ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 24 din 5 martie 2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 10 martie 2008  În perioada de dictatură comunistă, cuprinsă între 6 martie 1945-22 decembrie 1989, puterea comunistă a exercitat, în special prin organele securității statului, parte a poliției politice, o permanentă teroare împotriva cetățenilor țării, drepturilor și libertăților lor fundamentale. Aceasta îndreptățește accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității. (la 01-12-2008, Preambulul a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 293 din 14 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 noiembrie 2008. ) În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Orice cetățean român sau cetățean străin care după 1945 a avut cetățenie română, precum și orice cetățean al unei țări membre a Organizației Tratatului Atlanticului de Nord sau al unui stat membru al Uniunii Europene au dreptul de acces la propriul dosar întocmit de Securitate, precum și la alte documente și informații care privesc propria persoană, potrivit prezentei ordonanțe de urgență și în conformitate cu prevederile legii privind protejarea informațiilor care privesc siguranța națională. Acest drept se exercită la cerere și constă în studierea nemijlocită a dosarului și eliberarea de copii de pe actele dosarului și de pe alte înscrisuri care privesc propria persoană.(2) Accesul vizează toate tipurile de informații culese sau exploatate de Securitate, prin acțiuni conexe sau prin emiterea de acte, dispoziții ori alte tipuri de înscrisuri. (la 01-12-2008, Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 293 din 14 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 noiembrie 2008. ) (3) Persoana îndreptățită, potrivit prevederilor alin. (1), poate solicita Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității exercitarea dreptului de acces la propriul dosar.(4) În termen de 30 de zile de la primirea cererii, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității înștiințează petentul cu privire la demersurile efectuate pentru asigurarea exercitării dreptului de acces la propriul dosar.(5) În răspunsul comunicat petentului se precizează dacă în evidențele informatizate ale Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, precum și în cele ale celorlalte instituții deținătoare ale arhivelor Securității se regăsesc mențiuni referitoare la existența/inexistența unor documente care se referă la persoana petentului; data și locul unde pot fi consultate documentele, precum și date despre existența anterioară a documentelor, în cazul în care acestea nu s-au păstrat. (la 01-12-2008, Alin. (5) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 293 din 14 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 noiembrie 2008. ) (6) Accesul la informațiile prevăzute la alin. (2) este permis în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, indiferent de suportul pe care se află acestea, precum hârtie, microfilm, dischetă, bandă audio sau video.(7) Persoana, subiect al unui dosar din care rezultă că a fost urmărită de Securitate, are dreptul, la cerere, să afle identitatea lucrătorilor Securității și a colaboratorilor acesteia, care au contribuit cu informații la completarea dosarului, și poate solicita verificarea calității de lucrător al Securității pentru ofițerii sau subofițerii care au contribuit la instrumentarea dosarului. Procedura este aceeași și pentru lucrătorii Securității identificați în urma verificărilor din oficiu, prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.(8) De drepturile prevăzute la alin. (1)-(7) beneficiază soțul supraviețuitor și rudele până la gradul al patrulea inclusiv ale persoanei decedate ori moștenitorii săi testamentari. De aceste drepturi beneficiază în primul rând soțul supraviețuitor și după aceea rudele în ordinea proximității legăturii de rudenie. În cazul rudelor de același grad, au acces la dosar toți în mod egal, iar în cazul publicării dosarului sau elementelor din dosar, este nevoie de consimțământul tuturor.(9) Exercitarea drepturilor prevăzute la alin. (1)-(3), (6) și (7) se face personal sau prin reprezentant cu procură specială și autentică.(10) Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității eliberează petentului îndreptățit, la cererea acestuia, copii certificate de pe toate tipurile de informații, indiferent de suportul pe care se află acestea. (la 01-12-2008, Alin. (10) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 293 din 14 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 noiembrie 2008. ) (11) Copiile de pe acele înscrisuri al căror conținut poate afecta o terță persoană se eliberează cu anonimizarea informațiilor referitoare la respectiva persoană fizică, în special a celor prin care persoana poate fi identificată, direct sau indirect, precum cele referitoare la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice.(12) Pentru eliberarea copiei, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității percepe o taxă, care se constituie venit la bugetul de stat.(13) În situația în care sunt identificate înscrisuri originale sau obiecte personale reținute de Securitate în urma unor acțiuni de represiune, acestea se restituie, la cerere, titularului dreptului de acces, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență. În termen de 60 de zile de la înregistrarea cererii, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității procedează la restituirea înscrisului original, la dosar păstrându-se o fotocopie conformă cu originalul. În cazul restituirii, predarea-primirea se consemnează într-un proces-verbal, întocmit în două exemplare originale. Procesul-verbal se arhivează în locul înscrisului sau obiectului restituit. (la 01-12-2008, Alin. (13) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 293 din 14 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 noiembrie 2008. )  +  Articolul 2În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:a) lucrător al Securității - orice persoană care, având calitatea de ofițer sau de subofițer al Securității sau al Miliției cu atribuții pe linie de Securitate, inclusiv ofițer acoperit, în perioada 1945-1989, a desfășurat activități prin care a suprimat sau a îngrădit drepturi și libertăți fundamentale ale omului; (la 01-12-2008, Lit. a) a art. 2 a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 293 din 14 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 noiembrie 2008. ) b) colaborator al Securității - persoana care a furnizat informații, precum note și rapoarte scrise, prin care se denunțau activitățile sau atitudinile potrivnice regimului totalitar comunist și care au vizat îngrădirea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului*). Persoana care a furnizat informații cuprinse în declarații, procesele-verbale de interogatoriu sau de confruntare, date în timpul anchetei și procesului, în stare de libertate, de reținere ori de arest, pentru motive politice privind cauza pentru care a fost fie cercetată, fie judecată și condamnată, nu este considerată colaborator al Securității, potrivit prezentei definiții, iar actele și documentele care consemnau aceste informații sunt considerate parte a propriului dosar. Persoanele care, la data colaborării cu Securitatea, nu împliniseră 16 ani, nu sunt avute în vedere de prezenta definiție, în măsura în care se coroborează cu alte probe. Colaborator al Securității este și persoana care a înlesnit culegerea de informații de la alte persoane, prin punerea voluntară la dispoziția Securității a locuinței sau a altui spațiu pe care îl deținea, precum și cei care, având calitatea de rezidenți ai Securității, coordonau activitatea informatorilor; Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 672 din 26 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 8 august 2012, s-a admis excepția de neconstituționalitate referitoare la sintagmele "indiferent sub ce formă" și "relatări verbale consemnate de lucrătorii Securității" din cuprinsul art. 2 lit. b) teza întâi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității, constatându-se că acestea sunt neconstituționale.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.
  În concluzie, în intervalul 8 august 2012 - 23 septembrie 2012, dispozițiile invocate mai sus au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice în data de 24 septembrie 2012, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
  c) Abrogată. (la 01-12-2008, Lit. c) a art. 2 a fost abrogată de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 293 din 14 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 noiembrie 2008. ) d) terță persoană - orice persoană, alta decât cea care face obiectul verificării sau care este titular al dreptului de acces la documentele întocmite de Securitate. Nu se consideră terți lucrătorii Securității și colaboratorii acesteia care au contribuit cu informații la completarea dosarului;e) propriul dosar - orice material întocmit de Securitate și de către alte structuri de represiune ale regimului totalitar comunist, indiferent de suport, despre persoana îndreptățită la acces sau despre alte persoane, în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.
   +  Articolul 3Pentru a asigura dreptul de acces la informații de interes public, orice cetățean român, cu domiciliul în țară sau în străinătate, precum și presa scrisă și audiovizuală, partidele politice, organizațiile neguvernamentale legal constituite, autoritățile și instituțiile publice au dreptul de a fi informate, la cerere, în legătură cu existența sau inexistența calității de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia, în sensul prezentei ordonanțe de urgență, a candidaților la alegerile prezidențiale, generale, locale și pentru Parlamentul European, precum și a persoanelor care ocupă următoarele demnități sau funcții: (la 01-12-2008, Partea introductivă a art. 3 a fost modificată de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 293 din 14 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 noiembrie 2008. ) a) Președintele României;b) deputat sau senator în Parlamentul României, membru în Parlamentul European;c) membru al Guvernului, secretar de stat, subsecretar de stat, secretar general, secretar general adjunct din Guvern și din ministere, director în minister și asimilați ai acestor funcții, Comisar European;d) secretarii generali și secretarii generali adjuncți ai Camerelor Parlamentului, directorii departamentelor celor două Camere, consilierii prezidențiali și de stat;e) prefecții, subprefecții, secretarii generali ai consiliilor județene, secretarul general al Consiliului General al Municipiului București;f) directori în prefectură, conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale, organizate la nivel local;g) primarii, viceprimarii, consilierii județeni, consilierii în Consiliul General al Municipiului București, consilierii locali;h) directorul și adjuncții acestuia în cadrul Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Protecție și Pază și Serviciului de Telecomunicații Speciale, precum și șeful și adjunctul acestuia în cadrul structurilor județene ale Serviciului Român de Informații și ale Serviciului de Telecomunicații Speciale; (la 01-12-2008, Lit. h) a art. 3 a fost modificată de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 293 din 14 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 noiembrie 2008. ) h^1) candidații pentru Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității; (la 01-12-2008, Lit. h^1) a art. 3 a fost introdusă de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 293 din 14 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 noiembrie 2008. ) i) personalul diplomatic și consular;j) Avocatul Poporului și adjuncții acestuia;k) membrii în Consiliul Național al Audiovizualului;l) judecătorii și magistrații-asistenți de la Înalta Curte de Casație și Justiție și de la Curtea Constituțională, procurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, inclusiv cei din cadrul Direcției Naționale Anticorupție și ai Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, judecătorii, procurorii și prim-grefierii de la instanțele și parchetele civile și militare; (la 01-12-2008, Lit. l) a art. 3 a fost modificată de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 293 din 14 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 noiembrie 2008. ) m) personalul cu funcții de conducere, cu excepția celui prevăzut la lit. c), din Ministerul Internelor și Reformei Administrative, precum și ceilalți ofițeri și subofițeri/agenți din Ministerul Internelor și Reformei Administrative;n) președintele, vicepreședinții și consilierii de conturi din cadrul Curții de Conturi; persoanele cu funcții de conducere, la nivel național și județean, în Garda Financiară și în organele vamale;o) președintele și președintele de secție la Consiliul Legislativ, membrii Consiliului Legislativ, ai Consiliului Național de Integritate, președintele și vicepreședintele Agenției Naționale de Integritate, persoanele cu funcții de conducere din Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului și din Agenția Națională a Funcționarilor Publici, președinții și membrii Consiliului Concurenței, ai Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, ai Institutului Național de Statistică și ai Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară; (la 01-12-2008, Lit. o) a art. 3 a fost modificată de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 293 din 14 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 noiembrie 2008. ) p) membru în consiliile de administrație ale societăților publice de radio și de televiziune, acționar, administrator, director, redactor-șef, redactor în serviciile publice ori private de televiziune, radio sau presa scrisă, analiștii politici și asimilații acestora;q) guvernatorul Băncii Naționale a României, președinte, vicepreședinte de bancă și membrii consiliului de administrație din sectorul bancar;r) membru, membru corespondent, membru de onoare sau secretar general al Academiei Române ori, după caz, secretar al academiilor de ramură; (la 01-12-2008, Lit. r) a art. 3 a fost modificată de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 293 din 14 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 noiembrie 2008. ) s) rectorul, prorectorul, secretarul științific al senatului universitar, decanul, prodecanul, secretarul științific de facultate și șefii de catedră din instituțiile de învățământ superior de stat și private;ș) inspector general sau adjunct, inspector de specialitate al inspectoratului școlar județean, director de liceu ori de grup școlar, precum și director în instituțiile de cultură, la nivel național, județean, municipal și local;t) președinte, vicepreședinte, secretar general și ceilalți membri ai organelor de conducere statutare ale partidelor politice, la nivel național, județean și local, sau ai unei organizații neguvernamentale și asimilații acestor funcții;ț) personalul militar și civil cu funcții de conducere, cu excepția celui prevăzut la lit. c), din Ministerul Apărării și din statele majore ale categoriilor de forțe ale armatei, conform nomenclatoarelor de funcții, precum și comandanții de unități sau echivalente;u) ierarhii și șefii cultelor religioase recunoscute de lege, până la nivel de preot inclusiv, precum și asimilații lor de la parohiile din țară și din străinătate, la cererea reprezentanților cultului religios de care aceștia aparțin; (la 01-12-2008, Lit. u) a art. 3 a fost modificată de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 293 din 14 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 noiembrie 2008. ) v) președinte, vicepreședinte și secretar general de organizații patronale și sindicale reprezentative la nivel național și asimilații acestor funcții, precum și ceilalți membri ai conducerilor executive respective;w) director al direcției de poștă și telecomunicații, șefi de serviciu de poștă și de telecomunicații, șefi de centrală telefonică;x) persoanele cu funcție de conducere din direcțiile sanitare județene, din direcțiile județene de sănătate publică și a municipiului București, din Colegiul Medicilor din România, din casele de asigurări de sănătate, directorii de spitale, precum și medicii psihiatri, anatomo-patologi și legiști;y) persoanele cu funcții de conducere, inclusiv membru al consiliului de administrație în regii autonome, companii și societăți naționale, societăți comerciale având ca obiect activități de interes public sau strategic, precum și membrii conducerii fundațiilor, asociațiilor și filialelor care activează pe teritoriul României, inclusiv fondatorii acestora;z) persoanele care dețin titlul de luptător pentru victoria Revoluției din decembrie 1989. (la 01-12-2008, Lit. z) a art. 3 a fost modificată de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 293 din 14 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 noiembrie 2008. )
   +  Capitolul II Proceduri privind accesul la dosar și deconspirarea Securității  +  Secţiunea 1 Procedura de verificare a persoanelor care candidează la funcția de Președinte al României  +  Articolul 4(1) Persoanele care candidează pentru funcția de președinte al României fac o declarație pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență, în sensul că au avut sau nu calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia. Declarațiile pe propria răspundere se depun la Biroul Electoral Central, care, în termen de 24 de ore de la înregistrare, le înaintează Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. (la 01-12-2008, Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 293 din 14 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 noiembrie 2008. ) (2) Verificarea de către Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității a existenței documentelor și informațiilor privind calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia a candidaților se face din oficiu, în termen de 7 zile de la primirea declarației pe propria răspundere, potrivit procedurii din prezenta ordonanță de urgență. (la 01-12-2008, Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 293 din 14 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 noiembrie 2008. ) (3) Nota de constatare sau adeverința emisă de Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității potrivit art. 8, respectiv art. 9, se comunică prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în 48 de ore de la emitere, candidatului verificat. Adeverința emisă potrivit art. 8 alin. (1) lit. b) sau art. 9 se publică de îndată pe pagina de internet a Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității.(4) Acțiunea în constatarea calității de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia ori contestația împotriva adeverinței prevăzute la art. 8 lit. b) și art. 9 se introduce în cel mult 48 de ore de la aprobarea notei de constatare, respectiv de la publicarea pe internet a adeverinței, la Secția de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel București. Aceasta se pronunță în termen de 48 de ore. Hotărârea instanței se atacă cu recurs în termen de 24 de ore, recursul soluționându-se în termen de 48 de ore. Hotărârea instanței, rămasă irevocabilă, se publică de îndată în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. (la 01-12-2008, Alin. (4) al art. 4 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 293 din 14 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 noiembrie 2008. )  +  Secţiunea a 2-a Procedura de verificare a persoanelor care candidează sau ocupă unele funcții ori demnități publice  +  Articolul 5(1) Persoanele care candidează, au fost alese sau au fost numite în una dintre demnitățile ori funcțiile prevăzute la art. 3 lit. b)-h^1), cu excepția celor care la data de 22 decembrie 1989 nu împliniseră vârsta de 16 ani, fac o declarație pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa la prezenta ordonanță de urgență, în sensul că au avut sau nu calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia. Verificarea calității de lucrător al Securității ori de colaborator al acesteia se face din oficiu pentru persoanele care au candidat, au fost alese sau numite în demnitățile ori în funcțiile prevăzute la art. 3 lit. b)-h^1), inclusiv pentru cele aflate în exercițiul respectivelor demnități ori funcții la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. (la 01-12-2008, Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 293 din 14 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 noiembrie 2008. ) (2) Declarația prevăzută la alin. (1) se depune la șeful instituției care numește sau la instituția care validează alegerea ori la alte persoane sau instituții, după cum urmează: (la 01-12-2008, Partea introductivă a alin. (2) al art. 5 a fost modificată de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 293 din 14 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 noiembrie 2008. ) a) deputații și senatorii, precum și secretarii generali și secretarii generali adjuncți ai Camerelor Parlamentului, directorii departamentelor celor două Camere - la președintele Camerei Deputaților, respectiv al Senatului României;b) membrii Parlamentului European - la Biroul Electoral Central;c) Comisarul European, membrii Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat, secretarul general, secretarii generali adjuncți din Guvern și din ministere, consilierii de stat și personali ai primului-ministru, prefecții și subprefecții, directorii generali și directorii din Cancelaria Primului-Ministru, din Secretariatul General al Guvernului, precum și directorii generali și directorii din ministere și asimilații acestor funcții - la Cancelaria Primului-ministru;d) consilierii prezidențiali și de stat din Administrația Prezidențială - la Președintele României;d^1) persoanele care exercită demnități publice și funcții publice de autoritate din cadrul autorităților și instituțiilor aflate sub control parlamentar - la persoana desemnată de secretarul general al Camerei Deputaților sau al Senatului, după caz; (la 01-12-2008, Lit. d^1) a alin. (2) al art. 5 a fost introdusă de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 293 din 14 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 noiembrie 2008. ) e) directorul în prefectură, conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale, organizate la nivel local - la prefect;f) consilierul județean, consilierul în cadrul Consiliului General al Municipiului București, secretarul general al consiliului județean și al Consiliului General al Municipiului București - la președintele consiliului județean, respectiv primarul general al Municipiului București;g) primarul, viceprimarul, consilierul municipal și local - la primar;h) directorul și adjuncții acestuia în cadrul Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Protecție și Pază și Serviciului de Telecomunicații Speciale, precum și șeful și adjunctul acestuia în cadrul structurilor județene ale Serviciului Român de Informații și ale Serviciului de Telecomunicații Speciale - la șeful instituției din care fac parte aceștia. (la 01-12-2008, Lit. h) a alin. (2) al art. 5 a fost modificată de pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 293 din 14 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 noiembrie 2008. ) (3) Candidații la funcțiile prevăzute la art. 3 lit. b) și g) depun declarațiile la biroul electoral competent, în aceeași zi cu depunerea candidaturii. (la 25-03-2008, Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 24 din 5 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 25 martie 2008. ) (4) Autoritățile la care se depun declarațiile sunt obligate să trimită Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, în termen de 30 de zile de la data alegerii sau numirii în funcție, lista persoanelor care îndeplinesc funcțiile prevăzute la art. 3 lit. b)-h^1), însoțită de declarațiile pe propria răspundere. Lista trebuie să cuprindă următoarele date: (la 01-12-2008, Partea introductivă a alin. (4) al art. 5 a fost modificată de pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 293 din 14 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 noiembrie 2008. ) a) numele și prenumele, inclusiv numele anterioare, acolo unde este cazul, precum și data și locul nașterii;b) numele și prenumele tatălui, numele și prenumele mamei;c) locul de muncă și funcția pe care o ocupă;d) domiciliul din actul de identitate.(5) Verificările se fac în ordinea stabilită la art. 3, respectându-se procedurile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență. Se verifică cu prioritate persoanele care candidează, sunt alese sau numite în demnități sau funcții la nivel național.(6) Abrogat. (la 01-12-2008, Alin. (6) al art. 5 a fost abrogat de pct. 13 al articolului unic din LEGEA nr. 293 din 14 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 noiembrie 2008. )  +  Articolul 5^1(1) Persoanele care au fost numite sau alese în una dintre demnitățile ori funcțiile prevăzute la art. 3 lit. i)-y) și cele care dețin titlul de luptător pentru victoria Revoluției din decembrie 1989, cu excepția celor care, la data de 22 decembrie 1989, nu împliniseră vârsta de 16 ani, fac o declarație pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa la prezenta ordonanță de urgență, în sensul că au avut sau nu calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia. Verificarea calității de lucrător al Securității ori de colaborator al acesteia se face la cererea persoanelor interesate și/sau a autorităților, instituțiilor prevăzute la art. 3.(2) Declarația prevăzută la alin. (1) se depune la șeful instituției/autorității/asociației/fundației care numește sau la instituția/autoritatea care validează numirea ori emite titlul de luptător pentru victoria Revoluției din decembrie 1989 și va fi transmisă Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, la cererea acestuia, din momentul înregistrării unei cereri de verificare a titularului declarației pe propria răspundere. (la 01-08-2019, Sectiunea a 2-a din Capitolul II a fost completată de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 161 din 26 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 iulie 2019 ) Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 794 din 23 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 17 decembrie 2021, s-a admis excepția de neconstituționalitate, constatându-se că Legea nr. 161/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității este neconstituțională, în ansamblul său.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstițutionale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstițutionale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, începând cu data de 17 decembrie 2021, pct. 1 al art. unic din Legea nr. 161/2019, care introduce art. 5^1, se suspendă de drept, urmând să-și înceteze efectele juridice începând cu data 31 ianuarie 2022, dacă legiuitorul nu intervine pentru modificarea prevederilor atacate.
   +  Secţiunea a 3-a Dispoziții procedurale comune  +  Articolul 6(1) Direcția de specialitate din cadrul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, ca urmare a sesizării din oficiu a Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității sau la solicitarea persoanei îndreptățite, desfășoară activități specifice administrative de verificare a documentelor și informațiilor deținute în legătură cu o anumită persoană în arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, precum și la instituții care mai dețin documente create de Securitate.(2) Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor, la cererea Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, pune la dispoziția acestuia toate informațiile necesare în termen de 30 de zile de la primirea solicitării.  +  Articolul 7(1) În baza verificărilor prevăzute la art. 6 alin. (1), direcția de specialitate întocmește o notă de constatare cu privire la existența sau inexistența calității de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia pentru persoana care a făcut obiectul verificării. (la 01-12-2008, Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 14 al articolului unic din LEGEA nr. 293 din 14 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 noiembrie 2008. ) (2) Nota de constatare se înaintează Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, însoțită de întreaga documentație care a stat la baza întocmirii ei, precum și de avizul Direcției juridice din cadrul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității.(3) Nota de constatare a calității de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia cuprinde: numele, prenumele, numele conspirativ, acolo unde există, ale persoanei verificate, perioada activității în cadrul Securității sau a colaborării cu aceasta, în sensul prezentei ordonanțe de urgență, precum și lista documentelor pe baza cărora a fost emisă. (la 01-12-2008, Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de pct. 14 al articolului unic din LEGEA nr. 293 din 14 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 noiembrie 2008. )  +  Articolul 8Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității ia în discuție nota de constatare și, după caz: (la 01-12-2008, Partea introductivă a art. 8 a fost modificată de pct. 15 al articolului unic din LEGEA nr. 293 din 14 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 noiembrie 2008. ) a) aprobă nota de constatare și dispune Direcției juridice introducerea unei acțiuni în constatare a calității de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia;b) infirmă nota de constatare și dispune Direcției juridice eliberarea unei adeverințe din care să rezulte că persoana verificată nu a avut calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia.  +  Articolul 9În cazul în care din nota de constatare rezultă că nu există date sau documente privind calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia pentru persoana care a făcut obiectul verificării, Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității dispune eliberarea unei adeverințe în acest sens.  +  Articolul 10(1) Încetat efectele juridice*). Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 107 din 27 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 30 aprilie 2014, s-a admis excepția de neconstituționalitate cu privire la dispozițiile art. 10 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității, Curtea constatând că aceste prevederi sunt neconstituționale.
  Conform art. 147 din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, în intervalul 30 aprilie 2014-14 iunie 2014, prevederile art. 10 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice începând cu data de 15 iunie 2014, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
  (2) Adeverințele prevăzute la art. 8 lit. b) și art. 9 se publică de îndată pe pagina proprie de internet a Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității și pot fi contestate la Secția de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel București de către orice persoană interesată, în termen de 30 de zile de la publicarea lor. (la 01-12-2008, Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 16 al articolului unic din LEGEA nr. 293 din 14 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 noiembrie 2008. )
   +  Articolul 11(1) Acțiunea în constatarea calității de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia se introduce la Secția de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel București, fiind scutită de taxă de timbru. (la 01-12-2008, Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 17 al articolului unic din LEGEA nr. 293 din 14 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 noiembrie 2008. ) (2) Hotărârea Curții de Apel București poate fi atacată cu recurs, în condițiile legii. (la 01-12-2008, Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 17 al articolului unic din LEGEA nr. 293 din 14 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 noiembrie 2008. ) (3) La dosarul cauzei se depun copii certificate de pe documentele aflate în arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, documentele originale putând fi consultate la arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității.  +  Articolul 12(1) Hotărârea judecătorească irevocabilă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, și se pune la dispoziția mijloacelor de informare în masă de către Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității.(2) Publicarea se face cu respectarea confidențialității informațiilor privind terțele persoane.  +  Articolul 12^1În condițiile în care, ulterior emiterii unei decizii de neapartenență sau de necolaborare cu Securitatea, în temeiul Legii nr. 187/1999, cu modificările și completările ulterioare, sau ulterior emiterii unei adeverințe, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, direcția de specialitate identifică informații care nu au mai fost supuse analizei Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, se va aplica în mod corespunzător procedura de verificare prevăzută în prezenta ordonanță de urgență, atât din oficiu, pentru persoanele care candidează la alegerile prezidențiale, generale, locale, pentru Parlamentul European, pentru persoanele care sunt prevăzute la art. 3 lit. b)-h^1), art. 4, cât și la cerere, pentru oricare dintre persoanele care ocupă demnitățile sau funcțiile menționate la art. 3, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență. (la 01-08-2019, Sectiunea a 3-a din Capitolul II a fost completată de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 161 din 26 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 iulie 2019 ) Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 794 din 23 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 17 decembrie 2021, s-a admis excepția de neconstituționalitate, constatându-se că Legea nr. 161/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității este neconstituțională, în ansamblul său.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstițutionale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstițutionale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, începând cu data de 17 decembrie 2021, pct. 2 al art. unic din Legea nr. 161/2019, care introduce art. 12^1, se suspendă de drept, urmând să-și înceteze efectele juridice începând cu data 31 ianuarie 2022, dacă legiuitorul nu intervine pentru modificarea prevederilor atacate.
   +  Articolul 12^2În condițiile în care, ulterior respingerii prin hotărâre judecătorească definitivă sau, după caz, irevocabilă a unei acțiuni în constatarea calității de lucrător sau de colaborator al Securității, direcția de specialitate identifică informații care nu au mai fost supuse analizei Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, se va aplica în mod corespunzător procedura de verificare prevăzută în prezenta ordonanță de urgență, atât din oficiu, pentru persoanele care candidează la alegerile prezidențiale, generale, locale, pentru Parlamentul European, pentru persoanele care sunt prevăzute la art. 3 lit. b)-h^1), art. 4, cât și la cerere, pentru oricare dintre persoanele care ocupă demnitățile sau funcțiile menționate la art. 3, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență. (la 01-08-2019, Sectiunea a 3-a din Capitolul II a fost completată de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 161 din 26 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 iulie 2019 ) Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 794 din 23 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 17 decembrie 2021, s-a admis excepția de neconstituționalitate, constatându-se că Legea nr. 161/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității este neconstituțională, în ansamblul său.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstițutionale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstițutionale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, începând cu data de 17 decembrie 2021, pct. 2 al art. unic din Legea nr. 161/2019, care introduce art. 12^2, se suspendă de drept, urmând să-și înceteze efectele juridice începând cu data 31 ianuarie 2022, dacă legiuitorul nu intervine pentru modificarea prevederilor atacate.
   +  Capitolul III Organizarea și funcționarea Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității  +  Secţiunea 1 Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității și Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității  +  Articolul 13(1) Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității este autoritate administrativă autonomă cu personalitate juridică, instituție publică finanțată integral de la bugetul de stat, aflată sub controlul Parlamentului. Anual sau la cererea Parlamentului, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității prezintă rapoarte.(2) Sediul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității este în municipiul București.(3) Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității funcționează la nivel național, ca structură unică.(4) Bugetul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității se aprobă în condițiile legislației privind finanțele publice.  +  Articolul 14Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității exercită următoarele atribuții principale:a) asigură exercitarea dreptului de acces la propriul dosar, constând în studierea nemijlocită a dosarului, eliberarea de copii ale actelor dosarului și ale altor înscrisuri care privesc propria persoană;b) comunică, la cererea persoanelor îndreptățite, identitatea lucrătorilor Securității și a colaboratorilor acesteia, care au contribuit cu informații la completarea dosarului, în condițiile art. 1 alin. (7);c) transmite, în vederea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, hotărârile judecătorești irevocabile;d) asigură exercitarea dreptului de acces la informațiile de interes public cetățenilor români cu domiciliul în țară și în străinătate, precum și presei scrise și audiovizuale, partidelor politice, organizațiilor neguvernamentale legal constituite, autorităților și instituțiilor publice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;e) dă publicității informațiile și documentele cu privire la activitatea, structura și componența Securității, care atestă implicarea Securității și a altor structuri politice și represive ale regimului totalitar comunist în săvârșirea unor fapte împotriva vieții, integrității fizice sau psihice, a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, precum și a unor acte de trădare a intereselor naționale, cu respectarea legislației privind protejarea informațiilor care privesc siguranța națională; procedura urmată, în vederea publicării numelor celor implicați în săvârșirea acestor fapte, este aceeași ca și pentru lucrătorii Securității, identificați în urma verificărilor din oficiu, prevăzute de prezenta ordonanță de urgență; (la 01-12-2008, Lit. e) a art. 14 a fost modificată de pct. 18 al articolului unic din LEGEA nr. 293 din 14 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 noiembrie 2008. ) f) organizează și desfășoară activități formativ-educative și sprijină cercetările, prin conferințe și expoziții, în vederea consemnării istorice a activităților represive ale regimului comunist, precum și editarea de studii științifice și documentare;g) dă publicității documente cu privire la cazurile neelucidate de decese sau de dispariții care s-au produs în legătură cu activitatea Securității și sesizează organele de cercetare penală, dacă este cazul;h) pune la dispoziția cercetătorilor acreditați de Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității documente și informații complete cu privire la structura, componența, metodele și activitățile Securității, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență;i) pune la dispoziția Comisiei pentru constatarea calității de luptător în rezistența anticomunistă din cadrul Ministerului Justiției copii certificate de pe documentele identificate în dosarele existente în arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, care fac obiectul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum și persoanelor care au participat la acțiuni de împotrivire cu arme și de răsturnare prin forță a regimului comunist instaurat în România, cu modificările și completările ulterioare;j) pune la dispoziția persoanelor interesate copii certificate de pe documentele identificate în dosarele existente în arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, care fac obiectul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2000 privind decorația "Crucea Comemorativă a Rezistenței Anticomuniste", aprobată cu modificări prin Legea nr. 767/2001, în vederea acordării decorației "Crucea Comemorativă a Rezistenței Anticomuniste".  +  Articolul 15(1) În vederea îndeplinirii atribuțiilor publice care îi revin, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității se poate adresa oricăror instituții publice sau entități private autorități și persoane, solicitându-le informații, documente sau acte în legătură cu domeniul său de activitate.(2) Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității poate utiliza și alte categorii de surse, precum arhive străine sau mărturiile unor cetățeni străini.  +  Articolul 16Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității este condus de un Colegiu, care își constituie aparatul propriu. Structura organizatorică a aparatului propriu, înființarea și desființarea unor compartimente din structura acestuia se aprobă de către Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității.  +  Articolul 17(1) Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității este compus din 13 membri. (la 17-06-2024, Alineatul (1) , Articolul 17 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 1. , ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 190 din 14 iunie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 14 iunie 2024 ) (2) Membrii Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității sunt numiți de Parlament, după cum urmează:a) un membru, reprezentant al societății civile, propus de Președintele României, pe baza consultării cu organizații neguvernamentale;b) un membru, reprezentant al societății civile, propus de primul-ministru, pe baza consultării cu organizații neguvernamentale;c) 11 membri, la propunerea grupurilor parlamentare, potrivit configurației politice a celor două Camere, dintre care un reprezentant al Grupului parlamentar al minorităților naționale din Camera Deputaților. (la 17-06-2024, Litera c) , Alineatul (2) , Articolul 17 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 2. , ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 190 din 14 iunie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 14 iunie 2024 ) (3) Pe baza raportului comun, întocmit de comisiile juridice ale Camerei Deputaților și Senatului în ședință comună, membrii Colegiului sunt numiți pentru un mandat de 6 ani, cu respectarea procedurilor de numire prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.(4) Propunerile nominale pentru Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității se depun la birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului de către Administrația Prezidențială, Cancelaria Primului-Ministru, liderii grupurilor parlamentare, în limita numărului de locuri stabilit potrivit alin. (1) și (2), cu cel puțin 60 de zile înaintea expirării mandatului membrilor Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, care le trimit comisiilor juridice. Propunerile sunt însoțite de: curriculum vitae, copii de pe fișele cu privire la antecedentele penale, declarațiile pe propria răspundere ale candidaților în sensul că nu au avut calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia.(5) Comisiile juridice ale Camerei Deputaților și Senatului audiază în ședință comună și verifică îndeplinirea condițiilor impuse candidaților prin prezenta ordonanță de urgență, candidaturile fiind avizate individual. Raportul comun cuprinzând rezultatul audierilor se înaintează birourilor permanente ale celor două Camere în termen de 10 zile calendaristice de la primirea listelor cuprinzând candidații.(6) Candidații care nu îndeplinesc condițiile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență sunt înlocuiți, la cererea comisiilor juridice ale celor două Camere, după caz, de Președinte, prim-ministru sau grupurile parlamentare care i-au propus. Noile propuneri se înaintează în termen de 5 zile de la comunicarea făcută de birourile permanente ale celor două Camere, după caz, Președintelui, primului-ministru și grupurilor parlamentare care i-au propus. Locurile rămase vacante ca urmare a nedepunerii propunerilor de candidați în termenul de 5 zile se redistribuie între grupurile parlamentare, potrivit alin. (2) lit. c).(7) Camera Deputaților și Senatul, întrunite în ședință comună, pe baza raportului comun al comisiilor juridice, se pronunță prin vot asupra listei cuprinzând candidații pentru Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, în cel mult 10 zile calendaristice de la data depunerii raportului comisiilor juridice. Votul se exprimă prin apel nominal.(8) Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității își alege, în termen de 5 zile de la numire, un birou de coordonare dintre membrii săi, compus dintr-un președinte, un vicepreședinte și un secretar. Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității lucrează în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor și avizează notele de constatare cu majoritatea voturilor membrilor prezenți. Dezbaterile Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității sunt publice, cu excepția situațiilor în care se decide cu minimum 6 voturi ca ședința să fie secretă. Colegiul funcționează pe principiul egalității membrilor săi.(9) În cazul absenței nemotivate la mai mult de 3 ședințe consecutive a unuia dintre membrii Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității sau la mai mult de o treime din ședințele desfășurate într-un an, președintele Colegiului este obligat să sesizeze de îndată birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, care, în termen de 30 de zile de la sesizare, inițiază procedura de înlocuire a acestuia. Procedura de înlocuire urmează prevederile alin. (2)-(6).(10) Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Ministerul Apărării, Ministerul Internelor și Reformei Administrative, Ministerul Justiției și Ministerul Public au obligația de a pune la dispoziție comisiilor juridice ale Camerei Deputaților și Senatului materialele solicitate cu privire la persoana candidaților Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității.(11) Din Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității nu pot face parte lucrătorii Securității sau colaboratorii acesteia, cei ai altor structuri informative interne și străine și ai organizațiilor ce au desfășurat și desfășoară activități care contravin drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. De asemenea, nu pot face parte din Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității persoanele care au antecedente penale. Pe perioada mandatului, membrii Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității nu pot face parte din partide politice și sunt obligați să respecte jurământul depus.(12) La învestirea în funcție membrii Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității depun următorul jurământ în fața Parlamentului:Jur să respect Constituția și legile țării, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, să îmi îndeplinesc cu conștiinciozitate, onoare și fără părtinire îndatoririle ce îmi revin în calitate de membru al Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității.Jur să păstrez secretul informațiilor care privesc securitatea națională, atât pe perioada exercitării mandatului, cât și după încetarea acestuia. Așa să îmi ajute Dumnezeu!(13) Formula religioasă de încheiere a jurământului respectă libertatea convingerilor religioase. (la 01-12-2008, Alin. (13) al art. 17 a fost modificat de pct. 19 al articolului unic din LEGEA nr. 293 din 14 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 noiembrie 2008. )  +  Articolul 18(1) În cazul în care, ulterior alegerii Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, se constată că unul dintre membrii acestuia nu îndeplinește condițiile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, mandatul încetează de îndată și se procedează și la o nouă numire. Verificarea îndeplinirii condițiilor și constatarea se realizează de Parlament, la cererea oricărei persoane.(2) Revocarea se dispune doar pentru cazurile prevăzute la art. 17 alin. (9). (la 01-12-2008, Art. 18 a fost modificat de pct. 20 al articolului unic din LEGEA nr. 293 din 14 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 noiembrie 2008. )  +  Articolul 19(1) Biroul de coordonare al Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității conduce activitatea curentă a Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, informând membrii Colegiului despre măsurile luate.(2) Președintele Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității este ordonator principal de credite. În exercitarea atribuțiilor sale administrative interne, președintele Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității emite ordine.(3) Președintele convoacă și conduce ședințele Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. În absența președintelui, atribuțiile sale se exercită de drept de către vicepreședinte.  +  Articolul 20Președintele reprezintă și angajează Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității în raporturile cu celelalte autorități publice și organizații din țară, precum și în relațiile internaționale, în baza mandatului stabilit de Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității.  +  Articolul 21(1) Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității răspunde pentru măsurile întreprinse. Fiecare membru al Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității este răspunzător pentru propria activitate.(2) Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității în întregul său și fiecare dintre membrii săi răspund în fața Parlamentului României pentru modul de îndeplinire a atribuțiilor ce le revin.  +  Articolul 22Pentru membrii Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității activitatea în cadrul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității se consideră vechime în specialitate.  +  Articolul 23(1) Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității se întrunește în plen cel puțin de două ori pe săptămână, la convocarea președintelui sau la cererea a cel puțin 4 membri ai săi. Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității lucrează în prezența a cel puțin 8 membri.(2) Actele Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității se adoptă prin majoritate simplă. Votul este nominal și public, cu excepția votului privind alegerea Biroului de coordonare.  +  Articolul 24Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității are următoarele atribuții:a) primește în gestiune toate documentele referitoare la exercitarea atribuțiilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, cu excepția celor care privesc securitatea națională. Stabilirea în concret a dosarelor și a celorlalte materiale arhivistice care privesc securitatea națională se va face de comun acord de către comisii mixte paritare, alcătuite de membrii ai Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, împreună cu conducerea instituțiilor deținătoare. În caz de divergență, hotărârea va fi adoptată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Dosarele și celelalte materiale arhivistice, stabilite ca privind securitatea națională și care nu au făcut obiectul preluării, vor fi studiate în comisii mixte paritare, cu respectarea Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare. Membrii Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității din comisia mixtă, care au studiat respectivele dosare, pot cere declasificarea acestora, solicitare ce va fi soluționată de o comisie formată din președintele sau vicepreședintele Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității ori împuterniciții acestora, directorul sau directorul adjunct al serviciului de informații deținător al dosarelor, președintele comisiei parlamentare de resort, consilierul prezidențial pe probleme de securitate națională și consilierul primului-ministru pe probleme de securitate națională. În caz de divergență, hotărârea va fi adoptată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării.b) confirmă, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, înștiințările ce urmează a fi comunicate persoanelor verificate;c) adoptă, prin hotărâre, Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității;d) aprobă sau infirmă note de constatare și emite adeverințe, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență;e) coordonează activitățile educaționale și de cercetare desfășurate de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității;f) acreditează cercetători, cărora le pune la dispoziție documente și informații complete cu privire la structura, componența, metodele și activitățile Securității, în scopul stabilirii adevărului istoric asupra perioadei dictaturii comuniste;g) asigură colaborarea și cooperarea științifică între Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității și instituțiile similare din Europa Centrală și de Est, precum și cu orice alte instituții interesate în cercetarea activităților represive ale regimului comunist.  +  Secţiunea a 2-a Personalul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității  +  Articolul 25(1) Personalul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității este alcătuit din funcționari publici și personal contractual, care se supun prevederilor legale care le reglementează activitatea.(2) Din Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității nu pot face parte lucrătorii Securității sau colaboratorii acesteia, astfel cum sunt definiți prin prezenta ordonanță de urgență, cei ai altor servicii de informații străine și ai altor structuri informative interne și străine. (la 01-12-2008, Alin. (2) al art. 25 a fost modificat de pct. 21 al articolului unic din LEGEA nr. 293 din 14 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 noiembrie 2008. ) (3) De asemenea, nu pot face parte din Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității persoanele care au suferit condamnări pentru infracțiuni de drept comun, chiar dacă au fost amnistiate.  +  Articolul 26Numirea personalului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității se face prin ordin al președintelui Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității.  +  Articolul 27Membrii Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității și personalul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității sunt obligați să respecte normele de confidențialitate privind problemele de serviciu și după pierderea calității de membru sau de angajat.  +  Capitolul IV Deconspirarea Securității prin cercetarea științifică și valorificarea patrimoniului arhivistic  +  Articolul 28(1) În scopul stabilirii adevărului istoric asupra perioadei dictaturii comuniste, Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității acreditează cercetători, inclusiv din cadrul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, cărora le pune la dispoziție documente și informații complete cu privire la structura, metodele și activitățile Securității.(2) Cercetătorii acreditați pot solicita accesul la documentele și informațiile din arhiva fostei Securități, pe baza unei cereri în care se menționează caracterul cercetării - studiu istoric, politologic, psihologic, sociologic -, precum și forma de valorificare - carte, articol, conferință, temă de cercetare.(3) În activitatea de documentare, cercetătorii acreditați au obligația să respecte și să ocrotească viața intimă, familială și privată a celor care au fost persecutați de organele securității statului. (la 01-12-2008, Alin. (3) al art. 28 a fost modificat de pct. 22 al articolului unic din LEGEA nr. 293 din 14 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 noiembrie 2008. ) (4) Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității este obligat să pună la dispoziția cercetătorilor acreditați, în termen de 30 de zile de la data solicitării, documentele și informațiile cu privire la tema de cercetare menționată.(5) Cercetătorii care au consultat documente din arhiva fostei Securități pot solicita copii după acestea. Eliberarea copiilor se face în termen de 60 de zile de la data solicitării.  +  Articolul 29(1) Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității organizează și desfășoară activități formativ-educative privind funcționarea și implicarea structurilor represive în menținerea regimului totalitar comunist, precum și pentru conservarea și cinstirea memoriei victimelor acestuia, prin organizarea de conferințe, expoziții și programe educative în școli, publicarea de studii științifice, documente, realizarea de filme documentare.(2) Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității realizează, în colaborare cu instituții abilitate legal, proiecte de cercetare și educaționale care să vizeze cunoașterea trecutului României în perioada 1945-1989.(3) Veniturile obținute din eliberarea de copii potrivit art. 28 precum și cele realizate prin valorificarea produselor editoriale și pe suport audiovideo editate de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității sau la care acesta a colaborat se constituie venituri la bugetul de stat.  +  Capitolul V Sancțiuni  +  Articolul 30(1) Nerespectarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență atrage răspunderea penală, civilă, administrativă sau disciplinară, după caz.(2) Eliberarea de documente din dosare sau de copii de pe astfel de documente ori furnizarea de informații din dosare de către personalul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, cu nerespectarea atribuțiilor de serviciu, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.(3) Dacă fapta prevăzută la alin. (2) este săvârșită de un membru al Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 5 ani sau amendă.(4) Nerespectarea prevederilor art. 28 alin. (3) constituie infracțiune și se pedepsește cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă. (la 01-02-2014, Art. 30 a fost modificat de art. 209 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )  +  Capitolul VI Dispoziții finale și tranzitorii  +  Articolul 31(1) Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității continuă să preia în gestiune toate documentele privitoare la exercitarea drepturilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, precum acte, dosare, registre, înregistrări foto, video, audio și informatice, baze de date, inclusiv dosarele de cadre ale ofițerilor și subofițerilor de Securitate și ale ofițerilor acoperiți, identificați cu activitate prin care au fost suprimate sau îngrădite drepturi și libertăți fundamentale ale omului, în scopul susținerii puterii totalitare comuniste, potrivit prezentei ordonanțe de urgență.(2) De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la data preluării, membrii Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, precum și alți funcționari împuterniciți de Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității au acces neîngrădit în spațiile de arhivare la documentele prevăzute la alin. (1), precum și la orice copii de pe acestea, care, în această perioadă, se păstrează și se studiază la sediile deținătorilor.(3) Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Ministerul Internelor și Reformei Administrative, Ministerul Justiției, Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Externe, Arhivele Naționale și orice alte instituții publice sau entități private care dețin asemenea documente sunt obligate să asigure dreptul de acces prevăzut la alin. (2) până la predarea documentelor Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității.(4) Până la preluarea dosarelor de cadre solicitate în cazul lucrătorilor Securității, identificați că au desfășurat activități prin care au fost suprimate sau îngrădite drepturi și libertăți fundamentale ale omului, în scopul susținerii puterii totalitare comuniste, la cererea Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, instituțiile deținătoare ale acestora pun la dispoziție, în termen de 15 zile, datele de identitate, inclusiv numele conspirative, precum și funcțiile acestora. (la 01-12-2008, Alin. (4) al art. 31 a fost modificat de pct. 25 al articolului unic din LEGEA nr. 293 din 14 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 noiembrie 2008. ) (5) Drepturile și obligațiile prevăzute la alin. (1)-(4) se referă și la instrumentele de evidență, adică indexuri, cartoteci, registre de evidență a rețelei informative, registre privind aprobarea folosirii membrilor de partid în munca de securitate, registre inventar ale arhivelor, procese-verbale de distrugere sau de constatare a dispariției dosarelor, indiferent de suportul lor, precum și la înregistrările audio și video, dischete, hard diskuri, fotografii, filme și microfilme.(6) Neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la alin. (1)-(5) atrage, după caz, răspunderea penală, administrativă, civilă sau disciplinară a conducătorilor organelor, instituțiilor și persoanelor fizice respective.  +  Articolul 32Abrogat. (la 01-08-2019, Articolul 32 din Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 161 din 26 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 iulie 2019 ) Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 794 din 23 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 17 decembrie 2021, s-a admis excepția de neconstituționalitate, constatându-se că Legea nr. 161/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității este neconstituțională, în ansamblul său.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstițutionale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstițutionale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, începând cu data de 17 decembrie 2021, pct. 3 al art. unic din Legea nr. 161/2019, care abrogă art. 32, se suspendă de drept, urmând să-și înceteze efectele juridice începând cu data 31 ianuarie 2022, dacă legiuitorul nu intervine pentru modificarea prevederilor atacate.
   +  Articolul 33(1) Verificările aflate în curs de desfășurare la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență continuă potrivit procedurii prevăzute de aceasta. (la 01-12-2008, Alin. (1) al art. 33 a fost modificat de pct. 26 al articolului unic din LEGEA nr. 293 din 14 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 noiembrie 2008. ) (2) Actele și lucrările efectuate în cadrul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, altele decât cele supuse reexaminării potrivit prevederilor prezentului capitol, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, rămân valabile.  +  Articolul 34(1) Cauzele aflate pe rolul secțiilor civile ale curților de apel, în calitate de instanțe de control judecătoresc, ca urmare a exercitării căii de atac prevăzute la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea poliției politice comuniste, cu modificările și completările ulterioare, împotriva deciziilor Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se transmit Secției de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel București, ca instanță de control judecătoresc. Aceasta, la primul termen de judecată, va continua judecarea cauzelor cu luarea în considerare a probelor admise și a actelor procesuale efectuate de instanța civilă.(2) Cauzele aflate pe rolul Secției de contencios administrativ și fiscal a Tribunalului București se transmit, de îndată, Secției de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel București. (la 01-12-2008, Art. 34 a fost modificat de pct. 27 al articolului unic din LEGEA nr. 293 din 14 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 noiembrie 2008. )  +  Articolul 35Dispozițiile art. 45 alin. (2) din Legea nr. 14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 20 alin. (2) și ale art. 22 cu referire la anexa nr. 6 din Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile documentelor care fac obiectul activității Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Nicio altă prevedere legală privitoare la regimul documentelor nu poate fi interpretată astfel încât să împiedice aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 36Sediul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, precum și sediul propriei sale arhive beneficiază de pază permanentă, în condițiile legii, asigurată de Comandamentul Trupelor de Jandarmi. (la 01-12-2008, Art. 36 a fost modificat de pct. 28 al articolului unic din LEGEA nr. 293 din 14 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 noiembrie 2008. )  +  Articolul 37(1) Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității funcționează în structura organizatorică, cu patrimoniul și bugetul existente la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. (la 01-12-2008, Alin. (1) al art. 37 a fost modificat de pct. 29 al articolului unic din LEGEA nr. 293 din 14 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 noiembrie 2008. ) (2) Membrii Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității aflați în exercițiu la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență își continuă activitatea, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, până la data expirării mandatului lor.(3) Personalul Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității își păstrează toate drepturile și obligațiile rezultate din raporturile de muncă sau de serviciu, după caz, obținute până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 38(1) Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la 5 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2008 pentru asigurarea continuității unor activități ale Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 6 februarie 2008, și Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea poliției politice comuniste, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 9 decembrie 1999, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 39În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității adoptă prin hotărâre Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul justiției,
  Cătălin Marian Predoiu
  Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
  Paul Păcuraru
  Ministrul economiei și finanțelor,
  Varujan Vosganian
  București, 5 martie 2008.Nr. 24.  +  Anexă
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  Subsemnatul/Subsemnata ......(numele și toate prenumele din actul de identitate, precum și eventualele nume anterioare)........, cetățean român, fiul/fiica lui ....(numele și prenumele tatălui)..... și al/a ....(numele și prenumele mamei)........, născut/născută la ....(ziua, luna, anul).... în ....(locul nașterii: localitatea/județul)......., domiciliat/domiciliată în ....(domiciliul din actul de identitate)......, legitimat/legitimată cu ...(felul, seria și numărul actului de identitate)....., cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, după luarea la cunoștință a conținutului Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că am fost/nu am fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în sensul art. 2 lit. a)-c) din ordonanța de urgență............. ............(Data) (Semnătura) (la 01-12-2008, Referirea la art. 5 alin. (6) din anexă a fost abrogată de pct. 30 al articolului unic din LEGEA nr. 293 din 14 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 noiembrie 2008. )
  ---------