ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 23 din 5 martie 2008privind pescuitul și acvacultura
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 10 martie 2008



  Notă
  Conform art. 61 din Legea nr. 176 din 3 iunie 2024, publicată în Monitorul Oficial nr. 517 din 3 iunie 2024, la data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă prevederile referitoare la resursa acvatică vie din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 10 martie 2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare prevederilor prezentei legi.
  Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 383 din 29 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 4 iulie 2019, s-a admis obiecția de neconstituționalitate formulată de Președintele României, constatându-se că Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura este neconstituțională, în ansamblul său.
  Potrivit art. 147 alin. 2 din Constituție, în cazurile de neconstituționalitate care privesc legile, înainte de promulgarea acestora, Parlamentul este obligat sa reexamineze dispozițiile respective pentru punerea lor de acord cu decizia Curții Constituționale.
  Până în prezent, Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 nu a fost publicată în Monitorul Oficial.
  Notă
  Prin HOTARAREA nr. 30 din 18 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 19 ianuarie 2017 s-a dispus organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor.
  Prin HOTĂRÂREA nr. 19 din 12 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 17 ianuarie 2017 s-a dispus organizarea și funcționarea Ministerului Mediului.
  Înlocuirea denumirii acestor ministere s-a realizat, în mod automat, în textul formei consolidate.
  Având în vedere necesitatea adoptării rapide a unui cadru juridic în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, necesar administrării sectorului pescăresc, prin conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comunitară în domeniul pescuitului, se impune adoptarea prezentului act normativ în regim de urgență, în vederea:– creșterii absorbției fondurilor europene alocate sectorului pescăresc prin Fondul european pentru pescuit;– restructurării instituționale a sectorului pescăresc;– finalizării urgente a privatizării fermelor piscicole, în vederea absorbției fondurilor europene;– reducerii birocrației;– reducerii presiunii financiare exercitate asupra organizațiilor de pescari;– eficientizării administrării și exploatării durabile a resurselor acvatice vii;– sprijinirii organizațiilor de producători și a fermelor piscicole,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta ordonanță de urgență reglementează protecția, conservarea, administrarea și exploatarea resurselor acvatice vii, activitatea de acvacultură, procesarea și comercializarea produselor obținute din pescuit și acvacultură, când aceste activități se realizează: (la 24-10-2009, Partea introductivă a alin. (1) al art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. ) a) pe teritoriul României;b) în apele de sub jurisdicția națională a României de către nave sub pavilion român sau sub pavilionul altor state.(2) Prezenta ordonanță de urgență stabilește măsurile privind:a) organizarea și administrarea sectorului pescăresc;b) protecția, conservarea și exploatarea resurselor acvatice vii; (la 24-10-2009, Lit. b) a alin. (2) al art. 1 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. ) c) politica structurală;d) administrarea capacității flotei de pescuit;e) acvacultura;f) prelucrarea și procesarea produselor obținute din pescuit și acvacultură; (la 24-10-2009, Lit. f) a alin. (2) al art. 1 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. ) g) organizarea pieței produselor pescărești;h) cercetarea științifică în domeniul pescăresc;i) controlul și respectarea legislației în domeniu;j) relațiile internaționale în domeniul pescuitului și acvaculturii; (la 24-10-2009, Lit. j) a alin. (2) al art. 1 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. ) k) răspunderi și sancțiuni.l) concesionarea/închirierea în domeniul piscicol; (la 28-11-2016, Litera l) din Alineatul (2) , Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016 ) m) asigurarea, din pescuit și acvacultură, a resurselor alimentare reprezentate de pește și alte viețuitoare acvatice; (la 28-11-2016, Alineatul (2) din Articolul 1 , Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016 ) n) sprijinirea organizațiilor de producători pentru dezvoltarea durabilă a activităților de pescuit și acvacultură; (la 28-11-2016, Alineatul (2) din Articolul 1 , Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016 ) o) promovarea unei politici favorabile incluziunii și dezvoltării echilibrate a zonelor de pescuit; (la 28-11-2016, Alineatul (2) din Articolul 1 , Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016 ) p) punerea în aplicare a politicii maritime integrate a Uniunii Europene într-o manieră complementară față de politica de coeziune și de politica comună în domeniul pescuitului. (la 28-11-2016, Alineatul (2) din Articolul 1 , Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016 ) (3) Prezenta ordonanță de urgență reprezintă cadrul general de reglementare, pe baza căruia se emite legislația secundară pentru sectorul pescăresc.(4) Punerea în aplicare a măsurilor prevăzute la alin. (2) se realizează de către Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, instituție publică de interes național, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, finanțată integral de la bugetul de stat, care funcționează în subordinea autorității publice centrale care răspunde de pescuit și acvacultură, cu sediul în municipiul București, ale cărei structură, organizare și funcționare se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (la 24-10-2009, Alin. (4) al art. 1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. )  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:1. acvacultură - creșterea sau cultivarea de organisme acvatice utilizând tehnici destinate creșterii producției organismelor în cauză peste capacitatea naturală a mediului, într-un cadru în care organismele respective rămân proprietatea unei persoane fizice sau juridice pe întreaga perioadă de creștere/cultivare și recoltare; (la 28-11-2016, Punctul 1. din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016 ) 2. amenajare piscicolă - unitatea de bază a acvaculturii, reprezentată de:a) heleșteu - bazin piscicol realizat în săpătură sau umplutură, înconjurat total ori parțial de diguri, prevăzut cu canale de alimentare, de evacuare și perimetrale, dotat cu construcții hidrotehnice și instalații de alimentare, reținere și evacuare a apei;b) iaz - bazin piscicol realizat prin bararea unei văi cu un baraj, prevăzut cu instalații hidrotehnice pentru reținerea și deversarea/evacuarea apei;c) stație de reproducere artificială;d) vivieră flotabilă - instalație plutitoare, alcătuită dintr-un cadru poliedric cu pereți din plasă, destinată creșterii peștilor sau altor viețuitoare acvatice;e) lacuri de acumulare în care se practică acvacultura;f) alte instalații destinate acvaculturii; (la 24-10-2009, Pct. 2 al art. 2 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. ) g) active piscicole - diguri, călugări, stații de pompare, instalații de alimentare cu apă, instalații de evacuare a apei, canale de alimentare a apei, canale de evacuare a apei, canale drenoare, hale de incubație și creștere a puietului, hale de creștere a peștelui de consum, centre administrative, unități de procesare primară, magazin de vânzare în cadrul fermei de acvacultură, magazii de furaje, magazii de depozitare materiale și unelte pescărești, precum și alte construcții aferente unei ferme de acvacultură care sunt necesare asigurării funcționalității acesteia; (la 28-11-2016, Punctul 2. din Articolul 2 , Capitolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016 ) 3. habitate piscicole naturale:a) Dunărea teritorială, Delta și lunca inundabilă a Dunării;b) complexul lagunar Razelm-Sinoe și lacurile litorale;c) pâraiele, râurile și lacurile de munte, colinare, de șes și zonele lor inundabile, precum și brațele moarte ale râurilor;d) bălțile și lacurile naturale lipsite de instalații hidrotehnice pentru alimentarea, reținerea și evacuarea apei;e) lacurile de acumulare, cu zonele lor inundabile la viituri;f) rețeaua de canale magistrale din sistemele hidroameliorative, de navigație și hidroenergetice și ramificațiile acestora;g) apele maritime interioare, marea teritorială, zona contiguă, zona economică exclusivă ale României; (la 24-10-2009, Pct. 3 al art. 2 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. ) 4. abrogat; (la 24-10-2009, Pct. 4 al art. 2 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. ) 5. captură totală admisibilă (TAC) - cantitatea de pește sau de alte viețuitoare acvatice, aparținând unei anumite specii sau unui grup de specii, exprimată în kilograme sau în număr de exemplare, care se poate extrage anual fără a afecta capacitatea de regenerare naturală;6. capacitate de pescuit - tonajul unei nave exprimat în GT (tonaj brut) și puterea acestuia exprimată în kW (kilowați), astfel cum sunt definite la art. 4 și 5 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.930/86 din 22 septembrie 1986 de definire a caracteristicilor vaselor de pescuit; (la 28-11-2016, Punctul 6. din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016 ) 7. captură - cantitatea de pește sau de alte viețuitoare acvatice pescuite ori recoltate din habitatele piscicole naturale, exprimată în kilograme sau în număr de exemplare; (la 24-10-2009, Pct. 7 al art. 2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. ) 8. centru de primă vânzare - locul unde se efectuează prima vânzare a produselor obținute din pescuit; (la 24-10-2009, Pct. 8 al art. 2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. ) 9. cotă - partea din captura totală admisibilă din fiecare specie ori grup de specii, care se alocă persoanelor fizice sau juridice autorizate să desfășoare activități de pescuit comercial; (la 24-10-2009, Pct. 9 al art. 2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. ) 10. efort de pescuit - produsul capacității și activității unei nave de pescuit; în cazul unui grup de nave este suma eforturilor de pescuit ale tuturor navelor din grup; (la 28-11-2016, Punctul 10. din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016 ) 11. exploatare durabilă - exploatarea resurselor acvatice vii prin metode și procedee care să asigure productivitatea și biodiversitatea pe termen lung a ecosistemelor acvatice naturale; (la 28-11-2016, Punctul 11. din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016 ) 12. Fișierul navelor și ambarcațiunilor de pescuit - documentul în care sunt înregistrate toate navele și ambarcațiunile de pescuit care activează la pescuitul comercial în habitatele piscicole naturale, pe categorii, dimensiune, puterea motorului, tipul de activitate și tehnica de pescuit, zona de pescuit și proprietarul; (la 24-10-2009, Pct. 12 al art. 2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. ) 13. inspector piscicol - persoana din cadrul Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură cu drept de inspecție și control privind respectarea normelor naționale și politicii comune în domeniul pescuitului; (la 28-11-2016, Punctul 13. din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016 ) 14. jurnal de pescuit - registrul aflat la bordul navelor/ambarcațiunilor de pescuit comercial, în care sunt înregistrate zilnic activitățile de pescuit și capturile realizate, cu clasificarea lor pe specii; (la 28-11-2016, Punctul 14. din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016 ) 15. navă de pescuit - orice navă sau ambarcațiune echipată pentru pescuit comercial;16. navă auxiliară de pescuit - orice navă sau ambarcațiune care nu este implicată direct în activitatea de pescuit, dar deservește navele de pescuit, instalațiile de acvacultură sau instalațiile de pescuit staționar;17. pescărie - ansamblul de activități care privesc pescuitul, acvacultura, procesarea și comercializarea peștelui. Acest termen poate defini și un segment al acestui ansamblu pentru o specie sau un grup de specii;18. pescuit - activitatea de extragere a resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale, cu respectarea măsurilor pentru protejarea, conservarea și regenerarea resurselor acvatice vii; (la 24-10-2009, Pct. 18 al art. 2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. ) 18^1. pescuit în scop științific - extragerea resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale și din amenajările piscicole, conform planului anual aprobat, în orice perioadă a anului, inclusiv în perioadele de prohibiție, în orice zonă, pentru orice specie acvatică, la orice vârstă și dimensiune, cu utilizarea oricăror metode, unelte, dispozitive și plase de pescuit, atât pe timpul zilei, cât și pe timpul nopții, în baza autorizației speciale de pescuit în scop științific; (la 24-10-2009, Pct. 18^1 al art. 2 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. ) 18^2. pescuit recreativ - activități necomerciale de pescuit care exploatează resursele acvatice vii în scop recreativ sau sportiv; (la 28-11-2016, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016 ) 18^3. pescuit comercial - activități de exploatare comercială a resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale; (la 28-11-2016, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016 ) 19. pescuit ilegal - practicarea pescuitului fără respectarea reglementărilor în domeniul pescuitului;20. posibilitate de pescuit - dreptul legal cuantificat de pescuit, exprimat în capturi sau în efort de pescuit;21. port de bază - locul de unde nava/ambarcațiunea își începe activitatea de pescuit, expediere și comercializare a capturilor;22. prima vânzare - acea vânzare care se realizează pentru prima dată pe teritoriul național și care stabilește prin documente prețul produsului;23. prelucrare pește - procesul prin care peștele a fost pregătit pentru comercializare. Aceasta include filetarea, ambalarea, punerea în conserve, congelarea, afumarea, sărarea, prepararea, marinarea, uscarea sau pregătirea peștelui pentru comercializare în orice altă manieră; (la 28-11-2016, Punctul 23. din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016 ) 24. punct de debarcare - locul unde navele și ambarcațiunile de pescuit în habitatele piscicole naturale descarcă peștele în vederea expedierii spre centrele de primă vânzare; (la 24-10-2009, Pct. 24 al art. 2 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. ) 25. resurse acvatice vii - speciile de pește și de alte viețuitoare acvatice destinate consumului uman, disponibile și accesibile din habitatele piscicole naturale ale României; (la 24-10-2009, Pct. 25 al art. 2 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. ) 26. echipamente de pescuit - uneltele, metodele și dispozitivele utilizate în activitatea de pescuit;27. pescar comercial - persoană autorizată să desfășoare activități de exploatare comercială a resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale; (la 28-11-2016, Punctul 27. din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016 ) 27^1. pescar recreativ - persoana fizică deținătoare a unui permis de pescuit recreativ; (la 28-11-2016, Punctul 27^1. din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016 ) 28. licență de pescuit - documentul care conferă titularului dreptul, astfel cum este determinat de normele naționale, de a utiliza o anumită capacitate de pescuit în scopul capturării resurselor acvatice vii. Aceasta conține cerințele minime privind identificarea, caracteristicile tehnice și echiparea unei nave/ambarcațiuni de pescuit comercial; (la 28-11-2016, Punctul 28. din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016 ) 29. autorizație de pescuit - actul administrativ prin care se autorizează o persoană fizică sau juridică să exercite activitatea de pescuit; (la 24-10-2009, Pct. 29 al art. 2 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. ) 30. permis de pescuit - documentul individual și netransmisibil prin care se atestă dreptul de pescuit al unei persoane fizice; (la 28-11-2016, Punctul 30. din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016 ) 31. abrogat; (la 24-10-2009, Pct. 31 al art. 2 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. ) 32. plasă - rețeaua de fire textile care are următoarele elemente caracteristice și dimensionale de gabarit: diametrul firului (mm), mărimea laturii ochiului (mm), structura (tex), lungime și lățime; (la 27-03-2008, Pct. 32 al art. 2 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 23 din 5 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 martie 2008. ) 33. setcă - unealta de pescuit de tip rețea, formată dintr-un singur perete de plasă, care este prevăzută cu elemente de armare - la partea superioară plute, iar la partea inferioară plumbi -, care reține peștele prin încurcare și agățare;34. abrogat; (la 24-10-2009, Pct. 34 al art. 2 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. ) 35. abrogat; (la 24-10-2009, Pct. 35 al art. 2 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. ) 36. avă - rețeaua de fire textile care formează mai mulți pereți de plasă, cu diferite mărimi ale laturii ochiului;37. plasă de pescuit tip monofilament - rețea din plasă formată dintr-un singur fir polimeric netorsionat; (la 28-11-2016, Punctul 37. din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016 ) 38. dispozitiv/aparat electric de pescuit - instrumentul electric alimentat de către o sursă de curent electric, care folosește sisteme ce creează unde electrice în apă, electrocutează resursele acvatice vii, aducându-le la suprafața apei, unde pot fi ușor pescuite.39. drept de pescuit - dreptul obținut, în condițiile legii, de exploatare durabilă a resursei acvatice vii; (la 24-10-2009, Pct. 39 al art. 2 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. ) 40. efectiv piscicol - totalitatea peștilor și a altor viețuitoare acvatice existente la un moment dat într-o amenajare piscicolă; (la 24-10-2009, Pct. 40 al art. 2 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. ) 41. specie introdusă - orice specie de pești sau de alte viețuitoare acvatice introdusă intenționat ori accidental de om într-un mediu acvatic diferit de cel în care este prezentă natural; (la 24-10-2009, Pct. 41 al art. 2 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. ) 42. furt piscicol - activitatea infracțională care constă în furtul efectivului piscicol în tot sau în parte, prin orice mijloace ori metode, din amenajările piscicole; (la 24-10-2009, Pct. 42 al art. 2 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. ) 43. braconaj piscicol - activitate ilegală care constă în pescuitul fără licență, autorizație sau permis, pescuitul în perioada de prohibiție sau în zone interzise pescuitului ori pescuitul cu unelte interzise al peștilor și al altor viețuitoare acvatice vii din habitatele piscicole naturale; (la 28-11-2016, Punctul 43. din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016 ) 44. zonă de pescuit - porțiunea delimitată prin semne vizibile a unui bazin hidrografic unde este permisă practicarea pescuitului; (la 24-10-2009, Pct. 44 al art. 2 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. ) 45. zonă de refacere biologică - zona unui bazin hidrografic unde resursele acvatice vii sunt în declin și se impune restricționarea pescuitului pentru refacerea acestora; (la 24-10-2009, Pct. 45 al art. 2 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. ) 46. zonă interzisă la pescuit - zona delimitată prin semne vizibile a unui bazin hidrografic, protejată în vederea reproducerii resurselor acvatice vii; (la 24-10-2009, Pct. 46 al art. 2 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. ) 47. bază de date națională a resurselor acvatice vii - totalitatea informațiilor privind flota de pescuit, efectivele piscicole, numărul de operatori economici cu activități specifice, numărul de asociații și federații, numărul de pescari sportivi și profesioniști, cantitățile de pește extrase anual, cantitatea de pește introdusă prin activități de repopulare. (la 24-10-2009, Pct. 47 al art. 2 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. )  +  Capitolul II Organizarea și administrarea sectorului pescăresc  +  Articolul 3Responsabilitatea privind definirea și implementarea politicii referitoare la conservarea și administrarea resurselor acvatice vii existente în habitatele piscicole naturale, la acvacultură, la procesarea și organizarea pieței produselor pescărești, la structurile de pescuit și acvacultură revine Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură. (la 24-10-2009, Art. 3 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. )  +  Articolul 4(1) Elaborarea strategiei naționale și a reglementărilor referitoare la conservarea și managementul resurselor acvatice vii existente în habitatele piscicole naturale, la acvacultură, la organizarea pieței produselor pescărești, la structurile de pescuit și acvacultură, precum și implementarea și controlul aplicării și respectării acestora sunt atributul Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură. (la 24-10-2009, Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. ) (2) Abrogat. (la 03-09-2009, Alin. (2) al art. 4 a fost abrogat de art. II din ORDONANȚA nr. 15 din 26 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 31 august 2009 abrogare menținută și prin pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. ) (3) Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură are următoarele atribuții:a) administrează resursele acvatice vii din habitatele piscicole naturale ale României, cu excepția celor din Rezervația Biosferei «Delta Dunării», care sunt administrate de Administrația Rezervației Biosferei «Delta Dunării», în colaborare cu autoritățile administrației publice locale din Rezervația Biosferei «Delta Dunării», în condițiile legii;b) exercită, în numele statului, prerogativele dreptului de proprietate asupra terenurilor cu destinație agricolă aparținând domeniului privat al statului, pe care se află amplasate amenajările piscicole;c) administrează terenurile pe care sunt amplasate amenajările piscicole aparținând domeniului public al statului, inclusiv lacurile de acumulare care au drept folosință unică piscicultura, prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (2) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, și de la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale «Apele Române», aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările și completările ulterioare;d) elaborează studii de oportunitate, conform prevederilor legale în vigoare, pe baza cărora se hotărăște modalitatea de concesionare/închiriere a terenurilor pe care sunt amplasate amenajări piscicole;e) încheie contracte de concesiune, contracte de închiriere, contracte de arendă și asociere în participațiune, în vederea exploatării terenurilor pe care sunt amplasate amenajări piscicole, precum și a altor terenuri aferente acestora, din domeniul public și privat al statului, cu excepția celor de pe teritoriul Rezervației Biosferei «Delta Dunării»;f) concesionează/închiriază lacurile de acumulare care au folosință unică piscicultura, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;g) elaborează caietele de sarcini, în vederea concesionării;h) colaborează cu ministerele și organele de specialitate, cu autoritățile administrației publice locale și cu alte organisme interne și internaționale implicate în activitățile de pescuit și acvacultură;i) elaborează reglementări privind funcționarea pieței produselor de pescuit și acvacultură;j) eliberează autorizații de pescuit în scop științific persoanelor juridice care au ca obiect de activitate cercetarea în domeniul vizat de prezenta ordonanță de urgență, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, pentru efectuarea studiilor de evaluare a resurselor acvatice vii;k) organizează seminare, conferințe, dezbateri și consultanță piscicolă, asigură și supraveghează pregătirea profesională de profil, prin colaborare cu instituțiile de învățământ;l) eliberează licențe de pescuit și de acvacultură, autorizații și permise de pescuit; m) pune în aplicare politica comună în domeniul pescuitului în sectorul pescăresc din România, prin colectarea, gestionarea și diseminarea datelor statistice, în conformitate cu activitățile prevăzute în programele de colectare a datelor și cu prevederile legislației Uniunii Europene, precum și prin monitorizare, inspecție și control;n) realizează investiții pentru infrastructura aferentă administrării patrimoniului piscicol, precum și alte tipuri de investiții specifice, stabilite de autoritatea publică centrală responsabilă de sectorul pescăresc;o) desfășoară orice alte activități stabilite de autoritatea publică centrală responsabilă de sectorul de pescuit. (la 28-11-2016, Alineatul (3) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016 ) (4) Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură poate delega, pe bază de protocol, administrarea resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale către alte instituții publice ale statului. (la 24-10-2009, Alin. (4) al art. 4 a fost introdus de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. ) (5) Structura, atribuțiile și funcționarea Comisiei de concesionare, precum și procedura privind concesionarea terenurilor pe care sunt amplasate amenajările piscicole și a altor terenuri aferente acestora din domeniul public al statului sunt stabilite prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. (la 28-11-2016, Articolul 4 din Capitolul II a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016 )  +  Articolul 5Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură își exercită atribuțiile în teritoriu prin structuri proprii.  +  Articolul 6(1) Personalul din cadrul Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură este format din funcționari publici și personal contractual.(2) Salarizarea personalului din cadrul Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură se face potrivit prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 7Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură asigură realizarea măsurilor din domeniul specific, precum și a măsurilor în aplicarea reglementărilor Uniunii Europene. (la 24-10-2009, Art. 7 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. )  +  Capitolul IIIProtecția, conservarea și exploatarea resurselor acvatice vii (la 24-10-2009, Titlul Cap. III a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. )  +  Secţiunea 1Activitatea de pescuit în habitatele piscicole naturale (la 24-10-2009, Titlul Secțiunii 1 din Cap. III a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. )  +  Articolul 8Politica privind pescuitul în habitatele piscicole naturale se va realiza de către Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură prin: (la 24-10-2009, Partea introductivă a art. 8 a fost modificată de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. ) a) măsuri de conservare a resurselor acvatice vii, prin reglementarea echipamentelor de pescuit, a efortului de pescuit sau a oricărei alte măsuri care să fie determinată de starea resurselor;b) măsuri de protejare și regenerare a resurselor acvatice vii, prin stabilirea anuală a TAC-lui și a cotelor de pescuit, a perioadelor de prohibiție, a zonelor protejate și a zonelor de cruțare, precum și a măsurilor preventive;c) măsuri de administrare a pescuitului, astfel încât să se obțină o mai bună raționalizare a efortului de pescuit;d) reglementări privind pescuitul și acvacultura; (la 24-10-2009, Lit. d) a art. 8 a fost modificată de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. ) e) stabilirea sistemelor de pază, control și de inspecție a activităților de pescuit; (la 24-10-2009, Lit. e) a art. 8 a fost modificată de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. ) f) integrarea activităților de valorificare a resurselor acvatice vii din ariile naturale protejate în planurile de management ale ariilor respective.g) finanțarea programelor pentru popularea de susținere și de cercetare-dezvoltare în domeniul exploatării resurselor acvatice vii și acvaculturii. (la 24-10-2009, Lit. g) a art. 8 a fost introdusă de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. )  +  Articolul 9(1) Accesul la resursele acvatice vii, cu excepția celor din ariile naturale protejate, se reglementează pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, la propunerea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, în urma consultărilor cu organizațiile din domeniul pescuitului. (la 31-12-2010, Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 2 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010. ) (1^1) Accesul la resursele acvatice vii din ariile naturale protejate este reglementat pe baza normelor aprobate prin ordin comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și ministrului mediului. (la 31-12-2010, Alin. (1^1) al art. 9 a fost introdus de pct. 3 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010. ) (2) Accesul la resursele acvatice vii din ariile naturale protejate, în vederea practicării pescuitului în scop comercial, se atribuie în mod direct pescarilor profesioniști persoane fizice sau celor organizați în asociații profesionale de profil din unitatea administrativ-teritorială, pe baza permiselor, licențelor și autorizațiilor de pescuit comercial. (la 31-12-2010, Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 2 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010. ) (3) Pe zona de pescuit recreativ nu poate fi încheiat decât un contract de utilizare a resurselor acvatice vii în scop recreativ. (la 28-11-2016, Alineatul (3) din Articolul 9 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016 ) (la 24-10-2009, Art. 9 a fost modificat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. )  +  Articolul 9^1(1) Pentru derivațiile naturale sau artificiale ale unui curs de apă, reprezentate de brațe secundare, canale de irigații ori tranzitare, autorizația de pescuit revine titularului de autorizație pentru cursul principal de apă.(2) În cazul în care o apă în regim neamenajat își schimbă albia ca urmare a unor evenimente naturale sau devieri artificiale, beneficiarii autorizației inițiale de pescuit sunt autorizați atât pentru noua albie și vechea albie rămasă, cât și pentru luciul de apă ce eventual ar apărea ca urmare a îndiguirilor limitrofe efectuate.(3) Mărirea suprafeței unui luciu de apă în regim natural de scurgere ca urmare a construcției unei acumulări pe cuveta sa determină extinderea dreptului de pescuit asupra întregii suprafețe. Dacă luciul de apă exploatat piscicol inundă malurile, posesorul autorizației de pescuit comercial este îndreptățit să pescuiască în perimetrul inundat.(4) Este interzis pescuitul în scop comercial sau recreativ pe cursul unei ape curgătoare în zona de 500 m aval de baraj. (la 28-11-2016, Articolul 9^1 din Sectiunea 1 , Capitolul III a fost completat de Punctul 11, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016 ) (la 24-10-2009, Art. 9^1 a fost introdus de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. )  +  Articolul 10(1) Prin ordin comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului se stabilesc măsuri de reglementare a efortului de pescuit și cota alocată. (la 24-10-2009, Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. ) (2) Reglementarea efortului de pescuit se face prin:a) limitarea numărului navelor/ambarcațiunilor de pescuit în funcție de caracteristicile acestora în cadrul efortului de pescuit din ansamblul flotei dintr-o pescărie;b) limitarea timpului alocat activității pescuitului;c) stabilirea numărului de unelte utilizate la pescuit;d) abrogată. (la 24-10-2009, Lit. d) a alin. (2) al art. 10 a fost abrogată de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. ) (3) Stabilirea cotei se face prin limitarea volumului capturilor pentru o anumită specie sau grupuri de specii pe zone de pescuit, perioade de timp, metode de pescuit și nave de pescuit.(4) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul Mediului pot stabili, prin ordin comun, și alte măsuri de refacere și conservare a resurselor acvatice vii. (la 24-10-2009, Alin. (4) al art. 10 a fost modificat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. )  +  Articolul 11(1) Prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale se stabilesc caracteristicile tehnice și condițiile de folosire a uneltelor de pescuit, precum și metodele de pescuit comercial în apele maritime și continentale, în scopul realizării unui pescuit durabil în condițiile minimalizării efectelor adverse asupra ecosistemelor acvatice și speciilor auxiliare, la propunerea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură.(2) Folosirea altor unelte, echipamente sau metode de pescuit în afara celor stabilite este interzisă.(3) În scopul protecției investițiilor producătorilor, schimbarea echipamentelor de pescuit se va realiza cu un preaviz de 1-2 ani, după caz.  +  Articolul 12(1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, pe baza studiilor elaborate de instituțiile de cercetare științifică de profil, stabilește dimensiunile minime individuale pe specii ce reprezintă resursele acvatice vii care pot fi capturate din mediul acvatic. (la 24-10-2009, Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. ) (2) Acestea vor fi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(3) Exemplarele cu dimensiunile sub limita minimă celei reglementate nu pot fi reținute, transbordate, descărcate sau comercializate, acestea fiind redate mediului acvatic imediat după capturarea lor, indiferent de starea acestora.(4) Anual, la propunerea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, prin ordin comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului, se vor stabili perioadele și zonele de prohibiție a pescuitului, precum și zonele de protecție a resurselor acvatice vii.(5) Pentru apele care constituie frontieră de stat, perioadele de prohibiție, regulile de pescuit, precum și zonele de protecție a resurselor acvatice vii se stabilesc în concordanță cu convențiile internaționale încheiate cu statele riverane.(6) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale condiționează exercitarea pescuitului speciilor protejate, în baza unor reglementări specifice aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. (la 24-10-2009, Alin. (6) al art. 12 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. ) (7) Paza resurselor acvatice vii se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare.  +  Secţiunea a 2-a Măsuri de protejare și de administrare a resurselor acvatice vii  +  Articolul 13(1) Licența de pescuit este un document netransmisibil, emis de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, care dă dreptul unei nave/ambarcațiuni să desfășoare activitatea de pescuit comercial, în conformitate cu normele aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. (la 24-10-2009, Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. ) (2) În cazul transmiterii dreptului de proprietate a navei, noul proprietar comunică schimbarea proprietarului către Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, în vederea eliberării unei noi licențe de pescuit.(3) Abrogat. (la 24-10-2009, Alin. (3) al art. 13 a fost abrogat de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. ) (4) Navele și ambarcațiunile de pescuit au obligația de a avea la bord licența de pescuit.  +  Articolul 14(1) În situația în care caracteristicile specifice ale unei pescării recomandă limitarea efortului de pescuit sau măsuri specifice de conservare, Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură poate condiționa exercitarea activității de pescuit prin atribuirea cotelor stabilite prin studii științifice și eliberarea unei autorizații de pescuit, cu caracter temporar, complementară licenței de pescuit, și care va trebui să fie ținută la bord.(2) Autorizația de pescuit conține date referitoare la identificarea navei/ambarcațiunii, la perioada de valabilitate, la zona de pescuit, la modalitatea de pescuit și la cota alocată pe specii.(3) Un ansamblu de nave/ambarcațiuni cu aceleași caracteristici și care activează în aceeași zonă de pescuit poate primi o autorizație colectivă de pescuit.(4) Abrogat. (la 24-10-2009, Alin. (4) al art. 14 a fost abrogat de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. ) (5) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, se stabilesc condițiile de atribuire și modelul autorizațiilor de pescuit, la propunerea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură.  +  Articolul 15(1) Contravaloarea licențelor de pescuit, a permiselor de pescuit și a autorizațiilor de pescuit se face venit la bugetul de stat.(2) Cuantumul taxelor de licențiere și autorizare se stabilește prin hotărâre a Guvernului.  +  Secţiunea a 3-a Măsuri de administrare a pescuitului  +  Articolul 16Atribuirea dreptului de pescuit se face în baza licențelor emise de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură și a permiselor și autorizațiilor emise de către administratorul resurselor acvatice vii, după caz. (la 31-12-2010, Art. 16 a fost modificat de pct. 4 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010. )  +  Articolul 17(1) Pentru îmbunătățirea administrării și controlului activităților de pescuit, precum și pentru a favoriza planificarea, Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură dispune distribuirea drepturilor de pescuit între navele sau grupurile de nave care activează într-o zonă de pescuit.(2) Distribuirea drepturilor de pescuit se exprimă în cote de pescuit, efortul de pescuit sau perioade de activitate în zonele de pescuit.(3) Criteriile de distribuire sunt următoarele:a) activitatea de pescuit exprimată în volum de capturi, efort de pescuit sau perioadă de activitate în zonă, după caz;b) caracteristicile tehnice ale navelor/ambarcațiunilor de pescuit;c) ceilalți parametri ai navelor/ambarcațiunilor și posibilitățile acestora de pescuit;d) folosirea capacităților de producție;e) condițiile sociale și de muncă la bordul navelor/ ambarcațiunilor.  +  Articolul 18(1) În scopul utilizării optime a resurselor acvatice vii și dezvoltării acvaculturii se înființează Comitetul consultativ pentru sectorul pescăresc, structură consultativă pe lângă organul de specialitate al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.(2) Componența, organizarea și funcționarea Comitetului consultativ pentru sectorul pescăresc se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. (la 24-10-2009, Art. 18 a fost modificat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. )  +  Secţiunea a 4-a Monitorizarea activității de pescuit  +  Articolul 19Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură monitorizează activitatea de pescuit prin stabilirea sistemelor de comunicare permanentă pentru cunoașterea în timp real a intrărilor și ieșirilor din port, a staționărilor navelor/ ambarcațiunilor în zonele de pescuit, a capturilor sau a altor circumstanțe.  +  Articolul 20(1) La bordul navelor/ambarcațiunilor trebuie să existe un jurnal de pescuit în care sunt notate detaliile privind activitatea de pescuit, în termenii stabiliți de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, și un ordin de deplasare de la portul și/sau punctul propriu de descărcare a produselor pescărești.(2) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale poate scuti de obligația de a avea la bord jurnalul de pescuit unele ambarcațiuni nepuntate, la propunerea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură. (la 24-10-2009, Art. 20 a fost modificat de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. )  +  Articolul 21(1) Navele/ambarcațiunile care descarcă capturile pe teritoriul național trebuie să prezinte structurilor teritoriale ale Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, în condițiile stabilite de aceasta, o declarație de debarcare care va cuprinde cantitățile descărcate pentru fiecare specie, zona de proveniență, precum și alte date stabilite de aceasta.(2) Navele de pescuit aflate sub pavilion român, care descarcă produsele pescărești în afara teritoriului național, au obligația de a comunica datele cuprinse în declarația de debarcare Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, în condițiile stabilite de aceasta.  +  Articolul 22(1) Navele de pescuit aflate sub pavilion român comunică Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, în termenii stabiliți de aceasta, date privind transbordarea produselor de pescuit realizate la bord pe alte nave/ambarcațiuni sau pe care le primesc de la alte nave/ambarcațiuni.(2) Navele aparținând statelor terțe vor trebui să obțină autorizație de transbordare, în condițiile stabilite de autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit și acvacultură.  +  Secţiunea a 5-aPescuitul recreativ/sportiv în habitatele piscicole naturale (la 24-10-2009, Titlul Secțiunii a-5-a din Cap. III a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. )  +  Articolul 23(1) Prin pescuit recreativ/sportiv se înțelege pescuitul efectuat cu undița sau cu lanseta, în scop de agrement/performanță, pe baza unui permis nominal emis de către administratorul resurselor acvatice vii și eliberat de acesta sau de asociațiile de pescari sportivi, după caz, fără perceperea de taxe și tarife. (la 01-02-2017, Alineatul (1) din Articolul 23 , Sectiunea a 5-a , Capitolul III a fost modificat de Articolul X din LEGEA nr. 1 din 6 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 06 ianuarie 2017 ) (2) Condițiile de practicare a pescuitului recreativ, modelele permiselor de pescuit în scop recreativ în habitatele piscicole naturale, precum și modul de eliberare a acestora se stabilesc de beneficiarii contractelor de utilizare a resurselor acvatice vii în scop recreativ.(3) În amenajările piscicole și în lacurile de acumulare pentru care s-au eliberat licențe de acvacultură, pescuitul recreativ se poate practica doar în condițiile și pe baza regulilor stabilite de deținătorul licenței de acvacultură.(4) Permisul de pescuit recreativ este valabil atât pentru zonele pentru care asociația al cărei membru este a încheiat contracte de utilizare în scop recreativ a resurselor acvatice vii, cât și pentru zonele pentru care alte asociații au încheiate contracte, pe bază de reciprocitate, fără a se depăși capacitatea anuală de pescuit stabilită pe bază de studii științifice de specialitate.(5) Activitatea de pescuit recreativ se practică în cadrul fiecărei asociații în baza planului de management pentru pescuit recreativ, aprobat de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură.(6) Asociațiile de pescari sportivi legal constituite, înscrise în Registrul sportiv, în conformitate cu prevederile Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, pot organiza competiții cu caracter sportiv. (la 28-11-2016, Articolul 23 din Sectiunea a 5-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016 )  +  Articolul 24a) în apele curgătoare și stătătoare din zona montană, cu o singură undiță cu maximum două cârlige sau cu o lansetă;b) în apele din zona colinară și de șes, pe tot cursul Dunării și pe brațele sale, în Delta Dunării, cu maximum 4 undițe sau 4 lansete cu câte două cârlige fiecare;c) în apele teritoriale ale Mării Negre, cu maximum două undițe, două lansete sau o țaparină, cu câte 10 cârlige fiecare;d) pescuitul salmonidelor în apele de munte este permis numai cu momeli artificiale;e) în apele din zona colinară și de șes, pe Dunăre, în Delta Dunării și în apele maritime, un pescar sportiv poate reține din captură maximum 5 kg de pește/zi sau un singur pește, dacă greutatea lui depășește 5 kg;f) în apele de munte cu salmonide se pot reține de către un pescar maximum 10 exemplare/zi, în total, din speciile: păstrăv indigen, păstrăv curcubeu, păstrăv fântânel, lipan și coregon. (la 28-11-2016, Articolul 24 din Sectiunea a 5-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016 )  +  Articolul 25Asociațiile de pescari, precum și forurile lor de reprezentare la nivel național, constituite pentru practicarea pescuitului în scop recreativ, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, vor fi luate în evidență de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și de Ministerul Mediului, ca reprezentanți ai societății civile, în vederea stabilirii de programe de acțiuni și proiecte comune pentru conservarea și protejarea resurselor acvatice vii. (la 28-11-2016, Articolul 25 din Sectiunea a 5-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016 )  +  Capitolul IV Politica structurală și administrarea capacităților de producție  +  Articolul 26Politica sectorului pescăresc se realizează prin măsuri privind:a) exploatarea durabilă a resurselor acvatice vii; b) aplicarea unui management performant pentru sectorul pescăresc;c) respectarea regulamentelor Uniunii Europene, a convențiilor internaționale și a acordurilor la care România este parte;d) administrarea capacității flotei de pescuit și susținerea infrastructurii de pescuit;e) dezvoltarea acvaculturii;f) obținerea de valoare adăugată prin procesarea produselor obținute din pescuit și acvacultură;g) organizarea pieței produselor pescărești;h) concesionarea terenurilor pe care sunt amplasate amenajările piscicole;i) stimularea asocierii pescarilor, piscicultorilor, procesatorilor și comercianților în forme asociative cu reprezentare la nivel local, național și internațional;j) sprijinirea cercetării în sectorul pescăresc;k) controlul, inspecția și colectarea de date statistice;l) colaborarea la nivel european și internațional. (la 28-11-2016, Articolul 26 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016 )  +  Secţiunea 1 Agenții sectorului pescăresc  +  Articolul 27Persoanele fizice autorizate și/sau persoanele juridice care dețin capacități de producție pentru practicarea pescuitului comercial sau acvacultură se pot constitui, la libera lor inițiativă, în organizații de producători, cu scopul practicării unui pescuit responsabil și al îmbunătățirii condițiilor de vânzare a produselor realizate de membrii acestora.  +  Articolul 28Membrii organizațiilor trebuie să vândă produsul sau produsele pentru care s-au asociat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în scopul îmbunătățirii calității produselor, adaptării volumului ofertei la cerințele pieței și îmbunătățirii procesului de comercializare. (la 24-10-2009, Art. 28 a fost modificat de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. )  +  Articolul 29(1) Prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale se stabilesc criteriile de recunoaștere a organizațiilor de producători din sectorul pescăresc, la propunerea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură.(2) Activitatea economică desfășurată în zonele geografice în care organizațiile s-au constituit reprezintă criteriul principal de recunoaștere.  +  Articolul 30(1) Recunoașterea organizațiilor de producători se face de către Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură. (la 24-10-2009, Alin. (1) al art. 30 a fost modificat de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. ) (2) Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură retrage recunoașterea organizațiilor de producători în situația în care acestea nu mai îndeplinesc criteriile de recunoaștere.  +  Articolul 31Asociațiile de pescari profesioniști, asociațiile de pescari sportivi și alte entități asociative legal constituite, precum și organizațiile sindicale ale personalului din sector au statutul de entități reprezentative în procesul consultativ de adoptare a deciziilor. (la 24-10-2009, Art. 31 a fost modificat de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. )  +  Secţiunea a 2-a Flota de pescuit  +  Articolul 32(1) În cadrul Agenției Naționale de Pescuit și Acvacultură se constituie Fișierul navelor și ambarcațiunilor de pescuit, cu caracter administrativ, în care se menționează toți parametrii tehnici ai navelor și ambarcațiunilor de pescuit, necesari stabilirii efortului de pescuit exercitat de flotă.(2) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, împreună cu Autoritatea Navală Română, stabilește modul de operare și de funcționare a Fișierului navelor și ambarcațiunilor de pescuit. (la 24-10-2009, Alin. (2) al art. 32 a fost modificat de pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. ) (3) Înscrierea în Fișierul navelor și ambarcațiunilor de pescuit nu scutește proprietarul navei/ambarcațiunii de îndeplinirea obligației de înscriere în registrul comerțului sau în alte registre publice existente.  +  Articolul 33Construirea, modernizarea și reconversia navelor și ambarcațiunilor de pescuit se realizează în cadrul programelor pentru adaptarea efortului de pescuit la starea resurselor acvatice vii existente în zonele de pescuit și ținând cont de obligațiile internaționale asumate.  +  Articolul 34(1) Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură autorizează construirea navelor/ambarcațiunilor de pescuit care urmează să arboreze pavilion român, astfel încât acestea să nu depășească capacitatea de pescuit a navelor/ambarcațiunilor radiate din Fișierul navelor și ambarcațiunilor de pescuit.(2) Autorizarea se face prin eliberarea unei licențe de construcție, emisă de președintele Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, în condițiile stabilite de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și de Autoritatea Navală Română. (la 24-10-2009, Alin. (2) al art. 34 a fost modificat de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. ) (3) În licența de construcție se înscriu datele de identificare a navei, portul de bază și navele/ambarcațiunile radiate, care nu mai sunt apte pentru exercitarea activității de pescuit.  +  Articolul 35(1) Modernizarea și reconversia navelor de pescuit au drept scop modificarea caracteristicilor tehnice ale acestora, pentru a fi adaptate la normele naționale și comunitare în ceea ce privește echipamentele de pescuit, asigurarea securității muncii, îmbunătățirea condițiilor de trai, raționalizarea operațiunilor de pescuit, perfecționarea proceselor de manipulare și conservare a produselor la bord, precum și protecția mediului.(2) Abrogat. (la 28-11-2016, Alineatul (2) din Articolul 35 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 14, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016 ) (3) Lucrările de modernizare și reconversie sunt autorizate de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, în condițiile stabilite de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. (la 24-10-2009, Alin. (3) al art. 35 a fost modificat de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. )  +  Articolul 36Prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, la propunerea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, în scopul exploatării durabile a resurselor acvatice vii, se stabilesc:a) capacitatea flotei;b) numărul, tipul și selectivitatea uneltelor de pescuit;c) oprirea temporară sau definitivă a activității anumitor nave/ambarcațiuni de pescuit. (la 28-11-2016, Articolul 36 din Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016 )  +  Articolul 37(1) Oprirea definitivă a activității navelor de pescuit se aplică acelor nave care activează în zone de pescuit, a căror situație necesită o adaptare structurală pe termen lung, în scopul reducerii efortului de pescuit și al favorizării refacerii resurselor acvatice vii.(2) Oprirea definitivă a activității unei nave/ambarcațiuni de pescuit determină radierea acesteia din Fișierul navelor și ambarcațiunilor de pescuit.(3) Excluderea din Fișierul navelor și ambarcațiunilor de pescuit se poate efectua ca urmare a inactivității fără un motiv bine întemeiat sau la solicitarea proprietarului. (la 28-11-2016, Articolul 37 din Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost completat de Punctul 16, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016 )  +  Articolul 38(1) Prin oprirea temporară a activității unei nave/ambarcațiuni de pescuit se înțelege încetarea activității pe o perioadă de timp determinată.(2) Oprirea temporară este o măsură conjuncturală care are drept scop reducerea efortului de pescuit ca urmare a unor circumstanțe excepționale.  +  Secţiunea a 3-a Stabilirea porturilor de bază și schimbarea portului de bază  +  Articolul 39(1) Portul de bază pentru navele/ambarcațiunile care pescuiesc în habitatele piscicole naturale este acela de unde nava/ambarcațiunea își începe activitatea de pescuit, expediere și comercializare a capturilor. (la 24-10-2009, Alin. (1) al art. 39 a fost modificat de pct. 47 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. ) (2) Abrogat. (la 24-10-2009, Alin. (2) al art. 39 a fost abrogat de pct. 48 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. ) (3) Abrogat. (la 24-10-2009, Alin. (3) al art. 39 a fost abrogat de pct. 48 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. )  +  Secţiunea a 4-a Porturile/punctele de debarcare și prima vânzare a produselor piscicole  +  Articolul 40(1) Navele/ambarcațiunile de pescuit care descarcă produse pescărești pe teritoriul național trebuie să o facă în porturi/puncte nominalizate în acest sens de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. (la 24-10-2009, Alin. (1) al art. 40 a fost modificat de pct. 49 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. ) (2) În cadrul fiecărui port, descărcarea se face în locurile stabilite, după caz, de autoritățile portuare.  +  Articolul 41Prima vânzare a peștelui și a produselor obținute din pescuit se face numai în locuri special amenajate, autorizate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în baza nominalizărilor făcute de administratorul resurselor acvatice vii. (la 31-12-2010, Art. 41 a fost modificat de pct. 6 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010. )  +  Articolul 41^1Porturile/punctele de debarcare și centrele de primă vânzare sunt autorizate și nominalizate în baza normelor stabilite prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. (la 24-10-2009, Art. 41^1 a fost introdus de pct. 51 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. )  +  Articolul 42Produsele obținute din pescuit care constituie obiectul primei vânzări într-un loc situat în afara portului de descărcare și care trebuie să fie transportate înainte de a se produce prima vânzare sunt însoțite până la locul primei vânzări de documentele legale de însoțire a mărfii. (la 24-10-2009, Art. 42 a fost modificat de pct. 52 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. )  +  Capitolul V Acvacultura  +  Articolul 43(1) Acvacultura cuprinde toate activitățile de producție animală sau vegetală în medii acvatice.(2) Acvacultura se practică în ferme de acvacultură și în ecosisteme acvatice amenajate, cu acordul proprietarului/ administratorului acestora, și doar în ecosistemele acvatice naturale identificate, nominalizate, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, la propunerea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, în baza Planului strategic național multianual pentru acvacultură.(3) Dezvoltarea acvaculturii are ca scop diversificarea ofertei calitative și cantitative de pește și alte viețuitoare acvatice și punerea în valoare a tuturor amenajărilor piscicole, indiferent de deținător. (4) Folosirea apei pentru activitatea de acvacultură în amenajările piscicole se face în condițiile legislației în vigoare din domeniul apelor.(5) Durata concesiunii se stabilește de concedent pe baza studiului de oportunitate, în vederea asigurării siguranței și predictibilității juridice a contractelor de orice tip care au ca obiect practicarea activității de acvacultură în orice scop, precum și pentru stimularea investițiilor în acvacultură. (6) Instituțiile publice, precum și societățile comerciale cu capital majoritar de stat, deținătoare de amenajări piscicole, în înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, au obligația de a comunica anual, până la data de 30 noiembrie, Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură inventarul amenajărilor piscicole de orice tip care sunt utilizate sau pot fi utilizate pentru desfășurarea activității de acvacultură.(7) Nivelul redevenței/chiriei solicitate pentru amenajările piscicole va ține seama de categoriile de bonitate piscicolă existente în România, stabilite în baza unor studii elaborate de instituții specializate din domeniul pescăresc. În baza acestor studii, nivelul redevenței/chiriei solicitate pentru activitatea de acvacultură se va stabili în conformitate cu prevederile art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007. (la 28-11-2016, Articolul 43 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016 )  +  Articolul 44(1) Dezvoltarea acvaculturii se realizează prin următoarele măsuri:a) încurajarea acvaculturii extensive și semiintensive generatoare de valori de mediu; b) îmbunătățirea sistemului de comercializare și informare a consumatorilor;c) instruirea producătorilor din acvacultură;d) aplicarea măsurilor de bune practici în procesele tehnologice pentru asigurarea biosecurității și siguranței alimentare a produselor din acvacultură;e) asigurarea producției din acvacultură pentru cazuri de forță majoră;f) protecția mediului și a biodiversității acvatice;g) dezvoltarea cercetării și progresul tehnologic;h) protejarea și încurajarea producătorilor din acvacultură prin reglementări specifice;i) omologarea/certificarea/autorizarea pepinierelor piscicole.(2) Acțiunile pentru dezvoltarea acvaculturii urmăresc:a) modernizarea tehnologiilor de reproducere și creștere a speciilor de pești și alte viețuitoare acvatice, corelate cu normele de protecție a mediului;b) asigurarea pentru operatorii din acvacultură, în condițiile legii, a accesului la ape și spațiu;c) stabilirea unor indicatori de calitate și sustenabilitate ecologică, economică și socială;d) folosirea corespunzătoare a amenajărilor piscicole;e) dezvoltarea acvaculturii marine și continentale, în condițiile asigurării sănătății și bunăstării animale;f) asigurarea pe termen lung a locurilor de muncă din acvacultură, în special în zonele dependente de pescuit;g) alte acțiuni pe care necesitățile de dezvoltare a acvaculturii le impun. (la 28-11-2016, Articolul 44 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016 )  +  Articolul 45(1) În cadrul Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură se constituie Registrul unităților de acvacultură, cu caracter administrativ, care va cuprinde toate capacitățile de producție.(2) Orice modificare privind schimbarea proprietarului sau a administratorului, precum și modificările privind capacitatea de producție și speciile cultivate trebuie comunicate Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, în vederea reactualizării Registrului unităților de acvacultură și eliberării unei noi licențe de acvacultură, după caz.(3) Unitățile de producție din acvacultură sunt înscrise în Registrul unităților de acvacultură și primesc licență de acvacultură, eliberată de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură.(4) Înscrierea în Registrul unităților de acvacultură și eliberarea licenței de acvacultură se realizează în condițiile stabilite de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, la propunerea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură. (la 24-10-2009, Alin. (4) al art. 45 a fost modificat de pct. 57 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. ) (5) Schimbarea parțială sau totală a destinației capacităților de producție din acvacultură se va face în baza unor studii de evaluare a impactului de mediu și va fi aprobată prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. (la 28-11-2016, Articolul 45 din Capitolul V a fost completat de Punctul 18, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016 )  +  Articolul 46Introducerea în cultură în amenajările piscicole în sistem deschis a speciilor exotice sau absente la nivel local se face cu avizul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și al Ministerului Mediului, în baza unor studii prin care se stabilesc și condițiile de carantină și de control pentru evitarea evadărilor în mediul natural. (la 28-11-2016, Articolul 46 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016 )  +  Articolul 46^1(1) Valorificarea activelor și amenajărilor piscicole aflate în domeniul public/privat al statului se face, după caz, prin concesionare, arendare, închiriere sau alte forme prevăzute de lege.(2) Pentru impulsionarea dezvoltării acvaculturii, terenurile proprietate privată a statului pe care sunt construite amenajări piscicole, cu excepția celor prevăzute în Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu Șișești» și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare, se vor concesiona conform prevederilor legale în vigoare, inclusiv proprietarilor de active. (la 28-11-2016, Articolul 46^1 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016 )  +  Articolul 46^2(1) Acvacultura marină se practică în viviere, situate în medii acvatice naturale.(2) Acvacultura marină se realizează prin concesionarea luciului de apă marină și a accesului la acesta de către autoritatea administrativă responsabilă cu gospodărirea apelor, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea prelungirii, în condițiile legii. (la 03-06-2016, Art. 46^2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 114 din 27 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 31 mai 2016. )  +  Articolul 46^3(1) Termenii și condițiile de acordare și retragere a autorizației pentru acvacultura marină se stabilesc prin ordin al autorității publice centrale care răspunde de pescuit și acvacultură, prin Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură.(2) Introducerea speciilor de pești și a altor culturi în amenajările marine, indiferent de proveniența lor, se face cu avizul autorității publice centrale care răspunde de pescuit și acvacultură și al autorității publice centrale care răspunde de mediu. (la 03-06-2016, Art. 46^3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 114 din 27 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 31 mai 2016. )  +  Capitolul VI Organizarea pieței produselor pescărești  +  Secţiunea 1 Principii generale  +  Articolul 47(1) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la propunerea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, stabilește măsuri privind comercializarea, procesarea și prelucrarea produselor obținute din pescuit și acvacultură, în special pentru: (la 24-10-2009, Partea introductivă a art. 47 a fost modificată de pct. 60 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. ) a) respectarea standardelor de calitate a produselor pescărești pe toată durata procesului de comercializare, pentru a asigura transparența pe piață și pentru a face posibilă informarea corespunzătoare a consumatorilor, în special în ceea ce privește natura produsului;b) respectarea normelor privind comercializarea produselor rezultate din pescuit și acvacultură, în concordanță cu normele de conservare și protecție a resurselor acvatice vii;c) încurajarea și sprijinirea procesării și prelucrării produselor pescărești; (la 24-10-2009, Lit. c) a art. 47 a fost modificată de pct. 60 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. ) d) îmbunătățirea calității și promovarea produselor pescărești;e) mărirea gradului de utilizare și creștere a valorii adăugate a materiei prime obținute prin acvacultură și pescuit.(2) Autoritățile publice locale pot organiza piețe locale ale produselor pescărești, în colaborare cu parteneri din mediul economic privat, cu respectarea măsurilor privind comercializarea și procesarea produselor obținute din pescuit și acvacultură stabilite de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură și alte organisme ale autorității publice centrale care răspund de pescuit și acvacultură. (la 17-07-2010, Alin. (2) al art. 47 a fost introdus de art. unic din LEGEA nr. 152 din 12 iulie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 14 iulie 2010. )  +  Secţiunea a 2-a Comercializarea produselor pescărești  +  Articolul 48Abrogat. (la 24-10-2009, Art. 48 a fost abrogat de pct. 61 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. )  +  Articolul 49Este interzisă comercializarea produselor obținute din pescuit, de orice origine sau proveniență, a căror mărime ori greutate este mai mică decât cea prevăzută în reglementările în vigoare sau al căror mod de obținere nu este în conformitate cu normele stabilite ori contravine normelor sanitar-veterinare. (la 24-10-2009, Art. 49 a fost modificat de pct. 62 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. )  +  Secţiunea a 3-a Procesarea produselor de pescuit și acvacultură  +  Articolul 50Abrogat. (la 28-11-2016, Articolul 50 din Sectiunea a 3-a , Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 20, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016 )  +  Articolul 50^1(1) În scopul măririi gradului de utilizare a materiei prime și de creștere a valorii, sunt încurajate și sprijinite de Guvern activitățile de pescuit și acvacultură.(2) Măsurile de sprijinire sunt îndreptate în mod special spre:a) diversificarea produselor;b) îmbunătățirea calității produselor;c) introducerea de tehnologii noi;d) folosirea resurselor excedentare sau subutilizate;e) utilizarea subproduselor;f) încurajarea organizațiilor profesionale și interprofesionale;g) reducerea impactului asupra mediului înconjurător. (la 24-10-2009, Art. 50^1 a fost introdus de pct. 64 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. )  +  Capitolul VII Pescuitul în scop științific  +  Articolul 51(1) Pescuitul peștelui și altor viețuitoare acvatice vii în apele românești, pentru scopuri de cercetare și formare, poate fi efectuat în baza unei autorizații speciale de pescuit în scop științific, netransmisibilă, eliberată de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură entităților stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, care au ca obiective de cercetare:a) cunoașterea biologiei, etologiei și diversității structurii, funcționabilității și productivității din aceste ecosisteme și a interacțiunilor specifice; b) evaluarea impactului produs asupra ecosistemelor acvatice de către activitățile de pescuit și acvacultură, precum și de alte activități antropice;c) identificarea de noi zone și resurse acvatice vii de interes pentru exploatare; d) dezvoltarea și diversificarea acvaculturii. (la 28-11-2016, Alineatul (1) din Articolul 51 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016 ) (2) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale stabilește condițiile de acordare a autorizației speciale de pescuit în scop științific, la propunerea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură. (la 24-10-2009, Alin. (2) al art. 51 a fost modificat de pct. 66 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. ) (3) Capturile obținute în urma pescuitului științific nu fac obiectul comercializării.(4) Periodic, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în colaborare cu instituțiile de cercetare și cu Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, stabilește strategia și obiectivele cercetării în domeniul pescăresc și, anual, planul de cercetare. (la 24-10-2009, Alin. (4) al art. 51 a fost modificat de pct. 66 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. )  +  Articolul 51^1(1) Titularul autorizației speciale de pescuit în scop științific eliberează ordine de serviciu pescarilor atestați pentru practicarea pescuitului în scop științific, conform planului de cercetare aprobat.(2) Pescuitul în scop științific practicat cu metode și echipamente interzise de lege se exercită strict în prezența personalului de cercetare special desemnat de către deținătorul autorizației speciale de pescuit în scop științific. (la 24-10-2009, Art. 51^1 a fost introdus de pct. 67 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. )  +  Capitolul VIII Relații internaționale  +  Articolul 52(1) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale dezvoltă colaborarea și inițiază proiecte de convenții și acorduri internaționale privind: (la 24-10-2009, Partea introductivă a alin. (1) al art. 52 a fost modificată de pct. 68 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. ) a) pescuitul și exploatarea durabilă a resurselor acvatice vii din Marea Neagră;b) accesul navelor românești de pescuit în alte zone ce prezintă interes, în vederea acoperirii deficitului de produse pescărești pe piața românească;c) dezvoltarea activităților de pescuit, acvacultură și a schimburilor comerciale;d) evaluarea impactului activităților antropice asupra stării resurselor acvatice vii în context transfrontalier.(2) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale emite reglementări și instrucțiuni pentru implementarea politicii comune a pescuitului. (la 24-10-2009, Alin. (2) al art. 52 a fost modificat de pct. 68 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. )  +  Articolul 53În vederea efectuării studiilor științifice necesare pentru evaluarea stocurilor de pești și a altor viețuitoare acvatice cu distribuție transfrontalieră în ape de interes internațional, precum și pentru dezvoltarea acvaculturii, autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit și acvacultură sprijină și încurajează activitatea instituțiilor de cercetare științifică în cadrul obligațiilor derivate din acorduri sau convenții internaționale la care România este parte.  +  Articolul 54Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, cu sprijinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, organizează manifestări și întâlniri internaționale și participă la cele organizate de entități și organizații internaționale specializate în domeniul pescuitului și acvaculturii. (la 24-10-2009, Art. 54 a fost modificat de pct. 69 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. )  +  Capitolul IX Răspunderi și sancțiuni  +  Articolul 55Nerespectarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență de către persoane fizice sau juridice atrage, după caz, răspunderea administrativă, civilă sau penală.  +  Articolul 56(1) Pentru a se asigura de respectarea legislației în domeniul pescuitului, acvaculturii, procesării, transportului, comercializării produselor pescărești și al altor activități conexe, Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură organizează acțiuni permanente de control și inspecție prin inspectorii piscicoli. (la 24-10-2009, Alin. (1) al art. 56 a fost modificat de pct. 70 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. ) (2) Persoanele supuse controlului au obligația să permită accesul la sediile și sucursalele unităților controlate, la toate navele/ambarcațiunile de pescuit, uneltele și instalațiile de pescuit, fermele și instalațiile de acvacultură, construcțiile-anexe, mijloacele de transport, unitățile de procesare, comercializare și alimentație publică și să pună la dispoziția personalului cu drept de inspecție și control toate documentele și mijloacele necesare îndeplinirii funcției de inspecție și control și totodată să furnizeze date statistice în conformitate cu activitățile prevăzute în programele statistice și actele juridice comunitare în domeniul sectorului pescăresc. (la 28-11-2016, Alineatul (2) din Articolul 56 , Capitolul IX a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016 ) (3) Procedura de control și procedura de inspecție se stabilesc de către Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură. (la 24-10-2009, Alin. (3) al art. 56 a fost modificat de pct. 70 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. )  +  Articolul 57Abrogat. (la 24-10-2009, Art. 57 a fost abrogat de pct. 71 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. )  +  Articolul 58Următoarele fapte constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 300 lei la 600 lei:a) pescuitul recreativ al oricăror specii de pește și altor viețuitoare acvatice vii efectuat fără permis în habitatele piscicole naturale; (la 28-11-2016, Litera a) din Articolul 58 , Capitolul IX a fost modificată de Punctul 23, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016 ) b) neprezentarea permisului, licenței sau autorizației atunci când acestea sunt solicitate de către persoanele împuternicite să constate contravențiile/infracțiunile;c) încălcarea condițiilor prevăzute în permis, autorizație și/sau licență;d) pescuitul recreativ al oricăror specii de pești și altor viețuitoare acvatice sub dimensiunile minime legale. (la 28-11-2016, Litera d) din Articolul 58 , Capitolul IX a fost modificată de Punctul 23, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016 )  +  Articolul 59Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 600 lei la 1.000 lei și cu reținerea și suspendarea pe o perioadă de 90 de zile a permisului sau autorizației, după caz: (la 24-10-2009, Partea introductivă a art. 59 a fost modificată de pct. 73 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. ) a) prinderea salmonidelor cu mâna, cu unelte de pescuit comercial sau cu alte unelte de pescuit confecționate artizanal; (la 28-11-2016, Litera a) din Articolul 59 , Capitolul IX a fost modificată de Punctul 24, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016 ) b) pescuitul salmonidelor cu momeli naturale;c) pescuitul cu mai mult de 3 muște artificiale în apele salmonicole;d) reținerea de către o singură persoană care practică pescuitul recreativ/sportiv a mai mult de 10 bucăți/exemplare/zi, în total, din speciile de păstrăv, lipan și coregon în apele de munte sau a mai mult de 5 kg de pește/zi din zona colinară și de șes, cu excepția cazului în care s-a pescuit un singur exemplar a cărui greutate depășește 5 kg; (la 24-10-2009, Lit. d) a art. 59 a fost modificată de pct. 73 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. ) e) mutarea, deteriorarea sau distrugerea din culpă a semnelor indicatoare cu semnificație piscicolă; (la 28-11-2016, Litera e) din Articolul 59 , Capitolul IX a fost modificată de Punctul 24, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016 ) f) pescuitul recreativ/sportiv în habitatele piscicole naturale, prin orice metode și mijloace, al peștilor și al altor viețuitoare acvatice, în perioada de prohibiție și în zonele de protecție. (la 24-10-2009, Lit. f) a art. 59 a fost introdusă de pct. 74 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. ) g) pescuitul cu lanseta folosind plasă monofilament. (la 28-11-2016, Articolul 59 din Capitolul IX a fost completat de Punctul 25, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016 )  +  Articolul 60Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei și cu reținerea și suspendarea pe o durată de 90 de zile a permisului, a autorizației sau a licenței, după caz:a) plasarea uneltelor de pescuit fixe sau în derivă pe mai mult de două treimi din lățimea râurilor, canalelor și a Dunării; (la 24-10-2009, Lit. a) a art. 60 a fost modificată de pct. 75 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. ) b) utilizarea uneltelor de pescuit fixe sau în derivă în cadrul complexului lagunar Razelm-Sinoe, în ghiolurile Belciuc-Erenciuc și în lacurile litorale; (la 19-11-2010, Lit. b) a art. 60 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 219 din 11 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 16 noiembrie 2010. ) c) neîndeplinirea la termenele și în condițiile stabilite a măsurilor dispuse de personalul cu drept de inspecție și control, precum și nefurnizarea datelor statistice către personalul cu drept de inspecție și control din cadrul Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, în conformitate cu activitățile prevăzute în programele de colectare a datelor și cu prevederilor legislației naționale și ale Uniunii Europene privind sectorul pescăresc; (la 28-11-2016, Litera c) din Articolul 60 , Capitolul IX a fost modificată de Punctul 26, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016 ) d) capturarea peștelui cu unelte de plasă și cu pripoane în râurile și în lacurile din zona de munte, precum și în râurile colinare și de șes, cu excepția Dunării și Prutului; (la 24-10-2009, Lit. d) a art. 60 a fost modificată de pct. 75 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. ) e) nemarcarea uneltelor de pescuit comercial.  +  Articolul 61Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 1.500 lei la 3.500 lei:a) introducerea în habitatele piscicole naturale sau în amenajările piscicole, fără avizul Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, a altor specii decât cele existente; (la 24-10-2009, Lit. a) a art. 61 a fost modificată de pct. 76 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. ) b) nedeținerea licenței pentru desfășurarea activității de acvacultură. (la 24-10-2009, Lit. b) a art. 61 a fost modificată de pct. 76 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. )  +  Articolul 62Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 1.800 lei la 4.000 lei și cu reținerea și suspendarea pe o durată de 90 de zile a permisului, a autorizației sau a licenței, după caz:a) comercializarea peștilor și a altor viețuitoare acvatice provenite din habitatele piscicole naturale sub dimensiunea minimă legală; (la 28-11-2016, Litera a) din Articolul 62 , Capitolul IX a fost modificată de Punctul 27, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016 ) b) refuzul de a permite accesul personalului autorizat pentru controlul și inspecția navelor/ambarcațiunilor, autovehiculelor, unităților de acvacultură, unităților de procesare și/sau comercializare, precum și în perimetrul bazinelor acvatice exploatate prin pescuit recreativ/sportiv sau comercial; (la 24-10-2009, Lit. b) a art. 62 a fost modificată de pct. 77 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. ) b) refuzul de a permite accesul personalului cu drept de inspecție și control la sediile și sucursalele unităților controlate, la navele/ambarcațiunile, autovehiculele, unitățile de acvacultură, unitățile de procesare, comercializare și alimentație publică, precum și în perimetrul bazinelor acvatice exploatate prin pescuit recreativ/comercial, în vederea îndeplinirii funcției de inspecție și control; (la 28-11-2016, Litera b) din Articolul 62 , Capitolul IX a fost modificată de Punctul 27, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016 ) c) utilizarea unei nave/ambarcațiuni la pescuitul în scop comercial, neinscripționată cu marcaj exterior corespunzător licenței de pescuit sau inscripționată cu date false, dacă fapta nu constituie, potrivit legii penale, infracțiune; (la 28-11-2016, Litera c) din Articolul 62 , Capitolul IX a fost modificată de Punctul 27, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016 ) d) pescuitul în scop comercial/recreativ pe cursul unei ape curgătoare în zona de 500 m aval de baraj. (la 28-11-2016, Articolul 62 din Capitolul IX a fost completat de Punctul 28, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016 )  +  Articolul 63Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei:a) distrugerea sau degradarea din culpă a digurilor, barajelor și canalelor, a taluzurilor și malurilor, a instalațiilor hidrotehnice aferente amenajărilor piscicole, dacă nu constituie infracțiune potrivit legii penale;b) distrugerea sau degradarea din culpă a trecătoarelor pentru pești, a toplițelor și a cascadelor podite, dacă nu constituie infracțiune potrivit legii penale;c) reducerea din culpă a debitului de apă pe cursurile de apă naturale sau amenajate, dacă prin aceasta se periclitează existența resurselor acvatice vii, dacă nu constituie infracțiune potrivit legii penale; (la 24-10-2009, Lit. c) a art. 63 a fost modificată de pct. 78 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. ) d) distrugerea, degradarea sau micșorarea din culpă a zonelor de protecție perimetrală a amenajărilor piscicole, dacă nu constituie infracțiune potrivit legii penale;e) neinstalarea sau distrugerea dispozitivelor care împiedică intrarea peștilor în sistemele de alimentare cu apă, irigații, precum și în instalațiile hidroenergetice, dacă nu constituie infracțiune potrivit legii penale;f) neluarea măsurilor pentru curățarea zonelor de pescuit și pentru protejarea și salvarea resurselor acvatice vii la construcția sau golirea lacurilor de acumulare;g) neasigurarea debitului de apă necesar în vederea dezvoltării normale a faunei piscicole în aval de o lucrare de barare;h) aruncarea sau depozitarea rumegușului, deșeurilor menajere și zootehnice și a oricăror materii și materiale, produse și substanțe poluante pe malurile râurilor, pâraielor, lacurilor, bălților și amenajărilor piscicole;i) pescuitul lostriței;j) abrogată; (la 24-10-2009, Lit. j) a art. 63 a fost abrogată de pct. 79 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. ) k) neexecutarea lucrărilor pentru protecția și refacerea habitatelor naturale ale peștilor și ale celorlalte viețuitoare acvatice vii;l) pescuitul în scop comercial și recreativ/sportiv pe cursul unei ape curgătoare în zona de 500 m aval de baraj; (la 24-10-2009, Lit. l) a art. 63 a fost modificată de pct. 80 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. ) m) circulația autovehiculelor de orice tip și transportul cu orice mijloace al buștenilor prin albia minoră a râurilor și pâraielor din zona de munte. (la 24-10-2009, Lit. m) a art. 63 a fost introdusă de pct. 81 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. )  +  Articolul 64Următoarele fapte constituie infracțiuni și se pedepsesc cu amendă și interzicerea dreptului de a pescui pe o perioadă cuprinsă între un an și 3 ani:a) pescuitul comercial sau sportiv fără licență sau autorizație de pescuit;b) pescuitul prin orice metode al reproducătorilor, în perioada de prohibiție, și distrugerea icrelor embrionate de pește în zonele de reproducere naturală;c) reducerea debitului și a volumului de apă pe cursurile de apă, în scopul pescuitului ilegal;d) deschiderea, închiderea, obturarea, bararea cu garduri pescărești sau cu unelte de pescuit de orice fel, de către persoane neautorizate, a canalelor și a gârlelor de legătură cu lacurile, bălțile ori cu terenurile inundabile;e) pescuitul comercial în habitatele piscicole naturale, prin orice metode și mijloace, al peștilor și al altor viețuitoare acvatice, în perioada de prohibiție; (la 28-11-2016, Litera e) din Articolul 64 , Capitolul IX a fost modificată de Punctul 29, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016 ) f) procesarea, fără drept, a produselor obținute din pescuit sau acvacultură;g) pescuitul resurselor acvatice vii cu unelte de pescuit având ochiul de plasă sub dimensiunile minime legale;h) deținerea, transportul sau comercializarea fără documente legale a peștelui și altor viețuitoare acvatice obținute din pescuit ori produselor din pește. Documentele de proveniență vor însoți mărfurile, indiferent de locul în care acestea se află, pe timpul transportului, al depozitării sau al comercializării. Prin documente de proveniență se înțelege, după caz, factura fiscală, factura, avizul de însoțire a mărfii, documentele vamale, factura externă sau orice alte documente stabilite prin lege; (la 28-11-2016, Litera h) din Articolul 64 , Capitolul IX a fost modificată de Punctul 29, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016 ) i) producerea, importul, comercializarea, deținerea sau folosirea la pescuit de către persoanele neautorizate a năvoadelor, voloacelor, prostovoalelor, vârșelor, vintirelor, precum și a altor tipuri de unelte de pescuit comercial;j) pescuitul cu japca, cu ostia, sulița, țepoaica și cu orice alte unelte înțepătoare sau agățătoare, prin greblare sau harponare;k) producerea, importul, deținerea, comercializarea sau utilizarea uneltelor de plasă de tip monofilament, cu excepția setcilor folosite pentru pescuitul calcanului, cu mărimea ochiului de minimum 400 mm; (la 11-07-2019, Litera k) din Articolul 64 , Capitolul IX a fost modificată de ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 126 din 5 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 08 iulie 2019 ) l) pescuitul cu alte unelte sau scule neautorizate.m) pescuitul ilegal și pescuitul neraportat al calcanului. (la 28-11-2016, Articolul 64 din Capitolul IX a fost completat de Punctul 30, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016 ) (la 01-02-2014, Art. 64 a fost modificat de pct. 1 al art. 208 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )  +  Articolul 65(1) Următoarele fapte constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani și interzicerea dreptului de a pescui o perioadă cuprinsă între un an și 3 ani:a) pescuitul electric, deținerea aparatelor și dispozitivelor care distrug resursele acvatice vii prin curentare, pescuitul cu materiale explozive, pescuitul cu substanțe toxice și narcotice de orice fel, precum și folosirea armelor de foc în scopul omorârii peștilor sau altor viețuitoare acvatice; (la 28-11-2016, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 65 , Capitolul IX a fost modificată de Punctul 31, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016 ) b) pescuitul sau omorârea deliberată a mamiferelor marine.c) pescuitul, deținerea, transportul, comercializarea sturionilor capturați pe teritoriul României din habitatele piscicole naturale, precum și a produselor și subproduselor obținute din aceștia, fără respectarea prevederilor legale în vigoare, cu excepția celor proveniți din acvacultură, pentru care se face dovada originii prin documente și marcaje justificative legale. (la 28-11-2016, Alineatul (1) din Articolul 65 , Capitolul IX a fost completat de Punctul 32, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016 ) (2) Tentativa se pedepsește. (la 01-02-2014, Art. 65 a fost modificat de pct. 2 al art. 208 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )  +  Articolul 66(1) Sunt supuse ridicării în vederea confiscării uneltele și ambarcațiunile de pescuit, animalele, mijloacele de transport, armele de foc și orice alte bunuri care au fost folosite la săvârșirea infracțiunilor. (la 24-10-2009, Alin. (1) al art. 66 a fost modificat de pct. 86 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. ) (2) Bunurile rezultate din săvârșirea infracțiunilor și contravențiilor, constând în pește, icre, alte viețuitoare și produse acvatice, sunt supuse confiscării.(3) În cazurile de confiscare a bunurilor prevăzute la alin. (1) și (2) organele de constatare dispun valorificarea lor în condițiile legii, contravaloarea făcându-se venit la bugetul de stat.  +  Articolul 67(1) Pe lângă organele de urmărire penală sunt competente să efectueze acte de constatare pentru faptele prevăzute la art. 64 și 65 și persoanele cu drept de inspecție și control din cadrul Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, Gărzii Naționale de Mediu, Administrației Rezervației Biosferei «Delta Dunării», precum și ofițeri și subofițeri din cadrul Jandarmeriei Române, conform prevederilor art. 61 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare. (la 28-11-2016, Alineatul (1) din Articolul 67 , Capitolul IX a fost modificat de Punctul 33, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016 ) (2) Organele prevăzute la alin. (1) au obligațiile organelor de constatare a infracțiunilor, prevăzute de Codul de procedură penală.(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 58-63 se fac de către personalul prevăzut la alin. (1), de către ofițerii și agenții din cadrul Poliției Române și Poliției de Frontieră Române, ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române, precum și de către personalul silvic din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva. (la 11-12-2011, Alin. (3) al art. 67 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 253 din 5 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 8 decembrie 2011. )  +  Articolul 68(1) Contravențiilor prevăzute la art. 58-63 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(2) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 58-63, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.  +  Articolul 68^1Abrogat. (la 01-02-2014, Art. 68^1 a fost abrogat de pct. 3 al art. 208 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )  +  Capitolul X Dispoziții finale și tranzitorii  +  Articolul 69(1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Agenția Domeniilor Statului se subrogă Companiei Naționale de Administrare a Fondului Piscicol în ceea ce privește drepturile și obligațiile care rezultă din contractele încheiate de aceasta cu agenții contractanți care dețin în exploatare și în administrare amenajări piscicole, precum și cu cei care au încheiat contracte de asociere în participațiune sau alte tipuri de contracte și va încheia acte adiționale în acest sens.(2) Agenția Domeniilor Statului preia cu titlu gratuit acțiunile pe care Compania Națională de Administrare a Fondului Piscicol le deține la societățile comerciale cu profil piscicol, terenurile pe care sunt amplasate amenajările piscicole, precum și alte terenuri aferente amenajărilor piscicole deținute de aceasta, în baza unui protocol de predare-preluare aprobat prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.(3) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Agenția Domeniilor Statului preia patrimoniul Companiei Naționale de Administrare a Fondului Piscicol, arhivele și documentația aferente acestuia, pe baza situației financiare întocmite la data preluării. Patrimoniul se preia pe bază de protocol, modificându-se corespunzător bugetul de venituri și cheltuieli aferent.  +  Articolul 70La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Legea nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul și acvacultura, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 2 septembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare prevederilor prezentei ordonanțe de urgență. (la 24-10-2009, Art. 70 a fost modificat de pct. 89 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. )  +  Articolul 71Până la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 4 alin. (1), Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură funcționează în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 865/2005 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 727 din 10 august 2005, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează
  p. Ministrul agriculturii
  și dezvoltării rurale,
  Gheorghe Albu,
  secretar de stat
  p. Ministrul mediului
  și dezvoltării durabile,
  Lucia Ana Varga,
  secretar de stat
  Ministrul internelor
  și reformei administrative,
  Cristian David
  Ministrul muncii,
  familiei și egalității de șanse,
  Paul Păcuraru
  Ministrul economiei
  și finanțelor,
  Varujan Vosganian
  București, 5 martie 2008.Nr. 23.