ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 155 din 21 noiembrie 2001 (*actualizată*)privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân(actualizată până la data de 5 noiembrie 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 13 decembrie 2001. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 5 noiembrie 2006, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 227 din 23 aprilie 2002; LEGEA nr. 391 din 30 octombrie 2006.În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Consiliile locale ale unităţilor administrativ-teritoriale au obligaţia de a înfiinţa, în funcţie de necesitaţi, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, servicii specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân.-------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 29 aprilie 2002.  +  Articolul 2 (1) Consiliile locale ale unităţilor administrativ-teritoriale au obligaţia de a amenaja din fonduri proprii, în funcţie de necesitaţi, în condiţiile prevăzute în anexa nr. 1, adaposturi pentru câinii fără stăpân, respectiv pentru acei câini care circulă liberi, fără însoţitor, în locuri publice. (2) Consiliile locale au obligaţia de a încadra în serviciile înfiinţate potrivit art. 1 cel puţin un medic veterinar şi cel puţin un tehnician veterinar pentru evidenta, supravegherea, asistenţa medicală veterinara şi efectuarea unor acţiuni sanitare veterinare prevăzute de legislaţia sanitară veterinara. (3) În cazul în care este posibil, serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân pot fi concesionate potrivit reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 3 (1) În adăposturile ce aparţin asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor pot fi cazati câini fără stăpân numai după sterilizare, vaccinare antirabica şi tatuare. (2) Adăposturile prevăzute la alin. (1) trebuie să aibă asigurata, prin contract, asistenţa medicală veterinara.  +  Articolul 4Câinii fără stăpân vor fi capturaţi şi transportaţi în adăposturile serviciilor pentru gestionarea câinilor fără stăpân, unde vor fi cazaţi o perioadă de 7 zile, cu respectarea normelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.--------------Art. 4 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 391 din 30 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 2 noiembrie 2006.  +  Articolul 5 (1) După examinarea lor de către medicul veterinar, câinii fără stăpân care sunt bolnavi cronici şi incurabili vor fi eutanasiati imediat ce au fost adusi în adaposturi, cu respectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Eutanasia este un act de sacrificare prin procedee rapide şi nedureroase a câinilor prevăzuţi la alin. (1) ori care nu au fost revendicati sau adoptati în condiţiile şi în termenele stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă.-------------Art. 5 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 29 aprilie 2002.  +  Articolul 6 (1) Eutanasierea câinilor se va face numai de medicii veterinari care poseda atestatul de libera practica eliberat de Colegiul medicilor veterinari, conform prevederilor cuprinse în anexa nr. 3. (2) Se interzice uciderea câinilor de către alte persoane sau prin alte metode decât cele prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 7 (1) În situaţia în care, după expirarea termenului de cazare prevăzut la art. 4, câinii nu au fost revendicati sau adoptati conform anexelor nr. 4 şi 5, aceştia vor fi eutanasiati.-------------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 29 aprilie 2002. (2) În perioada de cazare a câinilor în adaposturi se rezolva cu prioritate cererile de revendicare a câinilor. (3) Câinii nerevendicaţi în termen de două zile pot fi adoptaţi de persoane fizice sau de centrele de adopţie special amenajate şi organizate în acest scop.--------------Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 391 din 30 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 2 noiembrie 2006.  +  Articolul 8 (1) Încredinţarea câinilor spre adopţie se face numai după ce aceştia au fost sterilizati, vaccinati antirabic, deparazitati şi identificati prin cele doua metode concomitente: tatuare şi aplicarea zgarzii cu placuta numerotată. Câinii revendicati nu vor fi sterilizati. (2) Revendicarea sau adoptia câinilor de către solicitanţi se va face pe baza declaraţiei-angajament, al carei model este prevăzut în anexele nr. 4 şi 5, cu achitarea unei taxe care reprezintă cheltuielile medicale şi de întreţinere, al carei cuantum se stabileşte prin hotărâre a consiliului local.-------------Art. 8 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 29 aprilie 2002.  +  Articolul 9Cadavrele animalelor eutanasiate sau colectate de pe străzi vor fi incinerate, interzicandu-se folosirea lor pentru obţinerea de piei, grăsimi, carne, făina proteica şi alte produse.  +  Articolul 10Toate serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân vor tine registre speciale vizate de medicul veterinar concesionar al activităţii de asistenţa sanitară veterinara, în care se vor menţiona următoarele: data capturării, data şi ora cazării în adapost, caracteristicile individuale ale animalului, numărul de câini prinsi, revendicati, adoptati, eutanasiati, motivul eutanasierii, substanţa utilizata şi numele persoanei care realizează eutanasia, numărul de tatuaj, numărul fisei de adopţie, data vaccinarii antirabice, data sterilizarii, data predării cadavrelor la societăţile ce vor executa incinerarea, precum şi persoanele care au instrumentat manoperele respective.-------------Art. 10 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 29 aprilie 2002.  +  Articolul 11Acţiunile de capturare, adăpostire, vaccinare, deparazitare, sterilizare, adopţie şi eutanasie se vor face şi în prezenta reprezentanţilor societăţilor de protecţie a animalelor, în cazul în care aceştia solicita acest lucru, în baza unui program orar prestabilit.-------------Art. 11 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 29 aprilie 2002.  +  Articolul 12Serviciile pentru gestionarea câinilor fără stăpân la nivel local au obligaţia de a comunică lunar direcţiilor sanitare veterinare judeţene şi prefecturilor numărul de câini înregistraţi şi numărul de tatuaj. Toate datele vor fi centralizate la nivel naţional de către Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara.  +  Articolul 13Se interzice organizarea sau participarea la luptele cu câini şi abandonarea sau inducerea de suferinţe câinilor.  +  Articolul 14Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea dispoziţiilor art. 1, art. 2 alin. (1), art. 3, art. 4, art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1), art. 9 şi 10, precum şi a condiţiilor prevăzute în declaratia-angajament, cu amendă de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei;-------------Lit. a) a art. 14 a fost modificată de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 29 aprilie 2002. b) nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 6 alin. (2) şi la art. 13, cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei.  +  Articolul 15Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de inspectorii poliţiei sanitare veterinare.  +  Articolul 16Contravenţiilor prevăzute la art. 14 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.  +  Articolul 17Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.-------------Art. 17 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 29 aprilie 2002.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ilie SarbuMinistrul administraţiei publice,Octav Cozmanca  +  Anexa 1 CONDIŢII MINIMEpentru funcţionarea unui adapost pentru câiniA. Cazarea animalelor1. Animalele trebuie să fie separate pentru a se reduce stresul asupra lor şi pentru a controla bolile.2. Animalele vor fi separate pe următoarele criterii: a) stare de sănătate; b) vârsta; c) sex; d) grad de agresivitate.Mamele care alăptează vor fi cazate împreună cu puii.3. Pardoselile trebuie să fie în panta, cu scurgerea spre exterior sau în canalizare, pentru a împiedica acumularea apei pe zonele de acces. Pardoselile trebuie să fie făcute din ciment care a fost etansat şi care poate fi uşor curăţat şi dezinfectat.4. Pereţii dintre custi trebuie să aibă cel puţin 185 cm înălţime şi trebuie să împiedice scurgerea apei şi a dejectiilor de la o cusca la alta.5. Materialele utilizate pentru pereţii custilor pot fi următoarele: a) cărămida tencuita şi vopsita; b) metal incastrat în beton; c) beton; d) plasa de sarma.6. Deasupra pereţilor despartitori se pune o plasa de sarma cu înălţimea de 60 cm.7. Custile exterioare pot fi confecţionate din plasa pe stâlpi metalici sau din lemn.8. Adapostul trebuie să aibă drenaj şi instalaţii corespunzătoare pentru depozitarea încărcăturii de deşeuri zilnice. Drenarea existenta la fiecare teren de alergare trebuie să împiedice contaminarea cu urina sau cu fecale a altor terenuri de alergari.9. Trebuie sa existe un control în ceea ce priveşte încălzirea, ventilatia şi umiditatea corespunzătoare, în vederea asigurării confortului animalelor, personalului şi publicului vizitator.10. În toate zonele cu custi trebuie să existe un mijloc de circulare a aerului fie cu ajutorul ventilatoarelor de evacuare, fie cu ajutorul unor ferestre care să poată fi deschise.11. Custile exterioare trebuie să fie acoperite în mod obligatoriu. Toate terenurile de alergare în aer liber, în cazul în care acestea exista, trebuie să fie dotate cu gard şi porţi cu lacate pentru a împiedica îndepărtarea neautorizata a câinilor.B. Spaţiile pentru adăpostire şi pentru intervenţii medicale1. Custile individuale trebuie să corespundă următoarelor standarde minime: a) pentru câinii de talie mare: 120 cm x 160 cm sau 1,92 mp; b) pentru câinii de talie mijlocie: 110 cm x 148 cm sau 1,92 mp; c) pentru câinii de talie mica: 91 cm x 122 cm sau 1,10 mp; d) custile comune nu trebuie să adaposteasca mai mult de 4 câini pe o suprafaţa de 6,5 mp.2. Locurile imprejmuite trebuie să aibă următoarele dotări: a) sa existe apa potabilă în permanenta; b) vasele de apa să fie curate şi dezinfectate zilnic şi întotdeauna înaintea aducerii unui nou animal în cusca; c) vasele pentru alimentare să fie aşezate astfel încât câinii sa nu poată urina sau defeca în ele şi să poată fi curaţate şi dezinfectate uşor; d) dacă spaţiile nu sunt incalzite, se pun în mod obligatoriu scanduri pentru odihna şi culcusuri; e) pentru culcusurile câinilor tineri se vor folosi paturi, prosoape, cutii de carton, care pot fi curaţate şi dezinfectate uşor.3. Trebuie să fie asigurat suficient spaţiu pentru ca personalul sa lucreze comod.4. Spaţiul pentru primire trebuie să fie corespunzător acţiunilor de adopţie.5. Sala pentru eutanasie şi locul de depozitare a cadavrelor nu vor fi accesibile publicului, iar în limita posibilităţilor pentru cadavre se vor folosi saci de plastic.6. Fiecare adapost va fi dotat cu o sala de chirurgie sau cu mai multe, în funcţie de capacitate, cu respectarea normelor sanitare veterinare în vigoare. În aceste sali se vor desfăşura intervenţiile chirurgicale de castrare a animalelor, precum şi eutanasierea.C. Controlul bolilor1. Zilnic fiecare animal va fi examinat clinic, iar orice eveniment medical va fi înregistrat în fişa individuală şi în registrul central.2. Examinarea se va face de către medicul veterinar al adapostului sau în lipsa acestuia, de către tehnicianul veterinar.3. Se va instrui fiecare membru al personalului sa recunoască semnele de boala şi să le aducă la cunoştinţa personalului veterinar.D. Hranirea câinilor şi curăţenia adaposturilor1. Cateii în vârsta de 6-12 săptămâni vor fi hraniti de 3 ori pe zi, iar câinii în vârsta de peste 12 săptămâni până la 12 luni vor fi hraniti de doua ori pe zi. Câinii peste un an vor fi hraniti o dată pe zi.2. Hrana trebuie să fie întotdeauna proaspăta. Hrana va fi administrată individual şi supravegheat.-------------Pct. 2 de la lit. D din anexa 1 a fost modificat de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 29 aprilie 2002.3. Toate custile, boxele şi spaţiile închise vor fi spalate şi dezinfectate zilnic.4. Fiecare spaţiu de cazare va fi curăţat şi dezinfectat înainte de intrarea unui nou animal.5. În timpul curăţeniei se va evita contactul apei sau al dezinfectantului cu animalele.E. Vehiculele1. Fiecare adapost trebuie să aibă unul sau mai multe vehicule pentru transportul câinilor.2. Vehiculele trebuie să ofere câinilor siguranţa, securitate, protecţie împotriva intemperiilor naturii şi aerisire adecvată. Fiecare caine trebuie să aibă o cusca separată. Trebuie sa existe o cusca separată pentru câinii morţi şi pentru câinii bolnavi.-------------Pct. 2 de la lit. E din anexa 1 a fost modificat de pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 29 aprilie 2002.3. Vehiculele trebuie să fie curate şi vizibil marcate cu denumirea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân şi cu numărul de telefon.4. Vehiculul trebuie să posede următorul echipament: plasa, scara, custi metalice sau din fibra de sticlă, instrumente pentru prindere, trusa de prim-ajutor.5. Soferii vehiculelor trebuie să fie instruiti sa acorde ajutor câinilor bolnavi şi răniţi.-------------Pct. 5 de la lit. E din anexa 1 a fost modificat de pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 29 aprilie 2002.6. Se interzice efectuarea eutanasiei în vehicule de transport pentru câini, dar se permite tranchilizarea câinilor în suferinta.-------------Pct. 6 de la lit. E din anexa 1 a fost modificat de pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 29 aprilie 2002.  +  Anexa 2 NORMEprivind capturarea şi transportul câinilorA. Capturarea câinilor1. Capturarea câinilor se va face de către personalul angajat al consiliilor locale, care trebuie să fie format din persoane instruite în acest sens.2. Capturarea câinilor nu se va face prin aplicarea unui tratament brutal. Persoanele care captureaza câinii fără stăpân vor fi în mod obligatoriu vaccinate antirabic.3. Persoanele care captureaza câinii vor lucra în echipe de câte doi plus soferul mijlocului de transport şi vor purta echipament de protecţie adecvat.4. Personalul calificat poate captura câinii cu crose speciale sau cu plase. Pentru capturarea câinilor se vor folosi crosele speciale formate din tije din aluminiu, având la capăt o bucla care poate să gliseze sau care se poate strânge în jurul gatului cainelui, pentru a permite persoanei calificate sa ţină cainele la distanta şi sa îl poată manipula. Bucla trebuie fixată la largimea dorita, pentru a se evita strangularea cainelui, mecanismul de declanşare rapida fiind utilizat pentru eliberarea cainelui în caz de urgenta sau atunci când este pus într-o cusca. De asemenea, câinii mai pot fi capturati cu ajutorul custilor-capcana, în care se introduce mancare şi care sunt dotate cu uşi mobile care cad după intrarea cainelui în cusca, aflate pe sol şi apoi încărcate în autovehicul.-------------Pct. 4 de la lit. A din anexa 2 a fost modificat de pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 29 aprilie 2002.5. Câinii foarte agresivi, situaţi în spaţii inaccesibile sau suspecti de a fi turbati, pot fi imobilizati cu ajutorul armelor pentru captura cu săgeata care utilizează gazul carbonic comprimat sau cartuse cu percutie pentru propulsarea unor seringi sau săgeţi care permit injectarea câinilor cu produse imobilizante.6. Se vor utiliza hidroclorura de ketamina şi xylazina. Injectarea pe cale intramusculara a celor două produse în asociere este recomandată pentru câini, având un efect rapid, aproximativ 5 minute, şi fiind puţin periculoasa pentru trecatori.7. O alta asociere de produse foarte eficienta - etorfina cu acepromazina - poate fi folosită cu respectarea legislaţiei în vigoare.8. Armele de captura nu pot fi utilizate pentru capturarea cateilor, aceştia putând fi răniţi grav.B. Transportul câinilor1. Câinii docili pot fi transportaţi până la adaposturi în vehicule închise de tip camioneta. Câinii se vor transporta în custi individuale.-------------Pct. 1 de la lit. B din anexa 2 a fost modificat de pct. 13 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 29 aprilie 2002.2. Se va utiliza un sistem care să reducă la minimum manipularea directa a animalului.3. Custile pentru transportul animalelor trebuie să fie alese în funcţie de talia animalului. Cusca trebuie să fie întotdeauna mai lungă decât corpul animalului. Aceste custi trebuie să fie fabricate din materiale solide pentru a rezista la uzura. Se pot utiliza şi custi din material plastic.4. Vehiculele trebuie să fie bine ventilate şi sa protejeze animalele împotriva intemperiilor naturii.  +  Anexa 3 EUTANASIEREA CÂINILOR1. Se recomanda pentru a fi eutanasiati câinii care nu au fost revendicati sau care nu au putut fi adoptati. Eutanasia se recomanda, de asemenea, în cazul câinilor care prezintă boli cronice incurabile.2. Eutanasierea câinilor se efectuează de către un medic veterinar.3. Eutanasierea câinilor se realizează numai prin utilizarea barbituricelor, injectate intravenos numai după pierderea cunostintei cainelui indusa prin anestezie. Câinii vor fi asistaţi până la constatarea decesului. Barbituricele nu trebuie să fie injectate pe cale intramusculara sau subcutanata. Pentru câinii nou-născuţi calea de administrare care se utilizează este cea peritoneala. Produsele narcotice pot fi administrate şi pe cale orala.4. Medicul veterinar este singura persoana care poate avea acces la barbiturice şi care poate decide în privinţa utilizării medicamentelor periculoase.-------------Anexa 3 a fost modificată de pct. 14 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 29 aprilie 2002.  +  Anexa 4 FORMULAR DE ADOPŢIE/REVENDICARE-------------Titlul anexei 4 a fost modificat de pct. 15 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 29 aprilie 2002.CONSILIUL LOCAL .............................Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpânDECLARAŢIE-ANGAJAMENTnr. ......./.....Subsemnatul(a) ...................................................., domiciliat(a) în ..................................., str. ......................................... nr. .........., bl. ......., et. ......., ap. ........, sc. ......., judeţul/sectorul .............................., telefon ............................, posesor/posesoare al/a BI/CI seria ........ nr. ......................, eliberat(a) de ..................... la data de ......................., ma angajez sa adopt cainele cu numărul de tatuaj ............... adapostit de Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, în următoarele condiţii:1. sa respect normele de îngrijire şi hranire a cainelui;2. sa prezint periodic cainele la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenţia acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic;3. sa anunţ Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân în cazul decesului sau al înstrăinării acestuia;4. sa nu abandonez cainele, iar în cazul în care nu îl mai doresc, sa îl predau Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân;5. sa achit Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân taxa care reprezintă cheltuielile medicale şi de întreţinere aferente cazării cainelui.Data ....................Semnătura adoptatorului, Semnătura reprezentantului........................ Serviciului de gestionare acâinilor fără stăpân............................  +  Anexa 5 FORMULAR DE ADOPŢIE/REVENDICARESubscrisă societate ......., cu sediul în ......, str. ........ nr. ....., sectorul/judeţul ......, telefon ......, înregistrată la Oficiul registrului comerţului ............ sub nr. .........., reprezentată de ............ în calitate de ........, legitimat cu BI/CI seria ..... nr. ....., eliberat(a) de ... la data de ....., se angajează sa adopte un număr de .......... câini, identificati cu numerele de tatuaj ........, adapostiti deServiciul de gestionare a câinilor fără stăpân, în următoarele condiţii:1. sa respect normele de îngrijire şi hranire a cainelui;2. sa prezint periodic cainele la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenţia acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic;3. sa anunţ Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, în cazul decesului sau al înstrăinării acestuia;4. sa nu abandonez cainele, iar în cazul în care nu îl mai doresc, sa îl predau Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân;5. sa achit Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, taxa care reprezintă cheltuielile medicale şi de întreţinere aferente cazării cainelui.Data .........Semnătura reprezentantului societăţii........................................Semnătura reprezentantuluiServiciului de gestionare a câinilor fără stăpân........................................-------------Anexa 5 a fost introdusă de pct. 16 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 29 aprilie 2002.--------