 privind adoptarea Programului operaţional regional 2007-2013 (POR).  +  Articolul 3Prezenta schemă de ajutor de stat este exceptată de la obligaţia de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile art. 3 din Regulament.  +  Capitolul IINecesitatea implementării schemei  +  Articolul 4 (1) Având în vedere potenţialul diversificat al resurselor naturale ale României, valorificarea turistică a acestora reprezintă o sursă importantă pentru dezvoltarea economică a multor zone ale ţării. (2) Cele mai importante oportunităţi pentru dezvoltarea turismului bazat pe resursele naturale sunt date de resursele balneare şi balneoclimatice, litoral şi zonele muntoase, care oferă posibilitatea practicării sporturilor de iarnă, a turismului ecvestru, speoturismului, turismului de aventură. Turismul montan şi turismul balnear reprezintă oportunităţi pentru practicarea de activităţi turistice pe toată durata anului. (3) Ţinând cont de evoluţiile globale ale pieţei turistice, este absolut necesară creşterea standardelor de calitate a structurilor de agrement turistic, care furnizează facilităţile de petrecere a timpului liber.  +  Articolul 5Obiectivul schemei de ajutor de stat constă în realizarea unei dezvoltări locale şi regionale durabile prin: a) valorificarea resurselor naturale în scop turistic; b) diversificarea serviciilor turistice; c) crearea/extinderea structurilor de agrement turistic, în scopul creşterii numărului turiştilor şi a duratei sejurului.  +  Capitolul IIIDefiniţii  +  Articolul 6În sensul prezentei scheme, următorii termeni se definesc astfel: a) întreprinderea reprezintă orice entitate implicată într-o activitate economică, indiferent de forma juridică a acesteia, inclusiv persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent, asociaţii familiale, parteneriate sau asociaţii care desfăşoară activităţi economice, în conformitate cu prevederile Regulamentului şi ale Recomandării CE nr. 361/2003 ; b) categoria microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) este formată din întreprinderi care au sub 250 de angajaţi şi a căror cifră anuală de afaceri nu depăşeşte 50 milioane euro şi/sau al căror rezultat al bilanţului anual nu depăşeşte 43 milioane euro (echivalent în lei), în conformitate cu prevederile Regulamentului şi ale Recomandării CE nr. 361/2003 ; c) microîntreprinderea este o întreprindere care are sub 10 angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală şi/sau al cărei rezultat al bilanţului anual nu depăşeşte 2 milioane euro (echivalent în lei), în conformitate cu prevederile Regulamentului şi ale Recomandării CE nr. 361/2003 ; d) întreprinderea mică este o întreprindere care are sub 50 de angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală şi/sau al cărei rezultat al bilanţului anual nu depăşeşte 10 milioane euro (echivalent în lei), în conformitate cu prevederile Regulamentului şi ale Recomandării CE nr. 361/2003 ; e) întreprinderea mijlocie este o întreprindere care are sub 250 de angajaţi şi a cărei cifră anuală de afaceri nu depăşeşte 50 milioane euro şi/sau al cărei rezultat al bilanţului anual nu depăşeşte 43 milioane euro (echivalent în lei), în conformitate cu prevederile Regulamentului şi ale Recomandării CE nr. 361/2003 ; f) unităţile administrativ-teritoriale - consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, ca autorităţi deliberative, primarii ca autorităţi executive, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, ca autorităţi ale administraţiei publice locale, pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean, în conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; g) investiţia iniţială este definită ca fiind:(i) o investiţie în active corporale şi/sau necorporale referitoare la înfiinţarea unei noi unităţi, la extinderea unei unităţi existente, la diversificarea producţiei unei unităţi prin realizarea de produse noi, suplimentare, sau la o schimbare fundamentală a procesului global de producţie a unei unităţi existente; sau(ii) achiziţionarea unor active, în corelaţie directă cu un amplasament de producţie, în cazul în care amplasamentul respectiv este închis sau ar fi fost închis în condiţiile în care nu ar fi fost cumpărat, iar activele au fost achiziţionate de către un investitor independent.Achiziţionarea de acţiuni sau părţi sociale emise de către o întreprindere nu constituie investiţie iniţială. Investiţia de înlocuire nu este considerată investiţie iniţială; h) activele corporale sunt terenuri, clădiri şi instalaţii/echipamente/utilaje; i) activele necorporale sunt activele care rezultă dintr-un transfer de tehnologie sub forma achiziţiei de drepturi de brevet, licenţe, know-how sau cunoştinţe tehnice nebrevetate; j) costurile eligibile sunt costurile legate de investiţia iniţială, respectiv costurile cu active corporale şi active necorporale; k) începerea lucrărilor înseamnă fie începerea lucrărilor de construcţie, fie prima comandă fermă de echipamente, excluzând studiile de fezabilitate preliminare; l) intensitatea ajutorului reprezintă valoarea actualizată a ajutorului exprimată ca procent din valoarea actualizată a costurilor eligibile ale investiţiei; m) contribuţia proprie a beneficiarului la valoarea eligibilă a proiectului reprezintă diferenţa dintre totalul costurilor eligibile ale proiectului şi totalul finanţării nerambursabile acordate; n) asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sunt structuri de cooperare cu personalitate juridică, de drept privat, înfiinţate, în condiţiile legii, de unităţile administrativ-teritoriale pentru realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea în comun a unor servicii publice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; o) rata de actualizare este rata de referinţă stabilită conform Comunicării Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referinţă şi de scont, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 14 din 19 ianuarie 2008; p) regiunile de dezvoltare sunt entităţi teritoriale specifice, fără statut administrativ şi fără personalitate juridică, corespunzătoare diviziunilor de nivel NUTS II în Nomenclatorul unităţilor statistice teritoriale ale Uniunii Europene, constituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 29 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare; q) autoritatea responsabilă pentru implementarea acestei scheme este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT), prin intermediul Autorităţii de management create la nivelul acestuia pentru gestionarea Programului operaţional regional (AMPOR); r) Programul operaţional regional 2007-2013 (POR) reprezintă un document strategic de programare elaborat de România, în calitate de stat membru, şi aprobat de Comisia Europeană, care implementează printr-un set de priorităţi coerente strategia naţională de dezvoltare regională a Cadrului naţional strategic de referinţă.  +  Capitolul IVDomeniul de aplicare  +  Articolul 7 (1) Prezenta schemă de ajutor de stat se aplică tuturor celor 8 regiuni de dezvoltare ale României. (2) Prezenta schemă se aplică infrastructurilor turistice de agrement finanţate în cadrul următoarelor axe prioritare şi domenii de intervenţie din Programul operaţional regional: a) axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere, domeniul major de intervenţie 1.1: Planuri integrate de dezvoltare urbană; b) axa prioritară 5: Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, domeniul major de intervenţie 5.2: Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice.  +  Articolul 8Sub incidenţa acestei scheme de ajutor de stat intră entităţile care desfăşoară activitate economică în domeniul turismului, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN, astfel: a) secţiunea I - Hoteluri şi restaurante, cu excepţia grupei 562 "Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente şi alte servicii de alimentaţie"; b) secţiunea R - Activităţi de spectacole, culturale şi recreative, respectiv: clasa 9104 "Activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale", precum şi grupele: 931 "Activităţi sportive", 932 "Alte activităţi recreative şi distractive".  +  Articolul 9Nu se acordă sprijin financiar în cadrul schemei următoarelor obiective: reducerea permanentă sau periodică a cheltuielilor de exploatare ale operatorilor economici; susţinerea activităţilor de export către ţări terţe sau state membre, mai precis ajutoarele legate de cantitatea exportată, de înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau destinate acoperirii altor cheltuieli curente legate de activităţile de export; utilizarea cu precădere a produselor naţionale în dauna produselor importate.  +  Capitolul VBeneficiarii ajutorului de stat  +  Articolul 10 (1) Beneficiarii acestei scheme de ajutor de stat sunt: a) unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale) definite conform Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b) asociaţii de dezvoltare intercomunitară constituite conform prevederilor Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare; c) parteneriate între unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale); d) parteneriate între unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale) şi ONG-uri; e) IMM-uri din domeniul turismului şi/sau activităţi conexe. (2) Pentru a beneficia de ajutor de stat, solicitanţii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul turismului trebuie să respecte următoarele condiţii: a) întreprinderile mici şi mijlocii din domeniul turismului trebuie să fie înregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei ori a Hotărârii Guvernului nr. 1.041/1990 privind înfiinţarea societăţilor comerciale pe acţiuni în turism, cu modificările ulterioare, şi să îşi desfăşoare activitatea în România; b) să nu poată fi consideraţi ca fiind "firmă în dificultate", în conformitate cu Liniile directoare comunitare cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244 din 1 octombrie 2004; c) să facă dovada capacităţii de finanţare; în cazul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară şi al parteneriatelor, acest criteriu se aplică şi membrilor asociaţiei, respectiv partenerilor; d) aceştia sau oricare dintre parteneri să dovedească calitatea de proprietar al clădirii şi al terenului sau faptul că au în concesiune clădirea şi terenul care fac obiectul proiectului, pe o perioadă de 5 ani de la încheierea operaţiunii sau de 3 ani în cazul IMM-urilor, în conformitate cu prevederile art. 57 paragraful 1 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999 ; în cazul unităţilor administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale), acestea au calitatea de proprietar sau de administrator al clădirii şi al terenului ori au în concesiune clădirea şi terenul care fac obiectul proiectului pe o perioadă de 5 ani de la încheierea operaţiunii, în conformitate cu prevederile art. 57 paragraful 1 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 ; e) să aibă capacitatea de a implementa proiectul; f) solicitanţii cu statut de IMM trebuie să desfăşoare activitate în domeniul turismului şi/sau activităţi conexe de cel puţin un an la data depunerii cererii de finanţare; g) solicitanţii cu statut de organizaţie neguvernamentală, parteneri ai unităţii administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale), trebuie să desfăşoare activităţi în domeniul turismului şi/sau activităţi conexe, conform statutului, şi să aibă o vechime în acest domeniu de activitate de cel puţin un an la data depunerii cererii de finanţare; h) să îndeplinească şi alte condiţii specificate în ghidurile solicitantului, care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de stat; i) să îndeplinească condiţiile stipulate în Regulament. (3) Indiferent de forma juridică de organizare, solicitantul, precum şi fiecare dintre parteneri, în cazul parteneriatelor, nu se încadrează din punctul de vedere al obligaţiilor de plată restante la bugetele publice în niciuna dintre situaţiile de mai jos: a) obligaţiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimele 12 luni, conform certificatului de atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală; b) obligaţiile de plată depăşesc 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru, conform certificatului de atestare fiscală emis de autorităţile administraţiei publice locale. (4) Solicitantul, precum şi partenerii acestuia nu pot participa la depunerea de propuneri de proiecte şi nu pot deveni beneficiari de finanţare nerambursabilă, dacă se încadrează în una dintre următoarele situaţii: a) se află în stare de faliment/insolvenţă sau fac obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, au încheiat acorduri cu creditorii, şi-au suspendat activitatea economică sau fac obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii ori se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale; b) reprezentantul legal şi/sau reprezentanţii partenerilor asociaţi au suferit condamnări definitive ca urmare a încălcării conduitei profesionale, decizie formulată de o autoritate de judecată având forţă de res judicata; c) reprezentantul legal şi/sau reprezentanţii partenerilor asociaţi au fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale ori în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene; d) în urma unei proceduri de acordare a unei finanţări nerambursabile din fonduri publice comunitare şi/sau naţionale, au fost găsiţi vinovaţi, printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, de încălcarea contractului din cauza nerespectării obligaţiilor contractuale. (5) În cazul menţionat la alin. (4) lit. d), solicitantul găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, de încălcarea unuia sau mai multor contracte finanţate din fonduri publice comunitare şi/sau naţionale din cauza nerespectării obligaţiilor contractuale sau care a recunoscut debitul stabilit în sarcina sa de către autoritatea contractantă va putea să depună proiecte pentru a fi finanţate prin Programul operaţional regional, cu condiţia achitării acestui debit, precum şi a penalităţilor aferente, şi să facă dovada achitării acestora, precum şi a îndeplinirii, la momentul depunerii proiectului, a oricăror măsuri stabilite în sarcina sa de către instanţa judecătorească şi/sau de către autoritatea contractantă.  +  Articolul 11Solicitanţii care sunt subiectul unei proceduri de recuperare a unor ajutoare de stat declarate ilegale şi incompatibile sau utilizate abuziv nu sunt eligibili pentru a primi finanţare în cadrul schemei, cu excepţia cazului în care acestea au fost restituite în integralitate, împreună cu dobânzile aferente.  +  Articolul 12Pentru a fi eligibil, un proiect trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să reprezinte investiţii iniţiale în sensul Regulamentului şi să fie realizat pe teritoriul României; b) să se implementeze în localităţi din mediul urban, în staţiuni turistice balneare, climatice şi balneo-climatice, localizate atât în mediul rural, cât şi în mediul urban, iar în localităţi din mediul rural numai dacă are o valoare mai mare de 6.400.000 lei; c) activităţile propuse spre finanţare în cadrul proiectului să nu fi fost finanţate din fonduri publice sau, după caz, din surse private în ultimii 5 ani şi să nu beneficieze de fonduri publice din alte surse de finanţare ori, după caz, de fonduri private; d) durata de implementare a proiectului să nu depăşească data de 31 decembrie 2015;-----------Lit. d) a art. 12 a fost modificată de art. I din ORDINUL nr. 506 din 10 aprilie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 23 aprilie 2014. e) să respecte legislaţia în domeniul egalităţii de şanse, protecţiei mediului, eficienţei energetice, ajutorului de stat şi achiziţiilor publice; f) investiţia iniţială trebuie să fie menţinută pe o durată de minimum 5 ani, cu excepţia beneficiarilor care se încadrează în categoria IMM-urilor - minimum 3 ani, de la finalizarea proiectului de investiţie; g) obiectivul propus pentru finanţare să fie inclus total sau parţial în circuitul public pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului; h) valoarea totală a proiectului să se încadreze între 700.000 şi 89.000.000 lei.------------Lit. h) a art. 12 a fost modificată de art. I din ORDINUL nr. 2.043 din 2 septembrie 2010 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 7 septembrie 2010.  +  Articolul 13Ajutorul de stat se acordă dacă are un efect stimulativ, respectiv documentaţia depusă de beneficiar trebuie să demonstreze îndeplinirea unuia sau mai multora dintre următoarele criterii: a) o creştere substanţială a dimensiunii proiectului/activităţii ca urmare a acordării ajutorului; b) o creştere substanţială a domeniului de aplicare a proiectului/activităţii ca urmare a acordării ajutorului; c) o creştere substanţială a valorii totale a costurilor suportate de beneficiar pentru proiect/activitate ca urmare a acordării ajutorului; d) o creştere substanţială a ritmului de finalizare a proiectului/activităţii în cauză; e) proiectul nu ar fi fost realizat în regiunea asistată în cauză în absenţa acordării ajutorului.  +  Capitolul VIModalităţi de acordare a ajutorului de stat  +  Articolul 14 (1) În cadrul prezentei scheme, ajutorul de stat se acordă sub formă de finanţare nerambursabilă, eşalonat, pe etape de implementare a proiectului, şi este actualizat folosindu-se o rată de actualizare calculată conform Comunicării Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referinţă şi de scont. Finanţarea proiectelor va fi diferenţiată pe categorii de beneficiari, după cum urmează: a) pentru unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale), asociaţii de dezvoltare intercomunitară, parteneriate între unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale), parteneriate între unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale) şi organizaţii neguvernamentale:(i) finanţare nerambursabilă din fonduri structurale, în proporţie de maximum 50% din cheltuielile eligibile ale proiectului, pentru toate regiunile de dezvoltare, cu excepţia Regiunii Bucureşti-Ilfov, care beneficiază de o intensitate maximă de 40% din cheltuielile eligibile ale proiectului;(ii) contribuţia proprie a beneficiarului la cheltuielile eligibile ale proiectului este de minimum 50%, respectiv 60% pentru Regiunea Bucureşti-Ilfov; b) pentru întreprinderi mijlocii din domeniul turismului şi/sau activităţilor conexe:(i) finanţare nerambursabilă din fonduri structurale, în proporţie de maximum 60% din cheltuielile eligibile ale proiectului, pentru toate regiunile de dezvoltare, cu excepţia Regiunii Bucureşti-Ilfov, care beneficiază de o intensitate maximă de 50% din cheltuielile eligibile ale proiectului;(ii) contribuţia proprie a beneficiarului la cheltuielile eligibile ale proiectului este de minimum 40%, respectiv 50% pentru Regiunea Bucureşti-Ilfov; c) pentru întreprinderi mici şi microîntreprinderi din domeniul turismului şi/sau activităţilor conexe, unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale care au un buget anual mai mic de 10 milioane euro şi mai puţin de 5.000 locuitori):(i) finanţare nerambursabilă din fonduri structurale, în proporţie de maximum 70% din cheltuielile eligibile ale proiectului, pentru toate regiunile de dezvoltare, cu excepţia Regiunii Bucureşti-Ilfov, care beneficiază de o intensitate maximă de 60% din cheltuielile eligibile ale proiectului;(ii) contribuţia proprie a beneficiarului la cheltuielile eligibile ale proiectului este de minimum 30%, respectiv 40% pentru Regiunea Bucureşti-Ilfov. (2) În conformitate cu prevederile Regulamentului şi ale Recomandării CE 361/2003 "o întreprindere nu poate fi considerată IMM dacă 25% sau mai mult din capitalul sau drepturile de vot ale acesteia sunt controlate direct sau indirect, individual sau în comun, de unul sau mai multe organisme publice, cu excepţia autorităţilor locale care au un buget anual mai mic de 10 milioane euro şi mai puţin de 5.000 locuitori". (3) Entităţilor prezentate la alin. (1) lit. a) care au un buget anual mai mare de 10 milioane euro sau mai mult de 5.000 locuitori li se aplică intensitatea pentru întreprinderile mari, respectiv 50% pentru toate regiunile de dezvoltare, cu excepţia Regiunii Bucureşti-Ilfov, unde intensitatea aplicabilă este de 40%.  +  Articolul 15Contribuţia proprie a beneficiarului poate proveni din surse proprii, credite bancare negarantate de stat, aport al acţionarilor, alţii decât organisme ale statului, sau din alte surse private. Nu sunt considerate contribuţie proprie fondurile obţinute din măsuri de sprijin financiar din partea statului sau care sunt obţinute ca efect al unor astfel de măsuri.  +  Capitolul VIIActivităţi şi cheltuieli eligibile  +  Articolul 16Activităţile eligibile pentru această schemă se încadrează în următoarele două mari tipuri de activităţi: a) crearea/modernizarea/extinderea infrastructurii turistice de agrement şi a utilităţilor conexe; b) crearea/modernizarea/extinderea infrastructurii necesare valorificării resurselor naturale cu potenţial turistic şi a utilităţilor conexe.  +  Articolul 17Nu sunt eligibile pentru finanţare proiectele care includ activităţi efectuate asupra structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi funcţiuni de alimentaţie, cu excepţia cererilor de finanţare depuse în primul apel de proiecte.  +  Articolul 18 (1) Sunt considerate eligibile cheltuielile legate de terenuri, clădiri, echipamente/instalaţii şi active necorporale numai dacă sunt incluse în valoarea activului şi se regăsesc înregistrate în contabilitatea beneficiarului în conturile de imobilizări corporale şi necorporale respective. (2) Pentru unităţile administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale), parteneriatele între unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale) şi parteneriatele între unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale) şi organisme neguvernamentale, nonprofit, cu personalitate juridică, cheltuielile eligibile sunt determinate luându-se în considerare şi taxa pe valoarea adăugată aferentă acestora. (3) Activele achiziţionate trebuie să fie noi. Pentru întreprinderile mari, costurile legate de activele necorporale sunt eligibile numai în limita a 50% din totalul cheltuielilor de investiţii eligibile ale proiectului. (4) În cadrul schemei se finanţează exclusiv proiecte care prevăd realizarea de investiţii iniţiale. Nu sunt eligibile proiectele care reprezintă, în fapt, simple investiţii de înlocuire sau reabilitare a unor active fixe existente, iar lucrările de modernizare trebuie să conducă la creşterea valorii adăugate a acestora. (5) Nu se finanţează acele proiecte a căror implementare a fost deja demarată de beneficiar înainte de semnarea contractului de finanţare. (6) Pentru a fi incluse în investiţia iniţială, activele necorporale trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să fie utilizate în exclusivitate în cadrul obiectivului de investiţii care a beneficiat de ajutor de stat naţional regional; b) să fie considerate active amortizabile; c) să fi fost achiziţionate de la terţi, în condiţii de piaţă; d) să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului şi să rămână în cadrul obiectivului de investiţii care a beneficiat de ajutor de stat naţional regional, pentru o perioadă de cel puţin 5 ani, calculată din momentul în care investiţia a fost finalizată, cu excepţia IMM-urilor - minimum 3 ani, şi să fie utilizate pentru derularea operaţiunii finanţate.  +  Capitolul VIIIDurata de aplicare a schemei  +  Articolul 19Prezenta schemă de ajutor de stat este valabilă până la data de 31 decembrie 2013.  +  Capitolul IXBugetul schemei  +  Articolul 20Valoarea maximă estimată a ajutorului de stat care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 346,16 milioane euro, din care 315,81 milioane euro din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) şi 30,35 milioane euro de la bugetul de stat.Repartizarea anuală, orientativă, a sumelor alocate se prezintă astfel:┌───────────┬───────────────────┬───────────────────────┐│ │ Sume alocate │ Sume alocate ││ Anul │ din FEDR │ de la bugetul de stat ││ │(milioane euro) │ (milioane euro) │├───────────┼───────────────────┼───────────────────────┤│ 2010 │ 122,30 │ 11,70 │├───────────┼───────────────────┼───────────────────────┤│ 2011 │ 76,92 │ 7,48 │├───────────┼───────────────────┼───────────────────────┤│ 2012 │ 66,60 │ 6,42 │├───────────┼───────────────────┼───────────────────────┤│ 2013 │ 49,99 │ 4,75 │├───────────┼───────────────────┼───────────────────────┤│ Total │ 315,81 │ 30,35 │└───────────┴───────────────────┴───────────────────────┘  +  Articolul 21Numărul estimat al beneficiarilor acestei scheme de ajutor de stat este de 250.  +  Capitolul XRegula de cumul  +  Articolul 22Regulile privind cumulul ajutoarelor se aplică în cazul în care se acordă măsuri de natura ajutorului de stat aceluiaşi beneficiar, indiferent de sursa de provenienţă a acestora, respectiv surse locale, regionale, naţionale sau comunitare, pentru finanţarea aceloraşi costuri eligibile. În această situaţie, intensitatea ajutorului trebuie să se încadreze în valorile maxime admisibile prevăzute pentru regiunea în care sunt acordate, în conformitate cu Harta ajutoarelor regionale pentru România în perioada 2007-2013, aprobată de Comisia Europeană.  +  Articolul 23Ajutoarele de stat acordate prin prezenta schemă nu se cumulează cu alte ajutoare de stat, în sensul art. 87 alin. (1) din Tratatul de instituire a Comunităţilor Europene, şi nici cu ajutoarele de minimis acordate pentru aceleaşi costuri eligibile, în cazul în care acest cumul duce la o intensitate a ajutorului care depăşeşte nivelul stabilit în prezenta schemă de ajutor de stat. Plafonul maxim al intensităţii ajutorului de stat stabilit în prezenta schemă trebuie respectat, indiferent dacă finanţarea provine din surse locale, regionale, naţionale sau comunitare.  +  Articolul 24Pentru respectarea regulilor de cumul, beneficiarul de ajutor de stat prezintă o declaraţie pe propria răspundere, din care să reiasă dacă a mai beneficiat sau este în curs de solicitare a altor ajutoare de stat ori ajutoare de minimis pentru aceleaşi costuri eligibile. Autoritatea responsabilă va monitoriza sumele pentru a nu depăşi intensitatea maximă admisă.  +  Articolul 25Ajutorul de stat se calculează pe baza investiţiilor în active corporale sau necorporale, cu respectarea intensităţii maxime stabilite pentru regiunea respectivă.  +  Capitolul XIProcedura de implementare a schemei  +  Articolul 26Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de autoritate responsabilă cu implementarea prezentei scheme de ajutor de stat, asigură respectarea procedurilor prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007.  +  Articolul 27Pentru a beneficia de ajutorul de stat prevăzut de această schemă, solicitanţii depun la sediul organismului intermediar din cadrul agenţiei pentru dezvoltare regională din regiunea în care se va implementa proiectul o cerere de finanţare, împreună cu documentele stabilite în ghidurile solicitantului, în vederea parcurgerii etapelor procesului de evaluare şi selecţie, după cum urmează: a) verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii; b) evaluarea tehnică şi financiară.  +  Articolul 28Ajutorul de stat se acordă numai după parcurgerea etapelor prevăzute la art. 27 şi după constatarea îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate. În situaţia în care lucrările au început anterior semnării contractului de finanţare, întregul proiect nu este eligibil.  +  Articolul 29Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de autoritate responsabilă cu implementarea prezentei scheme de ajutor de stat, furnizează Consiliului Concurenţei o fişă de informare completată potrivit anexei nr. III la Regulament, în vederea transmiterii la Comisia Europeană, în maximum 20 de zile lucrătoare de la aprobarea schemei prin ordin al ministrului.  +  Capitolul XIIReguli privind transparenţa, monitorizarea şi raportarea  +  Articolul 30În vederea asigurării transparenţei şi a monitorizării ajutoarelor de stat, la nivel european şi naţional, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de autoritate responsabilă cu implementarea prezentei scheme, are obligaţia să păstreze evidenţe detaliate referitoare la alocările individuale acordate către beneficiari, pe o perioadă de minimum 10 ani de la acordarea ultimului ajutor în cadrul schemei. Aceste evidenţe trebuie să includă toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat.  +  Articolul 31MDRT, în calitate de autoritate responsabilă cu implementarea prezentei scheme de ajutor de stat, are obligaţia să furnizeze informaţii necesare pentru verificarea respectării prevederilor comunitare în domeniul ajutorului de stat, la solicitarea scrisă a Comisiei Europene sau a Consiliului Concurenţei, în maximum 20 de zile lucrătoare.  +  Articolul 32MDRT, în calitate de autoritate responsabilă cu implementarea prezentei scheme de ajutor de stat, transmite raportarea anuală Consiliului Concurenţei privind implementarea schemei, în conformitate cu Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 28 iunie 2007, precum şi cu Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 140 din 30 aprilie 2004.  +  Articolul 33MDRT monitorizează respectarea condiţiilor şi criteriilor de eligibilitate pe toată durata de derulare a schemei şi pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea acesteia, iar în situaţia în care constată nerespectarea acestor criterii, MDRT întreprinde toate demersurile necesare pentru recuperarea ajutorului acordat, inclusiv a dobânzilor aferente, calculate conform prevederilor comunitare în vigoare.  +  Capitolul XIIIDispoziţii finale  +  Articolul 34Se acordă prefinanţare în procent de maximum 35% din valoarea totală a finanţării ce poate fi acordată beneficiarului conform contractului numai pentru contractele de finanţare încheiate după intrarea în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul 35Textul schemei şi ghidurile solicitantului se publică integral pe pagina de internet a Programului operaţional regional, la adresele:http://www.inforegio.ro/index.php?page=STATE_AID şihttp://www.inforegio.ro/index.php?page=PUBLICATIONS_ GUIDE_DOC-----------Anexa a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 1.587 din 1 iunie 2010 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 8 iunie 2010, conform modificării aduse de art. I din acelaşi act normativ.-------------